MMSS. Proiect: Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind formarea profesională specifică, precum şi activitatea de supervizare profesională a inspectorilor sociali

19 ian. 2023
Vizualizari: 243

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS) a supus dezbaterii publice Proiectul de Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind formarea profesională specifică, precum și activitatea de supervizare profesională a inspectorilor sociali.

Propunerile, sugestiile și opiniile cu privire la acest proiect de act normativ, pot fi transmise la adresa de e-mail: dezbateri@mmuncii.gov.ro, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării pe site, respectiv 18-27 ianuarie 2023.

Redăm, în continuare, prevederile regăsite în Proiect:

Art. 1 – Se aprobă Normele metodologice privind formarea profesională specifică, precum și activitatea de supervizare profesională a inspectorilor sociali, prevăzute în Anexa la prezentul ordin, care face parte integrantă din acesta.

Art. 2 – La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr. 1839/2017 privind pregătirea profesională specifică în domeniul inspecției sociale, precum și activitatea de supervizare profesională a inspectorilor sociali.

Anexă – Norme metodologice privind formarea profesională specifică, precum și activitatea de supervizare profesională a inspectorilor sociali

Art. 1 – În sensul prezentului ordin, termenii și expresiile de mai jos au următoarea semnificație:

a) formarea profesională specifică domeniului inspecției sociale reprezintă ansamblul acțiunilor de pregătire teoretică și practică a inspectorilor sociali în vederea realizării cu profesionalism a misiunilor de inspecție desfășurate conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2011 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, cu modificările și completările ulterioare.

b) supervizarea profesională reprezintă ansamblul acțiunilor prin care se asigură inspectorilor sociali suport cu atribuții de supervizare în vederea creșterii performanței profesionale și personale a acestora.

c) prin competența profesională în domeniul inspecției sociale se înțelege capacitatea inspectorilor sociali de a desfășura activitățile solicitate la locul de muncă, la nivelul calitativ specificat potrivit funcției ocupate.

d) prin vechime în funcția publică specifică de inspector social se înțelege perioada în care o persoană a ocupat funcția publică specifică de inspector social, având stabilite prin fișa postului atribuții specifice de control, evaluare, monitorizare sau investigare socială.

e) inspectorul social cu atribuții de îndrumare este inspectorul social de la nivel central sau teritorial care are o vechime în funcția de inspector social de minimum 3 ani, a obținut în ultimii 2 ani la evaluarea anuală calificativul „foarte bine” și are ca atribuție sprijinirea inspectorilor sociali aflați în perioada de stagiu în desfășurarea activităților necesare de inspecție socială.

f) inspectorul social cu atribuții de supervizare este inspectorul social de la nivel central, care are o vechime mai mare de 3 ani în activitatea de inspecție socială și care a obținut în ultimii 2 ani la evaluarea anuală calificativul „foarte bine” și care are ca atribuție sprijinirea inspectorilor sociali în desfășurarea activităților necesare de inspecție socială;

g) perioada de stagiu în inspecție socială socială reprezintă perioada de pregătire practică și teoretică pentru inspectorii sociali cu o vechime de până la un an în domeniul inspecției sociale și se desfășoară timp de un an calendaristic, începând cu ziua ulterioară numirii în funcția publică specifică de inspector social. Inspectorul social aflat în perioada de stagiu desfășoară activitățile specifice inspecției sociale, cu excepția activității de evaluare și investigare socială.

h) programa de formare profesională reprezintă documentul în baza căruia sunt structurate și asigurate temele specifice domeniului inspecției sociale.

Art. 2 – Formarea profesională specifică domeniului inspecției sociale are următoarele obiective:

a) dezvoltarea competențelor profesionale generale necesare inspectorilor sociali prin cunoașterea, respectarea și aplicarea unitară a legislației în domeniul protecției sociale, respectiv asistență socială și asigurări sociale;

b) dezvoltarea competențelor profesionale necesare desfășurării activităților de inspecție, respectiv control, evaluare și monitorizare, precum și în activitatea de investigare socială; c) instruirea inspectorilor sociali în vederea dobândirii unor competențe de analiză și sinteză pentru identificarea de noi soluții în sistemul de protecție socială; d) asigurarea accesului la alte specializări în vederea obținerii de noi competențe profesionale, după caz.

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

Art. 3 – (1) Formarea profesională specifică domeniului inspecției sociale se realizează pe baza Planului de formare profesională în domeniul inspecției sociale, denumit, în continuare, planul de formare, care cuprinde, în principal, următoarele elemente:

a) tematica și obiectivele specifice programului de formare;

b) durata pregătirii teoretice și practice pentru realizarea obiectivelor propuse;

c) numărul minim și maxim de participanți pentru un ciclu sau o serie de pregătire;

d) formatorii desemnați pentru pregătirea teoretică și practică din rândul inspectorilor sociali care au competențe în supervizare și/sau formare;

e) programa de formare profesională;

f) mijloacele și metodele prin care se asigură transmiterea și asimilarea cunoștințelor și formarea deprinderilor practice necesare în specialitatea de competență pentru care se asigură formarea profesională;

g) dotările, echipamentele și materialele necesare formării profesionale;

h) procedura de evaluare în conformitate cu obiectivele specifice programului de formare profesională.

(2) Planul de formare profesională în domeniul inspecției sociale se stabilește anual, se aprobă prin decizia directorului general al Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, putând fi structurat pe module și face parte integrantă din Planul anual de perfecționare a funcționarilor publici din cadrul Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială.

Art. 4 – (1) Formarea profesională specifică domeniului inspecției sociale se desfășoară după cum urmează:

a) prin formarea profesională specifică domeniului inspecției sociale, susținută de formatorii proprii desemnați, pe baza Planului de formare prevăzut la art. 3 alin. (1) și alin. (2);

b) prin supervizarea inspectorilor sociali. Activitatea de supervizare poate fi individuală, la solicitarea inspectorului social sau de grup, la solicitarea conducătorilor de structuri din Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială sau Agențiile Județene pentru Plăți și Inspecție Socială/ Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București;

c) prin participarea la programe de formare profesională continuă, decontate de angajator, în domeniul specific de activitate și în domeniile conexe, utile atât activității depuse, cât și dezvoltării carierei profesionale, organizate de furnizorii publici și privați de formare profesională, autorizați în condițiile legii;

d) prin activități de perfecționare în domenii de activitate specifice inspecției sociale susținute de alte instituții și autorități publice în parteneriat cu Agenția Națională pentru Plăți și Inspecția Socială;

e) prin participarea la schimburi de experiență și bune practici în domeniul protecției sociale și a inspecției sociale cu instituții din alte țări, decontate de angajator sau prin proiecte cu finanțare externă.

(2) Pentru inspectorii sociali cu vechime în activitatea de inspecție socială de până la un an, aflați în perioada de stagiu în inspecție socială, pregătirea practică și teoretică este asigurată permanent de un inspector social cu atribuții de îndrumare.

Art. 5 – (1) Inspectorul social cu atribuții de îndrumare prevăzut la art. 4 alin. (2) este desemnat din rândul inspectorilor sociali de la nivel central/teritorial, prin Decizia Directorului General al Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială/ Directorului Executiv al Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială/ Directorului Executiv al Agenției pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București, după caz, la propunerea șefului/ coordonatorului serviciului/ biroului/ compartimentului de inspecție socială.

(2) După finalizarea perioadei de stagiu pentru activitatea specifică desfășurată, inspectorul social va fi evaluat cu calificativ „Corespunzător”/ „Necorespunzător” de către inspectorul social cu atribuții de îndrumare. În situația obținerii calificativului „Necorespunzător”, perioada de stagiu în inspecție socială poate fi prelungită o singură dată pe o perioada de până la un an. Rezultatul evaluării va fi avut în vedere obligatoriu în procesul de evaluare a performanțelor profesionale individuale, urmând ca prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ să fie aplicate corespunzător.

Art. 6 – (1) Activitatea de supervizare profesională se realizează de către inspectorii sociali de la nivel central care sunt numiți prin decizia directorului general, la propunerea directorului direcției de inspecție socială.

(2) Inspectorii sociali care realizează activitatea de supervizare evaluează permanent nevoile de formare profesională ale inspectorilor sociali și propun directorului general, în vederea aprobării, Planul anual de formare profesională în domeniul inspecției sociale.

(3) Inspectorii sociali cu atribuții de supervizare pot susține și programe de formare sau alte forme de pregătire și perfecționare profesională în domeniul de activitate, dacă au calitatea de formator.

(4) Inspectorii sociali cu atribuții de supervizare beneficiază o dată la doi ani, de cel puțin un curs de formare continuă decontat de angajator, în domeniul supervizării.

Art. 7 – (1) Fișele de post ale inspectorilor sociali cu atribuții de îndrumare și supervizare vor fi completate corespunzător prevederilor prezentului Ordin.

(2) Modalitatea de elaborare a Planului de formare profesională, instrumentele de evaluare a inspectorilor sociali aflați în perioada de stagiu și instrumentele de supervizare se stabilesc prin Proceduri operaționale elaborate în acest sens de către Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială.

Sursa informației

Vezi și MMSS. Proiect: Ordin pentru modificarea OMMSS nr. 353/2003 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulților

 

MMSS. Proiect: Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind formarea profesională specifică, precum și activitatea de supervizare profesională a inspectorilor sociali was last modified: ianuarie 19th, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.