Modificarea şi completarea OPANAF nr. 2594/2015 privind stabilirea organelor fiscale competente pentru organizarea şi gestionarea cazierului fiscal (OPANAF nr. 2070/2016)

14 sept. 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1460

Despre

  • M. Of. nr. 706 din 12 septembrie 2016
  • OPANAF nr. 2070/2016
  • OPANAF nr. 2594/2015

Actul modificatActul modificatorSumar
OPANAF nr. 2594/2015
(M. Of. nr. 759 din 12 octombrie 2015)
OPANAF nr. 2070/2016
(M. Of. nr. 706 din 12 septembrie 2016)

modifică:  art. 1 alin. (2);  pct. 1 din anexa nr. 1, cap. I, lit. B; partea introductivă a lit. a) din anexa nr. 1, cap. I, lit. B, pct. 2; pct. 3 din anexa nr. 1, cap. I, lit. B; pct. 3 și 4 din anexa nr. 1, cap. I, lit. D2

– introduce:  art. 1 alin. (21); lit. b1) din anexa nr. 1, cap. I, lit. A pct. 4; pct. 4-10 din anexa nr. 1, cap. I, lit. B;  lit. C3 din anexa nr. 1, cap. II

– abrogă: pct. 9 din anexa nr. 1, cap. II, lit. A

În M. Of. nr. 706 din 12 septembrie 2016, a fost publicat OPANAF nr. 2070/2016 pentru modificarea OPANAF nr. 2594/2015 privind stabilirea organelor fiscale competente pentru organizarea și gestionarea cazierului fiscal.

În continuare, vom prezenta modificările aduse OPANAF nr. 2594/2015 prin OPANAF nr. 2070/2016.

Inteligența artificială în materie penală

 

Art. 1 alin. (2) din OPANAF nr. 2594/2015 (modificat prin OPANAF nr. 2070/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 1 alin. (2) prevedea faptul că organele fiscale competente pentru gestionarea cazierului fiscal sunt Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, administrațiile județene ale finanțelor publice, serviciile fiscale municipale, Administrația fiscală pentru contribuabili mijlocii, Administrația fiscală pentru contribuabili nerezidenți, administrațiile sectoarelor municipiului București ale finanțelor publice din cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București, după cum urmează:
a) Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, administrațiile județene ale finanțelor publice, Administrația fiscală pentru contribuabili mijlocii și Administrația fiscală pentru contribuabili nerezidenți, pentru contribuabilii care sunt înregistrați ca plătitori de impozite și taxe în evidențele lor fiscale;
b) serviciile fiscale municipale și administrațiile sectoarelor municipiului București ale finanțelor publice, pentru contribuabilii care sunt înregistrați ca plătitori de impozite și taxe în evidențele lor fiscale.

Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 1 alin. (2) dispune următoarele:
(2) Organele fiscale competente pentru gestionarea cazierului fiscal sunt Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, administrațiile pentru contribuabilii mijlocii, administrațiile județene ale finanțelor publice, serviciile fiscale municipale, administrațiile sectoarelor municipiului București ale finanțelor publice, precum și Administrația fiscală pentru contribuabili nerezidenți și Administrația fiscală pentru contribuabili mijlocii din cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București, pentru contribuabilii care sunt înregistrați ca plătitori de impozite și taxe în evidențele lor fiscale”.

 

Art. 1 alin. (21) din OPANAF nr. 2594/2015 (modificat prin OPANAF nr. 2070/2016)

Noua reglementare

La art. 1, după alin. (2), se introduce un nou alineat, alin. (21).

Potrivit noii reglementări, art. 1 alin. (21) dispune următoarele:

(21) Administrațiile județene ale finanțelor publice sunt organe fiscale competente pentru gestionarea cazierului fiscal și pentru contribuabilii care își au domiciliul fiscal în raza lor teritorială și care nu sunt înregistrați în evidențele fiscale ale organelor fiscale prevăzute la alin. (2)”.

 

Anexa nr. 1, cap. I, lit. A pct. 4, lit.  b1) din OPANAF nr. 2594/2015 (modificat prin OPANAF nr. 2070/2016)

Noua reglementare

La cap. I „Procedura de înscriere în cazierul fiscal a faptelor și situațiilor prevăzute la art. 4 din O.G. nr. 39/2015 privind cazierul fiscal”, lit. A pct. 4, după litera b), se introduce o nouă literă, lit. b1).

Potrivit noii reglementări, lit. b1) din anexa nr. 1, cap. I, lit. A pct. 4 dispune următoarele:

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

b1) întocmește fișe de înscriere pentru informațiile care privesc fapte sancționate contravențional care se înscriu în cazierul fiscal, pe baza documentelor transmise de autoritățile din afara agenției”.

 

Anexa nr. 1, cap. I, lit. B pct. 1 din OPANAF nr. 2594/2015 (modificat prin OPANAF nr. 2070/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, pct. 1 din anexa nr. 1, cap. I, lit. B prevedea faptul că:

1. Compartimentele juridice din cadrul ANAF și al unităților sale subordonate vor comunica în timp util organelor de control soluțiile pronunțate în dosarele prin care s-au soluționat definitiv de către instanțele de judecată plângerile împotriva proceselor-verbale/actelor de control, în baza O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, pct. 1 din anexa nr. 1, cap. I, lit. B dispune următoarele:

1. Compartimentele juridice din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală și al unităților sale subordonate vor comunica în timp util organelor cu atribuții de constatare a faptelor și de aplicare a sancțiunilor, denumite în continuare «organe constatatoare», soluțiile pronunțate în dosarele prin care s-au soluționat definitiv de către instanțele de judecată plângerile împotriva proceselor-verbale/actelor de control, în baza Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare”.

 

Anexa nr. 1, cap. I, lit. B pct. 2, partea introductivă a literei a) din OPANAF nr. 2594/2015 (modificat prin OPANAF nr. 2070/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, partea introductivă a lit. a) din anexa nr. 1, cap. I, lit. B, pct. 2 prevedea faptul că organele cu atribuții de control din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală și al unităților sale subordonate, precum și organele cu atribuții de control din afara agenției care au constatat contravențiile și au aplicat sancțiunile, astfel:
(…)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări,partea introductivă a lit. a) din anexa nr. 1, cap. I, lit. B, pct. 2 dispune următoarele:

a) organele constatatoare din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală și al unităților sale subordonate, astfel”:

 

Anexa nr. 1, cap. I, lit. B pct. 2, lit. c) din OPANAF nr. 2594/2015 (modificat prin OPANAF nr. 2070/2016)

Noua reglementare

La cap. I, lit. B, pct. 2, după lit. b), se introduce o nouă literă, lit. c).

Potrivit noii reglementări, lit. c) din anexa nr. 1, cap. I, lit. B, pct. 2 dispune următoarele:

c) compartimentul de specialitate, pentru faptele care constituie contravenții constatate și sancționate de organele din afara agenției, în termen de 5 zile de la primirea documentelor prin care au fost constatate și sancționate contravențiile”.

 

Anexa nr. 1, cap. I, lit. B pct. 2, partea introductivă a literei a) din OPANAF nr. 2594/2015 (modificat prin OPANAF nr. 2070/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, pct. 3 din anexa nr. 1, cap. I, lit. B prevedea faptul că fișele de înscriere se transmit compartimentului de specialitate.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, pct. 3 din anexa nr. 1, cap. I, lit. B dispune următoarele:

3. Fișele de înscriere întocmite de organele/compartimentele prevăzute la pct. 2 lit. a) și b) se transmit compartimentului de specialitate”.

 

Anexa nr. 1, cap. I, lit. B pct. 4-10 din OPANAF nr. 2594/2015 (modificat prin OPANAF nr. 2070/2016)

Noua reglementare

La cap. I lit. B, după pct. 3, se introduc pct. 4-10.

Potrivit noii reglementări, pct. 4-10 din anexa nr. 1, cap. I, lit. B dispun următoarele:

4. Actele prin care s-au constatat și sancționat contravenții, care potrivit legii, se înscriu în cazierul fiscal al contribuabililor, întocmite de către organele constatatoare din afara agenției, se transmit, în copie, organului fiscal competent în a cărui rază teritorială își are domiciliul fiscal contribuabilul sancționat, în termen de 5 zile de la data la care aceste acte au rămas definitive, potrivit art. 5 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015.
5. De la registratură, acestea se repartizează compartimentului de specialitate.
6. În ipoteza în care organul fiscal prevăzut la pct. 4 nu are în structura sa compartiment de specialitate, documentația primită se transmite, cel târziu în următoarea zi lucrătoare, organului fiscal competent pentru gestionarea cazierului fiscal al respectivilor contribuabili.
7. Pe baza documentelor primite, compartimentul de specialitate întocmește fișa de înscriere în cazierul fiscal, prevăzută în anexa nr. 2 la ordin, pe care o transmite, împreună cu actele prin care s-au constatat faptele și s-au aplicat sancțiunile, compartimentului juridic din cadrul aceluiași organ fiscal sau din cadrul organului fiscal ierarhic superior, în vederea avizării.
8. Compartimentul juridic analizează documentația primită și, în cazul în care constată că fișa de înscriere a fost întocmită corect, o restituie compartimentului de specialitate, în termen de cel mult două zile lucrătoare, în vederea înscrierii acesteia în cazierul fiscal al contribuabilului.
9. În situația în care compartimentul juridic constată că fișa de înscriere nu a fost întocmită corect, acesta înștiințează compartimentul de specialitate, în vederea remedierii deficiențelor constatate.
10. După primirea avizului de la compartimentul juridic, compartimentul de specialitate înregistrează în registrul unic de evidență fișele de înscriere și procedează la înscrierea informațiilor în cazierul fiscal al contribuabilului, în termen de o zi lucrătoare de la data primirii”.

 

Anexa nr. 1, cap. I, lit. D2 pct. 3 și 4 din OPANAF nr. 2594/2015 (modificat prin OPANAF nr. 2070/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, pct. 3 și 4 din anexa nr. 1, cap. I, lit. D2 prevedeau faptul că:
3. Lista contribuabililor pentru care s-au emis decizii de declarare a inactivității fiscale se centralizează la nivelul administrației județene a finanțelor publice, pentru toate unitățile fiscale din județul respectiv.
4. Administrația județeană a finanțelor publice, administrațiile sectoarelor municipiului București, Administrația fiscală pentru contribuabili mijlocii, Administrația fiscală pentru contribuabili nerezidenți, precum și Direcția generală de administrare a marilor contribuabili transmit listele cuprinzând contribuabilii declarați inactivi fiscal Direcției generale de tehnologia informației, care solicită Oficiului Național al Registrului Comerțului, în baza protocolului de colaborare, datele de identificare ale reprezentanților legali/reprezentanților desemnați ai contribuabililor care figurează în această listă. Sunt solicitate informații referitoare la reprezentanții legali existenți în perioada în care au intervenit situațiile de declarare a inactivității fiscale.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, pct. 3 și 4 din anexa nr. 1, cap. I, lit. D2 dispun următoarele:

3. Lista contribuabililor pentru care s-au emis decizii de declarare a inactivității fiscale, cu excepția inactivității fiscale declarate ca urmare a înscrierii inactivității temporare la registrul comerțului, se centralizează la nivelul administrației județene a finanțelor publice, pentru toate unitățile fiscale din județul respectiv.

4. _

(1) Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, administrațiile județene ale finanțelor publice, administrațiile pentru contribuabilii mijlocii, administrațiile sectoarelor municipiului București, precum și Administrația fiscală pentru contribuabili nerezidenți și Administrația fiscală pentru contribuabili mijlocii din cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București transmit Direcției generale de tehnologia informației listele cuprinzând contribuabilii declarați inactivi fiscal, cu excepția inactivității temporare înscrise la registrul comerțului, motivul pentru care a intervenit starea de inactivitate, precum și perioada în care au intervenit situațiile de declarare a stării de inactivitate.

(2) Direcția generală de tehnologia informației solicită Oficiului Național al Registrului Comerțului, în baza protocolului de colaborare, datele de identificare ale reprezentanților legali/reprezentanților desemnați ai contribuabililor care figurează în această listă, existenți în perioada în care au intervenit situațiile de declarare a inactivității fiscale”.

 

Anexa nr. 1, cap. II, lit. A, pct. 9 din OPANAF nr. 2594/2015 (modificat prin OPANAF nr. 2070/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, pct. 9 din anexa nr. 1, cap. II, lit. A  prevedea faptul că în scopul completării sau actualizării informațiilor din cazierului fiscal, organele fiscale competente pot solicita Inspectoratului General al Poliției Române și unităților sale teritoriale extras de pe cazierul judiciar al contribuabililor care au săvârșit fapte de natura celor care se înscriu în evidența cazierului fiscal.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, pct. 9 din anexa nr. 1, cap. II, lit. A – se abrogă.

 

Anexa nr. 1, cap. II, lit. C3 din OPANAF nr. 2594/2015 (modificat prin OPANAF nr. 2070/2016)

Noua reglementare

La cap. II, după lit. C2, se introduce o nouă literă, lit. C3.

Potrivit noii reglementări, lit. C3 din anexa nr. 1, cap. II dispun următoarele:

C3. Dispoziții speciale privind scoaterea din evidența cazierului fiscal a informațiilor privind faptele sancționate contravențional de către organele constatatoare din afara agenției

1. Informațiile privind faptele sancționate contravențional de către organele constatatoare din afara agenției se scot din evidența cazierului fiscal la cererea contribuabilului, în condițiile art. 6 alin. (1) lit. e) din Ordonanța Guvernului nr. 39/2015, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015, într-o perioadă de o lună de la data înscrierii informațiilor în cazierul fiscal, cu condiția achitării cuantumului amenzilor contravenționale.
2. În situația în care cuantumul amenzilor nu a fost achitat în această perioadă, scoaterea din evidență se realizează în termen de 3 zile lucrătoare de la data achitării amenzilor, la cererea contribuabilului.
3. La cererea de scoatere din evidența cazierului fiscal a informațiilor privind faptele prevăzute la pct. 1, formulată după împlinirea termenului de o lună prevăzut de lege, contribuabilul trebuie să depună dovada achitării amenzii contravenționale.
4. După verificarea documentelor depuse de către contribuabil, compartimentul de specialitate completează formularul 501 «Fișa de actualizare a înscrierilor în cazierul fiscal», dispozițiile secțiunii A pct. 8 fiind aplicabile în mod corespunzător.
5. În situația în care cuantumul amenzilor nu a fost achitat în termen de 5 ani de la data înscrierii în cazierul fiscal a informațiilor privind faptele sancționate contravențional, compartimentul de specialitate completează formularul 501 «Fișa de actualizare a înscrierilor în cazierul fiscal», pentru scoaterea din evidența cazierului fiscal a informațiilor privind faptele sancționate contravențional, dispozițiile secțiunii A pct. 8 fiind aplicabile în mod corespunzător”.

 

Alte prevederi relevante din OPANAF nr. 2070/2016

1. În cadrul capitolului al II-lea, litera C1, punctele 3 și 6 și la litera C2 la punctele 3 și 6 din anexa nr. 1, sintagma „organe cu atribuții de control care au constatat contravențiile și au aplicat sancțiunile” se înlocuiește cu sintagma „organe constatatoare”.

De asemenea, la litera C1, punctul 9, sintagma „dispozițiile secțiunii A punctul 6” se înlocuiește cu sintagma „dispozițiile secțiunii A punctul 8”.

2. Se modifică în cuprinsul anexei nr. 2 rubrica „Județ” și se înlocuiește cu rubrica „Județ/Țară” în formularele 500 „Fișa de înscriere în cazierul fiscal”, 501 „Fișa de actualizare a înscrierilor în cazierul fiscal”, 502 „Cerere de eliberare a certificatului de cazier fiscal”, 503 „Cerere de rectificare a datelor înscrise în cazierul fiscal”, 504 „Certificat de cazier fiscal”, 505 „Fișa de înscriere în cazierul fiscal a atragerii răspunderii solidare/patrimoniale cu debitorul”, 506 „Fișa de înscriere în cazierul fiscal privind inactivitatea fiscală”, 507 „Fișa de actualizare a înscrierilor în cazierul fiscal privind atragerea răspunderii solidare/patrimoniale cu debitorul” și 508 „Fișa de actualizare a înscrierilor în cazierul fiscal privind inactivitatea fiscală”.

Anexa la Certificatul de cazier fiscal 504 se modifică și se înlocuiește cu anexa la respectivul ordin.

3. Se modifică cuprinsul subpunctelor 6 și 7 ale punctului I „Fișa de înscriere în cazierul fiscal, cod 14.13.43.15/1” din anexa nr. 3, astfel:

6. Se utilizează la înscrierea în cazierul fiscal al contribuabililor a informațiilor privind faptele constatate și sancționate de către organele cu atribuții în acest sens.
7. Se întocmește în două exemplare de către organul constatator, de către compartimentul juridic sau de către compartimentul de specialitate”.

De asemnea, în cadrul punctului II „Fișa de actualizare a înscrierilor în cazierul fiscal, cod 14.13.43.15/2”, la subpunctele 7, 8 și 9, sintagma „organul de control constatator” se înlocuiește cu sintagma „organul constatator”.

Modificarea și completarea OPANAF nr. 2594/2015 privind stabilirea organelor fiscale competente pentru organizarea și gestionarea cazierului fiscal (OPANAF nr. 2070/2016) was last modified: septembrie 13th, 2016 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter