Modificarea unor acte normative din domeniul învăţământului (O.U.G. nr. 99/2021)

14 sept. 2021
2 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 5 (2 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 64

Actul modificat

Actul modificatorSumar
O.U.G. nr. 141/2020 privind instituirea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ și pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011

(M. Of. nr. 767 din 21 august 2020)

 

Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

(M. Of. nr. 396 din 15 mai 2020)

Campanie Craciun UJmag 2020

 

O.U.G. nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației

(M. Of. nr. 642 din 20 iulie 2005)

 

O.U.G. nr. 99/2021 privind modificarea unor acte normative din domeniul învățământului, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 

(M. Of. nr. 876 din 13 septembrie 2021)

– modifică: O.U.G. nr. 141/2020: art. 7 alin. (1), art. 8 alin. (1), art. 9 alin. (2);

Legea nr. 55/2020: art. 27 alin. (3), art. 40 alin. (1) și (2);

O.U.G. nr. 75/2005: prelungirea mandatelor membrilor Consiliului Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior;

– introduce: Legea nr. 55/2020: art. 38 alin. (1^5).

 

În M. Of. nr. 876 din 13 septembrie 2021 s-a publicat O.U.G. nr. 99/2021 privind modificarea unor acte normative din domeniul învățământului, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. 

Redăm, în cele ce urmează, modificările și completările aduse respectivelor acte normative.

O.U.G. nr. 141/2020

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Art. 7 alin. (1)

Vechea reglementare

„(1) În funcție de situația epidemiologică și de specificul fiecărei instituții de învățământ superior, în anul universitar 2020-2021, în baza autonomiei universitare, cu asumarea răspunderii publice și cu respectarea calității actului didactic, modalitatea de desfășurare a activității didactice ce presupune prezența fizică a studenților se stabilește prin hotărâre a senatului universitar, cu respectarea măsurilor stabilite prin ordinul prevăzut la art. 2 și a reglementărilor generale și sectoriale din Uniunea Europeană privind minimul orelor de practică”.

Noua reglementare

La articolul 7, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„(1) În funcție de situația epidemiologică și de specificul fiecărei instituții de învățământ superior, în anul universitar 2021-2022, în baza autonomiei universitare, cu asumarea răspunderii publice și cu respectarea calității actului didactic, modalitatea de desfășurare a activității didactice ce presupune prezența fizică a studenților se stabilește prin hotărâre a senatului universitar, cu respectarea măsurilor stabilite prin ordinul prevăzut la art. 2 și a reglementărilor generale și sectoriale din Uniunea Europeană privind minimul orelor de practică”.

 

Art. 8 alin. (1)

Vechea reglementare

„(1) În situația limitării sau suspendării activităților didactice pentru realizarea cărora se impune prezența fizică a studenților, desfășurarea activităților prevăzute la art. 287 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, aferente anului universitar 2020-2021, a examenelor de finalizare a studiilor de licență, de masterat sau a programelor de studii postuniversitare, susținerea tezelor de doctorat, susținerea tezelor de abilitare pentru anul universitar 2020-2021 se pot realiza și prin intermediul tehnologiei asistate de calculator și al internetului, pentru formele de organizare a programelor de studii cu frecvență, cu frecvență redusă și la distanță”.

Noua reglementare

La articolul 8, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„(1) În situația limitării sau suspendării activităților didactice pentru realizarea cărora se impune prezența fizică a studenților, desfășurarea activităților prevăzute la art. 287 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, aferente anului universitar 2021-2022, a examenelor de finalizare a studiilor de licență, de masterat sau a programelor de studii postuniversitare, susținerea tezelor de doctorat, susținerea tezelor de abilitare pentru anul universitar 2021-2022 se pot realiza și prin intermediul tehnologiei asistate de calculator și al internetului, pentru formele de organizare a programelor de studii cu frecvență, cu frecvență redusă și la distanță”.

 

Art. 9 alin. (2)

Vechea reglementare

„(2) Activitățile didactice și de cercetare prevăzute la art. 287 alin. (1) și (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și examenele de finalizare a semestrelor și a studiilor de licență și masterat, susținerea referatelor și a tezelor de doctorat, desfășurate prin intermediul tehnologiei și al internetului în anul universitar 2020-2021, în cadrul formelor de învățământ cu frecvență și cu frecvență redusă și la distanță sunt recunoscute”.

Noua reglementare

„(2) Activitățile didactice și de cercetare prevăzute la art. 287 alin. (1) și (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și examenele de finalizare a semestrelor și a studiilor de licență și masterat, susținerea referatelor și a tezelor de doctorat, desfășurate prin intermediul tehnologiei și al internetului în anul universitar 2021-2022, în cadrul formelor de învățământ cu frecvență și cu frecvență redusă și la distanță sunt recunoscute”.

 

Legea nr. 55/2020

Art. 27 alin. (3)

Vechea reglementare

„(3) Pe durata stării de alertă, în instituțiile și autoritățile publice se suspendă orice tip de concurs pentru ocuparea posturilor sau funcțiilor vacante și temporar vacante, cu excepția celor prevăzute la alin. (1) și (2), precum și la art. 11 și 12, precum și a posturilor de predare vacante din unitățile de învățământ preuniversitar și a posturilor și funcțiilor vacante din instituțiile de învățământ superior, institutele de cercetare, Academia Română și academiile de ramură”.

Noua reglementare

La articolul 27, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

(3) Până la încetarea stării de alertă, în instituțiile și autoritățile publice se suspendă orice tip de concurs pentru ocuparea posturilor sau funcțiilor vacante și temporar vacante, cu excepția celor prevăzute la alin. (1) și (2), a posturilor și funcțiilor vacante din cadrul Ministerului Sănătății și unităților aflate în subordinea și coordonarea acestuia, a posturilor și funcțiilor vacante din cadrul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și caselor de asigurări de sănătate, a posturilor și funcțiilor vacante din unitățile sanitare publice aparținând ministerelor și instituțiilor cu rețele sanitare proprii, astfel cum sunt prevăzute la art. 4 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a posturilor didactice, didactice auxiliare, nedidactice și de conducere din cadrul unităților de învățământ preuniversitar, a posturilor de conducere, de îndrumare și de control din cadrul inspectoratelor școlare, precum și a posturilor și funcțiilor vacante din cadrul instituțiilor de învățământ superior, institutelor de cercetare, Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS), Academiei Române, academiilor de ramură și a funcțiilor din cadrul Direcției generale pentru implementarea proiectului «România Educată» din cadrul Ministerului Educației”.

 

Art. 38 alin. (1^5)

Noua reglementare

La articolul 38, după alineatul (14) se introduce un nou alineat, alineatul (15), cu următorul cuprins:

„(15) În perioada 13 septembrie 2021-10 ianuarie 2022, prin excepție de la prevederile alin. (1), în baza și sub rezerva analizei situației epidemiologice la nivel național realizate de Ministerul Sănătății împreună cu Centrul Național de Coordonare și Conducere a Intervenției și în baza hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență, prin ordin al ministrului educației, se pot dispune suspendarea activităților care impun prezența fizică a antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ și continuarea activităților didactice în sistem online”.

 

Art. 40 alin. (1) și (2)

Vechea reglementare

„(1) Pe perioada stării de alertă, precum și pe tot parcursul anului universitar 2019-2020, instituțiile de învățământ superior din sistemul național de învățământ, în baza autonomiei universitare cu respectarea calității actului didactic, pot utiliza metode didactice alternative predare-învățare-evaluare, în format online, în conformitate cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58/2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ. De asemenea, se pot desfășura online și examenele de finalizare a studiilor de licență, de masterat sau a programelor de studii postuniversitare, susținerea tezelor de doctorat, susținerea tezelor de abilitare.

(2) Activitățile didactice și de cercetare prevăzute la art. 287 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și examenele de finalizare a semestrelor și a studiilor de licență și masterat, susținerea referatelor și a tezelor de doctorat desfășurate online în anul universitar 2019-2020, precum și pe toată perioada stării de urgență, necesitate sau alertă, în cadrul formelor de învățământ cu frecvență și cu frecvență redusă, la distanță se circumscriu prevederilor art. 139 lit. a)-c) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și sunt recunoscute”.

Noua reglementare

La articolul 40, alineatele (1) și (2) vor avea următorul cuprins:

(1) Pe perioada stării de alertă, precum și pe tot parcursul anului universitar 2021-2022, instituțiile de învățământ superior din sistemul național de învățământ, în baza autonomiei universitare cu respectarea calității actului didactic, pot utiliza metode didactice alternative de predare-învățare-evaluare, în format online, în conformitate cu propriile metodologii. De asemenea, se pot desfășura online și examenele de finalizare a studiilor de licență, de masterat sau a programelor de studii postuniversitare, susținerea tezelor de doctorat, susținerea tezelor de abilitare.

(2) Activitățile didactice și de cercetare prevăzute la art. 287 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și examenele de finalizare a semestrelor și a studiilor de licență și masterat, susținerea referatelor și a tezelor de doctorat desfășurate online în anul universitar 2021-2022, precum și pe toată perioada stării de urgență, necesitate sau alertă, în cadrul formelor de învățământ cu frecvență, cu frecvență redusă și la distanță se circumscriu prevederilor art. 139 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și sunt recunoscute”.

 

Art. III din O.U.G. nr. 99/2021

„Prin derogare de la prevederile art. 19 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 642 din 20 iulie 2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare, mandatele membrilor Consiliului Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior se prelungesc după data de 30 septembrie 2021 până la data de 31 decembrie 2021”.

Modificarea unor acte normative din domeniul învățământului (O.U.G. nr. 99/2021) was last modified: septembrie 14th, 2021 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter