MFP. Proiect: Modificarea O.U.G. nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

30 mart. 2020
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 589

Potrivit site-ului oficial (www.mfinante.gov.ro), luni, 30 martie a.c., Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a supus dezbaterii publice proiectul de Hotărâre pentru modificarea și completarea Normelor metodologice pentru aplicarea O.U.G. nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale.

Redăm, în continuare, principalele modificări și completări propuse prin proiect:

– Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

„ART. 2 Utilizatorii, cu excepțiile prevăzute de ordonanța de urgență, au obligația să elibereze clienților bonuri fiscale pentru toate bunurile livrate cu amănuntul și/sau serviciile prestate, iar la solicitarea acestora vor elibera și factură, în condițiile prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.“

– Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) În situația defectării aparatului de marcat electronic fiscal utilizatorii consemnează în cartea de intervenții a aparatului de marcat electronic fiscal, prezentată în anexa nr. 1, data și ora la care au anunțat defectarea acestuia și păstrează notificarea efectuată conform celor convenite de părțile contractante potrivit dispozițiilor art. 1 alin. (8^1) din ordonanța de urgență.

(2) Până la repunerea în funcțiune a aparatului defect, utilizatorii, cu excepțiile prevăzute de ordonanța de urgență, înregistrează toate operațiunile efectuate în această perioadă într-un registru, denumit în continuare registru special, care se completează fără ștersături și fără spații neutilizate.

(3) Înregistrarea în registrul special a operațiunilor efectuate până la repunerea în funcțiune a aparatului defect, se face  imediat după realizarea acestora sau până cel mai târziu la sfârșitul zilei de lucru, în funcție de specificul activității desfășurate.

(4) Registrul special se întocmește conform modelelor prezentate în anexele nr. 2 a) și 2 b).

(5) Registrul special are paginile numerotate, este sigilat și ștampilat de către organul fiscal la care se depun declarațiile fiscale, denumit în continuare organ fiscal competent, cu precizarea numărului de pagini conținut de acesta, și este prezentat de către utilizator, cu excepțiile  prevăzute de ordonanța de urgență, pentru vizare la organul fiscal în a cărui rază teritorială a fost instalat aparatul de marcat electronic fiscal, înainte de începerea activității.

(6) La repunerea în funcțiune a aparatului, tehnicianul unității de service acreditate, denumit în continuare tehnician de service,  consemnează în registrul special, cu excepțiile  prevăzute de ordonanța de urgență, după ultima înregistrare a operațiunilor efectuate de utilizator, data și ora începerii funcționării aparatului, sub semnătura și numele în clar ale tehnicianului de service.“

– La articolul 17, după litera f) se introduce o nouă literă, litera g) cu următorul cuprins:

„g) aparate sau terminale cu funcții de case de marcat electronice fiscale corespunzătoare prevederilor art. 3 alin. (2) din ordonanța de urgență integrate în echipamente nesupravegheate de tipul automatelor comerciale ce funcționează pe bază de plăți cu cardul, precum și de acceptatoare de bancnote sau monede, după caz. Aceste aparate sau terminale sunt dispozitive identificabile ca structură și program de aplicație, care includ o placă fiscală ce conține un modul fiscal, controlat de un program de control, înglobarea constructivă a dispozitivului de imprimare, afișajului client și  respectiv operator nefiind obligatorie,  și dispun de  interfețe prin care se asigură:

g.1. cooperarea cu unitatea de control a  echipamentului nesupravegheat de tipul automatului comercial în care este integrat;

g.2. controlul conexiunilor perifericelor de plată atașate acestuia;

g.3. cooperarea cu un sistem de calcul de tip calculator, sau cu un dispozitiv de tip telefon inteligent, tabletă, precum și altele asemenea, ce dispun de un program de aplicație identificabil ce permite modificarea, programarea, executarea comenzilor din regimul de raportare, completarea și citirea bazei de date proprie modulului fiscal, precum și executarea operațiunilor de service printr-un set limitat de comenzi. Securitatea comunicării și integritatea corectitudinii înregistrărilor sunt asigurate integral de modulul fiscal, prin programul său de control.“

– După articolul 21 se introduce un nou articol, articolul 21^1, cu următorul cuprins:

„ART. 21 ^1 Aparatele de marcat electronice fiscale integrate în echipamente nesupravegheate de tipul automatelor comerciale ce funcționează pe bază de plăți cu cardul, precum și de acceptatoare de bancnote sau monede, după caz, pot fi  numai aparate de tipul celor prevăzute la art.17 lit.g).“

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

– La articolul 54, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Tipărirea, sau generarea în cazul aparatelor de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 17 lit. g) care nu înglobează constructiv dispozitivul de imprimare, a bonului fiscal se efectuează în următoarea structură:

  1. a) antet;
  2. b) conținut;
  3. c) parte finală.“

– Articolul 60 se abrogă.

– Articolul 61 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Utilizatorii solicită direcției generale regionale a finanțelor publice, iar, în cazul contribuabililor mari care instalează aparate de marcat electronice fiscale pe raza municipiului București și a județului Ilfov, Direcției generale de administrare a marilor contribuabili, în a cărei rază se va instala aparatul, pe bază de cerere, conform modelului prezentat în anexa nr.6, atribuirea numărului unic de identificare din registru.

(2) Prin excepție de la prevederile alin.(1), în cazul utilizatorilor care desfășoară activități cu caracter ambulant, aceștia solicită atribuirea numărului unic de identificare direcției generale regionale a finanțelor publice, în a cărei rază își au sediul social/domiciliul.

(3) Cererea de atribuire a numărului unic de identificare este însoțită de următoarele documente:

a) copia facturii și a documentului de plată care atestă achiziționarea aparatului de marcat electronic fiscal, copia contractului de vânzare-cumpărare cu plata în rate sau, după caz, copia contractului de leasing financiar încheiat cu clauză expresă privind asumarea obligației părților că la expirarea contractului de leasing se transferă utilizatorului dreptul de proprietate asupra aparatului;

b) copia procesului-verbal de sigilare a memoriei fiscale și a aparatului de marcat electronic fiscal;

c) declarația pe propria răspundere a utilizatorului privind adresa de la locul unde va fi instalat aparatul de marcat electronic fiscal sau, după caz, declarația privind desfășurarea activității în regim ambulant ori în regim de taxi, însoțită de certificatul constatator eliberat de oficiul registrului comerțului, privind deschiderea punctului de lucru;

d) declarația pe propria răspundere a utilizatorului privind numărul de înmatriculare al autovehiculului pe care se va instala aparatul de marcat electronic fiscal, însoțită de copia autorizației taxi, în cazul activității de taximetrie.

(4) Direcțiile generale regionale ale finanțelor publice sau Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, după caz, au obligația ca, în termen de 2 zile de la data primirii cererii prevăzute la alin. (1), să comunice utilizatorului numărul unic de identificare atribuit pentru fiecare aparat.

(5) Direcțiile generale regionale ale finanțelor publice sau Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, după caz, pot solicita utilizatorilor aparatelor de marcat electronice fiscale și alte documente necesare verificării modului de îndeplinire a condițiilor pentru atribuirea numărului unic de identificare din registru. Documentele care pot fi solicitate se stabilesc prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.“

– Anexa nr. 1 la normele metodologice se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre: Anexa nr. 1.

Pentru mai multe detalii cu privire la proiect și nota de fundamentare, vă rugăm să accesați sursa informației.

Sursa informației

 

MFP. Proiect: Modificarea O.U.G. nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale was last modified: martie 30th, 2020 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.