MAI. Proiect: H.G. privind modificarea H.G. nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale Codului administrativ

19 feb. 2021
2 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 5 (2 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 156

Potrivit site-ului oficial (www.mai.gov.ro), Ministerul Afacerilor Interne a supus dezbaterii publice Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind modificarea și completarea H.G. nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate pot fi transmise în termen de 10 zile calendaristice, calculate de la data publicării anunțului (18 februarie 2021), pe adresa de e-mail: [email protected].

Redăm, în continuare, principalele prevederi ale proiectului:

Art. I.Hotărârea Guvernului nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 994 din 28 octombrie 2020, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 2 alineatul (1) punctul 2, literele b), d) – l), n) – p) se abrogă.

2. La articolul 2 alineatul (1) punctul 2, după litera p) se introduce o nouă literă, litera r), cu următorul cuprins:

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

„r) alte atribuții sau sarcini date de către prefect în legătură cu activitatea instituției prefectului”.

3. La articolul 2, alineatul 2 se abrogă.

4. Articolul 3, se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Atribuțiile prevăzute la art. 2 pentru subprefect se stabilesc de către prefect, prin ordin.
(2) La întocmirea ordinului pentru fiecare subprefect se vor avea în vedere și atribuțiile pe linia protecției informațiilor clasificate pentru subprefectul desemnat șef al structurii de securitate, conform prevederilor legale în vigoare. Șeful structurii de securitate este desemnat subprefectul care coordonează activitatea serviciilor publice deconcentrate.
(3) Ordinul prefectului prin care se stabilesc în sarcina subprefectului atribuții de șef al structurii de securitate se transmite spre avizare structurii responsabile pentru îndrumarea, coordonarea și controlul activităților referitoare la protecția informațiilor clasificate, conform prevederilor legale în vigoare.
(4) Atribuțiile pe linia protecției informațiilor clasificate, stabilite pentru subprefectul desemnat șef al structurii de securitate nu pot fi delegate altor persoane”.

5. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3^1, următorul cuprins:
„ (1) Secretarul general al instituției prefectului are următoarele atribuții principale:
a) asigurarea stabilității funcționării instituției prefectului, continuitatea conducerii și realizarea legăturilor funcționale între compartimentele instituției prefectului.
b) sprijinirea activității prefectului în exercitarea atribuțiilor privind verificarea legalității, prevăzute la art. 255 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
c) coordonarea structurii/structurilor de specialitate prin care se realizează atribuțiile privind verificarea legalității de către prefect;
d) elaborarea proiectului regulamentului de organizare și funcționare a instituției prefectului, pe care îl supune spre aprobare prefectului;
e) asigurarea transmiterii către persoanele interesate a ordinelor prefectului cu caracter individual;
f) monitorizarea primirii, distribuirii corespondenței și urmărirea soluționării acesteia în termenul legal;
g) elaborarea de studii și rapoarte cu privire la aplicarea actelor normative în vigoare, pe care le prezintă prefectului;
h) asigurarea transmiterii ordinelor prefectului cu caracter normativ către ministerul care coordonează instituția prefectului și publicării în monitorul oficial local al județului ori al municipiului București, precum și pe pagina de internet a instituției prefectului;
i) îndrumarea secretarilor generali ai unităților administrativ-teritoriale și ai subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor;
j) gestionarea și urmărirea îndeplinirii măsurilor dispuse de către prefect cu privire la realizarea sarcinilor rezultate din actele normative în vigoare;
k) urmărirea modului de realizare a fluxului de informare-documentare în domeniile de activitate specifice instituției prefectului;
l) înaintarea către prefect a propunerilor cu privire la organizarea și desfășurarea circuitului legal al lucrărilor, informarea documentară, primirea și soluționarea petițiilor, precum și la arhivarea documentelor;
m) acordarea de consultanță autorităților administrației publice locale privind proiectele acordurilor de colaborare, cooperare, asociere, înfrățire și aderare, inițiate de acestea;
m) aprobarea eliberării de extrase sau copii de pe acte din arhiva instituției prefectului, cu excepția celor care conțin informații clasificate;
o) asigurarea secretariatului comisiei județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, în calitate de secretar al comisiei județene;
p) exercitarea atribuțiilor rezultate ca urmare a aplicării actelor normative cu caracter reparatoriu și convocarea în ședințe lunare a comisiilor care au ca obiect punerea în aplicare a acestor legi;
r) urmărirea îndeplinirii măsurilor dispuse de prefect;
s) îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege sau sarcini date de către prefect.
(2) Atribuțiile prevăzute la alin. (1) pentru secretarul general al instituției prefectului se stabilesc de către prefect, prin fișa postului.
(3) Ordinele prefectului sunt contrasemnate de către secretarul general al instituției prefectului care are sarcina de a le pune în aplicare”.

6. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.

Art. II. – Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Pentru mai multe detalii cu privire la proiectnota de fundamentare și anexă, vă rugăm să accesați sursa informației.

Sursa informației

🔔Vezi și Ministerul Afacerilor Interne. Evaluarea activității desfășurate de Poliția Română în anul 2020

MAI. Proiect: H.G. privind modificarea H.G. nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale Codului administrativ was last modified: februarie 19th, 2021 by Redacția ProLege
Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter