Metodologia privind criteriile şi procedurile de evaluare şi certificare a evaluatorilor de competenţe profesionale, a evaluatorilor de evaluatori şi a evaluatorilor externi (OME nr. 3888/2021)

6 iul. 2021
Vizualizari: 653

Actul publicat în Monitorul Oficial

Sumar
 

Ordinul ministrului educației (OME) nr. 3888/2021 pentru aprobarea Metodologiei privind criteriile și procedurile de evaluare și certificare a evaluatorilor de competențe profesionale, a evaluatorilor de evaluatori și a evaluatorilor externi

 

(M. Of. nr. 661 din data de 5 iulie 2021)

 

 

Se aprobă Metodologia privind criteriile și procedurile de evaluare și certificare a evaluatorilor de competențe profesionale, a evaluatorilor de evaluatori și a evaluatorilor externi.

 

În M. Of. nr. 661 din 5 iulie 2021 s-a publicat Ordinul ministrului educației (OME) nr. 3888/2021 pentru aprobarea Metodologiei privind criteriile și procedurile de evaluare și certificare a evaluatorilor de competențe profesionale, a evaluatorilor de evaluatori și a evaluatorilor externi.

Redăm, în cele ce urmează, cele mai importante dispoziții regăsite în respectiva Metodologie.

 

Structură

CAPITOLUL I: Dispoziții generale

CAPITOLUL II: Înscrierea evaluatorilor de competențe profesionale, evaluatorilor de evaluatori și evaluatorilor externi pentru evaluare în vederea înscrierii în Registru

CAPITOLUL III: Criteriile de selecție a evaluatorilor de competențe profesionale, evaluatorilor de evaluatori și evaluatorilor externi pentru participarea la înscrierea în Registru

CAPITOLUL IV: Organizarea selecției, evaluării și certificării evaluatorilor care participă la înscrierea în Registru

CAPITOLUL V: Recertificarea evaluatorilor în evaluare și certificare

CAPITOLUL VI: Activitatea evaluatorilor de competențe profesionale, evaluatorilor de evaluatori și evaluatorilor externi

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

CAPITOLUL VII: Registrul național al evaluatorilor de competențe profesionale, evaluatorilor de evaluatori și evaluatorilor externi

CAPITOLUL VIII: Norme de etică și conduită profesională ale evaluatorilor de competențe profesionale, evaluatorilor de evaluatori și evaluatorilor externi

CAPITOLUL IX: Dispoziții finale

ANEXA nr. 1: CERERE pentru înscrierea în Registrul național al evaluatorilor de competențe profesionale, evaluatorilor de evaluatori și evaluatorilor externi

ANEXA nr. 2: STRUCTURA Registrului național al evaluatorilor de competențe profesionale, evaluatorilor de evaluatori și evaluatorilor externi

ANEXA nr. 3: DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

 

Art. 1

(1) Autoritatea Națională pentru Calificări, denumită în continuare ANC, are atribuții în procesul de coordonare a autorizării centrelor de evaluare a competențelor obținute pe alte căi decât cele formale, respectiv al asigurării calității în acest sistem.

(2) Asigurarea calității în sistemul de evaluare a competențelor obținute în mod nonformal și informal se realizează prin trei componente:

– asigurarea calității instituționale;

– asigurarea calității procesului de evaluare;

– asigurarea calității resursei umane implicate.

(3)  Pentru funcționarea sistemului de asigurare a calității, ANC utilizează evaluatori de competențe profesionale, evaluatori de evaluatori și evaluatori externi, denumiți în continuare evaluatori.

(4) Evaluatorii sunt implicați și au sarcini după cum urmează:

– evaluatori de competențe profesionale în calitatea procesului de evaluare;

– evaluatori de evaluatori în calitatea și controlul resursei umane implicate;

– evaluatori externi în calitatea și controlul instituțional.

(5) Centrele de evaluare și certificare a competențelor obținute pe alte căi decât cele formale, denumite în continuare centre, folosesc numai evaluatori de competențe profesionale înscriși în Registrul național al evaluatorilor de competențe profesionale, evaluatorilor de evaluatori și evaluatori externi, denumit în continuare Registru.

 

Art. 9, art. 10 și art. 11

Art. 9

Modul de organizare și desfășurare a probei scrise și a interviului este stabilit prin decizie a președintelui ANC, care se publică pe site-ul ANC.

Art. 10

(1) Procedurile pentru evaluarea și certificarea evaluatorilor sunt organizate și desfășurate de către ANC și presupun derularea a trei etape.

(2) Etapa I, denumită în continuare selecția, desfășurată în vederea evaluării și certificării evaluatorilor, cuprinde:

a) analiza și evaluarea dosarelor depuse de către persoanele/centrele interesate;

b) comunicarea rezultatelor analizei dosarelor;

c) rezolvarea eventualelor neclarități, contestații;

d) completarea dosarului cu documente doveditoare pentru admiterea candidatului;

e) comunicarea finală, selectat sau respins.

(3) Etapa a II-a cuprinde:

a) evaluarea scrisă, desfășurată în vederea evaluării și certificării evaluatorilor, care presupune:

– susținerea unei probe scrise, pe baza bibliografiei puse la dispoziție de către ANC – proba scrisă este etapă eliminatorie, iar nota minimă de promovare este 7 (șapte);

– comunicarea rezultatelor probei scrise;

– rezolvarea eventualelor contestații;

– comunicarea finală, admis pentru interviu sau respins;

b) evaluarea orală (interviul), desfășurată în vederea evaluării și certificării evaluatorilor, care presupune:

– susținerea unui interviu profesional;

– întocmirea unui raport prin care solicitantul este declarat admis sau respins în vederea obținerii calității de evaluator.

(4) Etapa a III-a, denumită în continuare certificarea, care presupune:

a) emiterea de către ANC a documentului de certificare a calității de evaluator în baza raportului comisiei de evaluare;

b) comunicarea, în scris, a rezultatelor selecției și evaluării experților în evaluare și certificare de către ANC, în termen de 10 zile lucrătoare de la finalizarea procedurilor de evaluare prezentate la alin. (3).

(5) Documentul transmis de către ANC solicitantului constituie actul prin care a devenit evaluator.

(6) Persoanele declarate admise și certificate de către ANC sunt înscrise în Registru.

Art. 11

(1) Comisia de evaluare este desemnată prin decizie a președintelui ANC.

(2) Comisia de evaluare este formată din 5 membri, dintre care 2 reprezentanți ai ANC și 3 reprezentanți din partea pieței muncii și/sau a comitetului sectorial de profil.

(3) Comisia de evaluare nu este remunerată pentru activitatea prestată.

 

Art. 21

Art. 21

(1) Activitatea evaluatorilor trebuie să fie guvernată de următoarele principii fundamentale și norme de etică și conduită:

a) supremația legii și a interesului comunitar general în fața interesului personal;

b) interesul candidatului și al angajatorilor pentru calitate;

c) competența profesională, ca principiu conform căruia toate activitățile desfășurate de experții în evaluare și certificare sunt tratate cu responsabilitate, competență și eficiență, pe baza cunoștințelor și aptitudinilor dobândite;

d) integritatea, principiu conform căruia activitatea experților în evaluare și certificare este exercitată cu onestitate și corectitudine;

e) obiectivitatea, principiu conform căruia concluziile și opiniile formulate de experții în evaluare și certificare în activitatea desfășurată trebuie să se bazeze exclusiv pe documentele analizate, fără alte influențe externe;

f) confidențialitatea, principiu conform căruia experților le este interzis să dezvăluie datele, informațiile și documentele care li se pun la dispoziție în exercitarea activității de evaluator;

g) independența, principiu conform căruia experții trebuie să își exercite activitatea cu imparțialitate și să își manifeste independența față de orice influențe externe și grupuri de interese;

h) etică și integritate profesională.

(2) În vederea respectării prevederilor alin. (1) lit. c), experții evaluatori certificați au următoarele obligații:

a) să cunoască legislația specifică activității desfășurate, să se preocupe în mod constant de creșterea nivelului de pregătire;

b) să își dezvolte permanent competențele profesionale cerute de procedurile de evaluare;

c) să își îndeplinească cu responsabilitate toate obligațiile stabilite prin procedurile de evaluare.

(3) În vederea respectării prevederilor alin. (1) lit. d), evaluatorii trebuie să respecte următoarele reguli de conduită:

a) să evite orice activitate care le-ar putea afecta credibilitatea, obiectivitatea și imparțialitatea;

b) să semnaleze conducerii ANC dacă se află în situația de incompatibilitate sau conflict de interese între calitatea de evaluator și alte calități care decurg din activitatea lor și să solicite înlocuirea cu alt evaluator în cazul în care constată situația de incompatibilitate sau conflict de interese;

c) să nu furnizeze informații sau date false în timpul și/sau după desfășurarea activității de evaluare.

(4) În vederea respectării prevederilor alin. (1) lit. e), evaluatorii au următoarele obligații:

a) să întocmească rapoartele de evaluare în mod obiectiv, analizând toate aspectele relevante din activitatea evaluată;

b) să nu se lase influențați de interese personale sau ale unor terți în formularea opiniilor proprii;

c) să nu trateze cu superficialitate informațiile, datele și documentele obținute în procesul de evaluare;

d) să nu omită, cu rea-credință, informații, date și documente obținute în timpul procesului de evaluare;

e) să își fundamenteze concluziile, observațiile și consemnările din rapoartele întocmite în timpul evaluării exclusiv pe documente verificate și predate provenind din surse sigure și neechivoce.

(5) În vederea respectării prevederilor alin. (1) lit. f), experții în evaluare și certificare au următoarele obligații:

a) să semneze un angajament de confidențialitate în momentul înregistrării în Registru;

b) să nu utilizeze în interes personal sau în beneficiul unor terți informațiile dobândite în cursul desfășurării activității de evaluare;

c) să nu facă publice informații sau documente care ar putea aduce atingere prestigiului și imaginii publice.

(6) În vederea respectării prevederilor alin. (1) lit. g), experții au următoarele obligații:

a) să aibă o atitudine imparțială și independentă față de orice interes politic, economic, religios, etnic sau de altă natură în exercitarea activității de evaluare;

b) să nu se implice în activități sau relații care ar putea afecta activitatea de evaluare pe care o desfășoară și să aducă la cunoștința conducerii ANC orice act sau fapt care ar putea afecta activitatea;

c) să nu asigure alte servicii în afara celor prevăzute de cadrul legal în vigoare în ceea ce privește activitatea de evaluare desfășurată.

Metodologia privind criteriile și procedurile de evaluare și certificare a evaluatorilor de competențe profesionale, a evaluatorilor de evaluatori și a evaluatorilor externi (OME nr. 3888/2021) was last modified: iulie 6th, 2021 by Redacția ProLege

Jurisprudență

Vezi tot

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.