Măsuri pentru sprijinirea categoriilor de cupluri mamă-nou-născut defavorizate cu tichete sociale pe suport electronic, modificare C. fisc. (O.U.G. nr. 34/2024)

15 apr. 2024
418 views
Actul publicat în Monitorul OficialSumar
 

O.U.G. nr. 34/2024 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de cupluri mamă-nou-născut defavorizate cu tichete sociale pe suport electronic acordate din fonduri externe nerambursabile pentru nou-născuți, pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și prorogarea unui termen

(M. Of. nr. 347 din 12 aprilie 2024)

 

Prin prezenta ordonanță de urgență se stabilesc măsuri de sprijin pentru categoriile de cupluri mamă-nou-născut defavorizate și constau în:

a) acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți;

b) măsuri auxiliare.

 

În M. Of. nr. 347 din 12 aprilie 2024 a fost publicată O.U.G. nr. 34/2024 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de cupluri mamă-nou-născut defavorizate cu tichete sociale pe suport electronic acordate din fonduri externe nerambursabile pentru nou-născuți, pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și prorogarea unui termen.

În continuare, vom reda cele mai importante dispoziții din acest act normativ.

 

O.U.G. nr. 34/2024

Art. 3

(1) Cuplurile mamă-nou-născut defavorizate care beneficiază de măsura de sprijin material pe bază de tichete sociale pe suport electronic și care au calitatea de destinatari finali prevăzute în grupul-țintă principal sunt:

a) mamele care nasc începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, dar nu mai târziu de trei luni de la nașterea copilului și cărora le este stabilit, prin dispoziție scrisă a primarului, dreptul la oricare din componentele venitului minim de incluziune, în baza Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările și completările ulterioare;

b) mamele cu dizabilități care nasc începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, dar nu mai târziu de trei luni de la nașterea copilului;

c) mamele care nasc începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, dar nu mai târziu de trei luni de la nașterea copilului, aflate temporar în situații critice de viață, respectiv victime ale calamităților, ale violenței domestice, care se află în situații deosebite de vulnerabilitate sau aflate în alte situații de risc, stabilite prin ancheta socială întocmită de autoritățile publice cu atribuții în domeniul asistenței sociale la solicitarea persoanei sau sesizarea unui terț;

d) mame care nasc începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, dar nu mai târziu de trei luni de la nașterea copilului și care nu dețin acte de identitate;

e) mamele minore care nasc începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, dar nu mai târziu de trei luni de la nașterea copilului;

f) mamele care nasc începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, dar nu mai târziu de trei luni de la nașterea copilului, cetățeni străini sau apatrizi proveniți din zone de conflict armat.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în situația în care copilul este lipsit, temporar sau permanent, de ocrotirea mamei în primele 3 luni de la nașterea copilului, tichetul social pe suport electronic poate fi acordat reprezentantului legal.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

(3) În situația sarcinii multiple, măsura de sprijin material se acordă pentru fiecare nou-născut.

Art. 4

(1) Bugetul măsurii de sprijin material pentru acordarea de tichete sociale pe suport electronic se stabilește la suma 119.239,20 mii lei, echivalent a 24.000.000,00 euro la cursul InforEuro din luna martie 2024 cu sursă de finanțare Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027.

(2) Măsura de sprijin material se implementează pe o perioadă de 4 ani, respectiv în perioada 2024-2027, în limita bugetului disponibil din cadrul Programului Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027 pentru această măsură și în conformitate cu regulile de eligibilitate PoIDS 2021-2027.

(3) Valoarea tichetului social pe suport electronic este de 2.000 de lei, acordată într-o tranșă unică pentru fiecare nou-născut, și are în vedere sprijinirea cuplurilor mamă-nou-născut prin acordarea de tichete sociale pe suport electronic în vederea achiziționării de produse de îngrijire a nou-născutului.

(…)

Art. 9

(1) Unitățile emitente actualizează lunar sau la cererea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene lista unităților afiliate care acceptă tichete sociale pe suport electronic.

(2) Unitățile emitente sunt obligate să selecteze unitățile afiliate care acceptă tichete sociale pe suport electronic pe baza unor proceduri transparente și nediscriminatorii, astfel încât să acopere întreaga arie de destinatari finali ai tichetelor sociale pe suport electronic și să se asigure că sunt acoperite toate zonele țării, astfel încât destinatarul final să poată achiziționa de la o astfel de unitate afiliată produse de îngrijire pentru nou-născuți.

Art. 10

(1) Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în temeiul prezentei ordonanțe de urgență și în baza contractului de achiziție publică încheiat, virează către unitatea emitentă sumele aferente tichetelor sociale pe suport electronic, astfel:

a) valoarea nominală – într-un cont distinct disponibil cu afectațiune specială deschis de unitatea emitentă la Trezoreria Statului, cont din care unitatea emitentă virează sumele încasate în conturile deschise la instituții de credit;

b) costul aferent emiterii și livrării suportului electronic – în contul deschis la Trezoreria Statului, prevăzut la art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin Trezoreria Statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Sumele derulate prin operațiunile cu tichete sociale pe suport electronic de către unitățile emitente nu pot fi utilizate în alte scopuri.

(3) Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene transferă către unitatea emitentă sumele aferente tichetelor sociale pe suport electronic distribuite destinatarilor finali, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data confirmării primirii suportului electronic de către destinatarii finali.

(4) Sumele aferente tichetelor sociale emise pe suport electronic nu pot fi transferate destinatarilor finali pe suportul electronic dacă, la data stabilită de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene pentru transfer, acesta nu a achitat unității emitente, integral, contravaloarea nominală a tichetelor în format electronic achiziționate, inclusiv costurile aferente emiterii și livrării acestora pe suport electronic.

(5) În situația în care un operator economic deține autorizație de funcționare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic acordată potrivit legii, aflată în termen de valabilitate, nu este necesară parcurgerea procedurii de autorizare prevăzute de lege și pentru emiterea tichetului social pe suport electronic prevăzut de prezenta ordonanță de urgență.

(6) Pentru a putea desfășura activitatea ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic, operatorul economic prevăzut la alin. (5) are obligația ca, anterior începerii activității, să notifice Ministerului Finanțelor faptul că deține autorizație de funcționare, conform unei proceduri aprobate prin ordin al ministrului finanțelor, aflată în termen de valabilitate, ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic acordate de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene din fonduri nerambursabile.

Art. 11

(1) Tichetele sociale pe suport electronic emise nu permit efectuarea de operațiuni de retragere de numerar sau de preschimbare în numerar.

(2) Tichetele sociale pe suport electronic pot fi utilizate doar pe teritoriul României, în termenul de valabilitate, și numai pentru achiziționarea produselor pentru nou-născuți pentru care au fost emise.

(3) Se interzice unităților afiliate acordarea unui rest de bani la tichetele sociale pe suport electronic.

(4) Unitățile afiliate au obligația să comercializeze produse sigure și care să respecte condițiile prescrise sau declarate, să nu practice prețuri nejustificat de mari și să nu limiteze, în mod nejustificat, vânzarea bunurilor.

(5) Suporturile electronice vor fi alimentate exclusiv cu valoarea nominală prevăzută la art. 4 alin. (3).

(6) Tichetele sociale pe suport electronic pot fi utilizate numai la unitățile afiliate care încheie cu unitatea emitentă selectată de către beneficiar contracte de prestări servicii/protocoale/convenții/acorduri sau orice alt document care reglementează drepturile și obligațiile părților.

(7) Unitățile afiliate care utilizează aparate de marcat electronice fiscale potrivit dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, au obligația de a evidenția pe bon fiscal distinct contravaloarea produselor comercializate care se încadrează în categoria produselor pentru îngrijirea nou-născutului, care urmează să fie achitată cu tichete sociale pe suport electronic.

(8) Pentru aceste bonuri fiscale va fi selectată ca tip de plată numai valoarea 9, „Alte metode”, din nomenclatorul pentru tipul de plată, aprobat prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 146/2018 pentru descrierea profilurilor prevăzute la art. 22 pct. J lit. a) din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, structura XML a mesajelor de activare a acestora, structura XML a fișierelor prevăzute la art. 22 pct. J lit. b) din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, precum și categoriile de URL-uri utilizate în schimbul de informații cu sistemul informatic național de supraveghere și monitorizare a datelor fiscale al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, operatorul aparatului de marcat electronic fiscal având obligația să completeze câmpul editabil aferent tipului de plată cu sintagma „TRUSOU NOU-NĂSCUT”, atunci când caracteristicile tehnice ale aparatului de marcat electronic fiscal permit acest lucru.

(9) Contravaloarea tichetului social pe suport electronic pentru nou-născuți reprezintă venit neimpozabil conform prevederilor art. 62 lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și nu se ia în considerare la stabilirea venitului net lunar definit la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, respectiv la art. 10 alin. (1) din Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările și completările ulterioare.

(…)

Art. 13

(1) Ministerul Finanțelor poate dispune măsura suspendării autorizației de funcționare eliberate unităților emitente în cazul nerespectării dispozițiilor din prezenta ordonanță de urgență.

(2) Ministerul Finanțelor poate dispune măsura retragerii autorizației de funcționare eliberate unităților emitente în următoarele situații:

a) în cazul nerespectării criteriilor de autorizare aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice în baza cărora s-a acordat autorizația de funcționare;

b) în cazul nerespectării dispozițiilor art. 10 alin. (2).

(3) Constatarea situațiilor prevăzute la alin. (1) și (2) se face de către o echipă de specialiști a cărei componență se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor.

(4) Acordarea autorizației de funcționare unităților emitente și dispunerea măsurii de suspendare/retragere a acesteia în urma constatării situațiilor prevăzute la alin. (1) și (2) se fac de către o comisie ale cărei componență și procedură de lucru se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor.

(…)

Art. 18

Termenul prevăzut la art. 1 alin. (1) și art. 2 lit. e) și g) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea prețului la energie, suportat parțial din fonduri externe nerambursabile, aprobată prin Legea nr. 24/2024, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 31 august 2024.”

 

Totodată, prezentul act normativ aduce modificări Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 154 alineatul, (1) litera i) va avea următorul cuprins:

„i) persoanele fizice care se află în concedii medicale pentru incapacitate temporară de muncă, acordate în urma unor accidente de muncă sau unor boli profesionale, în baza Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele aflate în concedii medicale în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, pentru care indemnizațiile nu sunt cuprinse în categoriile de venituri supuse contribuției de asigurări sociale de sănătate potrivit art. 155 alin. (1) lit. i), pentru indemnizațiile aferente certificatelor medicale;”

2. La articolul 155 alineatul (1), litera i) va avea următorul cuprins:

„i) indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, acordate în baza art. 2 alin. (1) lit. a) și b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, aferente concediilor medicale pentru codurile de indemnizație 01, 07 și 10, prevăzute în Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.192/745/2020 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical și a instrucțiunilor privind utilizarea și modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza cărora se acordă indemnizații asiguraților din sistemul asigurărilor sociale de sănătate și din sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale, cu modificările și completările ulterioare.”

3. La articolul 157 alineatul (1), litera v) va avea următorul cuprins:

„v) indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. i).”

Măsuri pentru sprijinirea categoriilor de cupluri mamă-nou-născut defavorizate cu tichete sociale pe suport electronic, modificare C. fisc. (O.U.G. nr. 34/2024) was last modified: aprilie 15th, 2024 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.