Legea concurenţei nr. 21/1996 – modificări (O.U.G. nr. 23/2021)

6 apr. 2021
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 77

Actul modificat

Actul modificator

Sumar

Legea concurenței nr. 21/1996

(republicată în M. Of. nr. 153 din 29 februarie 2016)

 

 

O.U.G. nr. 23/2021 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/1.150 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind promovarea echității și a transparenței pentru întreprinderile utilizatoare de servicii de intermediere online, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

 

(M. Of. nr. 339 din  2 aprilie 2021)

 

– modifică: art. 18 alin. (1) și (2);

– introduce: art. 15 alin. (3^1), art. 15 alin. (9) lit. b^1), art. 15 alin. (13^1), art. 18 alin. (4) și (5).

 

În M. Of. nr. 339 din 2 aprilie 2021 s-a publicat O.U.G. nr. 23/2021 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/1.150 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind promovarea echității și a transparenței pentru întreprinderile utilizatoare de servicii de intermediere online, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996.

Redăm, în continuare, modificările, dar și completările aduse respectivului act normativ.

 

Art. 18 alin. (1) și (2)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 18 alin. (1) și (2) se prezentau sub următoarea formă:

„Art. 18

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

(1) Mandatele membrilor Consiliului Concurenței încep de la data depunerii jurământului de către aceștia și expiră la împlinirea termenelor prevăzute la art. 15 alin. (2), calculate de la această dată.

(2) Dacă, până la expirarea mandatului în curs, președintele Consiliului Concurenței desemnat pentru mandatul următor nu va fi prestat jurământul cu respectarea dispozițiilor art. 17, membrii Consiliului Concurenței în exercițiu își vor continua activitatea până la depunerea jurământului de către președintele Consiliului, desemnat pentru mandatul următor sub conducerea președintelui anterior.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 18 alin. (1) și (2) se modifică și vor avea următorul conținut:

(1) Mandatele membrilor Consiliului Concurenței încep de la data depunerii jurământului de către aceștia și expiră la împlinirea termenului prevăzut la art. 15 alin. (3).

(2) Dacă, până la expirarea mandatului în curs, președintele Consiliului Concurenței desemnat pentru mandatul următor nu va fi prestat jurământul, cu respectarea dispozițiilor art. 17, membrii Consiliului Concurenței în exercițiu își vor continua activitatea sub conducerea președintelui anterior până la depunerea jurământului de către președintele desemnat pentru mandatul următor. Activitatea președintelui anterior nu poate continua mai mult de 12 luni de la data expirării mandatului său. În mod excepțional, activitatea acestuia poate continua după această dată, dacă se instituie starea de urgență sau de alertă pe teritoriul României, însă nu mai mult de 6 luni de la încetarea stării de urgență sau de alertă, după caz.

 

 

Art. 15 alin. (3^1)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 15, după alin. (3) se introduce un nou alineat, alin. (3^1), cu următorul cuprins:

(3^1) În vederea exercitării mandatului, membrii Plenului Consiliului Concurenței îndeplinesc atribuții conform legii și regulamentelor aprobate de către Plen sau conform ordinelor de delegare aprobate de către președintele Consiliului Concurenței.

 

 

Art. 15 alin. (9) lit. b^1)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 15 alin. (9), după lit. b) se introduce o nouă literă, lit. b^1), cu următorul cuprins:

b^1) la expirarea duratei mandatului;

 

 

Art. 15 alin. (13^1)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 15, după alin. (13) se introduce un nou alineat, alin. (13^1), cu următorul cuprins:

(13^1) În cazurile unor activități care presupun participarea în cadrul unor organisme sau instituții publice ale Uniunii Europene sau internaționale, Plenul Consiliului Concurenței poate desemna membrii Plenului să desfășoare activități în cadrul acestora, în condițiile în care activitățile respective sunt circumscrise domeniului de activitate al Consiliului Concurenței și nu afectează exercitarea atribuțiilor de membru al Consiliului Concurenței.

 

 

Art. 18 alin. (4)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 18, după alin. (3) se introduc două noi alineate, alin. (4) și (5), cu următorul cuprins:

(4) Procedura de desemnare a noilor membri ai Consiliului Concurenței va fi demarată cu cel puțin 6 luni înainte de expirarea duratei mandatelor în curs sau de îndată ce o funcție devine vacantă în situațiile prevăzute la art. 15 alin. (9) lit. b)-f).

(5) Cu excepția președintelui Consiliului Concurenței, în situația în care, la expirarea duratei mandatului unui membru al Plenului Consiliului Concurenței, potrivit prevederilor art. 15 alin. (9) lit. b1), nu este numit un succesor, membrul Plenului al cărui mandat expiră își va continua activitatea până la depunerea jurământului de către cel desemnat pentru mandatul următor, dar nu mai mult de 9 luni de la data expirării mandatului sau, în mod excepțional, după această dată, dacă se instituie stare de urgență sau de alertă pe teritoriul României, însă nu mai mult de 6 luni de la încetarea stării de urgență sau de alertă, după caz.

 

Totodată, O.U.G. nr. 23/2021 are drept scop asigurarea aplicării și respectării prevederilor Regulamentului (UE) 2019/1.150 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind promovarea echității și a transparenței pentru întreprinderile utilizatoare de servicii de intermediere online și stabilește măsurile necesare aplicabile în cazul încălcării acestora, potrivit art. 1.

 

Potrivit art. 3: „(1) În aplicarea dispozițiilor Regulamentului (UE) 2019/1.150, Consiliul Concurenței este desemnată autoritatea competentă pentru asigurarea și respectarea prevederilor acestui regulament.

(2) Pentru respectarea prevederilor alin. (1), Consiliul Concurenței, acționând prin inspectorii de concurență, monitorizează îndeplinirea obligațiilor de către furnizorii de servicii de intermediere online și furnizorii de motoare de căutare online, urmând a cerceta încălcările prevederilor Regulamentului (UE) 2019/1.150, conform prevederilor art. 15 alin. (2) din acesta.

(3) În exercitarea atribuțiilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, Consiliul Concurenței cooperează cu alte entități competente din Uniunea Europeană, în condițiile stabilite de Regulamentul (UE) 2019/1.150, precum și cu alte autorități și instituții publice care derulează activități specifice în domeniu.

 

Un articol important este art. 5 care menționează următoarele aspecte:

(1) La primirea unei sesizări privind o posibilă încălcare a prevederilor Regulamentului (UE) 2019/1.150, Consiliul Concurenței examinează dacă aceasta prezintă suficient temei de fapt și de drept pentru a justifica dispunerea demarării unei cercetări aprofundate.

(2) Dacă sesizarea prezintă suficient temei de fapt și de drept pentru a justifica dispunerea efectuării unei cercetări aprofundate, președintele Consiliului Concurenței va emite un ordin în acest sens. Ordinul președintelui Consiliului Concurenței prin care se dispune efectuarea unei cercetări aprofundate poate fi atacat numai odată cu decizia prin care se finalizează cercetarea aprofundată.

(3) Dacă sesizarea nu prezintă suficiente temeiuri pentru a justifica dispunerea efectuării unei cercetări aprofundate, Consiliul Concurenței o respinge, comunicând autorului decizia, în scris, cu precizarea motivelor, în termen de 30 de zile, termen care curge de la data la care autorul este informat cu privire la faptul că sesizarea este completă și îndeplinește toate condițiile prevăzute la alin. (5).

(4) Respingerea unei sesizări se face prin decizie a Consiliului Concurenței după ce i s-a acordat autorului sesizării posibilitatea de a-și prezenta, în termen de 30 de zile de la solicitare, punctul de vedere cu privire la motivele pentru care autoritatea de concurență intenționează să respingă sesizarea.

(5) Pentru a fi considerată sesizare în sensul prezentei ordonanțe de urgență, aceasta trebuie să cuprindă:

a)informații complete cu privire la identitatea întreprinderii care depune sesizarea;

b)indicarea entității reclamate;

c)detalii privind presupusa încălcare a Regulamentului (UE) 2019/1.150;

d)toate informațiile și documentele disponibile care susțin obiectul sesizării;

e)motivele în temeiul cărora se invocă un interes legitim;

f)posibilul prejudiciu produs.

(6) La cererea scrisă a Consiliului Concurenței, autorul sesizării are obligația de a pune la dispoziția acestuia informațiile și documentele necesare analizării cazului, în măsura în care îi sunt disponibile, sesizarea fiind declarată completă la data depunerii tuturor documentelor și informațiilor solicitate.

(7) În cazul în care Consiliul Concurenței constată că sesizarea este incompletă și autorul acesteia nu o completează în termenul acordat, sesizarea se consideră a fi retrasă.

(8) Consiliul Concurenței va informa în scris autorul sesizării cu privire la data la care sesizarea a devenit completă.

 

Art. 9 pune în prim-plan următoarele dispoziții:

(1) În urma efectuării unei cercetări aprofundate, Consiliul Concurenței poate stabili, prin decizie, ca sancțiune principală, după caz:

a) aplicarea unui avertisment;

b) aplicarea unei amenzi contravenționale.

(2) În sensul prezentei ordonanțe de urgență, avertismentul constă în atenționarea scrisă a contravenientului, prin decizie a Consiliului Concurenței, asupra pericolului social al faptei săvârșite, însoțită de recomandarea de a respecta dispozițiile legale.

(3) În cazul în care Consiliul Concurenței constată încălcarea Regulamentului (UE) 2019/1.150 și aplică una dintre sancțiunile prevăzute la alin. (1), acesta poate impune măsuri corective proporționale cu încălcarea comisă și necesare pentru încetarea efectivă a încălcării.

(4) Aplicarea măsurilor corective este determinată de necesitatea stabilirii unei situații de transparență și echitate pentru întreprinderile utilizatoare de servicii de intermediere online sau utilizatori profesionali de site-uri. Măsurile corective se pot referi doar la respectarea cerințelor impuse furnizorilor de servicii de intermediere online/motoarelor de căutare online prin prevederile art. 3-12 din Regulamentul (UE) 2019/1.150.

 

Art. 16, art. 17, art. 18 prezintă următoarele aspecte, cu privire la constatarea contravențiilor:

Art. 16

(1) Constituie contravenții, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să constituie infracțiuni, furnizarea de informații inexacte, incomplete sau care induc în eroare, precum și nefurnizarea informațiilor solicitate în cadrul unei analize preliminare și/sau a unei cercetări aprofundate și se sancționează prin decizie a Consiliului Concurenței.

(2) Contravenția prevăzută la alin. (1) se sancționează cu amendă de la 0,01% la 1% din cifra de afaceri totală a întreprinderii sancționate realizată în anul financiar anterior sancționării.

(3) Consiliul Concurenței poate obliga prin aceeași decizie întreprinderile sancționate potrivit alin. (1) la plata unor amenzi cominatorii, în sumă de până la 1% din cifra de afaceri totală medie zilnică din anul financiar anterior sancționării, pentru fiecare zi de întârziere, calculată de la data stabilită în decizie, pentru a le determina să respecte obligațiile impuse prin decizie.

(4) Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 20.000 lei faptele prevăzute la alin. (1) săvârșite de autoritățile și instituțiile administrației publice centrale și locale, cu excepția autorităților deliberative ale administrației publice locale.

(5) Dacă nefurnizarea informațiilor solicitate persistă după termenul stabilit de către Consiliul Concurenței, acesta va putea aplica instituției ori autorității administrației publice centrale sau locale o amendă cominatorie de până la 5.000 lei pentru fiecare zi de întârziere.

Art. 17

(1) Constituie contravenții și se sancționează cu avertisment nerespectarea, cu intenție sau din neglijență, de către furnizorul de servicii de intermediere online a dispozițiilor referitoare la:

a) cerințele de conformare privind termenii și condițiile stabilite la art. 3 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2019/1.150;

b) cerința privind asigurarea identității întreprinderii utilizatoare de servicii de intermediere online stabilită la art. 3 alin. (5) din Regulamentul (UE) 2019/1.150;

c) cerința privind asigurarea transparenței în materia bunurilor și serviciilor auxiliare stabilită la art. 6 din Regulamentul (UE) 2019/1.150;

d) cerințele privind asigurarea transparenței în materia clauzelor specifice stabilite la art. 8 lit. b) și c) din Regulamentul (UE) 2019/1.150;

e) cerințele privind asigurarea unui sistem intern de soluționare a reclamațiilor primite de la întreprinderile utilizatoare de servicii de intermediere online stabilite la art. 11 alin. (1)-(4) din Regulamentul (UE) 2019/1.150;

f) cerințele privind asigurarea identificării mediatorilor, respectarea condițiilor de eligibilitate și anumite aspecte legate de procedura de mediere stabilite la art. 12 alin. (1)-(4) și (6) din Regulamentul (UE) 2019/1.150.

(2) În cazul în care, în termen de 2 ani de la data emiterii unei decizii prin care a fost constatată și, după caz, sancționată o contravenție prevăzută la alin. (1) și/sau la art. 18 alin. (1), săvârșită de către un furnizor de servicii de intermediere online, Consiliul Concurenței constată săvârșirea unei contravenții prevăzute la alin. (1) de către același furnizor de servicii de intermediere online, acesta va fi sancționat cu amendă contravențională cuprinsă între 0,1% și 1% din cifra de afaceri realizată în anul financiar anterior sancționării din furnizarea de servicii de intermediere online, indiferent de natura noii încălcări.

Art. 18

(1) Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 0,1% la 1% din cifra de afaceri realizată în anul financiar anterior sancționării din furnizarea serviciilor de intermediere online nerespectarea de către furnizorii de servicii de intermediere online, cu intenție sau din neglijență, a dispozițiilor referitoare la:

a) cerințele privind procedurile și termenele de modificare a termenilor și condițiilor stabilite la art. 3 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2019/1.150;

b) cerințele privind procedurile, termenele și justificarea restricționării, suspendării sau sistării furnizării serviciilor de intermediere online stabilite la art. 4 alin. (1)-(3) și (5) din Regulamentul (UE) 2019/1.150;

c) cerințele privind asigurarea transparenței în materie de ierarhie stabilite la art. 5 alin. (1), (3) și (5) din Regulamentul (UE) 2019/1.150;

d) cerințele privind asigurarea transparenței în materia tratamentului diferențiat stabilite la art. 7 alin. (1) și (3) din Regulamentul (UE) 2019/1.150;

e) cerința de a nu impune modificări retroactive ale termenilor și condițiilor stabilită la art. 8 lit. a) din Regulamentul (UE) 2019/1.150;

f) cerințele privind asigurarea transparenței în materia accesului la date stabilite la art. 9 alin. (1) și (2) din Regulamentul (UE) 2019/1.150;

g) cerințele privind asigurarea transparenței în materia restricțiilor cu privire la oferirea de condiții diferite prin alte mijloace stabilite la art. 10 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2019/1.150.

(2) Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 0,1% la 1% din cifra de afaceri realizată în anul financiar anterior sancționării din furnizarea serviciilor de motoare de căutare online nerespectarea de către furnizorii de motoare de căutare online, cu intenție sau din neglijență, a dispozițiilor referitoare la:

a) cerințele privind asigurarea transparenței în materie de ierarhie stabilite la art. 5 alin. (2)-(5) din Regulamentul (UE) 2019/1.150;

b) cerințele privind asigurarea transparenței în materia tratamentului diferențiat stabilite la art. 7 alin. (2) și (3) din Regulamentul (UE) 2019/1.150.

Legea concurenței nr. 21/1996 – modificări (O.U.G. nr. 23/2021) was last modified: aprilie 6th, 2021 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter