Organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de bacalaureat în anul 2022 (OME nr. 5.151/2021)

9 sept. 2021
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 188

Actul publicat în Monitorul Oficial

Sumar
 

Ordinul ministrului educației (OME) nr. 5.151/2021 privind organizarea și desfășurarea examenului național de bacalaureat – 2022

(M. Of. nr. 859 din 8 septembrie 2021)

 

Se aprobă Calendarul examenului național de bacalaureat – 2022.

 

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

În M. Of. nr. 859 din 8 septembrie 2021 s-a publicat Ordinul ministrului educației (OME) nr. 5.151/2021 privind organizarea și desfășurarea examenului național de bacalaureat – 2022.

Vă prezentăm, în cele ce urmează, cele mai importante dispoziții regăsite în respectivul ordin.

 

Art. 2

(1) Examenul național de bacalaureat – 2022 se desfășoară în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de bacalaureat – 2011, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.799/2010 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat – 2011, cu modificările ulterioare, și cu prevederile prezentului ordin.

(2) Comisiile de bacalaureat își desfășoară activitatea în conformitate cu atribuțiile membrilor comisiilor de bacalaureat, aprobate prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.799/2010, cu modificările ulterioare, și cu prevederile prezentului ordin.

(3) Lista disciplinelor la care candidații susțin examenul național de bacalaureat în sesiunile anului 2022 este cea aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.800/2010 privind aprobarea listei disciplinelor și a programelor pentru examenul de bacalaureat – 2011.

(4) Pentru specializările învățător-educatoare și educator-puericultor din cadrul filierei vocaționale, profil pedagogic, disciplinele la care candidații susțin probele scrise ale examenului național de bacalaureat sunt cele prevăzute la art. 7 alin. (5) din Regulamentul-cadru pentru organizarea și funcționarea învățământului pedagogic în sistemul de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.812/2020.

(5) Pentru elevii cu cerințe educaționale speciale se asigură susținerea probelor de examen adaptate în conformitate cu prevederile procedurii privind asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere/deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare care susțin examenele naționale: evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și examenul național de bacalaureat, elaborată de Ministerul Educației, și ale art. 27 din Metodologia pentru asigurarea suportului necesar elevilor cu tulburări de învățare, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.124/2017.

 

Art. 3

(1) Programele pentru susținerea probelor scrise la disciplinele limba și literatura română, limba și literatura maternă pentru elevii de la toate filierele, profilurile și specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităților naționale, matematică, istorie, fizică, chimie, biologie, informatică, geografie, logică, argumentare și comunicare, psihologie, economie, sociologie și filosofie, valabile pentru examenul național de bacalaureat 2022, sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educației nr. 3.237/2021 privind aprobarea programelor pentru susținerea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și pentru probele scrise ale examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2020-2021.

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

(2) Programa de bacalaureat pentru evaluarea competențelor digitale, valabilă în sesiunile examenului național de bacalaureat din anul 2022, este prevăzută în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.923/2013 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național – 2014.

(3) Programa de examen pentru proba C de evaluare a competențelor lingvistice în limba chineză, valabilă în sesiunile examenului național de bacalaureat – 2022, este cea prevăzută în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educației naționale, interimar, nr. 4.950/2019 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național – 2020, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Programele pentru disciplinele examenului național de bacalaureat, altele decât cele menționate la alin. (1)-(3), valabile în sesiunile anului 2022, sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.800/2010 privind aprobarea listei disciplinelor și a programelor pentru examenul de bacalaureat – 2011.

(5) În funcție de evoluția pandemiei de SARS-CoV-2, Ministerul Educației poate aproba modificarea programelor de examen, prin esențializarea conținuturilor acestora.

 

Art. 11

(1) Se interzice candidaților la examenul de bacalaureat să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete și altele asemenea, candidații având obligația de a lăsa obiectele menționate în sala de depozitare a obiectelor personale stabilită de comisia de bacalaureat în acest scop.

(2) Candidații care refuză depozitarea obiectelor menționate la alin. (1) în sala stabilită de comisia de bacalaureat în acest scop nu sunt primiți în examen.

(3) Se interzice candidaților la examenul de bacalaureat să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și în alte obiecte de depozitare personale sau în băncile în care sunt așezați în sălile de examen, orice fel de lucrări: manuale, cărți, dicționare, culegeri, formulare, memoratoare, notițe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidați etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

(4) Se interzice candidaților să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și în alte obiecte de depozitare personale sau în băncile în care sunt așezați în sălile de examen, telefoane mobile, căști audio, precum și orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la rețele de socializare, ce ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare cu alți candidați/asistenți din centrul/centrele de examen sau cu exteriorul.

(5) Se interzice candidaților la examenul de bacalaureat să comunice între ei sau cu exteriorul, să copieze, să transmită materiale care permit copiatul sau să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

(6) Candidații care încalcă regulile menționate la alin. (3)-(5) sunt eliminați din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia ori de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise.

(7) Încălcarea regulilor menționate la alin. (3)-(5) va fi considerată tentativă de fraudă, iar candidații respectivi nu mai pot participa la probele următoare și sunt declarați “eliminați din examen”, fără posibilitatea recunoașterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării, inclusiv a probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale. Acești candidați nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat. Calculul celor două sesiuni la care candidații “eliminați din examen” nu mai au dreptul de a participa se face fără luarea în considerare a sesiunii speciale a examenului de bacalaureat.

(8) Candidații care doresc să predea lucrările înainte de expirarea timpului maxim pot părăsi sala de examen fără a primi subiectele. Candidații primesc subiectele numai dacă părăsesc sala după expirarea timpului maxim destinat desfășurării probelor scrise.

(9) Înainte de începerea probelor, asistenții prezintă candidaților prevederile metodologice care vizează organizarea și desfășurarea corectă a examenului de bacalaureat și prevederile alin. (1)-(7) și le solicită să predea toate eventualele materiale și obiecte care, potrivit reglementărilor în vigoare pentru examenul de bacalaureat, sunt interzise în sala de examen.

(10) După parcurgerea etapelor menționate la alin. (9), candidații vor semna un proces-verbal în care se regăsesc prevederile alin. (1)-(7) și mențiunea că au luat cunoștință de faptul că nerespectarea regulilor menționate la alin. (3)-(5) are drept consecință măsurile menționate la alin. (6) și (7).

 

Art. 14

(1) Comunicarea rezultatelor obținute la examenul național de bacalaureat se face anonimizat, utilizându-se codurile individuale care înlocuiesc numele și prenumele candidaților și care au fost distribuite candidaților, pe bază de semnătură de primire, la prima probă susținută de aceștia.

(2) Pentru comunicarea notelor obținute la examenul național de bacalaureat, înainte de etapa de depunere și soluționare a contestațiilor, comisiile din unitățile de învățământ/centrele de examen tipăresc lista rezultatelor examenului de bacalaureat care cuprinde: codul candidatului, unitatea de învățământ de proveniență, județul, promoția, forma de învățământ absolvită, specializarea, notele obținute la fiecare probă scrisă, media sau mențiunile “reușit”/”respins”/”neprezentat”/”eliminat din examen”, după caz.

(3) În baza prevederilor art. 15 alin. (20) din Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de bacalaureat – 2011, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.799/2010, cu modificările ulterioare, și ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), comisiile din unitățile de învățământ/centrele de examen afișează/postează, utilizând codurile individuale ale candidaților care au depus contestații, notele obținute în urma rezolvării contestațiilor, la loc vizibil, la avizier și pe website-ul unității de învățământ.

(4) Comisiile din unitățile de învățământ – centre de examen tipăresc lista rezultatelor finale după contestații ale candidaților anonimizați și o afișează, conform calendarului, cu semnătura președintelui și a secretarului comisiei din centrul de examen, la avizierul unității de învățământ și pe website-ul acesteia.

(5) Rezultatele examenului național de bacalaureat ale candidaților anonimizați sunt afișate și pe pagina de internet a Ministerului Educației și a inspectoratelor școlare.

 

Anexă: Calendarul examenului național de bacalaureat – 2022

(1) Sesiunea iunie-iulie 2022

23-27 mai 2022

Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen

27 mai 2022

Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a

6-8 iunie 2022

Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

8-9 iunie 2022

Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

9-10 iunie 2022

Evaluarea competențelor digitale – proba D

13-15 iunie 2022

Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C

20 iunie 2022

Limba și literatura română – proba E.a)- proba scrisă

21 iunie 2022

Proba obligatorie a profilului – proba E.c)- proba scrisă

22 iunie 2022

Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d)- proba scrisă

23 iunie 2022

Limba și literatura maternă – proba E.b)- proba scrisă

27 iunie 2022

Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12,00) și depunerea contestațiilor în intervalul orar 12,00-18,00

28-30 iunie 2022

Rezolvarea contestațiilor

1 iulie 2022

Afișarea rezultatelor finale

 

(2) Sesiunea august-septembrie 2022

18-25 iulie 2022

Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au promovat examenele de corigențe

16 august 2022

Limba și literatura română – proba E.a)- proba scrisă

17 august 2022

Proba obligatorie a profilului – proba E.c)- proba scrisă

18 august 2022

Proba la alegere a profilului și specializării — proba E.d)- proba scrisă

19 august 2022

Limba și literatura maternă – proba E.b)- proba scrisă

22-23 august 2022

Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

24 august 2022

Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

25 august 2022

Evaluarea competențelor digitale – proba D

26 și 29 august 2022

Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C

31 august 2022

Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12,00) și depunerea contestațiilor (orele 12,00-18,00)

1-2 septembrie 2022

Rezolvarea contestațiilor

3 septembrie 2022

Afișarea rezultatelor finale

NOTĂ:

La solicitarea comisiilor de bacalaureat județene/Comisiei de bacalaureat a municipiului București sau din proprie inițiativă, Comisia Națională de Bacalaureat poate aproba, în situații excepționale, prelungirea perioadelor de susținere a probelor de evaluare a competențelor lingvistice sau digitale, de evaluare/reevaluare a lucrărilor scrise ori de afișare a rezultatelor, precum și reducerea perioadei de afișare a rezultatelor.

Organizarea și desfășurarea examenului național de bacalaureat în anul 2022 (OME nr. 5.151/2021) was last modified: septembrie 9th, 2021 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter