O.U.G. nr. 88/2014. (I) Modificări aduse O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare

30 dec. 2014
Vizualizari: 5773

Despre

  • M. Of. nr. 949 din 23.12.2014
  • O.U.G. nr. 88/2014
  • O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară

În M. Of. nr. 949 din 23.12.2014, s-a publicat O.U.G. nr. 88/2014 pentru modificare și completarea O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, publicată în M. Of. nr. 549 din 29.08.2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014 (publicată în M. Of. nr. 301 din 24.04.2014).

La adoptarea ordonanței s-au avut în vedere următoarele elemente:

– necesitatea reglementării unor măsuri privind întărirea disciplinei financiare la nivelul operatorilor economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

– actualul context economic în care se impune adoptarea unor măsuri rapide pentru asigurarea respectării întocmai și la termen a prevederilor angajamentelor statului român asumate față de Fondul Monetar Internațional și Comisia Europeană, referitoare la termenele de depunere, de către operatorii economici, a bugetelor de venituri și cheltuieli anuale și multianuale;

– derularea unor programe cu organismele financiare internaționale, în care indicatorii economico-financiari „plăți restante” și „rezultat brut operațional” sunt monitorizați în vederea încadrării în țintele stabilite;

– respectarea angajamentelor față de instituțiile financiare internaționale necesită asigurarea unui cadru normativ coerent de funcționare care să creeze condițiile pentru îndeplinirea angajamentelor sus-menționate, oferind astfel continuitate și coerență actului de administrare a participațiilor statului,

Esti avocat, magistrat, notar, executor judecatoresc, practician in insolventa sau consilier juridic? Atunci ai nevoie de pachetul Alpha Bank dedicat profesionistilor

– necesitatea aplicării unitare a politicilor guvernamentale și eficientizarea activității operatorilor economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, necesitatea reglementării unor măsuri referitoare la întărirea disciplinei financiare, astfel încât să se asigure dezideratul programului de guvernare în condiții de eficiență și rentabilizare a companiilor de stat care să devină competitive pe piețele pe care acestea activează atât la nivel național, cât și la nivel regional, precum și necesitatea reglementării unor aspecte insuficient reglementate sau care dau naștere la interpretări diferite, rezultate de la intrarea în vigoare a O.G. nr. 26/2013  întrucât neadoptarea de urgență a măsurilor propuse poate conduce la întârzieri sau nerespectarea angajamentelor statului român asumate față de Fondul Monetar Internațional și Comisia Europeană referitoare la încadrarea în țintele stabilite a indicatorilor economico-financiari „plăți restante” și „rezultat brut operațional”;

– reglementarea unor aspecte insuficient legiferate de O.U.G. nr. 70/2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar și sistemului public de asistență socială în anul 2015 (publicată în M. Of. nr. 811 din 6.11.2014), ce pot duce la apariția unor discriminări pentru aceeași categorie socioprofesională din cadrul sistemului public de asistență socială.

Aspectele sus-menționate vizează interesul public și constituie o situație extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată.

O.U.G. nr. 88/2014 este constituită din șase articole care modifică și completează O.G. nr. 26/2013, dar și alte acte normative.

În continuare, vom prezenta art. I din ordonanță, care prevede modificare și completarea O.G. nr. 26/2013, după cum urmează.

Astfel, pct. 1 dispune faptul că, la art. 2, se modifică lit c) menționând că prevederile respectivei ordonanțe nu se vor aplica operatorilor economici care îndeplinesc condițiile art. 1, dar prin legi speciale sunt exceptați de la aplicarea prevederilor legale privind fundamentarea și aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli aplicabile operatorilor economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară.

De asemenea, sunt exceptate, conform art. 2, de la aplicarea prevederilor O.G. nr. 26/2013 și instituțiile de credit, instituțiile financiare și societățile definite potrivit O.U.G. nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului (publicată în M. Of. nr. 1027 din 27.12.2006), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007 (publicată în M. Of. nr. 480 din 18.07.2007), cu modificările și completările ulterioare, cu excepția fondurilor de garantare și contragarantare care îndeplinesc condițiile de la art. 1, societățile de asigurare reglementate de Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor (publicată în M. Of. nr. 148 din 10.04.2000), cu modificările și completările ulterioare și unitățile de cercetare-dezvoltare definite potrivit O.G. nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică (publicată în M. Of. nr. 643 din 30.08.2002), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003 (publicată în M. Of. nr. 514 din 16.07.2003), cu modificările și completările ulterioare, cu excepția celor care îndeplinesc condițiile de la art. 1.

Art. 1, la care se face referire, prevede sfera de aplicare a ordonanței. Astfel, prevederile prezentei ordonanțe se aplică operatorilor economici care sunt organizați și funcționează în baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale (publicată în M. Of. nr. 98 din 8.08.1990), cu modificările și completările ulterioare, și a Legii societăților nr. 31/1990 (republicată în M. Of. nr. 1066 din 17.11.2004), republicată, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

a) regiilor autonome înființate de stat, societăților/companiilor naționale, precum și societăților comerciale la care statul este acționar unic sau deține o participație majoritară, după caz;

b) regiilor autonome înființate de unitățile administrativ-teritoriale, precum și societăților comerciale la care unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin o participație majoritară, după caz;

c) societăților comerciale și regiilor autonome la care persoanele juridice menționate la lit. a) și b) sau instituțiile publice centrale ori locale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, după caz.

Pct. 2 dispune faptul că, la art. 3, lit. f) se modifică. Aceasta definește câștigul mediu brut lunar pe salariat ca fiind raportul dintre cheltuielile de natură salarială și numărul mediu de salariați/numărul de luni aferente. Din cheltuielile de natură salarială se deduc cheltuielile reprezentând participarea salariaților la profitul anului precedent prevăzute de O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome (publicată în M. Of. nr. 536 din 1.09.2001), aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001 (publicată în M. Of. nr. 19 din 15.01.2002), cu modificările și completările ulterioare, și cheltuielile efectuate pentru salariați de natura și în limita prevăzută la art. 21 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (publicată în M. Of. nr. 927 din 23.12.2003), cu modificările și completările ulterioare.

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

Pct. 3 și 4 prevăd faptul că art. 4 se va modifica prin introducerea, în cadrul alin. (1), a unei noi litere, lit. d) și prin introducerea unor noi alineate, alin. (3) și (4). Lit. d) va dispune faptul că bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă prin hotărâre a Adunării generale a acționarilor, în cazul în care mai multe unități administrativ-teritoriale au participații la capitalul social al operatorilor economici și au delegat atribuțiile unor asociații pentru reprezentarea intereselor lor potrivit prevederilor Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 (republicată în M. Of. nr. 121 din 5.03.2013), cu completările ulterioare, și ale Legii serviciului de alimentare cu apă și canalizare nr. 241/2006 (republicată în M. Of. nr. 85 din 8.02.2013).

De asemenea, bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă și prin hotărâre a Guvernului sau prin hotărâre a consiliului local, județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București, după caz, inițiată de ordonatorii principali de credite în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află operatorii economici din categoria prevăzută la art. 1 lit. a) și b). Proiectele de hotărâri ale Guvernului se avizează de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice din punctul de vedere al respectării politicii salariale stabilite de Guvern la elaborarea bugetelor de venituri și cheltuieli și ulterior de către Ministerul Finanțelor Publice și prin ordin comun al ordonatorului principal de credite, al ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice pentru operatorii economici prevăzuți la art. 1 lit. c) la care persoanele juridice prevăzute la art. 1 lit. a) sau instituțiile publice centrale sunt acționari unici ori dețin direct sau indirect o participație majoritară, prin hotărâre a consiliului local, județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București pentru operatorii economici prevăzuți la art. 1 lit. c) la care persoanele juridice prevăzute la art. 1 lit. b) sau instituțiile publice locale sunt acționari unici ori dețin direct sau indirect o participație majoritară

Alin. (3) va dispune faptul că pentru operatorii economici la care statul, unitățile administrativ-teritoriale sau persoanele juridice prevăzute la art. 1 lit. c) dețin, individual, direct sau indirect, numai o participație minoritară, bugetul de venituri și cheltuieli se aprobă prin hotărâre a Adunării generale a acționarilor sau, după caz, a Consiliului de administrație, potrivit legii.

Alin. (4) prevede faptul că operatorii economici cărora li s-a ridicat dreptul de administrare în procedura insolvenței, potrivit prevederilor legale în vigoare la momentul declanșării procedurii, nu au obligația aprobării bugetului de venituri și cheltuieli conform prevederilor alin. (1).

Pct. 5 modifică art. 8 alin. (1) și (2) care vor dispune faptul că până la aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pentru anul curent, operatorii economici pot efectua cheltuieli totale lunar, în limita a 1/12 din cheltuielile totale aprobate prin bugetele de venituri și cheltuieli ale anului precedent sau 1/12 din cheltuielile totale propuse în proiectul de buget aprobat de Adunarea generală a acționarilor, respectiv Consiliul de administrație al operatorului economic, după caz, în situația în care acestea sunt mai mici decât cele din anul precedent [alin. (1)] și prin excepție, operatorii economici, care datorită specificității activității desfășurate concentrează realizarea acesteia într-o anumită perioadă a anului, pot efectua în această perioadă cheltuieli mai mari de 1/12 din cheltuielile totale aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli al anului precedent, nivelul acestora fiind aprobat de ordonatorul principal de credite în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul căruia se află [alin. (2)].

Pct. 6 și 7 prevăd modificarea și completarea art. 9. Astfel se modifică alin. (3) care va avea următorul conținut: creșterea câștigului mediu brut lunar pe salariat se stabilește procentual din indicele de creștere a productivității muncii calculate în unități valorice sau fizice, după caz. Limita procentuală maximă a creșterii câștigului mediu brut pe salariat se stabilește prin legea anuală a bugetului de stat.

De asemenea, se introduce un nou alineat, alin. (31), care prevede faptul că sunt exceptați de la aplicarea prevederilor alin. (3) operatorii economici care înregistrează creșteri ale câștigului mediu brut lunar pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, numai pentru personalul care intră sub incidența reglementărilor referitoare la această majorare.

Pct. 8 dispune modificarea art 12 care va avea următorul conținut: operatorii economici au obligația să transmită Ministerului Finanțelor Publice fundamentări, analize, situații, raportări referitoare la indicatorii economico-financiari, precum și orice alte date și informații, în formatul și la termenele stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice sau prin circulare, astfel:

a) lunar, trimestrial și anual, operatorii economici reclasificați în sectorul administrației publice, conform listei publicate de Institutul Național de Statistică;

b) lunar, trimestrial și anual, operatorii economici care funcționează la nivelul administrației publice centrale;

c) trimestrial și anual operatorii economici care funcționează la nivelul administrației publice locale;

d) anual, de către operatorii economici prevăzuți la lit. a), b) și c) aflați în stare de lichidare conform prevederilor legale.

Pct. 9, 10 și 11 prevăd modificarea art. 13. Astfel se modifică alin. (1) lit. c), care dispune următoarele: constituie contravenție depășirea anuală și trimestrială a nivelului plăților restante prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli și în anexele de fundamentare prezentate la aprobarea acestuia.

Alin. (2) se va modifica astfel: Contravențiile prevăzute la alin. (1) lit. a), d), e) și g) se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

Se introduce un nou alineat, alin. (31), care va dispune: Contravenția prevăzută la alin. (1) lit. c) se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 100.000 lei.

În continuare, vom prezenta, pe scurt modificările aduse de O.U.G. nr. 88/2014 altor acte normative, modificări ce vor face obiectul unui articol viitor.

Art. II din ordonanță prevede modificarea art. 3 din O.U.G. nr. 70/2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar și sistemului public de asistență socială în anul 2015.

Art. III dispune faptul că se modifică art. VII din O.U.G. nr. 69/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul sănătății și pentru modificarea unor acte normative (publicată în M. Of. nr.  807 din 5.11.2014).

Art. IV stabilește modificare art. 9 din O.U.G. nr. 25/2014 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de apărare și reglementarea altor măsuri fiscal-bugetare (publicată în M. Of. nr. 377 din 21.05.2014).

Art. V prevede faptul că O.G. nr. 26/2013 se republică în Monitorul Oficial după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

În sfârșit, art. VI stabilește faptul că art. I intră în vigoare în termen de 10 zile de la data publicării respectivei ordonanțe în Monitorul Oficial.

O.U.G. nr. 88/2014. (I) Modificări aduse O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare was last modified: decembrie 30th, 2014 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.