OPANOFM nr. 619/2006 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor tipizate ale procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor şi înştiinţării de plată pentru debitor – modificări (OPANOFM nr. 331/2023)

7 iun. 2023
Vizualizari: 101

Actul modificat

Actul modificatorSumar
 

Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (OPANOFM) nr. 619/2006 privind aprobarea modelului și conținutului formularelor tipizate ale procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor și înștiințării de plată pentru debitor, destinate utilizării în activitatea de control desfășurată de organele de control măsuri active ale ANOFM și ale structurilor sale teritoriale

(M. Of. nr. 981 din 8 decembrie 2006)

 

OPANOFM nr. 331/2023 pentru modificarea OPANOFM nr. 619/2006 privind aprobarea modelului și conținutului formularelor tipizate ale procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor și înștiințării de plată pentru debitor, destinate utilizării în activitatea de control desfășurată de organele de control măsuri active ale ANOFM și ale structurilor sale teritoriale

(M. Of. nr. 477 din 30 mai 2023)

 

modificări: art. 1, art. 3, anexa nr. 1, anexa nr. 3.

 

În M. Of. nr. 477 din 30 mai 2023 s-a publicat OPANOFM nr. 331/2023 pentru modificarea OPANOFM nr. 619/2006 privind aprobarea modelului și conținutului formularelor tipizate ale procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor și înștiințării de plată pentru debitor, destinate utilizării în activitatea de control desfășurată de organele de control măsuri active ale ANOFM și ale structurilor sale teritoriale.

Redăm, în cele ce urmează, modificările și completările aduse respectivului act normativ.

 

Art. 1

Vechea reglementare

„Se aprobă modelul și conținutul formularului tipizat al procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor, prevăzut în anexa nr. 1.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 1 se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 1

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Se aprobă modelul și conținutul formularului tipizat al procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenției, prevăzut în anexa nr. 1.

 

 

Art. 3

Vechea reglementare

„Caracteristicile de tipărire a formularelor tipizate menționate la art. 1 și 2 sunt prevăzute în anexa nr. 3.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 3 se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 3

Caracteristicile de tipărire a formularului tipizat menționat la art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 3.”

 

 

Anexa nr. 1

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, anexa nr. 1 se modifică și va avea următorul conținut:

ANEXA nr. 1:PROCES-VERBAL de constatare și sancționare a contravenției

(- Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 619/2006)

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ/

Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă a Județului ………………../Municipiului București

Str. …………………… nr. ……, bl. ……….., municipiul …………………..

Regim special

Seria A.N.O.F.M. nr. 0000001

PROCES-VERBALde constatare și sancționare a contravenției nr. ……….

încheiat astăzi, ……………….. luna ……………… anul …………

locul încheierii ………………………………………………………..

Agenții constatatori …………………………………………. (numele și prenumele), îndeplinind funcțiile de ………………………….. în cadrul compartimentului control măsuri active din Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă/Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă a Județului ……………………………./Municipiului București, în temeiul Legii nr. 202/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza legitimațiilor de control nr. …………………. și a Delegației nr. ………../………………., în urma controlului efectuat în ziua de ……….. luna …………. anul ……….., orele ……………, am constatat că:

PERSOANA FIZICĂ ………………………………………………………… (numele și prenumele), având C.N.P. ……………………., domiciliat(ă) în ……………………., str. ………………… nr. …….., bl. ……, sc. ……, et. ……., ap. ………., sectorul ………., județul ………., legitimat(ă) cu …………..*) seria …….. nr. ………………, eliberat(ă) de …………………… la data de ………………….., statul emitent ……………………………….

PERSOANA JURIDICĂ ……………………………………………………. (denumirea), având C.U.I./C.I.F. ……………………., cu sediul în ……………………, str. ………………… nr. ….., bl. ……., sc. ….., et. ……, ap. …….., sectorul ………, județul …………………., reprezentată prin ……………………….. (numele și prenumele), în calitate de ……………………., având C.N.P. ………………, domiciliat(ă) în ………………………., str. …………………. nr. …….., bl. …., sc. …., et. ……, ap. ………, sectorul …………., județul ………………………, legitimat(ă) cu ………..*) seria …….. nr. ……………, eliberat(ă) de ………………… la data de ……………….., statul emitent …………………..

Agenții constatatori

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

Contravenient

…………………………………………………..

(numele, prenumele și semnătura)

a săvârșit următoarea/următoarele faptă/fapte**):

1………………………………………………….., faptă săvârșită la data de ……………………….., ora ……….., locul ………………………………………,

ce constituie contravenție potrivit art. ………… alin. (…………) lit. …….) din ……………., și se sancționează cu amendă de la ………………….. lei la ………………… lei, potrivit art. ……….. alin. (…………..) lit. …………..) din ………………….

Împrejurări care pot servi la aprecierea gravității faptei și la evaluarea eventualelor pagube pricinuite:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

În consecință, prin prezentul proces-verbal se aplică o amendă în cuantum de ……………….. lei.

Contravenientul poate achita, în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării prezentului proces-verbal, jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, respectiv ……………… lei.

n……………………………………………………………………………………………..,

faptă săvârșită la data de ………………….., ora ………….., locul …………………………………………….., ce constituie contravenție potrivit art. …………. alin. (……………) lit. ……………) din …………….., și se sancționează cu amendă de la ………………….. lei la ……………………… lei, potrivit art. ………….. alin. (……………) lit. ……………) din …………………………

Împrejurări care pot servi la aprecierea gravității faptei și la evaluarea eventualelor pagube pricinuite:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

În consecință, prin prezentul proces-verbal se aplică o amendă în cuantum de ………………………….. lei.

Contravenientul poate achita, în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării prezentului proces-verbal, jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, respectiv ……………………. lei.

Suma totală în cuantum de ………………………….. lei, reprezentând amenzile aplicate prin prezentul proces-verbal, va fi achitată în contul nr. …………………. deschis la Trezoreria ……………………..

În situația în care contravenientul achită, în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării prezentului proces-verbal, jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, pentru fiecare dintre faptele constatate a fi fost săvârșite, suma totală a acestora nu poate depăși maximul prevăzut pentru contravenția cea mai gravă, respectiv suma de ………………. lei.

Prezentul proces-verbal de constatare și sancționare a contravenției este titlu de creanță și înștiințare de plată.

Agenții constatatori

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

Contravenient

…………………………………………………..

(numele, prenumele și semnătura)

Împotriva prezentului proces-verbal de constatare și sancționare a contravenției se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia, care se depune și se soluționează la judecătoria în a cărei circumscripție a fost săvârșită contravenția ori la judecătoria în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau sediul contravenientul.

Alte mențiuni:

– Agenții constatatori au adus la cunoștința contravenientului dreptul de a face obiecții cu privire la conținutul prezentului proces-verbal. Contravenientul a formulat următoarele obiecții:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Contravenientului, prezent la încheierea prezentului proces-verbal, i s-a înmânat o copie de pe acesta.

Semnătura de primire: ……………………………………………

– Contravenientul nu se află de față/refuză/nu poate să semneze.

Se confirmă de martorul: ……………………………………………………….. (numele și prenumele), C.N.P. ………………………., domiciliat(ă) în …………………………., str. ……………………….. nr. ………., bl. ……., sc. ….., et. ….., ap. ……, sectorul ………………, județul ………………………………, legitimat(ă) cu………………..*) seria ……… nr. …………, eliberat(ă) de …………………….. la data de ………………….., statul emitent …………………………..

Semnătura: ……………………………………………

– Motivele care au condus la încheierea prezentului proces-verbal fără semnătura contravenientului:**)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Agenții constatatori

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

Contravenient

…………………………………………………..

(numele, prenumele și semnătura)

_______

*) Se înscrie actul de identitate, respectiv: C.I. – cartea de identitate; A.I. – adeverința de identitate; B.I. – buletinul de identitate; P – pașaportul ori documentul de trecere a frontierei de stat.

**) În lipsa unui martor.

 

 

Anexa nr. 3

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, anexa nr. 3 se modifică și va avea următorul conținut:

ANEXA nr. 2: CARACTERISTICI DE TIPĂRIRE

Denumire:

Proces-verbal de constatare și sancționare a contravenției:

Seria ……………. nr. ……………………………

Regim special

Fiecare formular se tipărește în 3 exemplare, pe format standard A4, de culori diferite.

Formularele se tipăresc pe hârtie de calitate, care să asigure lizibilitatea scrisului, atât pe original, cât și pe copii.

Formularele se broșează în carnete conținând câte 120 de file fiecare.

OPANOFM nr. 619/2006 privind aprobarea modelului și conținutului formularelor tipizate ale procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor și înștiințării de plată pentru debitor – modificări (OPANOFM nr. 331/2023) was last modified: iunie 7th, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.