Utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii administrat privat (Norma ASF nr. 7/2015)

29 apr. 2015
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 2207

Despre

  • M. Of. nr. 272 din 23 aprilie 2015
  • Norma ASF nr. 7/2015
  • Utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii administrat privat

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Act normativSumar
Norma ASF nr. 7/2015
(M. Of. nr. 272 din 23 aprilie 2015)
Cap. I: („Dispoziții generale”)
Cap. II: („Utilizarea activului personal net al participantului în caz de invaliditate și în caz de deces”)
Cap. III: („Alte atribuții ale administratorilor”)
Cap. IV: („Răspunderea juridică”)
Cap. V: („Dispoziții finale”)

În M. Of. nr. 272 din 23 aprilie 2015, s-a publicat Norma ASF nr. 7/2015 privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii administrat privat

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

Respectiva nomă a fost emisă:

– având în vedere prevederile art. 37, 38 și 136 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

– în baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c) și d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. c), art. 6 alin. (1) și (2), art. 7 alin. (2) și ale art. 28 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare;

– în temeiul dispozițiilor art. 24 lit. c) din O.U.G. nr. 50/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 313/2005, cu modificările și completările ulterioare.

Cap. I: („Dispoziții generale”)

Art. 1 prevede obiectul de reglementare al respectivei norme, și anume modul în care activul personal net al participantului va fi utilizat în cazul în care acesta:

a) beneficiază de pensie de invaliditate în condițiile Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea pensiilor publice;

b) decedează înainte de depunerea cererii pentru obținerea unei pensii private conform art. 38 [(1)În cazul decesului unui participant înainte de deschiderea dreptului la pensia privată, beneficiarilor li se deschide câte un cont la ultimul fond de pensii la care a contribuit participantul decedat, în care se transferă activele cuvenite fiecăruia. (2)Drepturile beneficiarilor prevăzuți la alin. (1) sunt aceleași cu cele ale participanților la acel fond de pensii. (3) Beneficiarul are dreptul, după caz, la: a) cumularea conturilor la un singur fond de pensii, dacă are calitatea de participant la un alt fond de pensii; b) plata unică sau plăți eșalonate în rate pe o durată de maximum 5 ani, fără a datora penalități, dacă nu are calitatea de participant. (4) Plata drepturilor beneficiarului se face în termen de 10 zile lucrătoare de la data solicitării acestora] din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Lege.

Conform art. 2, până la adoptarea legii privind organizarea și funcționarea sistemului de plată a pensiilor private, în situațiile prevăzute la art. 37 lit. a) [De la data pensionării de invaliditate pentru afecțiuni care nu mai permit reluarea activității, definite potrivit Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare, participantul poate obține: (…) a) o plată unică sau plăți eșalonate în rate pe o durată de maximum 5 ani, dacă activul său personal net, ca urmare a perioadei reduse de contribuție, nu este suficient pentru acordarea unei pensii private minime stabilite prin normele Comisiei] și la art. 38 alin. (3) lit. b) [Beneficiarul are dreptul la (…) plata unică sau plăți eșalonate în rate pe o durată de maximum 5 ani, fără a datora penalități, dacă nu are calitatea de participant] din Lege, participantul, respectiv beneficiarul primește suma cuvenită ca plată unică.

Art. 3 prevede faptul că termenii și expresiile utilizate în prezenta normă au semnificația prevăzută la art. 2 alin. (1) din Lege.

Cap. II: („Utilizarea activului personal net al participantului în caz de invaliditate și în caz de deces”)

Secț. 1: („Utilizarea activului personal net al participantului în caz de invaliditate”)

Potrivit art. 4, în cazul în care participantul beneficiază de pensie de invaliditate de gradul I sau de gradul II pentru invalidități care afectează ireversibil capacitatea de muncă, în condițiile Legii pensiilor publice, acesta are dreptul să primească contravaloarea activului personal net.

Art. 5 prevede următoarele:

Original Black Friday pe UJmag.ro!

„(1) Pentru a primi contravaloarea activului personal net în condițiile art. 4, participantul, personal sau prin mandatar având procură specială și autentică, depune la administratorul fondului de pensii administrat privat următoarele documente:

a) cererea scrisă prin care solicită plata drepturilor cuvenite;

b) decizia administrativă privind acordarea pensiei de invaliditate;

c) decizia medicală privind capacitatea de muncă, decizie care conține mențiunea «nerevizuibil prin afecțiune» sau «nerevizuibil» conform Legii pensiilor publice, după caz;

d) actul de identitate valabil la data depunerii cererii;

e) certificatul de încadrare în grad de handicap grav sau accentuat eliberat de comisiile teritoriale de evaluare a persoanelor adulte cu handicap sau o declarație pe propria răspundere privind faptul că nu deține acest certificat, după caz.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. b)-e) se prezintă:

a) în original și în copie, administratorul păstrând copiile acestora după ce verifică și certifică conformitatea cu originalul; sau

b) în copie legalizată, situație în care documentele pot fi transmise prin intermediul serviciilor poștale sau similare.

(3) În cazul în care participantul este reprezentat prin mandatar, mandatarul prezintă actul său de identitate valabil la data depunerii cererii și depune copia acestuia, administratorul păstrând copia după ce verifică și certifică conformitatea cu originalul.

(4) În cererea scrisă prin care solicită plata drepturilor cuvenite, participantul sau mandatarul indică modalitatea aleasă de efectuare a plății sumelor cuvenite, conform art. 6 alin. (1), cu specificarea tuturor informațiilor necesare efectuării plății.

(5) În cazul în care participantul solicită plata activului personal net prin virament în cont bancar, acesta are obligația completării documentației prevăzute la alin. (1) cu extrasul de cont care certifică codul IBAN și titularul”.

Art. 6 are următorul conținut:

„(1) Plata sumei reprezentând activul personal net al participantului se efectuează prin virament în cont bancar sau prin mandat poștal.

(2) Plata contravalorii activului personal net prevăzute la alin. (1) se face către participantul fondului de pensii administrat privat, reprezentarea prin mandatar a acestuia fiind permisă numai pentru depunerea cererii și a documentelor însoțitoare.

(3) Plata sumei prevăzute la alin. (1) se va face în termen de 30 de zile calendaristice de la data depunerii documentației prevăzute la art. 5 alin. (1).

(4) În situația în care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constată depunerea acestora într-o formă necorespunzătoare, precum și lipsa unor documente, se va solicita participantului sau mandatarului completarea ori înlocuirea acestora, după caz, solicitarea conducând la întreruperea termenului prevăzut la alin. (3), un nou termen începând să curgă de la data depunerii documentației complete.

(5) Suma cuvenită și care urmează a fi plătită către participant se calculează având la bază ultima valoare unitară a activului net, calculată și raportată de administrator și de depozitar pentru ziua lucrătoare precedentă celei în care se face plata, din care se scad deducerile legale și comisioanele bancare pentru efectuarea viramentelor sau taxele poștale, după caz.

(6) Anularea unităților de fond aferente plății contravalorii activului personal net al participantului se efectuează în aceeași zi cu plata sumei prevăzute la alin. (5) din contul operațional în contul DIP al fondului de pensii administrat privat, definit conform art. 3 alin. (2) lit. d) [contul pentru plata contravalorii activelor personale ale participanților fondului de pensii în caz de deces, invaliditate și deschidere a dreptului la pensie, denumit în continuare contul DIP – contul bancar al fondului de pensii deschis la banca depozitar pentru plata contravalorii activului personal net al participantului la fond în caz de invaliditate, în caz de deces și în caz de deschidere a dreptului acestuia la pensie] din Norma nr. 15/2009 privind operațiunile de încasări și plăți efectuate prin conturile fondului de pensii administrat privat, aprobată prin Hotărârea Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 23/2009, plata din contul DIP către participant realizându-se cel mai târziu în ziua lucrătoare următoare.

(7) Administratorul are obligația să plătească participantului valoarea cea mai mare dintre valoarea activului personal net calculat în conformitate cu prevederile alin. (5) și garanțiile prevăzute în prospect”.

Secț. a 2-a: („Utilizarea activului personal net al participantului în caz de deces”)

Conform art. 7, în cazul decesului participantului înainte ca acesta să solicite deschiderea dreptului la pensie, pe numele beneficiarului/beneficiarilor se va deschide câte un cont la ultimul fond de pensii la care a contribuit participantul decedat, în care se transferă activele cuvenite fiecăruia.

Art. 8 prevede următoarele:

„(1) După primirea, din partea instituțiilor de evidență, a informațiilor referitoare la participanții decedați, cuprinse în listele de atenționare prevăzute la art. 33 alin. (2) lit. c) din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 1/2015 privind aderarea și evidența participanților la fondurile de pensii administrate privat, administratorul are obligația informării tuturor beneficiarilor care nu au revendicat plata contravalorii activului personal net al participantului decedat, cu privire la drepturile care le revin beneficiarilor asupra activului participantului, precum și la condițiile de exercitare a acestor drepturi.

(2) În situația în care administratorii nu dețin date referitoare la beneficiari, informarea trebuie trimisă în cel mai scurt timp de la primirea listelor menționate la alin. (1), la ultima adresă de domiciliu sau corespondență a participantului decedat”.

Art. 9 are următorul conținut:

„(1) Beneficiarul are dreptul, după caz, la:

a) cumularea conturilor la un singur fond de pensii administrat privat, dacă are calitatea de participant la un fond de pensii administrat privat;

b) plata unică a contravalorii cotei-părți cuvenite din activul personal net al participantului decedat, dacă nu are calitatea de participant.

(2) Pentru a primi contravaloarea activului personal net conform alin. (1) lit. b), fiecare beneficiar, personal sau prin mandatar având procură specială și autentică sau prin curator/tutore în baza documentului emis de instanța de tutelă în forma definitivă, va depune la administratorul fondului de pensii administrat privat următoarele documente:

a) cerere scrisă prin care solicită plata drepturilor cuvenite;

b) certificatul de deces;

c) certificatul de moștenitor/legatar, certificatul de moștenitor suplimentar, actul de partaj voluntar, după caz, sau hotărârea judecătorească definitivă, din care să rezulte calitatea de moștenitor/legatar și cota-parte cuvenită din activul personal net al participantului decedat;

d) actul de identitate valabil la data depunerii cererii.

(3) Documentele prevăzute la alin. (2) lit. b)-d) se prezintă:

a) în original și în copie, administratorul păstrând copiile acestora după ce verifică și certifică conformitatea cu originalul; sau

b) în copie legalizată, situație în care documentele pot fi transmise prin intermediul serviciilor poștale sau similare.

(4) În situația în care beneficiarul este reprezentat de mandatar, de persoana care exercită drepturile și obligațiile părintești sau de curatorul desemnat în acest sens, acesta depune actul său de identitate, valabil la data depunerii cererii, administratorul păstrând copia acestuia după ce verifică și certifică conformitatea cu originalul.

(5) Beneficiarul care este participant la un fond de pensii administrat privat nu poate ceda prin actul de partaj menționat la alin. (2) lit. c) dreptul de proprietate asupra contravalorii activului net al participantului decedat.

(6) În cererea prevăzută la alin. (2) lit. a), beneficiarul specifică dacă are calitatea de participant la un fond de pensii administrat privat, iar în caz afirmativ menționează denumirea acestuia.

(7) Administratorul are obligația să se asigure dacă beneficiarul este participant la un fond de pensii administrat privat.

(8) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. a), transferul sumelor de bani reprezentând contravaloarea activelor cuvenite fiecărui beneficiar în contul personal deținut la alt fond de pensii administrat privat, unde are calitatea de participant, se va efectua în termen de 10 zile lucrătoare de la data solicitării, iar anularea unităților de fond cuvenite se realizează în aceeași zi cu ziua transferului, în baza documentației prevăzute la alin. (2)-(4).

(9) Administratorul transferă în contul fiecărui beneficiar participant la un alt fond de pensii administrat privat cota-parte cuvenită din activul personal net, iar pentru fiecare beneficiar participant la același fond cu participantul decedat, cota-parte cuvenită din activul personal net este transferată direct în conturile acestora, sub formă de unități de fond”.

Art. 10 prevede următoarele:

(1) În cazul în care beneficiarul nu are calitatea de participant, plata sumei reprezentând cota-parte cuvenită din activul personal net al participantului este efectuată prin virament bancar sau prin mandat poștal pentru fiecare beneficiar.

(2) Plata sumei prevăzute la alin. (1) se efectuează către beneficiarul/beneficiarii participantului decedat, reprezentarea prin mandatar a acestuia/acestora fiind permisă numai pentru depunerea cererii și a documentelor însoțitoare.

(3) În cererea prevăzută la art. 9 alin. (2) lit. a) beneficiarul sau mandatarul indică modalitatea de efectuare a plății drepturilor beneficiarului, respectiv prin virament bancar sau prin mandat poștal, cu specificarea tuturor informațiilor necesare efectuării plății.

(4) În cazul în care beneficiarul/beneficiarii solicită plata activului personal net prin virament în cont bancar, acesta/aceștia are/au obligația completării documentației prevăzute la art. 9 alin. (2) cu extrasul de cont care certifică codul IBAN și titularul.

(5) Plata sumei prevăzute la alin. (1) se face în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data depunerii cererii însoțite de documentele prevăzute la art. 9 alin. (2).

(6) În situația în care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constată depunerea acestora într-o formă necorespunzătoare, precum și lipsa unor documente, se va solicita beneficiarului/beneficiarilor completarea ori înlocuirea acestora, după caz, solicitarea conducând la întreruperea termenului prevăzut la alin. (5), un nou termen începând să curgă de la data depunerii documentației complete.

(7) Suma cuvenită și care urmează a fi plătită către beneficiar se calculează având la bază ultima valoare unitară a activului net, calculată și raportată de administrator și de depozitar pentru ziua lucrătoare precedentă celei în care se face plata din care se scad deducerile legale și comisioanele bancare pentru efectuarea viramentelor sau taxele poștale, după caz.

(8) Anularea unităților de fond aferente plății contravalorii activului personal net al participantului se efectuează în aceeași zi cu plata sumei prevăzute la alin. (7) din contul operațional în contul DIP, plata din contul DIP către participant realizându-se cel mai târziu în ziua lucrătoare următoare.

Art. 11 are următorul conținut:

(1) În cazul beneficiarilor minori, cererea prevăzută la art. 9 alin. (2) lit. a) este semnată, după caz, de către:

a) persoana care exercită drepturile și obligațiile părintești față de minor, respectiv părinții, părintele supraviețuitor, tutorele sau altă persoană care exercită aceste drepturi și obligații potrivit legii;

b) curatorul desemnat special în acest sens.

(2) Beneficiarii minori cu capacitatea de exercițiu restrânsă semnează cererea împreună cu ocrotitorul legal prevăzut la alin. (1) lit. a) sau curatorul prevăzut la alin. (1) lit. b), după caz.

(3) În toate cazurile prevăzute la alin. (1) plata activului personal net al participantului decedat se efectuează într-un cont bancar deschis pe numele minorului sau prin mandat poștal la adresa de domiciliu a minorului.

Potrivit art. 12, administratorul plătește beneficiarului/ beneficiarilor cota-parte cuvenită din valoarea cea mai mare dintre activul personal net al participantului decedat calculat în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (7) și garanțiile prevăzute în prospect.

Art. 13 prevede faptul că prescripția dreptului de a cere plata contravalorii activului personal net al participantului decedat începe să curgă de la data decesului sau de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești declarative a morții.

Conform art. 14, drepturile cuvenite în calitate de beneficiar și nerevendicate în termenul general de prescripție de 3 ani devin resurse financiare ale fondului, distribuindu-se în mod proporțional tuturor participanților fondului în prima zi lucrătoare ulterioară datei împlinirii termenului de prescripție sau în ziua imediat următoare zilei în care administratorul a luat cunoștință de împlinirea termenului general de prescripție.

Potrivit art. 15, în situația în care, ulterior efectuării plății drepturilor cuvenite conform art. 6 alin. (3) sau art. 10 alin. (5), intervin elemente care conduc la modificarea cuantumului sumelor de bani care trebuiau plătite, aceste sume vor fi regularizate cu respectarea procedurii prevăzute la art. 44 alin. (4) [ În cazul persoanelor asigurate la sistemul public de pensii pe bază de declarație de asigurare, contribuția pentru fondurile de pensii se virează numai pentru luna/lunile pentru care, conform legii, se realizează stagiu de cotizare], (5) [În orice situație în care intervin elemente care conduc la modificarea unor date sau sume privind contribuțiile pentru fondurile de pensii, inclusiv în cazurile depunerii unor declarații nominale rectificative la sistemul public de pensii, instituția de evidență procedează la regularizarea acestora în termen de maximum 6 luni de la data constatării situațiilor] și (6) [Procedura de regularizare prevăzută la alin. (5) se stabilește prin ordin comun al ministrului muncii, familiei și egalității de șanse și al ministrului economiei și finanțelor] din Lege, precum și cu respectarea prevederilor incidente din actele normative emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Art. 16 prevede faptul că în situațiile prevăzute la art. 4 și 7, calitatea de participant încetează la data radierii acestuia din Registrul participanților de către instituția de evidență.

 

Cap. III: („Alte atribuții ale administratorilor”)

Conform art. 17, administratorii își transmit reciproc informații, în termen de maximum două zile lucrătoare de la solicitarea scrisă a unuia dintre aceștia, cu privire la obligația prevăzută la art. 9 alin. (7).

Art. 18 prevede următoarele:

„(1) În termen de 5 zile lucrătoare de la data efectuării plății către participantul care a solicitat plata în caz de pensionare pentru invaliditate, administratorul fondului de pensii administrate privat transmite acestuia o informare cu privire la contravaloarea activului personal net cuvenit, pe suport hârtie, prin servicii poștale sau prin orice alt mijloc care poate fi probat ulterior, specificat de participant/mandatar în cererea prin care solicită plata drepturilor cuvenite.

(2) În termen de 5 zile lucrătoare de la data efectuării plății, administratorul fondului de pensii transmite beneficiarului/beneficiarilor, pe suport hârtie, prin servicii poștale sau prin orice alt mijloc care poate fi probat ulterior, specificat de beneficiar/mandatar în cererea prin care solicită plata drepturilor cuvenite, o informare cuprinzând următoarele:

a) contravaloarea activului personal net al participantului decedat;

b) suma cuvenită beneficiarului căruia i se adresează informarea.

(3) La solicitarea participantului/beneficiarului, administratorul transmite în mod gratuit istoricul operațiunilor efectuate pentru participant până la data plății activului personal net al acestuia”.

Art. 19 are următorul conținut:

„(1) Activul personal al participantului invalid continuă să fie administrat până la data efectuării plății tuturor drepturilor cuvenite acestuia.

(2) Activul personal al participantului decedat continuă să fie administrat în perioada cuprinsă între plata ultimei contribuții la fond a participantului înainte de deces și:

a) data efectuării transferului drepturilor cuvenite către beneficiari, cu respectarea art. 10 alin. (1);

b) data împlinirii termenului general de prescripție a drepturilor cuvenite beneficiarului/beneficiarilor de a cere plata contravalorii activului personal net al participantului decedat și nerevendicate, caz în care activul participantului decedat se face venit la fond, conform prevederilor art. 3 lit. b) din Lege”.

Potrivit art. 20, termenele prevăzute de prezenta norma care expiră într-o zi de sărbătoare legală sau într-o zi nelucrătoare se vor prelungi până la sfârșitul următoarei zile lucrătoare.

 

Cap. IV: („Răspunderea juridică”)

Art. 21 are următorul conținut:

„(1) Constituie contravenții următoarele fapte:

a) nerespectarea obligațiilor administratorului referitoare la plata corectă și în termen a sumei cuvenite participantului sau beneficiarului în conformitate cu prevederile prezentei norme;

b) nerespectarea de către administrator a termenelor privind transmiterea informațiilor și documentelor prevăzute la art. 17 și 18;

c) administrarea în mod necorespunzător a activului personal al participantului invalid sau decedat până la data efectuării plății tuturor drepturilor cuvenite participantului sau beneficiarului.

(2) Săvârșirea vreuneia dintre faptele prevăzute la alin. (1) se sancționează în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1) [Comisia retrage autorizația administratorului de administrare a fondului de pensii, dacă se dovedește că au fost încălcate regulile unui prospect al schemei de pensii private, dispozițiile prezentei legi sau ale normelor Comisiei], art. 81 alin. (1) lit. c) [Comisia retrage autorizația de administrare a administratorului  în una dintre următoarele situații: (…) neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor care rezultă din prezenta lege, din normele Comisiei sau din prospectul schemei de pensii private], art. 141 alin. (2)-(4) [(2) Săvârșirea de către persoana fizică sau juridică a vreuneia dintre faptele prevăzute la alin. (1) se sancționează cu: a) avertisment scris; b) amendă contravențională; c) anularea votului exprimat sau suspendarea temporară a dreptului de vot al acționarilor semnificativi; d) retragerea autorizației sau avizului altor entități decât administratorul, căruia i se aplică măsura administrativă prevăzută la art. 81; e) restrângerea sau interzicerea dreptului administratorilor de a dispune de propriile active; f) interzicerea, pe o perioadă cuprinsă între 90 și 180 de zile, a desfășurării unor activități reglementate de prezenta lege. (3) Sancțiunile principale prevăzute la alin. (2) lit. a) sau b) pot fi aplicate cumulativ cu oricare dintre sancțiunile complementare prevăzute la alin. (2) lit. c)–f). (4) Limitele amenzilor se stabilesc după cum urmează: a) între 0,5% și 5% din capitalul social pentru persoanele juridice; b) între 1.000 lei și 100.000 lei, pentru persoanele fizice.], (6)-(11) [(6) Comisia poate aplica sancțiuni persoanelor fizice cărora, în calitate de administratori, reprezentanți legali sau exercitând în drept ori în fapt funcții de conducere sau exercitând cu titlu profesional activități reglementate de prezenta lege, le este imputabilă respectiva contravenție. (7) Persoanele fizice prevăzute la alin. (6) sunt ținute, potrivit legii, și la repararea prejudiciilor patrimoniale cauzate prin fapta constituind contravenție. Dacă fapta este imputabilă mai multor persoane, acestea sunt ținute solidar la repararea prejudiciului cauzat. (8) La individualizarea sancțiunii se va ține seama de circumstanțele personale și reale ale săvârșirii faptei și de conduita făptuitorului. (9) Dacă aceeași persoană a săvârșit mai multe contravenții, sancțiunea se aplică pentru fiecare contravenție. (10) În cazul în care la săvârșirea unei contravenții au participat mai multe persoane, sancțiunea se va aplica fiecăreia separat. (11) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor contravenționale se fac de către persoanele cu atribuții privind supravegherea și/sau controlul respectării dispozițiilor legale și ale reglementărilor aplicabile sistemului de pensii private din cadrul Comisiei ori de către personalul împuternicit în acest scop, prin decizie a președintelui Consiliului Comisiei] și ale art. 142 [(1) În ceea ce privește sancțiunile contravenționale, prevederile art. 141 se completează cu dispozițiile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare. (2) În ceea ce privește procedura de stabilire și constatare a contravențiilor, precum și de aplicare a sancțiunilor, prevederile prezentei legi derogă de la dispozițiile O.G. nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare. (3) Abrogat.] din Lege”.

Cap. V: („Dispoziții finale”)

Art. 22 prevede următoarele:

„(1) Prezenta normă intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei norme se abrogă Hotărârea Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 35/2008 pentru aprobarea Normei nr. 19/2008 privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii administrat privat, în caz de invaliditate și în caz de deces (M. Of. nr. 656 din 17 septembrie 2008; cu modif. și compl. ult.), precum și orice alte dispoziții contrare”.

 

 

 

Utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii administrat privat (Norma ASF nr. 7/2015) was last modified: aprilie 28th, 2015 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter