[Rectificare] Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern – modificări (O.G. nr. 29/2022)

29 nov. 2023
Vizualizari: 2078

Update: Rectificare

În M. Of. nr. 1074 din data de 28 noiembrie 2023 a fost publicată Rectificarea din 28 noiembrie 2023 în Ordonanța Guvernului nr. 29/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 845 din 29 august 2022.

Astfel, în Ordonanța Guvernului nr. 29/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 845 din 29 august 2022, se face următoarea rectificare:

la art. I pct. 6, cu referire la art. 8 lit. i), teza I, în loc de:

„(…) propun măsurile corective (…)” se va citi:

„(…) propune măsurile corective (…)”.


Actul modificat

Actul modificatorSumar
Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern
(rep. M. Of. nr. 856 din 5 decembrie 2011; cu modif. ult.)
O.G. nr. 29/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern

(M. Of. nr. 845 din 29 august 2022)

– modifică: art. 15, art. 19 alin. (4) și (5), art. 20 alin. (4)-(7),

– introduce: art. 12 alin. (4^1), art. 16 alin. (1^1), art. 17 alin. (2), art. 19 alin. (3^1), art. 20 alin. (7^1) și (7^2).

 

În M. Of. nr. 845 din 29 august 2022 s-a publicat O.G. nr. 29/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern.

Vă prezentăm, în cele ce urmează, cele mai importante modificări și completări aduse respectivei Legi.

 

Art. 15

Vechea reglementare

„(1) Auditul public intern se exercită asupra tuturor activităților desfășurate într-o entitate publică, inclusiv asupra activităților entităților subordonate, aflate în coordonarea sau sub autoritatea altor entități publice.

(2) Compartimentul de audit public intern auditează, cel puțin o dată la 3 ani, fără a se limita la acestea, următoarele:

a) activitățile financiare sau cu implicații financiare desfășurate de entitatea publică din momentul constituirii angajamentelor până la utilizarea fondurilor de către beneficiarii finali, inclusiv a fondurilor provenite din finanțare externă;

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

b) plățile asumate prin angajamente bugetare și legale, inclusiv din fondurile comunitare;

c) administrarea patrimoniului, precum și vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale;

d) concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului ori al unităților administrativ-teritoriale;

e) constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare și stabilire a titlurilor de creanță, precum și a facilităților acordate la încasarea acestora;

f) alocarea creditelor bugetare;

g) sistemul contabil și fiabilitatea acestuia;

h) sistemul de luare a deciziilor;

i) sistemele de conducere și control, precum și riscurile asociate unor astfel de sisteme;

j) sistemele informatice.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 15 se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 15

(1) Auditul public intern se exercită asupra tuturor activităților desfășurate într-o entitate publică, cel puțin o dată la 4 ani, inclusiv asupra activităților entităților aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea acesteia, după caz, iar prioritizarea misiunilor de audit intern se face pe baza analizei de risc și a solicitărilor Curții de Conturi a României.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), la elaborarea planului multianual, conducătorul entității sau organul de conducere colectivă/colegială poate aproba depășirea termenului de 4 ani, cu cel mult un an, la propunerea fundamentată a conducătorului compartimentului de audit public intern.

 

Art. 19 alin. (4) și (5)

Vechea reglementare

„(4) Conducătorul compartimentului de audit public intern transmite, după caz, raportul de audit public intern finalizat, pentru analiză și avizare, împreună cu rezultatele concilierii:

a) conducătorului entității publice care a aprobat misiunea;

b) numai conducătorului entității publice locale care își asigură activitatea de audit prin cooperare, pentru misiunile de audit public intern proprii, și nu informează alte persoane fizice sau juridice, cu excepția celor prevăzute de lege, despre date, fapte sau situații constatate cu ocazia desfășurării misiunilor;

c) conducătorului instituției publice mici.

(5) După avizare, recomandările cuprinse în raportul de audit public intern sunt comunicate structurii auditate.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 19 alin. (4) și (5) se modifică și vor avea următorul conținut:

(4) Conducătorul compartimentului de audit public intern, după asumarea prin semnătură a raportului de audit public intern și a rezultatelor reuniunii de conciliere, îl transmite pentru analiză și avizare:

a) conducătorului entității publice care a aprobat misiunea;

b) numai conducătorului entității publice locale care își asigură activitatea de audit prin cooperare, pentru misiunile de audit public intern proprii, și nu informează alte persoane fizice sau juridice, cu excepția celor prevăzute de lege, despre date, fapte sau situații constatate cu ocazia desfășurării misiunilor;

c) conducătorului instituției publice mici.”

(5) Recomandările asupra cărora s-a dispus în condițiile alin. (41) sau, după caz, au fost neînsușite potrivit alin. (42) se comunică structurii auditate.

 

Art. 20 alin. (4)-(7)

Vechea reglementare

„(4) Recunoașterea competențelor profesionale dobândite de auditorul intern se realizează prin verificarea cunoștințelor dobândite în domeniile prevăzute la alin. (3), prin testare tip grilă, de către Ministerul Finanțelor Publice prin Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern, în condițiile metodologiei privind recunoașterea competențelor profesionale, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(5) Certificatul de atestare se eliberează dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiții:

a) în urma procesului de recunoaștere a rezultat îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (4);

b) experiență profesională de minimum un an;

c) probitate profesională confirmată prin două recomandări din partea unor auditori interni sau specialiști în domeniu, cu experiență de minimum 5 ani în activitatea publică.

(6) Pentru auditorii interni care dețin un certificat în audit intern emis de instituții de profil cu recunoaștere internațională, respectiv Institutul Auditorilor Interni din Statele Unite ale Americii, Institutul Francez al Auditului și Controlului Intern, Institutul Auditorilor Interni din Marea Britanie și Irlanda, nu mai este necesară îndeplinirea condițiilor menționate la alin. (5) lit. a).

(7) Certificatul de atestare își pierde valabilitatea atunci când:

a) auditorul intern nu a desfășurat activități specifice de audit public intern timp de 5 ani;

b) auditorul intern nu și-a îndeplinit obligația prevăzută la art. 21 alin. (8), din culpa sa.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 20 alin. (4)-(7) se modifică și vor avea următorul conținut:

(4) Structurile asociative, astfel cum sunt definite la art. 2 lit. v), asigură funcția de audit public intern în sistem de cooperare numai dacă sunt atestate de Ministerul Finanțelor, prin UCAAPI.

(5) În vederea atestării, structura asociativă depune la UCAAPI o cerere, însoțită de documente din care să rezulte îndeplinirea următoarelor criterii:

a) structura asociativă este persoană juridică și deține statutul de utilitate publică, fiind alcătuită numai din unități administrativ-teritoriale, potrivit statutului acesteia;

b) structura asociativă are prevăzută în statutul său asigurarea funcției de audit public intern în sistem de cooperare;

c) existența hotărârilor autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale de aderare la sistemul de cooperare pentru asigurarea funcției de audit public intern;

d) existența hotărârii adunării generale a structurii asociative de înaintare a cererii în vederea atestării;

e) încheierea unui singur acord de cooperare;

f) înființarea unui singur compartiment de audit public intern;

g) dimensionarea compartimentului de audit public intern s-a realizat conform alin. (71).

(6) Structura asociativă încheie un singur acord de cooperare și înființează un singur compartiment de audit public intern, prevăzut cu funcție de conducere și dimensionat cu minimum 2 auditori interni, cu normă întreagă. Orice modificare sau completare a acordului de cooperare se face prin act adițional.

(7) În cazul în care, ca urmare a verificărilor realizate de UCAAPI, ulterior emiterii certificatului, structura asociativă nu mai îndeplinește oricare dintre criteriile menționate la alin. (5), certificatul de atestare își pierde de drept valabilitatea, dacă structura asociativă nu pune în aplicare măsuri care să conducă la îndeplinirea criteriilor menționate, în termen de 3 luni de la data scrisorii prin care se comunică rezultatele verificării.

 

Art. 12 alin. (4^1)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 12, după alin. (4) se introduce un nou alineat, alin. (4^1), cu următorul cuprins:

(4^1) Cu cel puțin 30 de zile lucrătoare înainte de emiterea deciziei privind modificarea compartimentului de audit public intern, reducerea numărului de posturi de auditori interni sau desființarea compartimentului, conducătorul entității informează UCAAPI și Curtea de Conturi a României.

 

Art. 16 alin. (1^1)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 16, după alin. (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul cuprins:

(1^1) La elaborarea planului multianual de audit public intern, precum și pe parcursul implementării acestuia, misiunile solicitate de Curtea de Conturi a României au prioritate.

 

Art. 17 alin. (2)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 17, după alin. (1) se introduce un nou alineat, alin. (2), cu următorul cuprins:

(2) Obiectivele misiunii de audit public intern sunt definite cu claritate, pentru fiecare misiune în parte, în funcție de rezultatul evaluării riscului și al controlului intern și abordează procesele de management al riscului, de control și de guvernanță asociate domeniului auditabil.

 

Art. 19 alin. (3^1)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 19, după alin. (3) se introduce un nou alineat, alin. (3^1), cu următorul cuprins:

(3^1) Aspectele acceptate, precum și cele rămase în divergență în urma reuniunii de conciliere se descriu și se justifică în raportul de audit public intern, într-o secțiune distinctă.

 

Art. 20 alin. (7^1)-(7^2)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 20, după alin. (7) se introduc două noi alineate, alin. (7^1)-(7^2), cu următorul cuprins:

(7^1) În cazul în care structura asociativă are mai mult de 5 unități administrativ-teritoriale care au aderat la sistemul de cooperare, numărul minim al auditorilor interni, ca normare de personal cu normă întreagă, este primul număr natural mai mare decât valoarea numerică rezultată în urma împărțirii la 5 a numărului unităților administrativ-teritoriale care au aderat la acest sistem.

(7^2) Certificatul de atestare se eliberează în termen de 3 luni de la data depunerii cererii, dacă sunt îndeplinite, cumulativ, criteriile menționate la alin. (5).

[Rectificare] Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern – modificări (O.G. nr. 29/2022) was last modified: noiembrie 29th, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.