O.G. nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale

3 feb. 2015
3 voturi, medie: 5,00 din 53 voturi, medie: 5,00 din 53 voturi, medie: 5,00 din 53 voturi, medie: 5,00 din 53 voturi, medie: 5,00 din 5 (3 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1969

Despre

  • M. Of. nr. 81 din 30 ianuarie 2015
  • O.G. nr. 10/2015
  • Organizarea Loteriei bonurilor fiscale

În M. Of. nr. 81 din 30 ianuarie 2015, s-a publicat O.G. nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale.

Conținutul O.G. nr. 10/2015

Art. 1 are următorul conținut:

„(1) Se aprobă organizarea Loteriei bonurilor fiscale, ca măsură pentru combaterea evaziunii fiscale și încurajarea cumpărătorilor de a solicita bonurile fiscale în vederea fiscalizării veniturilor operatorilor economici.

(2) Loteria bonurilor fiscale constă în extragerea aleatorie de numere, în vederea acordării de premii în bani, persoanelor fizice rezidente și nerezidente în România, definite potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, deținătoare de bonuri fiscale care atestă cumpărarea de bunuri sau servicii pe teritoriul României.

(3) Sumele de bani acordate potrivit prevederilor prezentei ordonanțe reprezintă premii în înțelesul art. 75 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare”.

Art. 2 prevede, la alin. (1) faptul că Loteria bonurilor fiscale se organizează lunar și constă în extragerea aleatorie de numere, astfel:

a) un număr cuprins în intervalul dintre 1 și 999 inclusiv, reprezentând valoarea totală a bonului fiscal fără subdiviziunile leului, inclusiv taxa pe valoarea adăugată. Numărul reprezentând valoarea totală a bonului fiscal rezultă în urma extragerii succesive a trei serii de cifre, cuprinse între 0 și 9;

și

b) un număr reprezentând ziua emiterii bonului fiscal aferentă lunii sau intervalului calendaristic, după caz, pentru care se organizează Loteria bonurilor fiscale.

Potrivit alin. (2), Loteria bonurilor fiscale poate fi organizată și ocazional, cu respectarea prevederilor alin. (1), după cum urmează:

a) cu ocazia sărbătorilor legale;

b) în situațiile în care la extragerile lunare nu există câștigători două luni consecutive;

c) în alte situații stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice.

Art. 3 prevede, la alin. (1) faptul că la extragerile lunare participă bonurile fiscale emise în luna calendaristică anterioară organizării extragerii.

De asemenea, la alin. (2), prevede faptul că extragerea se realizează în prima duminică după data de 15 a fiecărei luni, pentru luna anterioară.

Art. 4 stabilește, la alin. (1), faptul că la extragerile ocazionale participă bonurile fiscale emise în intervalul calendaristic anterior organizării extragerii, stabilit prin ordin al ministrului finanțelor publice.

Potrivit alin. (2), extragerea se realizează după minimum 15 zile de la sfârșitul intervalului calendaristic pentru care se organizează Loteria bonurilor fiscale.

Art. 5 prevede următoarele:

Original Black Friday pe UJmag.ro!

„(1) Extragerile prevăzute la art. 3 și 4 sunt organizate de către Compania Națională «Loteria Română» – S.A. și sunt publice.

(2) Extragerile sunt efectuate în prezența Comisiei pentru supravegherea efectuării extragerilor, din care fac parte câte un reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice, al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, respectiv al Companiei Naționale «Loteria Română» – S.A.

(3) Rezultatul extragerilor prevăzute la art. 3 și 4 se consemnează într-un proces-verbal care se transmite Ministerului Finanțelor Publice și Agenției Naționale de Administrare Fiscală, aparat central, în prima zi lucrătoare după data extragerii.

(4) Procesul-verbal prevăzut la alin. (3) se postează, în termen de 24 de ore de la momentul comunicării, pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice și al Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru o perioadă de minimum 30 de zile.

(5) Costurile aferente organizării și desfășurării extragerilor sunt suportate de către Compania Națională «Loteria Română» – S.A.”.

Art. 6 prevede următoarele:

„(1) Un bon fiscal este considerat câștigător dacă îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a) a fost emis de un aparat de marcat electronic fiscal care funcționează în conformitate cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

b) sunt lizibile toate informațiile obligatorii, așa cum sunt prevăzute de O.U.G. nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

c) are valoarea totală exprimată în monedă națională, egală cu valoarea extrasă conform art. 2 alin. (1) lit. a);

d) a fost emis în ziua extrasă conform art. 2 alin. (1) lit. b);

e) nu are menționat niciun cod de înregistrare fiscală al cumpărătorului.

(2) Revendicarea premiilor se face prin depunerea bonului fiscal câștigător, în original, la orice unitate teritorială a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, alături de copia actului de identitate sau a pașaportului titularului bonului și de o cerere al cărei model și conținut se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice, până la data de 30 martie 2015, la propunerea Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

(3) Revendicarea premiilor se face în termen de maximum 30 de zile de la data extragerii, acest termen reprezentând termen de decădere din dreptul de a revendica premiul.

(4) În termen de 10 zile de la expirarea perioadei prevăzute la alin. (3), unitățile teritoriale transmit către Agenția Națională de Administrare Fiscală, aparat central, lista persoanelor care au revendicat premiile potrivit alin. (2).

(5) Plata câștigurilor se face de către Ministerul Finanțelor Publice, în termen de 60 de zile de la expirarea termenului de revendicare a premiilor.

(6) Verificarea autenticității și realității bonurilor fiscale depuse pentru revendicarea premiilor se realizează de către organul competent al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, conform unei proceduri stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice, la propunerea Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

(7) În cazul constatării elementelor constitutive ale unei infracțiuni, sunt sesizate organele de cercetare competente, iar plata premiului revendicat se suspendă până la soluționarea cauzei penale.

(8) La solicitarea titularului bonului fiscal, unitatea teritorială a Agenției Naționale de Administrare Fiscală unde a fost depus originalul bonului fiscal câștigător eliberează o copie care poartă mențiunea «conform cu originalul».”.

Art. 7 are următorul conținut:

„(1) Ministerul Finanțelor Publice stabilește fondul anual de premiere pentru Loteria bonurilor fiscale, precum și repartizarea lunară a acestuia.

(2) Fondul de premiere este evidențiat în bugetul Ministerului Finanțelor Publice – Acțiuni generale, la o poziție distinctă.

(3) În vederea determinării valorii câștigătoare pentru un bon fiscal, după centralizarea situației bonurilor fiscale câștigătoare revendicate în termen, se împarte fondul lunar de premiere la numărul total al bonurilor fiscale câștigătoare revendicate în termen, iar suma astfel obținută se rotunjește la leu în favoarea câștigătorului.

(4) În cazul în care într-o lună calendaristică nu există câștigători, fondul de premiere se reportează pentru extragerea următoare”.

Art. 8 prevede la alin. (1) faptul că pentru anul 2015, prima extragere lunară are loc în luna iulie 2015.

Potrivit alin. (2), în anul 2015, suma necesară pentru asigurarea fondului de premiere pentru Loteria bonurilor fiscale se asigură prin virări de credite bugetare, cu încadrarea în bugetul aprobat Ministerului Finanțelor Publice – Acțiuni generale, conform legislației în vigoare.

Conform art. 9, pentru punerea în aplicare a prezentei ordonanțe, Ministerul Finanțelor Publice emite instrucțiuni aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice, până la data de 30 martie 2015.

Alte prevederi ale O.G. nr. 10/2015

Potrivit art. 10 din O.G. nr. 10/2015, O.U.G. nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale (republicată în M. Of. nr. 75 din 21 ianuarie 2005, cu modif. și compl. ult.), se modifică și se completează. Astfel, la art. 1 după alin. (10) se introduce un nou alineat, alin. (101) și se modifică alin. (11).

Introducerea alin. (101) al art. 1 din O.U.G. nr. 28/1999

Potrivit alineatului nou introdus, alin. (101), în cazul în care operatorii economici prevăzuți la alin. (1) [„Operatorii economici care încasează, integral sau parțial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar contravaloarea bunurilor livrate cu amănuntul, precum și a prestărilor de servicii efectuate direct către populație”.] refuză emiterea și înmânarea bonului fiscal clientului, cu excepția situației prevăzute la alin. (8) [„Până la repunerea în funcțiune a aparatelor de marcat electronice fiscale, operatorii economici utilizatori sunt obligați să înregistreze într-un registru special, întocmit în acest sens, toate operațiunile efectuate și să emită chitanțe, în condițiile legii, pentru respectivele operațiuni și facturi, la cererea clientului. Obligația privind înregistrarea operațiunilor efectuate într-un registru special nu se aplică operatorilor economici care desfășoară activitatea de transport în regim de taxi”.], acesta din urmă are dreptul de a beneficia de bunul achiziționat sau de serviciul prestat fără plata contravalorii acestuia.

 

 Modificarea alin. (11) al art. 1 din O.U.G. nr. 28/1999

Vechea reglementare

În vechea reglementare, alin. (11) prevedea faptul că operatorii economici prevăzuți la alin. (1) sunt obligați să afișeze la loc vizibil un anunț detaliat de atenționare a clienților cu privire la obligația respectării dispozițiilor prevăzute la alin. (9) și (10).

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări alin. (11) prevede: Operatorii economici prevăzuți la alin. (1) sunt obligați să afișeze la loc vizibil un anunț detaliat de atenționare a clienților cu privire la obligația respectării dispozițiilor prevăzute la alin. (9), (10) și (101) [Alin. (9): «Se interzice operatorilor economici care, potrivit legii, au obligația de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale și de a emite bonuri fiscale cu acestea, să înmâneze clienților documente care atestă plata contravalorii bunurilor achiziționate sau serviciilor prestate, altele decât bonurile fiscale, cu excepția situației prevăzute la alin. (8)». Alin. (10): «În cazul în care operatorii economici prevăzuți la alin. (1) nu înmânează clientului bonul fiscal sau înmânează un alt document decât bonul fiscal, cu excepția situației prevăzute la alin. (8), clientul este obligat să solicite operatorului economic înmânarea bonului fiscal». Alin. (101): «În cazul în care operatorii economici prevăzuți la alin. (1) refuză emiterea și înmânarea bonului fiscal clientului, cu excepția situației prevăzute la alin. (8), acesta din urmă are dreptul de a beneficia de bunul achiziționat sau de serviciul prestat fără plata contravalorii acestuia»]. Modelul și conținutul anunțului se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice”.

 

Aplicarea dispozițiilor privitoare la O.U.G. nr. 28/1999

La art. 11  se prevede faptul că dispozițiile art. 10 se aplică începând cu data de 1 martie 2015.

 

O.G. nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale was last modified: februarie 3rd, 2015 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter