Încadrarea în activitatea de cercetare-dezvoltare aplicativă şi/sau de dezvoltare tehnologică (OMENCS/OVMECRMA/OMFP/OMMFPSPV/OMADR nr. 4947/2016)

20 sept. 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1720

Despre

  • M. Of. nr. 718 din 16 septembrie 2016
  • Ordin nr. 4947/2016

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

 

Actul normativ publicat în Monitorul OficialSumar
OMENCS/OVMECRMA/OMFP/OMMFPSPV/OMADR nr. 4947/2016
(M. Of. nr. 718 din 16 septembrie 2016)
Art. 1 – art. 6

Conferința națională de Drept Penal al Afacerilor, ediția a VIII-a, ON-LINE

În M. Of. nr. 718 din 16 septembrie 2016, a fost publicat Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice, viceprim-ministrului, ministrului economiei, comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri, ministrului finanțelor publice, ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice și ministrului agriculturii și dezvoltării rurale (OMENCS/OVMECRMA/OMFP/OMMFPSPV/OMADR) nr. 4947/2016 privind încadrarea în activitatea de cercetare-dezvoltare aplicativă și/sau de dezvoltare tehnologică.

În continuare, vom prezenta dispozițiile respectivului ordin.

Art. 1 din OMENCS/OVMECRMA/OMFP/OMMFPSPV/OMADR nr. 4947/2016

Art. 1 prevede faptul că în sensul respectivului ordin, expresiile sau termenii folosiți au înțelesul din O.G. nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, din H.G. nr. 583/2015 privind aprobarea Planului național de cercetare-dezvoltare și inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III), din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, după cum urmează:

A. Activitatea de cercetare-dezvoltare aplicativă și/sau de dezvoltare tehnologică include:

(i) cercetare aplicativă/industrială, definită ca cercetare sau investigație critică, planificată, în scopul dobândirii de cunoștințe și competențe noi pentru elaborarea unor noi produse, procese ori servicii sau pentru realizarea unei îmbunătățiri semnificative a produselor, proceselor sau serviciilor existente. Aceasta cuprinde crearea de părți componente pentru sisteme complexe și poate include construcția de prototipuri în laborator sau într-un mediu cu interfețe simulate ale sistemelor existente, precum și de linii-pilot, atunci când acest lucru este necesar pentru cercetarea industrială și, în special, pentru validarea tehnologiilor generic;

(ii) dezvoltare experimentală definită ca dobândirea, combinarea, modelarea și utilizarea unor cunoștințe și competențe relevante existente de ordin științific, tehnologic, de afaceri și altele, cu scopul de a dezvolta produse, procese sau servicii noi sau îmbunătățite. Aceasta poate include, de exemplu, și activități care vizează definirea, planificarea și documentarea conceptuală a noilor produse, procese sau servicii. Dezvoltarea experimentală poate include crearea de prototipuri, demonstrarea, crearea de proiecte-pilot, testarea și validarea unor produse, procese sau servicii noi ori îmbunătățite în medii reprezentative pentru condițiile de funcționare reale, în cazul în care obiectivul principal este de a aduce îmbunătățiri tehnice produselor, proceselor sau serviciilor care nu sunt definitivate în mod substanțial. Aceasta poate include dezvoltarea unui prototip sau pilot utilizabil comercial care este în mod obligatoriu produsul comercial final și a cărui producție este prea costisitoare pentru ca acesta să fie utilizat exclusiv în scopuri demonstrative și de validare. Dezvoltarea experimentală nu include modificările de rutină sau periodice aduse produselor, liniilor de producție, proceselor de fabricație, serviciilor existente și altor operațiuni în curs, chiar dacă modificările respective ar putea reprezenta ameliorări;

(iii) activitățile de testare efectuate în vederea soluționării incertitudinilor științifice și tehnologice și a atingerii obiectivelor activităților de cercetare-dezvoltare (de exemplu, testarea rezultatelor intermediare sau a prototipurilor);

(iv) dezvoltarea tehnologică este formată din activitățile de inginerie a sistemelor și de inginerie tehnologică, prin care se realizează aplicarea și transferul rezultatelor cercetării către operatorii economici, precum și în plan social, având ca scop introducerea și materializarea de noi tehnologii, produse, sisteme și servicii, precum și perfecționarea celor existente, și care cuprinde:

a) cercetarea precompetitivă, ca activitate orientată spre transformarea rezultatelor cercetării aplicative în planuri, scheme sau documentații pentru noi produse, procese ori servicii, incluzând fabricarea modelului experimental și a prototipului, care nu pot fi utilizate în scopuri comerciale;
b) cercetarea competitivă, ca activitate orientată spre transformarea rezultatelor cercetării precompetitive în produse, procese și servicii care pot răspunde, în mod direct, cererii pieței, incluzând și activitățile de inginerie a sistemelor, de inginerie și proiectare tehnologică.

B. Proiectul de cercetare-dezvoltare aplicativă și/sau de dezvoltare tehnologică este modalitatea de atingere a unui obiectiv al unui program, cu un scop propriu bine stabilit, care este prevăzut să se realizeze într-o perioadă determinată utilizând resursele alocate și care conține cel puțin următoarele elemente: scopul proiectului, domeniul de cercetare-dezvoltare, obiective, activități de cercetare-dezvoltare, perioada de desfășurare, tipul sursei de finanțare (public/privat/național/extern), bugetul proiectului cu precizarea explicită a cheltuielilor corespunzătoare veniturilor din salarii și asimilate salariilor aferente personalului alocat pe proiect, categoria rezultatului, caracterul de noutate și/sau inovativ al rezultatului.

Următoarele activități nu se încadrează în categoria de activități de cercetare-dezvoltare aplicativă și/sau de dezvoltare tehnologică eligibile:

a) programe curente de testare și analiză în scopul controlului calității sau cantității;
b) modificări de natură cromatică sau estetică asupra produselor, serviciilor ori proceselor existente, chiar dacă aceste modificări reprezintă îmbunătățiri;
c) cercetare operațională, cum sunt studiile de management sau de eficiență care sunt întreprinse înainte de începerea unei activități de cercetare sau de dezvoltare;
d) acțiuni de corectare în legătură cu deteriorări apărute în producția comercială a unui produs;
e) activități juridice și administrative în legătură cu aplicarea, brevetarea și soluționarea litigiilor legate de invenții și vânzarea sau brevetarea invențiilor;
f) activități, inclusiv design și inginerie în construcții, legate de construirea, reamplasarea, rearanjarea sau darea în funcțiune a instalațiilor ori a echipamentelor, altele decât instalațiile sau echipamentele care sunt folosite în totalitate și exclusiv în scopul desfășurării de către întreprindere a activităților de cercetare-dezvoltare;
g) studii de cercetare a pieței, de testare și dezvoltare a pieței, de promovare a vânzărilor sau de consum;
h) prospectarea, explorarea, sondarea ori producerea de minereuri, țiței sau gaze naturale;
i) activitățile comerciale și financiare necesare pentru cercetarea pieței, producția comercială sau distribuirea unui material, produs, aparat, proces, sistem ori serviciu care este nou sau îmbunătățit;
j) servicii administrative și de asistență generală care nu sunt întreprinse în totalitate și exclusiv în legătură cu o activitate de cercetare-dezvoltare aplicativă și/sau de dezvoltare tehnologică, cum ar fi: transportul, depozitarea, curățarea, repararea, întreținerea și asigurarea securității.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale
Art. 2 din OMENCS/OVMECRMA/OMFP/OMMFPSPV/OMADR nr. 4947/2016

Art. 2 stabilește faptul că angajații care desfășoară activitate de cercetare-dezvoltare aplicativă și/sau de dezvoltare tehnologică în România în baza unui contract individual de muncă, raport de serviciu, a unui statut special prevăzut de lege sau act de detașare încheiat cu/la o unitate/instituție de drept public sau de drept privat, cuprinse în sistemul național de cercetare-dezvoltare în conformitate cu prevederile O.G. nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de scutirea de impozit pe veniturile din salarii și asimilate salariilor, prevăzută la art. 60 pct. 3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a) postul face parte dintr-un compartiment de cercetare-dezvoltare, evidențiat în organigrama angajatorului, cum ar fi: direcție, departament, oficiu, serviciu, birou, compartiment, laborator sau altele similare;
b) angajatul desfășoară activități de cercetare-dezvoltare aplicativă și/sau de dezvoltare tehnologică eligibile, cuprinse într-un proiect de cercetare-dezvoltare aplicativă și/sau de dezvoltare tehnologică;
c) angajatul a absolvit cel puțin ciclul I de studii universitare sau o formă de învățământ superior de lungă durată și deține o diplomă de licență sau echivalentă, conferită de o instituție acreditată de învățământ superior din România, sau o diplomă obținută la absolvirea studiilor universitare de licență la instituții acreditate de învățământ superior din străinătate, recunoscută și echivalată de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice;
d) cheltuielile cu salariile și asimilate salariilor sunt prevăzute în bugetul proiectului de cercetare-dezvoltare aplicativă și/sau de dezvoltare tehnologică;
e) angajatorul are în obiectul de activitate și activități de cercetare-dezvoltare aplicativă și/sau de dezvoltare tehnologică.

Art. 3 din OMENCS/OVMECRMA/OMFP/OMMFPSPV/OMADR nr. 4947/2016

Art. 3 dispune faptul că în cazul persoanelor fizice detașate care desfășoară activitate de cercetare-dezvoltare aplicativă și/sau de dezvoltare tehnologică în România, sarcina îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 2 și a respectării prevederilor art. 4 revine plătitorului de venituri/entității la care angajatul desfășoară în România activități de cercetare-dezvoltare aplicativă și/sau de dezvoltare tehnologică eligibile.

Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească angajații detașați în România sunt cele prevăzute pentru angajați la art. 2 și 4 din respectivul ordin.

Art. 4 din OMENCS/OVMECRMA/OMFP/OMMFPSPV/OMADR nr. 4947/2016

Art. 4 prevede faptul că documentele justificative care se au în vedere la încadrarea persoanelor scutite de la plata impozitului pe veniturile din salarii și asimilate salariilor ca urmare a desfășurării activității de cercetare-dezvoltare aplicativă și/sau de dezvoltare tehnologică eligibilă sunt:

a) actul constitutiv sau, după caz, documentele de înființare ale angajatorului;
b) organigrama angajatorului cu evidențierea structurii de cercetare-dezvoltare prevăzute la art. 2 lit. a);
c) copia diplomei de licență sau a actului echivalent, certificată pentru conformitate cu originalul;
d) document care conține datele de identificare ale proiectului de cercetare-dezvoltare aplicativă și/sau de dezvoltare tehnologică conform prevederilor art. 1 lit. B;
e) copia contractului individual de muncă, certificată pentru conformitate cu originalul, sau a oricărui altui document din care rezultă raportul juridic sau a actului de detașare;
f) fișa postului;
g) fișa de pontaj asociată proiectului;
h) documentul în care se evidențiază componentele aferente veniturilor din salarii și asimilate salariilor, obținute de fiecare angajat din activitățile desfășurate în proiectul respectiv.

Art. 5 din OMENCS/OVMECRMA/OMFP/OMMFPSPV/OMADR nr. 4947/2016

Art. 5 stabilește faptul că scutirea de impozit pe veniturile din salarii și asimilate salariilor se acordă lunar, numai pentru veniturile obținute în baza unui contract individual de muncă, raport de serviciu, act de detașare sau a unui statut special prevăzut de lege, cuprinse în fiecare proiect în parte, în limita bugetului alocat pentru proiectul respectiv. În cazul în care în bugetul alocat proiectului sunt cuprinse și sume reprezentând indemnizații de concedii de odihnă, veniturile respective sunt scutite de la plata impozitului pe venit.

În situația în care, în cursul aceleiași luni, contribuabilul obține atât venituri scutite de la plata impozitului, cât și venituri supuse impunerii, în vederea determinării venitului net luat în calculul pentru determinarea impozitului se procedează astfel:

a) se determină ponderea venitului brut lunar supus impunerii în totalul venitului brut care include atât venituri supuse impunerii, cât și venituri scutite de la plata impozitului;
b) se stabilesc contribuțiile sociale obligatorii datorate/contribuția individuală la bugetul de stat datorată potrivit legii prin aplicarea cotelor de contribuții asupra bazei de calcul corespunzătoare atât veniturilor supuse impunerii, cât și veniturilor scutite de la plata impozitului;
c) venitul net se calculează prin deducerea din venitul brut, care include atât veniturile supuse impunerii, cât și veniturile scutite de la plata impozitului, a contribuțiilor sociale obligatorii/contribuția individuală bugetul de stat datorată potrivit legii aferente/aferentă unei luni, determinate potrivit lit. b);
d) venitul net luat în calcul la determinarea impozitului se stabilește proporțional cu ponderea venitului brut lunar supus impunerii determinată potrivit lit. a).

Pentru determinarea bazei de calcul al impozitului prevăzută la art. 78 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care în cursul aceleiași luni contribuabilul obține atât venituri scutite de la plata impozitului, cât și venituri supuse impunerii, sunt aplicabile următoarele reguli:

a) venitul net luat în calcul la determinarea impozitului este cel stabilit potrivit prevederilor alin. (2) lit. d);
b) nivelul deducerii personale și cotizația sindicală plătită în luna respectivă se stabilesc numai în funcție de nivelul venitului brut lunar supus impunerii;
c) plafoanele prevăzute la art. 78 alin. (2) lit. a) pct. (iii) și (iv) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, nu se fracționează în funcție de nivelul veniturilor scutite.

Acordarea scutirii de impozit pe veniturile din salarii și asimilate salariilor prin încadrarea în activitatea de cercetare-dezvoltare aplicativă și/sau de dezvoltare tehnologică eligibilă constituie responsabilitatea angajatorului/plătitorului de venit sau revine persoanei fizice, în cazul contribuabililor prevăzuți la art. 82 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Scutirea de impozit pe veniturile din salarii și asimilate salariilor se acordă chiar și în cazul nerealizării obiectivelor proiectului de cercetare-dezvoltare aplicativă și/sau de dezvoltare tehnologică.

Art. 6 din OMENCS/OVMECRMA/OMFP/OMMFPSPV/OMADR nr. 4947/2016

Art. 6 prevede faptul că pentru validarea încadrării activităților pentru care se acordă scutirea de impozit pe veniturile din salarii și asimilate salariilor ca fiind de cercetare-dezvoltare aplicativă și/sau de dezvoltare tehnologică eligibile, angajatorul, angajatul sau autoritățile fiscale pot solicita rapoarte de expertiză elaborate de experți înscriși în Registrul experților pe domenii de cercetare-dezvoltare, prevăzut în Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 1.056/4.435/2016 pentru aprobarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la calculul rezultatului fiscal.

Încadrarea în activitatea de cercetare-dezvoltare aplicativă și/sau de dezvoltare tehnologică (OMENCS/OVMECRMA/OMFP/OMMFPSPV/OMADR nr. 4947/2016) was last modified: septembrie 19th, 2016 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter