Măsuri organizatorice în scopul asigurării exercitării dreptului de a consulta dosarul penal (OMAI nr. 64/2015)

16 iul. 2015
2 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 5 (2 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 3278

Despre

  • M. Of. nr. 500 din 7 iulie 2015
  • OMAI nr. 64/2015
  • Stabilirea unor măsuri organizatorice în scopul asigurării exercitării dreptului de a consulta dosarul penal

Actul normativSumar
OMAI nr. 64/2015 privind stabilirea unor măsuri organizatorice în scopul asigurării exercitării dreptului de a consulta dosarul penal (M. Of. nr. 500 din 7 iulie 2015)Art. 1-11

 

În M. Of. nr. 500 din 7 iulie 2015, s-a publicat OMAI nr. 64/2015 privind stabilirea unor măsuri organizatorice în scopul asigurării exercitării dreptului de a consulta dosarul penal.

Art. 1 OMAI nr. 64/2015

Potrivit art. 1, respectivul ordin stabilește măsuri organizatorice pentru organele de cercetare penală ale poliției judiciare din Ministerul Afacerilor Interne, denumite în continuare organele poliției judiciare, în scopul asigurării exercitării dreptului părților, al subiecților procesuali principali și al avocatului acestora de a consulta dosarul penal.

Art. 2 OMAI nr. 64/2015

Art. 2 prevede faptul că ordinul se aplică în cazul dosarelor penale cu privire la care competența de urmărire penală aparține organelor poliției judiciare, precum și dosarelor penale în care aceste organe ale poliției judiciare au fost delegate să efectueze acte de urmărire penală, în cauze aflate în competența procurorului.

Art. 3 OMAI nr. 64/2015

Conform art. 3, consultarea dosarului penal de către părți, subiecții procesuali principali și avocatul acestora, denumite în continuare persoane interesate, se realizează potrivit art. 94 [(1) Avocatul părților și al subiecților procesuali principali are dreptul de a solicita consultarea dosarului pe tot parcursul procesului penal. Acest drept nu poate fi exercitat, nici restrâns în mod abuziv. (2) Consultarea dosarului presupune dreptul de a studia actele acestuia, dreptul de a nota date sau informații din dosar, precum și de a obține fotocopii pe cheltuiala clientului. (3) În cursul urmăririi penale, procurorul stabilește data și durata consultării într-un termen rezonabil. Acest drept poate fi delegat organului de cercetare penală. (4) În cursul urmăririi penale, procurorul poate restricționa motivat consultarea dosarului, dacă prin aceasta s-ar putea aduce atingere bunei desfășurări a urmăririi penale. După punerea în mișcare a acțiunii penale, restricționarea se poate dispune pentru cel mult 10 zile. (5) În cursul urmăririi penale, avocatul are obligația de a păstra confidențialitatea sau secretul datelor și actelor de care a luat cunoștința cu ocazia consultării dosarului. (6) În toate cazurile, avocatului nu îi poate fi restricționat dreptul de a consulta declarațiile părții sau ale subiectului procesual principal pe care îl asistă ori îl reprezintă. (7) În vederea pregătirii apărării, avocatul inculpatului are dreptul de a lua cunoștință de întreg materialul dosarului de urmărire penală în procedurile desfășurate în fața judecătorului de drepturi și libertăți privind măsurile privative sau restrictive de drepturi, la care avocatul participă. (8) Dispozițiile prezentului articol se aplică în mod corespunzător cu privire la dreptul părților și al subiecților procesuali principali de a consulta dosarul] din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură penală, și presupune dreptul de a studia actele dosarului penal, dreptul de a nota date sau informații din dosarul penal, precum și dreptul de a obține fotocopii pe cheltuiala persoanelor interesate.

Art. 4 OMAI nr. 64/2015

Art. 4 la primul alineat prevede faptul că organul poliției judiciare asigură consultarea dosarului penal, pe baza:

a) delegării date de procuror, potrivit art. 94 alin. (3) din Codul de procedură penală;

b) cererii persoanelor interesate, aprobată de procuror, depusă în original sau copie.

De asemenea, potrivit următorului alineat, cererile de consultare a dosarului penal adresate direct organului poliției judiciar se înaintează, în termen de două zile lucrătoare, procurorului competent să dispună potrivit art. 94 alin. (3) și (4) din Codul de procedură penală.

Art. 5 OMAI nr. 64/2015

Art. 5 prevede următoarele: „(1) Organul poliției judiciare asigură exercitarea dreptului prevăzut la art. 3 numai dacă procurorul competent nu a restricționat acest drept, prin actul de delegare sau pe cererile prevăzute la art. 4.

(2) În situația în care polițistul care are în lucru dosarul penal nu este prezent la serviciu, exercitarea dreptului prevăzut la art. 3 se asigură de către un alt polițist care are calitatea de organ al poliției judiciare, desemnat de șeful unității de poliție.

(3) În baza documentelor prevăzute la art. 4 alin. (1), organul poliției judiciare stabilește prin ordonanță data, ora și durata consultării dosarului penal, într-un termen rezonabil”.

Monitor Dosare

Art. 6 OMAI nr. 64/2015

Art. 6 la primul alineat prevede faptul că dreptul de a studia actele dosarului penal și de a nota date sau informații din acesta se exercită la sediul unității de poliție.

Potrivit alineatului următor, cu această ocazie, organul poliției judiciare adoptă măsuri adecvate pentru a împiedica:

a) sustragerea, alterarea sau distrugerea actelor din dosarul penal;

b) realizarea de fotocopii sau înregistrări video ale actelor dosarului penal, în alte condiții decât cele prevăzute de lege.

Art. 7 OMAI nr. 64/2015

Art. 7 are următorul conținut: „(1) Persoanele interesate pot solicita realizarea de fotocopii pe baza unei cereri, tip formular, al cărei model este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) În cazul în care solicitarea privește acte din dosarul penal pentru care procurorul competent a restricționat dreptul de fotocopiere, pe cerere se consemnează acest fapt, urmând ca fotocopierea să se realizeze numai pentru actele nerestricționate.

(3) Organul poliției judiciare comunică persoanei interesate suma de plată, reprezentând contravaloarea serviciului de fotocopiere, precum și termenul în care pot fi ridicate fotocopiile. Aceste date se aduc la cunoștința persoanei interesate pe bază de semnătură pe cerere, la rubrica destinată acestui scop.

(4) Cererea completată se înregistrează în registrele de intrare-ieșire a corespondenței ordinare”.

Art. 8 OMAI nr. 64/2015

Art. 8 prevede următoarele: „(1) În situația în care nu există mijloace tehnice care să permită realizarea de fotocopii sau această operațiune nu poate fi realizată temporar din cauza unor defecțiuni tehnice ori a lipsei unor consumabile, organul poliției judiciare întocmește un proces-verbal cu privire la existența acestor cauze, în două exemplare.

(2) Un exemplar al procesului-verbal se înmânează persoanei interesate, iar o copie a acestuia se înaintează, de îndată, spre informare, procurorului competent.

(3) În situația prevăzută la alin. (1), organul poliției judiciare asigură exercitarea dreptului prevăzut la art. 3 conform dispozițiilor procurorului competent”.

Art. 9 OMAI nr. 64/2015

Art. 9 are următorul conținut: „(1) Fotocopiile se realizează la sediul unității de poliție, cu mijloacele tehnice avute la dispoziția acesteia.

(2) Organul poliției judiciare se asigură că datele cu caracter personal cuprinse în actele din dosarul penal nu sunt vizibile pe fotocopiile realizate.

(3) Fotocopiile se certifică, pe fiecare pagină, cu semnătura organului poliției judiciare și ștampila unității de poliție.

(4) La stabilirea termenului de eliberare a fotocopiilor se are în vedere timpul necesar anonimizării datelor cu caracter personal din conținutul actelor, fotocopierii și certificării acestora”.

Art. 10 OMAI nr. 64/2015

Art. 10 prevede următoarele: „(1) Fotocopiile se eliberează în baza dovezii achitării contravalorii serviciului de fotocopiere, iar dovada plății, în original, se anexează la cererea de efectuare a copiilor. Cererea și dovada de plată se introduc în dosarul cauzei.

(2) Sumele reprezentând contravaloarea serviciului de fotocopiere se pot achita la casieria unității de poliție sau la unitățile de trezorerie ale statului.

(3) Este interzisă încasarea contravalorii serviciului prestat în alte condiții decât cele prevăzute la alin. (2) sau preluarea de către organul poliției judiciare a unor sume de bani de la persoanele interesate.

(4) Sumele încasate de unitatea de poliție, reprezentând contravaloarea serviciului de fotocopiere, se fac venit la bugetul de stat și se virează la unitățile de trezorerie ale statului în maximum 30 de zile de la data încasării acestora”.

Art. 11 OMAI nr. 64/2015

Art. 11 la primul alineat prevede faptul că organul poliției judiciare stabilește contravaloarea serviciului de fotocopiere, pe bază de tarif.

De asemenea, la al doilea alineat stabilește faptul că tariful de fotocopiere este de:

a) 0,5 lei pe pagină, format A4, alb-negru, indiferent de dimensiunea textului sau a imaginilor fotocopiate;

b) 1 leu pe pagină, format A3, alb-negru, indiferent de dimensiunea textului sau a imaginilor fotocopiate.

Măsuri organizatorice în scopul asigurării exercitării dreptului de a consulta dosarul penal (OMAI nr. 64/2015) was last modified: iulie 15th, 2015 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter