Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996 – modificări (H.G. nr. 388/2023)

3 mai 2023
Vizualizari: 228

Actul modificat

Actul modificatorSumar

Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996

(M. Of. nr. 690 din 22 decembrie 2000; cu modif. și compl. ult.)

 

H.G. nr. 388/2023 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, aprobate prin H.G. nr. 1.275/2000

(M. Of nr. 365 din 28 aprilie 2023)

 

– introduce: art. 25^1, art. 26 alin. (9^2)-(9^4), art. 26^1, art. 27^2 și art. 27^3,

modifică: art. 26 alin. (1), alin. (2^1), alin. (6), alin. (7), alin. (9) și (9^1), art. 27^1.

 

În M. Of nr. 365 din 28 aprilie 2023 s-a publicat H.G. nr. 388/2023 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, aprobate prin H.G. nr. 1.275/2000.

Vă prezentăm, în continuare, cele mai importante modificări și completări aduse respectivului act normativ.

 

Art. 25^1

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după art. 25 se introduce un nou articol, art. 25^1, cu următorul cuprins:

Art. 25^1

(1) În aplicarea prevederilor art. 50 alin. (9) și art. 55 alin. (1) din lege, pentru derularea programului multianual de construcții locuințe sociale/locuințe de necesitate, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației pune la dispoziția beneficiarilor programului multianual de construcții locuințe sociale/locuințe de necesitate platforma digitală «investitii.mdlpa.ro».

(2) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației creează conturi individuale pe platforma digitală «investitii.mdlpa.ro» prevăzută la alin. (1) pentru toți beneficiarii programului multianual de construcții locuințe sociale/locuințe de necesitate. Toate activitățile specifice programului multianual de construcții locuințe sociale/locuințe de necesitate, inclusiv comunicările și notificările emise de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, se desfășoară prin intermediul platformei digitale «investitii.mdlpa.ro».

(3) Documentele aferente programului multianual de construcții locuințe sociale/locuințe de necesitate se emit în format electronic, se semnează cu semnătură electronică calificată, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităților și instituțiilor publice și ale Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și se încarcă pe platforma digitală «investitii.mdlpa.ro». Documentele și documentațiile depuse în diferite etape de implementare a programului multianual de construcții locuințe sociale/locuințe de necesitate se transmit la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin intermediul platformei digitale «investitii.mdlpa.ro», cu aplicarea semnăturii electronice calificate pentru conformitate cu originalul.

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

 

 

Art. 26 alin. (9^2)-(9^4)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după art. 26 se introduc trei noi alineate, alin. (9^2)-(9^4), cu următorul cuprins:

(9^2) Contractele de finanțare multianuale prevăzute la alin. (91) se prelungesc potrivit prevederilor art. 50 alin. (7) din lege.

(9^3) În perioada de valabilitate a contractelor de finanțare, în baza solicitărilor prevăzute la alin. (7) transmise de către autoritățile administrației publice locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației poate modifica valoarea creditelor de angajament alocate, modificând corespunzător valoarea aprobată potrivit alin. (9), precum și contractele de finanțare prevăzute la alin. (91).

(9^4) Valoarea finală a creditelor de angajament alocate prin ordinul prevăzut la alin. (9) menționată în contractele de finanțare este egală cu valoarea finală a obiectivului de investiții, determinată după efectuarea recepției la terminarea lucrărilor, în baza devizului general actualizat și aprobat.

 

 

Art. 26^1

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după art. 26 se introduce un nou articol, art. 26^1, cu următorul cuprins:

Art. 26^1

(1) În vederea încheierii contractelor de finanțare multianuale prevăzute la art. 26 alin. (91), pentru obiectivele de investiții nou-introduse în programul multianual de construcții locuințe sociale/locuințe de necesitate, autoritățile publice locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale au obligația să încarce în platforma digitală «investitii.mdlpa.ro», la solicitarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, următoarele documente sau acte justificative, în termen de 120 de zile lucrătoare de la aprobarea ordinului prevăzut la art. 26 alin. (9):

a) certificatul de urbanism, însoțit de avizele și acordurile stabilite prin acesta;

b) studiul topografic pe baza căruia a fost întocmit(ă) studiul de fezabilitate/documentația de avizare a lucrărilor de intervenție, în format electronic editabil, inclusiv seturile de date spațiale vizând localizarea în teren a obiectivelor finanțate, georeferențiate și în format vectorial. Geometria localizării obiectivelor va fi reprezentată ca multipoligon, cu câte un element unic pentru fiecare obiectiv de investiții, în sistemul național de coordonate Stereografic 1970.

(2) Neconformitățile constatate în urma analizei cu privire la documentațiile prevăzute la alin. (1) se comunică autorităților publice locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, motivat, prin intermediul platformei digitale «investitii.mdlpa.ro».

(3) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației verifică existența tuturor documentelor prevăzute la alin. (1) și îndeplinirea, pentru fiecare obiectiv de investiții, a condițiilor legale pentru asigurarea finanțării prin programul multianual de construcții locuințe sociale/locuințe de necesitate și încheie contractele de finanțare multianuale cu beneficiarii programului multianual de construcții locuințe sociale/locuințe de necesitate.

(4) Ulterior încheierii contractelor de finanțare și anterior depunerii fiecărei solicitări de transfer, autoritățile publice locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale sunt obligate să încarce în platforma digitală «investitii.mdlpa.ro» documentele prevăzute la art. 26 alin. (6) și art. 261 alin. (1), actualizate, dacă este cazul, precum și următoarele documente, în funcție de stadiul de implementare al obiectivului de investiție, sub sancțiunea neefectuării transferului sumelor solicitate de la bugetul de stat până la data actualizării/completării documentației:

a) procesul-verbal de predare-primire a proiectului tehnic, întocmit și verificat;

b) autorizația de construire;

c) ordinul de începere a lucrărilor;

d) comunicare către Inspectoratul de Stat în Construcții privind începerea lucrărilor de execuție;

e) documente care să prezinte stadiul fizic realizat, valoarea actualizată a restului cheltuielilor necesare pentru finalizarea obiectivului de investiții;

f) contractele de achiziții publice care au fost încheiate, inclusiv actele adiționale încheiate, după caz.

 

 

Art. 27^2 și 27^3

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după art. 27^1 se introduc două noi articole, art. 27^2 și 27^3, cu următorul cuprins:

Art. 27^2

(1) Autoritățile administrației publice locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale au obligația ca în termen de 20 de zile lucrătoare să vireze prin ordin de plată către executanții de lucrări sumele prevăzute la art. 271 alin. (1) și să transmită, prin intermediul platformei digitale «investitii.mdlpa.ro», justificarea utilizării sumelor, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3 bis, pentru monitorizarea utilizării sumelor transferate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, cu destinația finanțării cheltuielilor prevăzute în contractele de finanțare multianuale.

(2) Transmiterea justificării utilizării sumelor, potrivit anexei nr. 3 bis prevăzute la alin. (1), se face odată cu fiecare solicitare de transfer, cu excepția primei solicitări de transfer. Transferul este condiționat de transmiterea situației privind lucrările realizate și decontate pentru obiectivul de investiții, potrivit anexei nr. 3 bis.

(3) În situația în care beneficiarii programului multianual de construcții locuințe sociale/locuințe de necesitate nu virează sumele în termenul prevăzut la alin. (1), aceștia trebuie să justifice motivul neefectuării viramentului și să le returneze în bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului inițial de 20 de zile lucrătoare. Fac excepție situațiile în care beneficiarii decontează din bugetul local sau alte surse legal constituite sumele aferente contribuției de la bugetul de stat și solicită ulterior recuperarea acestora, potrivit prevederilor art. 271 alin. (7).

Art. 27^3

(1) Autoritățile publice locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale sunt responsabile pentru derularea eficientă a procesului de implementare a obiectivelor de investiții aprobate în cadrul programului multianual de construcții locuințe sociale/locuințe de necesitate.

(2) Autoritățile publice locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale au obligația să pună la dispoziția Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, la solicitarea acestuia, în termen de maximum 30 de zile lucrătoare, toate documentele justificative privind derularea investiției, răspunzând de realitatea, exactitatea și legalitatea acestora, precum și de sumele cheltuite în scopul pentru care au fost alocate.

(3) Autoritățile publice locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale răspund, potrivit legii, de organizarea și derularea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică, de derularea contractelor încheiate, de respectarea obligațiilor asumate prin contractele de finanțare, precum și de modul de utilizare a sumelor alocate de la bugetul de stat prin program, potrivit destinației pentru care au fost alocate.

(4) Sumele acordate și neutilizate până la finele anului în care au fost acordate urmează regimul juridic prevăzut de reglementările emise în temeiul art. 19 lit. d) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.

(5) La finalizarea obiectivului de investiții, autoritățile publice locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale efectuează recepția la terminarea lucrărilor, în condițiile legii, și transmit Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în termen de 30 de zile de la data recepției, următoarele documente:

a) anexa nr. 11;

b) devizul general actualizat și aprobat în condițiile legii;

c) procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, în copie conformă cu originalul, aprobat de beneficiar;

d) adresa cu date și informații cu privire la obiectivul de investiții, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 13.

(6) În cazul în care beneficiarii programului multianual de construcții locuințe sociale/locuințe de necesitate utilizează sumele transferate cu nerespectarea prevederilor legale, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației procedează la aplicarea prevederilor art. X alin. (2)-(7) din Legea nr. 45/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative și pentru stabilirea unor măsuri financiare în domeniul unor programe gestionate de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

 

 

Art. 26 alin. (1), (2^1), (6), (7), (9) și (9^1)

Vechea reglementare

„(1) Finanțarea construirii locuințelor sociale și a celor de necesitate se asigură din bugetele locale în limita sumei prevăzute cu această destinație, din transferuri de la bugetul de stat, stabilite anual cu această destinație în bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor, precum și din donații și contribuții de la persoane fizice și juridice, efectuate conform prevederilor legale în vigoare.

(…)

(2^1 ) Din transferuri de la bugetul de stat se pot deconta, în condițiile legii, următoarele:

a) contravaloarea cheltuielilor lucrărilor de construcții-montaj, inclusă în valoarea totală a devizului general, cu excepția cheltuielilor aferente racordării la rețelele de utilități publice;

b) contravaloarea cheltuielilor aferente utilajelor, echipamentelor tehnologice și funcționale care necesită montaj, din care se decontează exclusiv cheltuielile efectuate pentru achiziția următoarelor: ascensor, centrală termică de bloc sau de scară, după caz, cu echipamentele necesare funcționării acesteia.

(…)

(6) În aplicarea prevederilor art. 67 din lege, consiliile locale, Consiliul General al Municipiului București și, după caz, consiliile locale ale sectoarelor municipiului București vor stabili anual lista cuprinzând obiectivele de investiții pentru locuințe sociale și de necesitate care urmează să se finanțeze în anul următor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 11. Aceste liste se vor transmite obligatoriu Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene în vederea fundamentării necesarului de fonduri pentru finanțarea Programului de construcții locuințe sociale și de necesitate, până cel târziu la data de 1 august a anului în curs.

(7) În susținerea sumelor solicitate pentru alocațiile de la bugetul de stat, conform modelului prevăzut în anexa nr. 11, consiliile locale, Consiliul General al Municipiului București și, după caz, consiliile locale ale sectoarelor municipiului București vor prezenta separat sumele necesare pentru terminarea locuințelor începute de cele necesare pentru construcțiile noi.

(…)

(9) În termen de 30 de zile de la aprobarea bugetului de stat anual, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în baza propunerilor transmise conform alin. (6), efectuează prioritizarea investițiilor în construcția de locuințe sociale și de necesitate, în funcție de propunerile transmise și în limita fondurilor aprobate anual cu această destinație, și întocmește lista de obiective propuse spre finanțare și sumele alocate acestora, listă care se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene.

(9^1) După aprobarea listei și a sumelor alocate conform alin. (9), Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene încheie contracte de finanțare anuale cu consiliile locale, Consiliul General al Municipiului București și, după caz, consiliile locale ale sectoarelor municipiului București, în condițiile legii.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementării, art. 26 alin. (1), (2^1), (6), (7), (9) și (9^1) se modifică și vor avea următorul conținut:

Art. 26

(1) Finanțarea construirii locuințelor sociale și a celor de necesitate se asigură din bugetele locale, în limitele prevederilor bugetare aprobate anual cu această destinație, din transferuri de la bugetul de stat, în limita creditelor de angajament, precum și a creditelor bugetare aprobate anual cu această destinație în bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și a estimărilor pentru următorii 3 ani, prevăzute în legea bugetară anuală, și din donații și contribuții de la persoane fizice și juridice, efectuate potrivit prevederilor art. 50 alin. (1)-(3) din lege.

(…)

(2^1) Din transferuri de la bugetul de stat se pot deconta următoarele capitole/subcapitole de cheltuieli din devizul general, prevăzute în capitolul 1 subcapitolul 1.2, capitolul 4 subcapitolele 4.1-4.4 și capitolul 5 subcapitolele 5.1.1 și 5.3 din anexa nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare:

a) capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului, subcapitolul 1.2 Amenajarea terenului;

b) capitolul 4 Cheltuieli pentru investiția de bază, subcapitolul 4.1 Construcții și instalații, subcapitolul 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale, subcapitolul 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj, subcapitolul 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport;

c) capitolul 5 Alte cheltuieli, subcapitolul 5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier și subcapitolul 5.3 Cheltuieli diverse și neprevăzute.

(…)

(6) În termen de 30 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a legii anuale a bugetului de stat, autoritățile administrației publice locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale transmit Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației solicitările cu obiectivele de investiții nou-propuse a fi incluse în programul multianual de construcții locuințe sociale/locuințe de necesitate și necesarul de sume pentru anul în curs și estimările pentru următorii 3 ani, potrivit modelului cererii de finanțare prevăzut în anexa nr. 11. Solicitarea va fi însoțită de:

a) extrasul de carte funciară a terenului pe care se va realiza obiectivul de investiții;

b) hotărârea consiliului local privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici. Hotărârea consiliului local va conține o anexă cu descrierea sumară a investiției propuse prin proiect, potrivit documentației tehnico-economice, cu indicarea datelor necesare verificării respectării exigențelor minimale privind suprafețele și nivelul de dotare a încăperilor ce compun locuințele, cuprinse în anexa nr. 1 la lege;

c) devizul general al obiectivului de investiții, cu identificarea categoriilor de cheltuieli ce se finanțează de la bugetul de stat și a celor suportate de unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială, aprobat prin hotărâre a consiliului local.

(7) Pentru obiectivele de investiții finanțate prin programul multianual de construcții locuințe sociale/locuințe de necesitate pentru care sunt încheiate contracte de finanțare multianuale, autoritățile administrației publice locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale transmit solicitarea cu necesarul de sume pentru finalizarea obiectivelor de investiții în situația în care apar modificări ale valorilor transmise inițial, precum și după recepția la terminarea lucrărilor, pentru a stabili valoarea finală a investiției, potrivit modelului cererii de finanțare prevăzut în anexa nr. 11.

(…)

(9) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației centralizează și analizează propunerile și documentele transmise potrivit alin. (6) și, în termen de 120 de zile lucrătoare după data expirării termenului prevăzut la alin. (6), întocmește lista de obiective propuse spre finanțare și sumele alocate acestora, care se aprobă potrivit prevederilor art. 50 alin. (5) din lege.

(9^1) După aprobarea prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației a listei de obiective prevăzute la alin. (9) se încheie contracte de finanțare multianuale între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și autoritățile publice locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, potrivit prevederilor art. 50 alin. (6) din lege.

Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996 – modificări (H.G. nr. 388/2023) was last modified: mai 3rd, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.