OPANRDE nr. 171/2020 pentru aprobarea Condiţiilor de furnizare a energiei electrice de către furnizorii de ultimă instanţă – modificări (OPANRDE nr. 5/2021)

22 ian. 2021
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
135 views

Actul modificat

Actul modificatorSumar
 

Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 171/2020 pentru aprobarea Condițiilor de furnizare a energiei electrice de către furnizorii de ultimă instanță

 

(M. Of. nr. 876 din 25 septembrie 2020; cu modif. și compl. ult.)

 

Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (OPANRDE) nr. 5/2021 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 171/2020 pentru aprobarea Condițiilor de furnizare a energiei electrice de către furnizorii de ultimă instanță și pentru modificarea și completarea Contractului-cadru de furnizare a energiei electrice la clienții casnici ai furnizorilor de ultimă instanță, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 88/2015

Inteligența artificială în materie penală

(M. Of. nr. 65 din 20 ianuarie 2021)

– modifică: art. 4, art. 5 din Anexă, art. 6 alin. (2) din Anexă, 

– introduce: Anexele nr. 3 și 4.

 

În M. Of. nr. 65 din 20 ianuarie 2021 s-a publicat Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (OPANRDE) nr. 5/2021 privind modificarea și completarea OPANRDE nr. 171/2020 pentru aprobarea Condițiilor de furnizare a energiei electrice de către furnizorii de ultimă instanță și pentru modificarea și completarea Contractului-cadru de furnizare a energiei electrice la clienții casnici ai furnizorilor de ultimă instanță, aprobat prin OPANRDE nr. 88/2015.

Redăm, în continuare, modificările, dar și completările aduse respectivului ordin.

 

Art. 4

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 4 se prezenta sub următoarea formă:

„Art. 4 – (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2021, ca urmare a eliminării tarifelor reglementate, consumul de energie electrică al clienților casnici din portofoliul unui furnizor de ultimă instanță care nu au ales o ofertă concurențială și nu au încheiat un contract pe piața concurențială se facturează de către furnizorul de ultimă instanță la prețul din oferta pentru serviciul universal, stabilit în conformitate cu prevederile din anexa la prezentul ordin.

(2) În cazul clienților casnici din portofoliul unui furnizor de ultimă instanță care încheie, în baza uneia dintre ofertele concurențiale, transmisă conform prevederilor dintre anexa la prezentul ordin sau publicată, conform reglementărilor în vigoare, de către operatorul economic care are și calitatea de furnizor de ultimă instanță, un contract cu intrare în vigoare în perioada 1-31 ianuarie 2021, consumul de energie electrică realizat în perioada cuprinsă între data de 1 ianuarie 2021 și data intrării în vigoare a noului contract se facturează la prețul din oferta de serviciu universal comunicată de către furnizorul de ultimă instanță.

Videoconferința regională de insolvență Buzău

(3) În cazul clienților casnici din portofoliul unui furnizor de ultimă instanță, care încheie cu un alt furnizor un contract concurențial cu intrare în vigoare în perioada 1-31 ianuarie 2021, consumul de energie electrică din perioada cuprinsă între data de 1 ianuarie 2021 și data intrării în vigoare a contractului concurențial se facturează la prețul din oferta pentru serviciu universal comunicată de către furnizorul de ultimă instanță.

(4) Operatorii economici care au și calitatea de furnizori de ultimă instanță, care încheie contracte concurențiale cu clienții casnici în condițiile prevăzute la alin. (2), includ într-o factură emisă în termen de maximum 90 de zile de la data încetării contractului încheiat în calitate de furnizor de ultimă instanță cu clientul casnic o regularizare comercială, astfel încât valoarea consumului de energie electrică realizat de acești clienți în perioada cuprinsă între data de 1 ianuarie 2021 și data încetării contractului încheiat cu furnizorul de ultimă instanță, rezultată după aplicarea regularizării, să fie aceeași cu valoarea care ar fi rezultat în condițiile aplicării, în aceeași perioadă, a ofertei concurențiale pe baza căreia a fost încheiat contractul concurențial.

(5) Prin derogare de la prevederile pct. 4 subpct. 4.4 alin. (7) din Condițiile generale pentru furnizarea energiei electrice la clienții finali ai furnizorilor de ultimă instanță, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 88/2015 pentru aprobarea contractelor-cadru de furnizare a energiei electrice la clienții casnici și noncasnici ai furnizorilor de ultimă instanță, a condițiilor generale pentru furnizarea energiei electrice la clienții finali ai furnizorilor de ultimă instanță, a modelului facturii de energie electrică și a modelului convenției de consum energie electrică, utilizate de furnizorii de ultimă instanță, cu modificările și completările ulterioare, precum și de la prevederile art. 27 alin. (1) din Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienții finali, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 235/2019, cu modificările și completările ulterioare, în situația prevăzută la alin. (2) furnizorul de ultimă instanță are obligația de a emite factura cu decontul final ulterior emiterii facturii prevăzute la alin. (4) și de a o comunica clientului casnic în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data emiterii.

(6) Furnizorii care încheie contracte cu clienții casnici în condițiile prevăzute la alin. (3) pot să ofere o reducere la prețul din oferta concurențială care să permită recuperarea de către client a diferenței față de prețul aplicat în perioadă cuprinsă între data de 1 ianuarie 2021 și data intrării în vigoare a contractului în regim concurențial.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 4 se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 4

(1) Începând cu data de 1 ianuarie 2021, ca urmare a eliminării tarifelor reglementate, clienții casnici care nu au ales o ofertă concurențială și nu au încheiat un contract pe piața concurențială au dreptul la asigurarea de către furnizorii de ultimă instanță a continuității furnizării energiei electrice în regim de serviciul universal. În cazul acestor clienți furnizorul de ultimă instanță aplică prețul din oferta pentru serviciul universal, stabilit în conformitate cu prevederile din anexa la prezentul ordin.

(2) Furnizorii de ultimă instanță au obligația să transmită clienților din serviciul universal oferta concurențială cu valoarea cea mai mică, care include prețul energiei electrice active (inclusiv tariful de transport – componenta de introducere a energiei electrice în rețea TG), costurile furnizorului și profitul, precum și tarifele reglementate pentru servicii, fiind interzisă includerea unor componente fixe exprimate în lei/zi sau lei/lună sau a altor produse sau servicii în afară de furnizarea de energie electrică.

(3) Tarifele reglementate pentru servicii includ tariful de transport – componenta de extragere a energiei electrice din rețea (TL), tariful pentru serviciul de sistem și tariful pentru serviciul de distribuție a energiei electrice aferent nivelului de tensiune la care este alimentat locul de consum.

(4) Furnizorii de ultimă instanță pot să aplice clienților casnici din serviciul universal, fără discriminare și condiționalitate, o reducere comercială începând cu data de 1 ianuarie 2021 și până la cel puțin 30 iunie 2021, egală cu diferența dintre prețul din oferta de serviciu universal aplicabilă în perioada 1 ianuarie-30 iunie 2021 și prețul din oferta concurențială.

(5) Reducerea comercială prevăzută la alin. (4) se aplică în cazul în care clientul alege oferta de serviciu universal, în cazul în care alege o ofertă concurențială a oricărui furnizor, până la data aplicării ofertei concurențiale alese, precum și în lipsa comunicării de către client a unei opțiuni.

(6) Începând cu data de 1 iulie 2021, în cazul clienților casnici care nu au încheiat cu un furnizor un contract concurențial cu intrare în vigoare până la data de 1 iulie 2021, consumul de energie electrică realizat de la respectiva dată se facturează de către furnizorii de ultimă instanță cu un preț egal cu prețul din oferta de serviciu universal în vigoare începând cu data de 1 iulie 2021.

(7) Furnizorii de ultimă instanță au obligația de a-și informa, pe tot parcursul anului 2021, clienții casnici beneficiari de serviciu universal cu privire la ofertele concurențiale proprii aplicabile și la dreptul de a încheia un contract pe piața concurențială cu orice furnizor licențiat.

 

Art. 5 din Anexă

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 5 din Anexă se prezenta sub următoarea formă:

„Art. 5

(1)  În vederea realizării activității de informare prevăzute la art. 4 alin. (1), furnizorii de ultimă instanță au obligația de a transmite clienților casnici din portofoliul propriu, în fiecare semestru al anului 2021, o informare care va conține cel puțin următoarele:

a) informații privind încetarea aplicabilității tarifelor reglementate pentru clienții casnici începând cu data de 1 ianuarie 2021, cu indicarea temeiului legal aferent, respectiv art. 22 alin. (11) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;

b) informații privind drepturile conferite de calitatea de client eligibil, cu precizarea expresă a dreptului de a încheia un contract aferent furnizării energiei electrice în regim concurențial cu furnizorul actual sau cu oricare alt furnizor de energie electrică ales de către clientul casnic, precum și cu privire la faptul că schimbarea furnizorului de energie electrică este un proces simplu, gratuit, care nu implică modificări de ordin tehnic, indiferent de furnizorul de energie electrică ales de către clientul casnic, și nu modifică relația cu operatorul de rețea;

c) informații privind modalitățile de încheiere a unui contract de furnizare a energiei electrice în regim concurențial, respectiv prin negocierea directă cu furnizorul a prețului și a condițiilor comerciale sau prin acceptarea unei oferte propuse de către acesta, ori posibilitatea clientului final de a recurge la selectarea furnizorului prin procedee specifice de licitație/achiziție publică;

d) informații privind modalitatea prin care clientul poate efectua o analiză comparativă a ofertelor-tip de furnizare a energiei electrice existente pe piață, respectiv prin intermediul aplicației “Comparator oferte-tip de furnizare a energiei electrice”, care poate fi accesată pe pagina de internet a Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei sau prin descărcarea aplicației Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pe dispozitivele mobile;

e) informații referitoare la serviciul universal, respectiv la dreptul clientului de a beneficia de serviciul universal pe o perioadă nelimitată, tipul de contract aplicabil și valoarea prețului aplicabil.

(2)  Informarea prevăzută la alin. (1) este transmisă de către furnizor anexată facturii sau prin modalitatea de comunicare convenită de părți prin contract, respectiv comunicată ulterior de către clientul casnic, în cazul modificării acesteia.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 5 se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 5

(1) În vederea realizării activității de informare prevăzută la art. 4 alin. (1), furnizorii de ultimă instanță au obligația de a transmite, cu bună-credință, clienților casnici din portofoliul propriu:

a) odată cu fiecare factură emisă până la data 30 iunie 2021:

(i) o informare referitoare la eliminarea tarifelor reglementate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3;

(ii) formularul de selecție a ofertei prevăzut în anexa nr. 4, care conține oferta concurențială cu valoarea cea mai mică, o ofertă concurențială alternativă și oferta de serviciu universal, oferte aplicabile în semestrul I 2021, precum și valoarea reducerii comerciale acordate și perioada de aplicare;

b) în fiecare lună din perioada 1 mai-30 iunie 2021, o ofertă concurențială și oferta de serviciu universal, aplicabile începând cu data de 1 iulie 2021;

c) odată cu fiecare factură emisă în semestrul II 2021, o informare conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) se transmit prin oricare din căile de comunicare stabilite prin contract sau convenite ulterior de către părți.

(3) Prețul și condițiile din oferta selectată de către client în formularul de selecție ofertă, comunicată furnizorului de ultimă instanță reprezintă o obligație contractuală pentru părți.

(4) În cazul în care clientul final selectează, în formularul de selecție, una din ofertele concurențiale, furnizorul are obligația ca, odată cu prima factură transmisă clientului după cel puțin 5 zile de la data primirii formularului de selecție completat, să transmită acestuia o copie a contractului de furnizare a energiei electrice semnat de către furnizor.

 

Art. 6 alin. (2) din Anexă

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 6 alin. (2) se prezenta sub următoarea formă:

„(2)  Pentru perioada 1 octombrie-31 decembrie 2020, furnizorii de ultimă instanță au obligația de a transmite lunar Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, în maximum 10 zile calendaristice de la sfârșitul lunii pentru care se întocmește raportarea, documente justificative din care să rezulte îndeplinirea obligațiilor de informare prevăzute la art. 4, cum ar fi spre exemplu, dar fără a se limita la acestea, borderouri de trimitere a documentelor transmise în format material, centralizatoare ale documentelor transmise în format electronic etc.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 6 alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

(2) Pentru perioada 1 octombrie-31 decembrie 2020, furnizorii de ultimă instanță au obligația de a transmite lunar Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, în maximum 10 zile calendaristice de la sfârșitul lunii pentru care se întocmește raportarea, documente justificative din care să rezulte îndeplinirea obligațiilor de informare prevăzute la art. 4, cum ar fi spre exemplu, dar fără a se limita la acestea, borderouri de trimitere a documentelor transmise în format material, centralizatoare ale documentelor transmise în format electronic etc.

 

Anexele nr. 3 și 4

Noua reglementarePotrivit noii reglementări, după anexa nr. 2 se introduc două noi anexe, anexele nr. 3 și 4, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezentul ordin:„ANEXA nr. 1:

(- Anexa nr. 3 la condiții)

INFORMARE privind eliminarea tarifelor reglementate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru furnizarea energiei electrice la clienții casnici

Stimate client,

Este important să vă anunțăm că piața energiei electrice s-a liberalizat de la data de 1 ianuarie 2021 și, prin urmare, prețurile pentru furnizarea energiei electrice la clienții casnici, categorie în care vă regăsiți și dumneavoastră, nu mai sunt reglementate de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE).

Astfel, conform prevederilor art. 22 alin. (11) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, tarifele reglementate sunt eliminate începând cu data de 1 ianuarie 2021. În aceste condiții este important să știți că puteți:

– a) să vă exercitați dreptul de a alege un furnizor licențiat de către ANRE, cu care să încheiați un contract de furnizare a energiei electrice în regim concurențial;

– b) beneficia de serviciul universal, rămânând în continuare în portofoliul societății noastre la prețul din oferta de serviciu universal;

– c) beneficia de serviciul universal prin încheierea unui contract de furnizare cu un alt furnizor de ultimă instanță, la prețul din oferta acestuia de serviciu universal.

Dacă doriți să efectuați o analiză comparativă a ofertelor-tip de furnizare a energiei electrice existente pe piață, puteți accesa aplicația “Comparator oferte-tip de furnizare a energiei electrice”, pe pagina de internet a ANRE, la adresa: https://www.anre.ro/ro/info-consumatori/comparator-de-tarife, sau prin descărcarea aplicației ANRE pe dispozitivele dumneavoastră mobile.

Vă reamintim că schimbarea furnizorului de energie electrică este un proces simplu, gratuit și nu implică modificări de ordin tehnic, indiferent de furnizorul de energie electrică pe care îl alegeți și de asemenea nu modifică relația cu operatorul de rețea.

Este important să știți că, dacă nu veți încheia un contract de furnizare a energiei electrice în regim concurențial cu un furnizor de energie electrică licențiat de ANRE și ales de dumneavoastră, furnizarea energiei electrice la locul dumneavoastră de consum va fi realizată în mod automat, de către societatea noastră, în baza contractului de furnizare a energiei electrice în vigoare, în conformitate cu prevederile art. 4 din Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 171/2020 pentru aprobarea Condițiilor de furnizare a energiei electrice de către furnizorii de ultimă instanță, cu modificările și completările ulterioare, la prețul din oferta pentru serviciul universal transmisă.

Modelul de contract aplicabil poate fi consultat la adresa ……………………….

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta …………………………………

Cu stimă,

……………………………..

Data

……………………………..

ANEXA nr. 2:

(- Anexa nr. 4 la condiții)

FORMULAR DE SELECȚIE OFERTĂ

Datele de identificare a furnizorului de ultimă instanță (Se completează de către furnizor.): ………………………………………….

Datele de identificare a clientului (În formularul transmis clienților se introduc de către furnizor câmpurile necesar a fi completate de către client.): ……………………………………………………………………………..

Vă rugăm să selectați oferta aplicabilă prin realizarea unui marcaj în căsuța din dreptul denumirii ofertei.

|_| Oferta concurențială cu valoarea cea mai mică, denumită…………………………..

Preț energie (inclusiv Tg)Tarife reglementate pentru serviciiContravaloare certificate verziContribuție cogenerare de înaltă eficiențăAccizăTVAPreț finalPerioadă de aplicare
Transport TlServiciu sistemDistribuție joasă tensiune
(lei/kWh)(lei/kWh)(lei/kWh)(lei/kWh)(lei/kWh)(lei/kWh)(lei/kWh)(lei/kWh)(lei/kWh)
Condiții contractuale:

Termen de plată:

Modalitate emitere factură:

Periodicitate emitere factură:

Periodicitate citire contor:

Alte condiții (Se vor enumera de către FUI.) ……………………………………….

|_| Oferta concurențială alternativă, denumită …………………….. (Se completează de către furnizor.)

Condiții contractuale

Detaliere preț:

Termen de plată:

Modalitate emitere factură:

Periodicitate emitere factură:

Periodicitate citire contor:

Alte condiții (Se vor enumera de către FUI.) ……………………………………….

|_| Oferta de serviciu universal

Preț energie (inclusiv Tg)Tarife reglementate pentru serviciiContravaloare certificate verziContribuție cogenerare de înaltă eficiențăAccizăTVAPreț finalPerioadă de aplicare
Transport TlServiciu sistemDistribuție joasă tensiune
(lei/kWh)(lei/kWh)(lei/kWh)(lei/kWh)(lei/kWh)(lei/kWh)(lei/kWh)(lei/kWh)(lei/kWh)
Condiții contractuale:

Termen de plată:

Modalitate emitere factură:

Periodicitate emitere factură:

Periodicitate citire contor:

Alte condiții (Se vor enumera de către FUI.) ……………….

În cazul în care se alege o ofertă concurențială, se aplică prețul și condițiile aferente ofertei concurențiale alese. Oferta concurențială aleasă se aplică în 5 zile de la data primirii de către furnizor a formularului de selecție ofertă.

În cazul în care nu se alege nicio ofertă sau nu se comunică furnizorului opțiunea aleasă, se aplică oferta de serviciu universal.

Reducerea în valoare de ……………… lei/kWh se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2021 până la data de ………………… sau până la data aplicării ofertei concurențiale alese, oricare dintre acestea intervine prima.

Reducerea se aplică în perioada menționată în cazul în care clientul alege oferta de serviciu universal, precum și în lipsa comunicării de către client a unei opțiuni.

Prin semnarea acestui document sunt de acord cu încheierea contractului conform ofertei alese și confirm că am luat cunoștință de prevederile contractuale și că mă angajez să îmi exercit drepturile și obligațiile conform acestora.

Data

……………..

Semnătură client

………………….

OPANRDE nr. 171/2020 pentru aprobarea Condițiilor de furnizare a energiei electrice de către furnizorii de ultimă instanță – modificări (OPANRDE nr. 5/2021) was last modified: ianuarie 21st, 2021 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter