Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică – modificări (O.U.G. nr. 130/2022)

3 oct. 2022
Vizualizari: 274

Actul modificat

Actul modificatorSumar
Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică

(M. Of. nr. 574 din 1 august 2014)

 

O.U.G. nr. 130/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 121/2014 privind eficiența energetică

(M. Of. nr. 957 din 30 septembrie 2022)

– modifică: art. 3 alin. (2) lit. d), art. 4 pct. 3, 5, 11, 16, 19^1, 24 și 38, art. 6 alin. (1), art. 8 alin. (7), art. 9 alin. (1) lit. a), art. 9 alin. (5) și (6), art. 10, art. 11, art. 12, art. 14 alin. (4), art. 15, art. 18 alin. (1) lit. o), q) și r), art. 18 alin. (2) lit. h), art. 18 alin. (3), art. 20 alin. (1), anexa nr. 2: nota de subsol (3), anexa nr. 3, anexa nr. 5, anexa nr 9: lit. a);

– introduce: art. 1 alin. (4), art. 8 alin. (7^1)-(7^9), art. 11^1, art. 12^1, art. 14 alin. (1^2), art. 14 alin. (3^1), anexa nr. 5^1;

– abrogă: art. 5, art. 18 alin. (1) lit. l), m), n), p), art. 19 alin. (1) și (5), anexa nr. 6, anexa nr. 7 partea 1, anexa nr. 11.

În M. Of. nr. 957 din 30 septembrie 2022 s-a publicat O.U.G. nr. 130/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 121/2014 privind eficiența energetică. 

Redăm, în cele ce urmează, cele mai importante modificări aduse respectivului act normativ.

Art. 1 alin. (4)

Noua reglementare

La articolul 1, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (4), cu următorul cuprins:

„(4) Contribuția orientativă națională privind eficiența energetică pentru anul 2030 este stabilită în Planul național integrat în domeniul energiei și schimbărilor climatice 2021-2030, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.076/2021”.

 

Art. 6 alin. (1)

Vechea reglementare

„(1) În limita bugetelor anuale, 3% din suprafața totală a clădirilor încălzite și/sau răcite pentru asigurarea climatului interior, deținute și ocupate de administrația publică centrală se renovează anual pentru a îndeplini cel puțin cerințele minime de performanță energetică prevăzute în cap. IV «Cerințele de performanță energetică a clădirilor» din Legea nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată”.

Noua reglementare

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

La articolul 6, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Anual, 3% din suprafața totală a clădirilor încălzite și/sau răcite pentru asigurarea climatului interior, deținute și ocupate de administrația publică centrală, se renovează pentru a îndeplini cel puțin cerințele minime de performanță energetică prevăzute în capitolul V «Cerințele de performanță energetică a clădirilor» din Legea nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată”.

 

Art. 8 alin. (8^3)

Noua reglementare

La articolul 8, după alineatul (82) se introduce un nou alineat, alin. (83), cu următorul cuprins:

(83) În scopul mobilizării finanțării private a măsurilor de eficiență energetică și de reabilitare energetică:

a) se iau în considerare modalități de îmbunătățire a utilizării auditurilor energetice prevăzute la alin. (3) lit. a) pentru a influența procesul decizional;

b) autoritățile publice centrale și locale și agențiile de dezvoltare regională utilizează conform competențelor posibilitățile și instrumentele propuse prin inițiativa Finanțare inteligentă pentru clădiri inteligente, cu scopul principal de a facilita investițiile în proiecte de creștere a performanței energetice a clădirilor, prin folosirea granturilor europene ca garanție financiară”.

 

Art. 12

Vechea reglementare

„Costurile de acces la informațiile privind contorizarea și facturarea

(1) Clienții finali primesc în mod gratuit toate facturile și toate informațiile privind facturarea consumului de energie, precum și datele privind propriul consum.

(2) Prin excepție de la alin. (1), repartizarea costurilor în vederea stabilirii obligațiilor de plată ce revin clienților finali pentru consumul individual de energie pentru încălzire și răcire se face de către administratorii imobilelor de tip condominiu fără a genera profit. În cazul în care aceste servicii sunt atribuite unei terțe persoane, precum un prestator de servicii sau furnizorul de energie termică, costurile aferente citirii, exploatării și repartizării consumurilor sunt suportate de către clienții finali”.

Noua reglementare

Articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 12: Costurile de acces la informațiile privind contorizarea și facturarea gazelor naturale

Clienții finali primesc, în mod gratuit, toate facturile și toate informațiile privind facturarea pentru consumul de gaze naturale și au un acces adecvat și gratuit la datele privind propriul consum”.

 

Art. 12^1

Noua reglementare

După articolul 12 se introduce un nou articol, art. 121, cu următorul cuprins:

„Art. 121: Costurile de acces la informațiile privind contorizarea, facturarea și consumul pentru energie termică, răcire și apă caldă menajeră

(1) Clienții finali primesc în mod gratuit toate facturile și toate informațiile privind facturarea consumului de energie, precum și datele privind propriul consum.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), repartizarea costurilor aferente informațiilor privind facturarea pentru consumul individual de încălzire, răcire și apă caldă menajeră în clădirile cu mai multe apartamente și clădirile mixte, în conformitate cu prevederile art. 10, se efectuează de către administratorii condominiilor fără a genera profit.

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (6) și (9), costurile care rezultă din atribuirea acestei sarcini unei terțe părți, precum un furnizor de servicii sau furnizorul de energie, și care acoperă contorizarea, alocarea și contabilizarea consumului individual real în astfel de clădiri, sunt suportate de către utilizatorii finali”.

 

Art. 18 alin. (1) lit. o), q), r)

Vechea reglementare

„o) nerespectarea de către operatorii de transport și de sistem și operatorii de distribuție de energie electrică și gaze naturale a prevederilor art. 15 alin. (4) și (41);

(…)

q) nerespectarea de către operatorul de transport și de sistem și operatorii de distribuție a energiei electrice a prevederilor art. 15 alin. (10);

r) nerespectarea de către operatorul de transport și de sistem și operatorii de distribuție a energiei electrice a cerințelor prevăzute la art. 15 alin. (12)(13) și (17)”.

Noua reglementare

La articolul 18 alineatul (1), literele o), q) și r) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„o) nerespectarea de către operatorii de transport și de sistem și operatorii de distribuție de energie electrică și gaze naturale a prevederilor art. 15 alin. ( 3);

(…)

q) nerespectarea de către operatorul de transport și de sistem și operatorii de distribuție a energiei electrice a prevederilor art. 15 alin. (7);

r) nerespectarea de către operatorul de transport și de sistem și operatorii de distribuție a energiei electrice a cerințelor prevăzute la art. 15 alin. (9) și (10)”.

 

Art. 18 alin. (2) lit. h)

Vechea reglementare

„h) contravențiile prevăzute la alin. (1) lit. k)l)m)n)p) și r), cu amendă de la 10.000 lei la 15.000 lei”.

Noua reglementare

La articolul 18 alineatul (2), litera h) se modifică și va avea următorul cuprins:

„h) contravențiile prevăzute la alin. (1) lit. k) și r), cu amendă de la 10.000 lei la 15.000 lei”.

 

Art. 18 alin. (3)

Vechea reglementare

„(3) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1) lit. k), l), m), n), o), p) q) și r) se realizează de către personalul împuternicit din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei”.

Noua reglementare

La articolul 18, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1) lit. k), o), q) și r) se realizează de către personalul împuternicit din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei”.

 

Art. II din O.U.G. nr. 130/2022

„(1) Cu ocazia elaborării proiectului de buget pentru anul următor, ordonatorii principali de credite ai autorităților administrației publice centrale vor asigura includerea creditelor de angajament și a creditelor bugetare pentru finanțarea cheltuielilor cu renovarea clădirilor prevăzute la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică, cu modificările și completările ulterioare, cu încadrarea în limitele aprobate de Guvern.

(2) În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, compartimentele energetice din cadrul aparatului propriu al autorităților administrației publice locale elaborează și propun spre aprobare prin hotărâre a consiliului local, a consiliului județean sau a Consiliului General al Municipiului București ori a asociației de dezvoltare comunitară, după caz, reglementările prevăzute la art. 10 alin. (6) din Legea nr. 121/2014, cu modificările și completările ulterioare.

(3) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei elaborează și aprobă prin ordin al președintelui reglementările prevăzute la art. 10 alin. (9) din Legea nr. 121/2014, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Prevederile art. I pct. 23-25 intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanțe de urgență.

(5) În aplicarea dispozițiilor art. 10 alin. (10) din Legea nr. 121/2014, cu modificările și completările ulterioare, contoarele și repartitoarele de costuri pentru energia termică care nu pot fi citite de la distanță, dar care au fost deja instalate, se modernizează astfel încât să poată fi citite de la distanță sau se înlocuiesc cu dispozitive care pot fi citite de la distanță până la 1 ianuarie 2027, cu excepția cazurilor în care asociațiile de proprietari demonstrează că acest lucru nu este rentabil în condițiile stabilite prin art. 10 alin. (6) din aceeași lege”.

Art. III

„Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 574 din 1 august 2014, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare”.

Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică – modificări (O.U.G. nr. 130/2022) was last modified: octombrie 3rd, 2022 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.