OMEC nr. 5457/2020 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2021-2022 – modificări (OME nr. 3721/2021)

29 apr. 2021
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 395

Actul modificat

Actul modificatorSumar
Ordinul ministrului educației și cercetării (OMEC) nr. 5457/2020 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022

 

(M. Of. nr. 834 și nr. 834 bis din 11 septembrie 2020)

Ordinul ministrului educației (OME) nr. 3721/2021 pentru modificarea și completarea OMEC nr. 5457/2020 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022

(M. Of. nr. 456 din 28 aprilie 2021)

 

– modifică: art. 10, anexele nr. 1, 3, 4;

Campanie Craciun UJmag 2020

– introduce: art. 2^1, art. 5 alin. (10), art. 6^1, art. 6^2, art. 7^1, anexa nr. 6 și anexa nr. 7;

– abrogă: art. 5 alin. (7).

În M. Of. nr. 456 din 28 aprilie 2021 s-a publicat Ordinul ministrului educației (OME) nr. 3721/2021 pentru modificarea și completarea OMEC nr. 5457/2020 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022.

Redăm, în cele ce urmează, modificările și completările aduse respectivului ordin.

Art. 2^1

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 21, cu următorul cuprins:

„(1) Pentru realizarea unei planificări privind accesul persoanelor în unitatea de învățământ, în scopul depunerii dosarului de înscriere, părintele/reprezentantul legal trebuie să își exprime intenția de depunere a dosarului, prin telefon sau e-mail, în prima zi prevăzută în calendar pentru această etapă.

(2) Depunerea dosarelor se poate realiza și prin poștă, cu confirmare de primire, sau prin e-mail, cu documente scanate.

(3) În cazul transmiterii dosarelor prin mijloace electronice sau prin poștă, cartea de identitate și certificatul de naștere se depun în copie.

(4) Candidaților care au transmis dosarele de înscriere prin poștă sau e-mail li se va comunica, telefonic sau prin e-mail, situația înscrierii.

(5) În cazul transmiterii dosarelor prin mijloace electronice sau prin poștă, candidații/părinții/reprezentanții legali ai acestora au obligația de a prezenta în format fizic, în original sau în copie certificată în conformitate cu originalul, documentele care au stat la baza înscrierii în învățământul liceal, în termen de maximum două săptămâni de la începerea cursurilor.

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

(6) Prezentarea de înscrisuri false se pedepsește conform legii și atrage pierderea locului obținut prin fraudă”.

 

Art. 5 alin. (7)

Vechea reglementare

„(7) Candidaților care, în clasa a VII-a/a VIII-a, au obținut premiul I, al II-lea, al III-lea sau mențiune la etapa națională a olimpiadei de limba modernă li se recunosc rezultatele obținute la olimpiadă, în baza diplomei emise de Ministerul Educației și Cercetării, și li se echivalează cu nota 10 la proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv, pentru limba modernă la care au obținut distincția respectivă”.

Noua reglementare

La articolul 5, alineatul (7) se abrogă.

 

Art. 5 alin. (10)

Noua reglementare

La articolul 5, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (10), cu următorul cuprins:

„(10) Proba de verificare a cunoștințelor de limbă maternă, pentru candidații care nu au studiat în gimnaziu în limba maternă respectivă, pentru admiterea în anul școlar 2021-2022 în liceele care organizează clase cu predare în limbile minorităților naționale, se organizează în conformitate cu Metodologia de organizare și desfășurare a probei de verificare a cunoștințelor de limbă maternă, pentru candidații care nu au studiat în gimnaziu în limba respectivă, pentru admiterea în anul școlar 2021-2022 în liceele care organizează clase cu predare în limbile minorităților naționale, prevăzută în anexa nr. 6”.

 

Art. 6^1, art. 6^2

Noua reglementare

Conform noii reglementăro, după articolul 6 se introduc două noi articole, articolele 61 și 62, cu următorul cuprins:

„Art. 61

Comisiile de înscriere din unitățile de învățământ gimnazial îndeplinesc și atribuții privind stabilirea rezultatelor la probele de aptitudini organizate pentru admiterea în anul școlar 2021-2022 în liceele vocaționale, respectiv la proba de verificare a cunoștințelor de limba modernă pentru admiterea în anul școlar 2021-2022 în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulație internațională, precum și atribuții privind completarea, semnarea și ștampilarea anexelor la fișele de înscriere și încărcarea informațiilor în aplicația informatică, conform prevederilor cuprinse în anexele nr. 2 și 3 și procedurilor elaborate de către Comisia Națională de Admitere.

Art. 62

Probele de aptitudini și proba de verificare a cunoștințelor de limba maternă, pentru candidații care nu au studiat în gimnaziu limba maternă respectivă, care, conform prevederilor anexei nr. 2 și anexei nr. 6, se susțin on-line, pot fi susținute fie la domiciliul candidatului, dacă acesta dispune de mijloacele electronice necesare sau cu ajutorul mijloacelor electronice puse la dispoziția candidatului de către unitatea de învățământ, la cererea acestuia, dacă acesta nu dispune de mijloacele electronice necesare, fie la unitatea de învățământ din care provine candidatul”.

 

Art. 7^1

Noua reglementare

După articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 71, cu următorul cuprins:

„(1) Pentru absolvenții clasei a VIII-a din seria curentă și din seriile anterioare, internați în spital sau aflați în izolare, în contextul epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2 și care din această cauză nu pot depune documentele necesare înscrierii și participării la etapele de admitere prevăzute în Calendarul admiterii pentru învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022, precum și dosarul de înscriere la unitatea de învățământ liceal la care au fost admiși/repartizați computerizat, transmiterea și completarea documentelor se fac prin mijloace electronice. În această situație, părintele/reprezentantul legal transmite unității de învățământ și o declarație-tip pe propria răspundere, prevăzută în anexa nr. 7, cu privire la veridicitatea informațiilor introduse în fișa de înscriere și în celelalte documente transmise.

(2) La susținerea on-line, de către absolvenții prevăzuți la alin. (1), a probelor de aptitudini, pentru specializările care prevăd acest tip de probe, respectiv a probei de verificare a cunoștințelor de limba maternă, se aplică în mod corespunzător și prevederile procedurii speciale elaborate de către Ministerul Educației și Ministerul Sănătății pentru susținerea examenelor naționale în condiții de izolare.

(3) În situația în care candidatul nu dispune de mijloacele electronice necesare desfășurării activităților prevăzute la alin. (1) și (2), acestea sunt asigurate de către unitatea de învățământ din care provine candidatul.

(4) Situația excepțională menționată la alin. (1) trebuie să fie confirmată de către direcția de sănătate publică din județul/municipiul București în care candidatul se află în spital sau în izolare”.

 

Art. 10

Vechea reglementare

„Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin”.

Noua reglementare

Articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul ordin”.

 

Anexele 1,3 și 4

Noua reglementare

Anexele nr. 1, 3 și 4 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1, 2 și 3 la prezentul ordin.

 

Anexele 6 și 7

Noua reglementare

După anexa nr. 5 se introduc două noi anexe, anexele nr. 6 și 7, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 4 și 5 la prezentul ordin.

 

Art. II din OME nr. 3721/2021

„Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin”[1].

Art. III din OME nr. 3721/2021

„Comisiile de admitere județene/a municipiului București, comisiile de înscriere din unitățile de învățământ gimnazial, comisiile din centrele zonale și din centrele speciale de înscriere și comisiile de admitere din unitățile de învățământ liceal au obligația aplicării întocmai a tuturor procedurilor referitoare la asigurarea securității sanitare a elevilor și a întregului personal implicat în desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022, prevăzute în ordinele comune emise de ministrul educației și ministrul sănătății pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unitățile/instituțiile de învățământ, precum și a celor comunicate de către Comisia Națională de Admitere”.

Art. IV din OME nr. 3721/2021

La data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice alte prevederi contrare privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022 se abrogă.

Art. V din OME nr. 3721/2021

Direcția generală învățământ preuniversitar, Direcția generală minorități și relația cu Parlamentul, inspectoratele școlare județene/al municipiului București și unitățile de învățământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin”.

Art. VI din OME nr. 3721/2021

„Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I”.


[1] Anexele nr. 1-5 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 456 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, București, șos. Panduri nr. 1. Începând cu data de 15.05.2021, publicația se va putea achiziționa de la Biroul pentru relații cu publicul din Str. Parcului nr. 65, intrarea A, sectorul 1, București.

OMEC nr. 5457/2020 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022 – modificări (OME nr. 3721/2021) was last modified: aprilie 29th, 2021 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter