Aprobarea O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 (Legea nr. 105/2016)

1 iun. 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1084

Despre

  • M. Of. nr. 406 din 30 mai 2016
  • Legea nr. 105/2016
  • O.U.G. nr. 40/2015

Actul modificatActul modificatorSumar
O.U.G. nr. 40/2015
(M. Of. nr. 746 din 6 octombrie 2015; cu modif. ult.)
Legea nr. 105/2016
(M. Of. nr. 406 din 30 mai 2016)
modifică: art. 6 alin. (6); art. 15 alin. (4); art. 20 alin. (8); art. 25 alin. (2); art. 26 alin. (2);
introduce: art. 6 alin. (7) și (8); art. 9 lit. o); art. 14 alin. (2); art. 22 alin. (3); art. 26 alin. (6); art. 33 alin. (2)

În M. Of. nr. 406 din 30 mai 2016, a fost publicată Legea nr. 105/2016  pentru aprobarea O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020.

În continuare, vom prezenta modificările aduse O.U.G. nr. 40/2015 prin Legea nr. 105/2016.

Art. 6 alin. (6) din O.U.G. nr. 40/2015 (modificat prin Legea nr. 105/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 6 alin. (6) prevedea faptul că cu respectarea prevederilor legislației naționale și a legislației Uniunii Europene privind ajutorul de stat se pot asigura de la bugetul de stat, în cadrul titlului din clasificația bugetară referitor la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020, de la o poziție distinctă de transferuri, prin bugetul Ministerului Fondurilor Europene, sume necesare finanțării proiectelor aprobate la finanțare în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei. Categoriile de cheltuieli asigurate de la bugetul de stat și mecanismul de implementare a proiectelor aprobate la finanțare în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 6 alin. (6) dispune următoarele:

(6) Cu respectarea prevederilor legislației naționale și a legislației Uniunii Europene privind ajutorul de stat se pot asigura de la bugetul de stat, în cadrul titlului din clasificația bugetară referitor la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020, de la o poziție distinctă de transferuri, prin bugetul Ministerului Fondurilor Europene, sume necesare finanțării proiectelor aprobate la finanțare în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei pentru beneficiari, alții decât cei prevăzuți la alin. (7) și (8). Categoriile de cheltuieli asigurate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Fondurilor Europene și mecanismul de implementare a proiectelor aprobate la finanțare în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență”.

 

Art. 6 alin. (7) și (8) din O.U.G. nr. 40/2015 (modificat prin Legea nr. 105/2016)

 

Noua reglementare

La art. 6, după alin. (6) se introduc alin. (7) și (8).

Potrivit noii reglementări, art. 6 alin. (7) și (8) dispun următoarele:

(7) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pentru proiectele aprobate la finanțare în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei, în bugetele beneficiarilor finanțați integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale se cuprind sumele necesare asigurării cofinanțării publice, finanțării altor cheltuieli decât cele eligibile, precum și cele aferente continuării proiectelor până la rambursarea tranșei finale de către INEA.

(8) Beneficiarii finanțați integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale cuprind sumele care se primesc în avans de la Comisia Europeară/INEA pentru implementarea proiectelor proprii aferente Mecanismului pentru Interconectarea Europei, în bugetul fondurilor externe nerambursabile”.

 

Art. 9 lit. o) din O.U.G. nr. 40/2015 (modificat prin Legea nr. 105/2016)

 

Noua reglementare

Videoconferința regională de insolvență Buzău

La art. 9, după lit. n) se introduce o nouă literă, lit. o).

Potrivit noii reglementări, art. 9 lit. o) stabilește următoarele:

o) sumele pentru finanțarea contravalorii taxei pe valoarea adăugată neeligibile plătite, aferentă cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene, pentru operatori regionali de apă, definiți în baza art. 2 lit. h) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și pentru autorități ale administrației publice locale, care implementează proiecte finanțate prin Programul operațional Infrastructură Mare 2014-2020 în domeniul gestionării deșeurilor și modernizării sistemelor de termoficare”.

 

Art. 14 alin. (2) din O.U.G. nr. 40/2015 (modificat prin Legea nr. 105/2016)

 

Noua reglementare

La art. 14, după alin. (1) se introduce un nou alineat, alin. (2).

Potrivit noii reglementări, art. 14 alin. (2) prevede următoarele:

(2) Sumele reprezentând fonduri externe nerambursabile primite ca avans pentru implementarea proiectelor în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei, rămase disponibile la sfârșitul anului în conturile beneficiarilor finanțați integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de Stat sau din bugetele fondurilor speciale, se utilizează în anul următor cu aceeași destinație”.

 

Art. 15 alin. (4) din O.U.G. nr. 40/2015 (modificat prin Legea nr. 105/2016)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 15 alin. (4) stabilea faptul că sub sancțiunea rezilierii contractului de finanțare, beneficiarul/liderul de parteneriat care a depus cerere de prefinanțare are obligația depunerii, în termen de maximum 10 zile calendaristice de la expirarea perioadei pentru care a fost acordată tranșa de prefinanțare, fără a depăși durata contractului de finanțare, a unei cereri de rambursare care să cuprindă toate cheltuielile efectuate, pentru care s-a acordat prefinanțarea.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 15 alin. (4) dispune următoarele:

(4) Sub sancțiunea rezilierii contractului de finanțare, beneficiarul/liderul de parteneriat care a depus cerere de prefinanțare are obligația depunerii, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la expirarea perioadei pentru care a fost acordată tranșa de prefinanțare, fără a depăși durata contractului de finanțare, a unei cereri de rambursare care să cuprindă toate cheltuielile efectuate, pentru care s-a acordat prefinanțarea”.

 

Art. 20 alin. (8) din O.U.G. nr. 40/2015 (modificat prin Legea nr. 105/2016)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 20 alin. (8) dispunea faptul că în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încasării sumelor virate de către autoritatea de management conform alin. (5), beneficiarii au obligația de a depune cererea de rambursare aferentă cererii de plată la organismul intermediar/autoritatea de management, în care sunt incluse sumele din facturile decontate prin cererea de plată. În cazul proiectelor implementate în parteneriat, liderul de parteneriat depune o cerere de rambursare centralizată la nivel de proiect în care sunt incluse sumele din facturile decontate prin cererea de plată, atât liderului, cât și partenerului/partenerilor.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 20 alin. (8) stabilește următoarele:

(8) În termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data încasării sumelor virate de către autoritatea de management conform alin. (5), beneficiarii au obligația de a depune cererea de rambursare aferentă cererii de plată la organismul intermediar/autoritatea de management, în care sunt incluse sumele din facturile decontate prin cererea de plată. În cazul proiectelor implementate în parteneriat, liderul de parteneriat depune o cerere de rambursare centralizată la nivel de proiect în care sunt incluse sumele din facturile decontate prin cererea de plată, atât liderului, cât și partenerului/partenerilor”.

 

Art. 22 alin. (3) din O.U.G. nr. 40/2015 (modificat prin Legea nr. 105/2016)

 

Noua reglementare

La art. 22, după alin. (2) se introduce un nou alineat, alin. (3).

Potrivit noii reglementări, art. 22 alin. (3) stabilește următoarele:

(3) Beneficiarii finanțați integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau din bugetele fondurilor speciale care implementează proiecte în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei au obligația de a vira, în lei, sumele primite în euro reprezentând contravaloarea fondurilor externe nerambursabile, cheltuite inițial din bugetele proprii, în vederea finalizării proiectelor, în conturile distincte de venituri ale bugetelor din care au fost efectuate cheltuielile”.

 

Art. 25 alin. (2) din O.U.G. nr. 40/2015 (modificat prin Legea nr. 105/2016)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 25 alin. (2) stabilea faptul că prin derogare de la prevederile O.G. nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, controlul financiar preventiv delegat nu se exercită asupra proiectelor de operațiuni inițiate la nivelul autorității de management/organismului intermediar în vederea gestionării financiare a programelor finanțate din fonduri europene, cu excepția proiectelor pentru care autoritatea de management/ organismul intermediar are calitatea de beneficiar.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 25 alin. (2) prevede următoarele:

(2) Prin derogare de la prevederile Ordonanței Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, controlul financiar preventiv delegat nu se exercită asupra proiectelor de operațiuni inițiate la nivelul autorității de management/organismului intermediar/Autorității de certificare în vederea gestionării financiare a programelor finanțate din fonduri europene, cu excepția proiectelor pentru care autoritatea de management/organismul intermediar/Autoritatea de certificare are calitatea de beneficiar”.

 

Art. 26 alin. (2) din O.U.G. nr. 40/2015 (modificat prin Legea nr. 105/2016)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 26 alin. (2) stabilea faptul că beneficiarul are obligația de a asigura accesul neîngrădit al autorităților naționale cu atribuții de verificare, control și audit, al serviciilor Comisiei Europene, al Curții Europene de Conturi, al reprezentanților serviciului specializat al Comisiei Europene – Oficiul European pentru Lupta Antifraudă – OLAF, precum și al reprezentanților Departamentului pentru Lupta Antifraudă – DLAF, în limitele competențelor ce le revin, în cazul în care aceștia efectuează verificări/controale/audit la fața locului și solicită declarații, documente, informații.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 26 alin. (2) dispune următoarele:

„(2) Beneficiarul are obligația de a asigura accesul neîngrădit al autorităților naționale cu atribuții de verificare, control și audit, al serviciilor Comisiei Europene, al Curții Europene de Conturi, al reprezentanților serviciului specializat al Comisiei Europene – Oficiul European pentru Lupta Antifraudă – OLAF, precum și al reprezentanților Departamentului pentru Lupta Antifraudă – DLAF, în limitele competențelor ce le revin, în cazul în care aceștia efectuează verificări/controale/audit la fața locului și solicită în scris declarații, documente, informații”.

 

Art. 26 alin. (6) din O.U.G. nr. 40/2015 (modificat prin Legea nr. 105/2016)

 

Noua reglementare

La art. 26, după alin. (5) se introduce un nou alineat, alin. (6).

Potrivit noii reglementări, art. 26 alin. (6) dispune următoarele: „(6) Beneficiarii prevăzuți la art. 9 lit. o) care, potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, își exercită dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferente cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanțate din instrumente structurale în cadrul programelor operaționale au obligația să restituie la bugetul de stat sumele reprezentând taxa pe valoarea adăugată dedusă, a cărei contravaloare a fost plătită beneficiarilor potrivit prezentei ordonanțe de urgență”.

 

Art. 33 alin. (2) din O.U.G. nr. 40/2015 (modificat prin Legea nr. 105/2016)

 

Noua reglementare

La art. 33, după alin. (1) se introduce un nou alineat, alin. (2).

Potrivit noii reglementări, art. 33 alin. (2) prevede următoarele:

(2) Ordonatorii principali de credite în calitate de beneficiari care au angajat și plătit cheltuieli aferente proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile FEDR, FSE, FC și FEAD 2014-2020, din titlul 56 «Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile», potrivit prevederilor art. V din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor externe nerambursabile, cu completările ulterioare, vor asigura reîntregirea conturilor din care au fost efectuate plățile prin deschideri de credite bugetare de la titlul «Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020»”.

 

Aprobarea O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 (Legea nr. 105/2016) was last modified: mai 31st, 2016 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.