Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, aprobate prin H.G. nr. 855/2013 – modificări (H.G. nr. 80/2018)

22 mart. 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 2144
Actul modificatActul modificatorSumar

Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, aprobate prin H.G. nr. 855/2013 (M. Of. nr. 705 din 18 noiembrie 2013, cu modif. ult.)

H.G. nr. 80/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul forței de muncă


(M. Of. nr. 224 din 13 martie 2018)

 – modifică: art. 20 alin. (1) lit. c), art. 20 alin. (2) lit. c), art. 35 alin. (1)-(3), art. 36, anexa nr. 5 se înlocuiește cu anexa nr. 11 la H.G. nr. 80/2018.

 – introduce: art. 35 alin. (7)-(9).

 – abrogă: art. 34 alin. (4).

În M. Of. nr. 224 din 13 martie 2018, a fost publicată H.G. nr. 80/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul forței de muncă.

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

H.G. nr. 80/2018 aduce modificări și completări Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, aprobate prin H.G. nr. 855/2013 (M. Of. nr. 705 din 18 noiembrie 2013, cu modif. ult.).

Vă prezentăm, în continuare, modificările și completările aduse respectivului act normativ:

 

Art. 20 alin. (1) lit. c) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă (modificat prin H.G. nr. 80/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 20 alin. (1) lit. c) prevedea:

„c) copii legalizate ale actelor de studii care atestă îndeplinirea condițiilor de acces la formare profesională prin ucenicie pe nivelurile de calificare prevăzute de legislația în vigoare;”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 20 alin. (1) lit. c) se modifică și va avea următorul cuprins:

c) actele de studii care atestă îndeplinirea condițiilor de acces la formare profesională prin ucenicie pe nivelurile de calificare prevăzute de legislația în vigoare, în original și în copie;.

 

Videoconferința regională de insolvență Buzău
Art. 20 alin. (2) lit. c) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă (modificat prin H.G. nr. 80/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 20 alin. (2) lit. c) prevedea:

„(1) Documentele necesare pentru încheierea contractului de ucenicie sunt:

(…)

c) copii legalizate ale actelor de studii, recunoscute și/sau echivalate, potrivit legii, care atestă îndeplinirea condițiilor de acces la formare profesională prin ucenicie, pe niveluri de calificare conform prevederilor legale în vigoare;”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 20 alin. (2) lit. c) se modifică și va avea următorul cuprins:

c) actele de studii, recunoscute și/sau echivalate, potrivit legii, care atestă îndeplinirea condițiilor de acces la formare profesională prin ucenicie, pe niveluri de calificare conform prevederilor legale în vigoare, în original și în copie;.

 

 

Art 34 alin. (4) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă (abrogat prin H.G. nr. 80/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 34 alin. (4) prevedea:

„(4) Prin valoarea indicatorului social de referință al asigurărilor pentru șomaj și stimulării ocupării forței de muncă în vigoare, prevăzută la art. 16 alin. (2) din lege, se înțelege valoarea indicatorului social de referință al asigurărilor pentru șomaj și stimulării ocupării forței de muncă în vigoare în luna în care se face plata.”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 34, alin. (4) se abrogă.

 

Art. 35 alin. (1)-(3) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă (modificat prin H.G. nr. 80/2018)

 

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare art. 35 alin. (1)-(3) prevedeau:

„(1) Verificarea și acordarea sumei cuvenite lunar conform art. 16 alin. (2) din lege se efectuează în baza declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate, depuse de angajatori potrivit prevederilor din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și a următoarelor documente care se depun la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București:

a) un tabel nominal întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 6;

b) fișa de evidență zilnică a salariaților și statul de plată pentru luna respectivă, în copie certificată de angajator;

c) raportul de monitorizare prevăzut la art. 9 alin. (1) lit. d).

(2) Pentru luna pentru care angajatorii nu depun documentele prevăzute la alin. (1) până la expirarea termenului prevăzut de lege pentru depunerea declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate, aferente lunii respective, sau le completează altfel decât potrivit prevederilor legale ori cu date eronate, suma cuvenită lunar conform art. 16 alin. (2) din lege nu se acordă.

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), suma cuvenită potrivit art. 16 alin. (2) din lege se acordă pentru luna pentru care documentele prevăzute la alin. (1) sunt corectate și depuse până la expirarea termenului prevăzut de lege pentru depunerea declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate, aferente lunii respective”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 35 alin. (1)-(3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

(1) Verificarea și acordarea sumei cuvenite lunar potrivit art. 16 alin. (2) din lege se efectuează în baza următoarelor documente care se depun de angajatori la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare lunii pentru care solicită această sumă: 

a) un tabel nominal al cărui model este prevăzut în anexa nr. 6; 

b) fișa de evidență zilnică a salariaților și statul de plată pentru luna respectivă, în copie certificată de angajator; 

c) raportul de monitorizare prevăzut la art. 9 alin. (1) lit. d). 

(2) Pentru luna pentru care angajatorii nu depun documentele până la expirarea termenului prevăzut la alin. (1) sau le completează altfel decât potrivit prevederilor legale ori cu date eronate, suma cuvenită lunar conform art. 16 alin. (2) din lege nu se acordă. 

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), suma cuvenită potrivit art. 16 alin. (2) din lege se acordă pentru luna pentru care documentele prevăzute la alin. (1) sunt corectate și depuse până în ultima zi a lunii următoare lunii pentru care se solicită această sumă”. 

 

Art. 36 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă (modificat prin H.G. nr. 80/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 36 prevedea:

„(1) Suma cuvenită conform art. 16 alin. (2) din lege se deduce de către angajator din contribuția pe care acesta este obligat, conform legii, să o vireze lunar în contul bugetului asigurărilor pentru șomaj.

(2) În cazul în care suma cuvenită este mai mare, diferența se recuperează prin intermediul agenției pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, în termen de 5 zile lucrătoare de la data de 1 a lunii următoare expirării termenului prevăzut de lege pentru depunerea declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate, aferentă lunii respective, prevăzută în Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări art. 36 se modifică și va avea următorul cuprins:

Suma cuvenită conform art. 16 alin. (2) din lege se acordă de agenția pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, în termen de 5 zile lucrătoare de la data de 1 a lunii următoare expirării termenului de depunere a documentelor necesare pentru verificarea și acordarea acestei sume”. 

 

Anexa nr. 5 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă se înlocuiește cu Anexa nr. 11 la H.G. nr. 80/2018 (modificat prin H.G. nr. 80/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, Anexa nr. 5 prevedea:

„CONVENȚIE

nr. ……/……….

Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă a Județului ……../Municipiului București, reprezentată prin dna/dl …….., având funcția de ….., denumită în continuare agenția, și persoana juridică (fizică) ……, cu sediul/adresa în ….., județul ….., telefon ……, cod fiscal (CUI) ……., cont IBAN ….., deschis la Banca ……, reprezentată prin dna/dl …….., având funcția de …….., denumită în continuare angajatorul, convin următoarele:â

1. Angajatorul se obligă:

a) să mențină raporturile de muncă ale persoanei pe perioada pentru care a fost încheiat contractul de ucenicie;

b) să restituie în totalitate agenției sumele încasate de la bugetul asigurărilor pentru șomaj pentru ucenic plus dobânda de referință a Băncii Naționale a României în vigoare la data încetării contractului de ucenicie, în cazul în care încetează contractul de ucenicie prevăzut la lit. a) anterior datei expirării perioadei pentru care a fost încheiat acest contract, în temeiul art. 18 alin. (2) din Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată;

c) să deducă, în condițiile legii, din suma reprezentând contribuția angajatorului la bugetul asigurărilor pentru șomaj potrivit art. 26 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, pe care acesta este obligat să o vireze lunar la bugetul asigurărilor pentru șomaj, sumele cuvenite potrivit art. 16 alin. (2) din Legea nr. 279/2005, republicată;

d) să depună la agenție, pentru verificarea și acordarea sumei cuvenite lunar potrivit art. 16 alin. (2) din Legea nr. 279/2005, republicată, până la expirarea termenului prevăzut de lege pentru depunerea declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate aferente lunii respective, prevăzută în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, următoarele documente:

e) să depună declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate aferente lunii respective, prevăzută în Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, și documentele prevăzute de lege pentru verificarea sumelor cuvenite, până la expirarea termenului legal pentru depunerea declarației lunare;

f) să comunice agenției orice modificare a condițiilor care au condus la încheierea prezentei convenții, derularea acesteia și acordarea sumei prevăzute la art. 16 alin. (2) din Legea nr. 279/2005, republicată;

g) să comunice agenției orice modificare a datelor sale de identificare și a contului deținut la bancă, inclusiv modificările care intervin în cazul sediului/adresei și al datelor de contact.

2. Agenția se obligă:

a) să acorde suma cuvenită potrivit art. 16 alin. (2) din Legea nr. 279/2005, republicată, în conformitate cu prevederile legale, prin deducere de către angajator din suma reprezentând contribuția angajatorului la bugetul asigurărilor pentru șomaj potrivit art. 26 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, pe care acesta este obligat să o vireze lunar la bugetul asigurărilor pentru șomaj;

b) să plătească diferența sumei conform prevederilor art. 36 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, în situația în care sumele cuvenite potrivit art. 16 alin. (2) din Legea nr. 279/2005, republicată, sunt mai mari.

3. Agenția își exercită dreptul de control asupra:

a) îndeplinirii condițiilor legale pentru încheierea prezentei convenții, derularea acesteia și acordarea sumelor prevăzute la art. 16 alin. (2) din Legea nr. 279/2005, republicată;

b) respectării de către angajator a obligațiilor prevăzute de prezenta convenție.

4. În situația constatării nerespectării condițiilor legale avute în vedere la încheierea prezentei convenții, pe perioada derulării acesteia și pentru acordarea sumelor prevăzute la art. 16 alin. (2) din Legea nr. 279/2005, republicată, precum și a nerespectării de către angajator a obligațiilor sale, agenția va aplica sancțiunile prevăzute de lege și va recupera debitele conform legii.

5. Angajatorul, prin prezenta convenție, declară pe propria răspundere, sub sancțiunea prevăzută de Codul penal pentru fals în declarații, următoarele:

a) Doamna/Domnul ….., având CNP ……, este încadrată/încadrat în muncă conform prevederilor legale, începând cu data de ……, cu Contractul de ucenicie la locul de muncă nr. …., încheiat în data de ……., cu perioada de probă care expiră la data de …….., durata contractului fiind de la data de ……. la data de ………. .

b) Anterior încheierii contractului de ucenicie la locul de muncă menționat la lit. a), angajatorul nu a avut încheiat cu persoana menționată la lit. a) un alt contract de ucenicie la locul de muncă.

Întocmită în două exemplare, dintre care un exemplar pentru Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă a Județului ………/Municipiului București și un exemplar pentru …………… .

Data ……………..

Agenția                                                                                   Angajatorul
Director executiv,                                                                   Reprezentant legal,

                                            ………………                                                                                 ………………

(L.S.)                                                                                            (L.S.)”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, Anexa nr. 5 se înlocuiește cu Anexa nr. 11 la H.G. nr. 80/2018 și va avea următorul cuprins:

ANEXA Nr. 11 (Anexa nr. 5 la Normele metodologice aprobate
prin Hotărârea Guvernului nr. 855/2013)

CONVENȚIE

Nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .

Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă a Județului . . . . . . . . . ./Municipiului București, reprezentată prin doamna/domnul . . . . . . . . . ., având funcția de . . . . . . . . . ., denumită în continuare agenția, și persoana juridică (fizică) . . . . . . . . . ., cu sediul/adresa în . . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . ., cod fiscal (CUI) . . . . . . . . . ., cont IBAN . . . . . . . . . ., deschis la Banca . . . . . . . . . ., reprezentată prin doamna/domnul . . . . . . . . . ., având funcția de . . . . . . . . . ., denumită în continuare angajatorul, convin următoarele:

1. Angajatorul se obligă:

a) să mențină raporturile de muncă ale persoanei pe perioada pentru care a fost încheiat contractul de ucenicie;

b) să restituie în totalitate agenției sumele încasate de la bugetul asigurărilor pentru șomaj pentru ucenic plus dobânda de referință a Băncii Naționale a României în vigoare la data încetării contractului de ucenicie, în cazul în care încetează contractul de ucenicie prevăzut la lit. a) anterior datei expirării perioadei pentru care a fost încheiat acest contract, în temeiul art. 18 alin. (2) din Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată, cu modificările ulterioare;

c) să depună la agenție, pentru verificarea și acordarea sumei cuvenite lunar, potrivit art. 16 alin. (2) din Legea nr. 279/2005, republicată, cu modificările ulterioare, până la data de 25, inclusiv, a lunii următoare lunii pentru care solicită această sumă, următoarele documente:

 tabelul nominal întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 6 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 855/2013, cu modificările ulterioare;

 fișa de evidență zilnică a salariaților și statul de plată pentru luna respectivă, în copie certificată de angajator;

 raportul de monitorizare a planului de activitate a ucenicului prevăzut la art. 9 alin. (1) lit. d) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 855/2013, cu modificările ulterioare;

d) să comunice agenției orice modificare a condițiilor care au condus la încheierea prezentei convenții, derularea acesteia și acordarea sumei prevăzute la art. 16 alin. (2) din Legea nr. 279/2005, republicată, cu modificările ulterioare;

e) să comunice agenției orice modificare a datelor sale de identificare și a contului deținut la bancă, inclusiv modificările care intervin în cazul sediului/adresei și al datelor de contact.

2. Agenția se obligă să acorde suma cuvenită potrivit art. 16 alin. (2) din Legea nr. 279/2005, republicată, cu modificările ulterioare, în conformitate cu prevederile legale, prin plata acesteia conform prevederilor art. 36 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 855/2013, cu modificările ulterioare.

3. Agenția își exercită dreptul de control asupra:

a) îndeplinirii condițiilor legale pentru încheierea prezentei convenții, derularea acesteia și acordarea sumelor prevăzute la art. 16 alin. (2) din Legea nr. 279/2005, republicată, cu modificările ulterioare;

b) respectării de către angajator a obligațiilor prevăzute de prezenta convenție.

4. În situația constatării nerespectării condițiilor legale avute în vedere la încheierea prezentei convenții, pe perioada derulării acesteia și pentru acordarea sumelor prevăzute la art. 16 alin. (2) din Legea nr. 279/2005, republicată, cu modificările ulterioare, precum și a nerespectării de către angajator a obligațiilor sale, agenția va aplica sancțiunile prevăzute de lege și va recupera debitele conform legii.

5. Angajatorul, prin prezenta convenție, declară pe propria răspundere, sub sancțiunea prevăzută de Codul penal pentru fals în declarații, următoarele:

a) Doamna/Domnul . . . . . . . . . ., având CNP . . . . . . . . . ., este încadrată/încadrat în muncă conform prevederilor legale, începând cu data de . . . . . . . . . ., cu Contractul de ucenicie la locul de muncă nr. . . . . . . . . . ., încheiat în data de . . . . . . . . . ., cu perioada de probă care expiră la data de . . . . . . . . . ., durata contractului fiind de la data de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . . .

b) Anterior încheierii contractului de ucenicie la locul de muncă menționat la lit. a), angajatorul nu a avut încheiat cu persoana menționată la lit. a) un alt contract de ucenicie la locul de muncă.

Întocmită în două exemplare, dintre care un exemplar pentru Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă a Județului . . . . . . . . . ./Municipiului București și un exemplar pentru . . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . .

 

Agenția                                                                                    Angajatorul

Director executiv,                                                                 Reprezentant legal,

. . . . . . . . . .——                                                                  . . . . . . . . . .——

(L.S.)                                                                                         (L.S.)”.

 

Art 35 alin. (7)-(9) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă (introdus prin H.G. nr. 80/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 35, după alin. (6) se introduc trei noi alienate, alin. (7)-(9) cu următorul cuprins:

(7) Documentele prevăzute la alin. (1) se pot depune personal de angajator prin prezentare la sediul agenției, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin mijloace electronice de transmitere la distanță, conform prevederilor legale, ca urmare a deținerii unui certificat calificat, eliberat în condițiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată. 

 (8) În situația în care documentele transmise în termen, prin modalitățile prevăzute la alin. (7), nu sunt lizibile, agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a municipiului București solicită angajatorului redepunerea acestora până în ultima zi a lunii următoare lunii pentru care solicită acordarea sumei prevăzute la art. 16 alin. (2) din lege. 

(9) Pentru luna pentru care angajatorii nu redepun documentele care nu sunt lizibile până la data prevăzută la alin. (8) ca urmare a solicitării agenției pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, drepturile bănești lunare prevăzute la art. 16 alin. (2) din lege nu se acordă, această perioadă fiind inclusă în perioada de acordare a drepturilor respective.”. 

 

 

Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, aprobate prin H.G. nr. 855/2013 – modificări (H.G. nr. 80/2018) was last modified: martie 22nd, 2018 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter