Modelul convenţiei de garantare privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate anumitor categorii de debitori şi modelul convenţiei de implementare (OMFP nr. 1861/2020)

22 apr. 2020
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 212

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul publicat în Monitorul Oficial

Conferința națională de Drept Penal al Afacerilor, ediția a VIII-a, ON-LINE
Sumar
OMFP nr. 1861/2020 pentru aprobarea modelului convenției de garantare, prevăzută la art. 5 alin. (2) din O.U.G. nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori, și a modelului convenției de implementare

 

(M. Of. nr. 317 din 16 aprilie 2020)

Se aprobă modelul convenției de garantare, prevăzută la art. 5 alin. (2) din O.U.G. nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori, și  modelul convenției de implementare

În M. Of. nr. 317 din 16 aprilie 2020 s-a publicat OMFP nr. 1861/2020 pentru aprobarea modelului convenției de garantare, prevăzută la art. 5 alin. (2) din O.U.G. nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori, și a modelului convenției de implementare.

Vă prezentăm, în cele ce urmează, dispozițiile regăsite în respectivul ordin.

Art. 1

„Se aprobă modelul convenției privind implementarea facilității de garantare pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori, care se încheie între Ministerul Finanțelor Publice și Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii – S.A. – IFN, prevăzută la art. 9 alin. (2) din Normele de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 270/2020, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1”.

Art. 2

„Se aprobă modelul convenției de garantare care se încheie între Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii – S.A. – IFN și creditori, instituții de credit și instituții financiare nebancare, prevăzută la art. 5 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2”.

Art. 3

„Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin”.

Art. 4

Conferintele Video Universul Juridic

„Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I”.

Anexa nr. 1 cuprinde modelul Convenției privind implementarea facilității de garantare pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori.

Astfel, în continuare, vă expunem cele mai importante dispoziții regăsite în cadrul respectivei anexe.

Art. 2

„(1) Facilitatea de garantare se acordă ca urmare a suspendării și amânării obligațiilor de plată a ratelor scadente aferente creditelor ipotecare contractate de persoane fizice, reprezentând rate de capital, dobânzi și comisioane acordate debitorilor persoane fizice de către creditori, în contextul evoluției situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.

(2) Poate beneficia de acordarea facilității de suspendare a obligației de plată a ratelor, dobânzilor și comisioanelor aferente creditului ipotecar debitorul persoană fizică ale cărui venituri au fost afectate direct sau indirect de situația gravă generată de pandemia COVID-19, sub condiția transmiterii solicitării către creditor cel mai târziu până la 45 de zile de la data intrării în vigoare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2020, și care îndeplinește cumulativ condițiile particulare pentru credite ipotecare prevăzute la cap. III art. 4 din Normele de aplicare a OUG nr. 37/2020.

(3) Statul român, reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice, prin F.N.G.C.I.M.M., garantează în procent de 100% creditorilor, în mod expres, irevocabil și necondiționat, obligația de rambursare a dobânzilor care fac obiectul facilității de suspendare la plată a dobânzilor pentru creditele ipotecare care îndeplinesc condițiile, acordate de către creditor debitorilor eligibili.

(4) Garanția prevăzută la alin. (3) se materializează sub forma unei/unor scrisori de garanție emisă/e de F.N.G.C.I.M.M. în numele și în contul statului în favoarea unui creditor, pentru garantarea obligațiilor de plată a dobânzilor suspendate și amânate la plată aferente creditelor ipotecare, inclusiv a celor garantate în cadrul programelor guvernamentale, contractate de debitori persoane fizice, astfel:

a) facilități de suspendare și amânare la plată a sumelor scadente reprezentând dobânzi aferente împrumuturilor acordate debitorilor de către creditori din creditele ipotecare definite conform prevederilor art. 1 lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2020, stabilite conform opțiunii debitorului, care poate fi exprimată o singură dată, și este cuprinsă între 1 și 9 luni, fără a putea depăși data de 31.12.2020;

b) perioada de rambursare a ratelor cumulate de dobândă eșalonate cu termene de plată suspendate este de 60 de luni, calculată începând cu prima zi calendaristică următoare perioadei de suspendare a obligațiilor de plată a ratelor scadente acordate de creditor în condițiile art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2020. Scadența ultimei rate de dobândă care poate fi inclusă în perioada de suspendare la plată este cel mai târziu data de 31.12.2020”.

Art. 5

„MFP, în calitate de reprezentant al statului, are următoarele obligații:

a) în baza deciziei consolidate de aprobare a cererii de executare a garanției, transmise de F.N.G.C.I.M.M., să efectueze plata valorii de executare a garanției din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor Publice – Acțiuni Generale, titlul “Alte transferuri” cod 55, alin. “Sume rezultate din executarea garanțiilor acordate din bugetul de stat” cod 55.01.50, în termen de maximum 10 zile calendaristice de la primirea deciziei F.N.G.C.I.M.M.;

b) să transmită F.N.G.C.I.M.M. dovada efectuării plății valorii de executare a garanției, în termen de 5 zile lucrătoare de la data plății;

c) să transmită F.N.G.C.I.M.M. eventuale clarificări necesare pentru executarea operațiunilor ce decurg din mandatul primit;

d) să informeze F.N.G.C.I.M.M. despre orice modificare survenită asupra modului de raportare cu cel puțin 10 zile calendaristice înainte de data la care F.N.G.C.I.M.M. este obligat să transmită raportarea prevăzută la art. 7 alin. (1)”.

Art. 7

„(1) Pe parcursul derulării prezentei convenții, F.N.G.C.I.M.M. va transmite MFP următoarele raportări:

a) Situația scrisorilor de garanție acordate de către F.N.G.C.I.M.M. – S.A. – IFN în baza angajamentelor de garantare la data de ……………….. (prevăzută în anexa nr. 2a la prezenta convenție);

b) Situația scadențarului estimativ al rambursărilor de dobândă eșalonată aferente creditelor ipotecare contractate de persoane fizice (prevăzută în anexa nr. 2b la prezenta convenție);

c) Situația rambursărilor de rată de dobândă eșalonată aferentă creditelor ipotecare contractate de persoane fizice (prevăzută în anexa nr. 2c la prezenta convenție).

(2) Anexele nr. 2a și 2b se vor transmite până în penultima zi lucrătoare a lunii curente pentru luna precedentă când s-a încheiat scrisoarea de garanție. În cazul corecțiilor scrisorilor de garanție, anexele nr. 2a și 2b se vor transmite până cel mai târziu la 31 martie 2021. Anexa nr. 2c se va transmite lunar, până în penultima zi lucrătoare a lunii curente pentru luna precedentă.

(3) La solicitarea MFP, F.N.G.C.I.M.M. va transmite informații referitoare la estimările privind plățile reprezentând valoarea de executare a garanțiilor pe care MFP urmează să le efectueze în contul creditorilor atât pentru anul în curs, cât și proiecțiile pentru următorii 3 ani. În cazul în care pentru monitorizarea și raportarea datoriei publice, anexele de raportare către MFP trebuie completate cu informații suplimentare, actualizarea formatului de raportare se face cu acordul direcției de specialitate din cadrul MFP”.

Art. 11

„(1) În termen de 5 zile lucrătoare de la data plății valorii de executare a garanției, MFP transmite F.N.G.C.I.M.M. dovada efectuării plății, din care rezultă suma plătită și data efectuării plății.

(2) În termen de 15 zile calendaristice de la data primirii dovezii efectuării plății din partea MFP, F.N.G.C.I.M.M. întocmește și transmite un înscris care reprezintă titlul de creanță bugetară debitorului beneficiar al obligațiilor de plată garantate conform scrisorii de garanție, prin poștă cu scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, utilizând formularul prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta convenție.

(3) În cazul în care comunicarea titlului de creanță potrivit alin. (2) nu a fost posibilă, aceasta se poate realiza prin publicitate, respectiv prin afișarea, concomitent, la sediul F.N.G.C.I.M.M. și pe pagina de internet a acestuia, a unui anunț în care se menționează că a fost emis titlul de creanță bugetară pe numele persoanei fizice.

(4) Anunțul prevăzut la alin. (3) se menține afișat cel puțin 60 de zile de la data publicării acestuia și conține următoarele elemente:

a) numele și prenumele persoanei fizice;

b) domiciliul persoanei fizice;

c) numărul și data emiterii titlului de creanță bugetară.

(5) În cazul în care titlul de creanță bugetară se comunică prin publicitate, acesta se consideră comunicat în termen de 15 zile de la data afișării anunțului.

(6) Termenul de plată voluntară a obligației rezultate din executarea scrisorii de garanție este de 15 zile de la data comunicării titlului de creanță bugetară.

(7) La data expirării termenului de plată prevăzut la alin. (6), titlul de creanță bugetară devine titlu executoriu.

(8) Titlul executoriu împreună cu dovada efectuării procedurii de comunicare către debitor/i și copia documentului de identitate al debitorului/debitorilor se înaintează, în termen de 5 zile lucrătoare de la data efectuării procedurii de comunicare, organelor fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în vederea recuperării creanței bugetare, în condițiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

(9) Accesoriile creanțelor rezultate din executarea scrisorilor de garanție, prevăzute la art. 5 alin. (9) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2020, se calculează de către organele fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, începând cu ziua următoare datei scadenței acestora și până la data stingerii inclusiv și se recuperează de către acestea de la debitorii persoane fizice”.

Anexa nr. 1 face parte integrantă din cadrul convenției și conține modelul înscrisului care reprezintă titlul de creanță bugetară debitorului beneficiar al obligațiilor de plată garantate conform scrisorii de garanție.

De asemenea, anexele nr. 2a, 2b, respectiv 2c cuprind modelul Situației scrisorilor de garanție acordate de către F.N.G.C.I.M.M. – S.A. – IFN în baza angajamentelor de garantare; cel al Situației scadențarului estimativ al rambursărilor de dobândă eșalonată aferente creditelor ipotecare contractate de persoane fizice; respectiv cel al Situației rambursărilor de rată de dobândă eșalonată aferentă creditelor ipotecare contractate de persoane fizice.

Anexa nr. 2 face parte integrantă din prezentul ordin și cuprinde modelul Convenției din 14 aprilie 2020 de garantare a sumelor reprezentând dobânzi suspendate la plată aferente creditelor ipotecare contractate de persoane fizice, care beneficiază de facilitatea de suspendare a ratelor, în condițiile O.U.G. nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori.

Vă prezentăm cele mai importante dispoziții regăsite în cadrul acesteia.

„2.1. Obiectul prezentei convenții de garantare îl constituie stabilirea mecanismului de lucru dintre F.N.G.C.I.M.M. și creditor în scopul implementării facilității de suspendare la plată a ratelor pentru garantarea în numele și contul statului de către F.N.G.C.I.M.M., în mod expres, irevocabil și necondiționat, a obligațiilor de plată reprezentând dobânzi suspendate la plată aferente creditelor ipotecare contractate de la creditori de persoane fizice, care beneficiază de facilitatea de suspendare a plăților în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2020”.

„2.3. Scrisoarea de garanție garantează în procent de 100% plata obligațiilor debitorilor de rambursare a dobânzilor eșalonate la plată pentru care creditorul a aprobat solicitările de suspendare formulate de debitorii persoane fizice care au contractate credite ipotecare în condițiile prevederilor art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori”.

„4.1. După aprobarea de către creditor a solicitărilor debitorilor de suspendare la plată a ratelor creditelor ipotecare și a dobânzilor aferente acestora, în termen de maximum 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 3 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2020, creditorul va transmite F.N.G.C.I.M.M. în format electronic solicitările de emitere a scrisorii de garanție în numele și contul statului, conform modelului din anexa nr. 1 la prezenta convenție”.

„4.2. Solicitarea va fi însoțită de o situație centralizatoare întocmită de creditor pe propria răspundere (conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta convenție), în care va fi evidențiată valoarea totală a angajamentului de garantare, rezultată din cumularea sumelor de plată conform graficelor de rambursare a dobânzilor eșalonate la plată, emise potrivit prevederilor art. 8 alin. (2) din Normele de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 270/2020”.

„4.3. În baza solicitării de emitere a garanției și a situației centralizate prevăzute în anexa nr. 2, F.N.G.C.I.M.M. va emite în favoarea creditorului scrisoarea de garanție”.

Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta convenție de garantare.

Astfel, în continuare, vă prezentăm denumirea fiecărui model regăsit în respectivele anexe:

– anexa nr. 1 cuprinde modelul Solicitării  de emitere a scrisorii de garanție în baza O.U.G. nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori;

– anexa nr. 2 conține modelul Situației centralizatoare transmisă de creditor pe propria răspundere;

– anexa nr. 3 privește modelul Scrisorii de garanție;

– anexa nr. 4 se referă la modelul Solicitării de corecție/modificare a valorii Scrisorii de garanție;

– anexa nr. 5 privește modelul Situațieicreditelor și garanțiilor de stat pentru persoane fizice care beneficiază de facilitatea de suspendare a plăților în condițiile O.U.G. nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare;

– anexa nr. 6 cuprinde modelul Cererii de executare a Scrisorii de garanție.

 

Modelul convenției de garantare privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate anumitor categorii de debitori și modelul convenției de implementare (OMFP nr. 1861/2020) was last modified: aprilie 22nd, 2020 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter