Invocarea excepţiei autorităţii de lucru judecat. Anularea în parte a actelor administrative contestate (NCPC, L. nr. 554/2004, O.U.G. nr. 77/2011)

17 sept. 2021
2 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 5 (2 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 179
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Dec. ÎCCJ (SCAF) nr. 2747/2020

NCPC: art. 430, art. 435 alin. (1), art. 488 alin. (1) pct. 8, art. 496-499; L. nr. 554/2004: art. 1 alin. (6), art. 2 alin. (1) lit. c), art. 18 alin. (2); O.U.G. nr. 77/2011: art. 3 alin. (2), art. 3^1

Campanie Craciun UJmag 2020

7. Soluția și considerentele Înaltei Curți asupra recursului, potrivit prevederilor art. 496-499 din C. proc. civ.

7.1. Elemente de fapt și de drept reținute de prima instanță

În fapt, la data de 17.08.2015, reclamanta a primit din partea CNAS notificările nr. x/11.08.2015, y/11.08.2015, z/13.08.2015, prin care au fost comunicate o serie de date pe baza cărora reclamanta ar trebui să stabilească, calculeze, declare și să achite contribuția clawback aferentă trimestrelor I, II și III ale anului 2012, astfel cum această contribuție este reglementată de dispozițiile O.U.G. nr. 77/2011.

Aceste notificări au fost emise ca urmare a anulării, prin sentința civilă nr. 2783/25.09.2013 a Curții de Apel București, rămasă irevocabilă ca urmare a respingerii de către înalta Curte de Casație și Justiție, prin decizia civilă nr. 2294/03.06.2015 a recursului formulat de CNAS, a notificărilor electronice emise de CNAS la datele de 05.05.2012, 21.05.2012, 23.05.2012, 25.05.2012 pentru trimestrul I 2012; notificării electronice nr. DG/1971/31.07.2012 pentru trimestrul II 2012; notificării electronice nr. x/31.10.2012 pentru trimestrul III 2012.

În concret, prin notificările nr. x/11.08.2015, y/11.08.2015, z/13.08.2015, reclamantei i-au fost comunicate următoarele categorii de informații: informații având ca obiect valoarea indicelui „VTt” pentru trimestrele I – III 2012; informații având ca obiect valoarea indicelui „Vit” pentru trimestrele I – III 2012; informații având ca obiect valoarea indicelui „VT2011”; informații având ca obiect valoarea indicelui „Vi2011”.

Conform celor menționate de CNAS prin adresa nr. x/23.09.2015, prin Ordinele Președintelui CNAS nr. 119/27.04.2012, 155/23.05.2012, 380/30.07.2012 au fost stabilite valorile indicilor VTt pentru trimestrele I, II și III 2012, respectiv VT2011 (acesta din urmă prin Ordinul nr. 119/27.04.2012).

În data de 26.08.2015, reclamanta a expediat către CNAS contestația îndreptată împotriva notificărilor amintite, contestație prin care au fost solicitate: revocarea notificărilor x/11.08.2015, y/11.08.2015, z/13.08.2015; revocarea Ordinelor Președintelui CNAS prin care au fost stabilite valorile indicilor VTt pentru trimestrele I, II și III 2012, respectiv VT2011; comunicarea valorii corecte indicilor VTt pentru trimestrele I, II și III 2012, precum și valoarea indicelui VT2011, respectiv a consumul de medicamente suportate din FNUASS și din bugetul Ministerului Sănătății în trimestrele IV 2011,1 2012, II 2012, III 2012, aferent vânzărilor reclamantei.

Prin adresa nr. x/23.09.2015, CNAS a formulat un răspuns la contestația înregistrată de reclamantă, prin care a respins solicitările acesteia.

7.2. Analiza motivelor de casare invocate de recurenta-pârâtă și a apărărilor formulate de intimata-reclamantă

7.2.1. În ceea ce privește excepția autorității de lucru judecat privind capătul 1 al cererii de chemare în judecată, invocată în fața instanței de fond și respinsă ca neîntemeiată prin încheierea de ședință din data de 22 aprilie 2016

Excepția autorității de lucru judecat a fost invocată prin prisma pronunțării sentinței civile nr. 2783/11.09.2013 de către Curtea de Apel București, secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal în dosar nr. x/2013, având caracter definitiv ca urmare a pronunțării deciziei nr. 2294/2015 de către ÎCCJ, secția de contencios administrativ și fiscal, prin care s-a soluționat cererea de anulare a notificărilor emise reclamantei referitoare la contribuția de clawback aferentă trimestrelor I, II și III ale anului 2012, pârâta arătând că notificările contestate în prezenta cauză au fost emise ca urmare a punerii în executare a sentinței civile nr. 2783/11.09.2013, astfel încât nu pot fi contestate din nou pentru motive care au fost deja invocate în cadrul primului litigiu.

Obiectul acestui litigiu anterior l-au reprezentat notificările prin care au fost comunicate reclamantei datele necesare în vederea stabilirii, declarării și achitării contribuției clawback aferente trimestrelor I, II și III ale anului 2012.

Videoconferința regională de insolvență Buzău

Instanța de fond a admis acțiunea formulată de reclamanta A. S.R.L. în contradictoriu cu CNAS și a anulat notificările amintite, reținând în principal faptul că acestea s-au raportat la formula de calcul statuată de art. 3^1 alin. (5) al O.U.G. nr. 77/2011, text de lege constatat ca fiind parțial neconstituțional, în sarcina reclamantei fiind stabilită contribuția trimestriala calculată pe baza unei formule care include taxa pe valoarea adăugată.

Pârâta a emis noile notificări, ce fac obiectul prezentei cauze, respectiv notificările nr. x/11.08.2015, y/11.08.2015, z/13.08.2015, prin care reclamantei i s-au comunicat valorile indicilor Vit și VTt aferenți trimestrelor I, II și III 2012, precum și valorile indicilor VT2011 și Vi2011 (necesari stabilirii valorii indicelui Vitr).

Distinct de chestiunea de fond a cauzei, dacă conținutul acestor noi notificări este sau nu identic cu cel al notificărilor anterioare și dacă ar trebui sa fie diferit, se constată că, din punct de vedere formal, acestea sunt acte administrative noi, emise ca urmare a pronunțării unei hotărâri judecătorești de anulare a actelor anterioare, reprezentând acte distincte de notificările anterioare.

Ca urmare, sub aspectul obiectului și implicit a cauzei juridice, nu se poate reține identitatea între cele două litigii, pentru a fi îndeplinite condițiile prev. de art. 430 din C. proc. civ.

Ceea ce invocă recurenta, raportat la limitele în care a fost cercetată legalitatea notificărilor anterioare (doar sub aspectul includerii TVA) și limitele în care ar mai putea fi atacate notificările emise ca urmare a punerii în executare a hotârârii judecătorești anterioare, reprezintă aspecte care țin de fondul judecății în litigiul de față, dar strict formal nu pot îmbrăca forma excepției autorității de lucru judecat.

Ca urmare, nu există autoritate de lucru judecat, conform disp. art. 430 alin. (1) C. proc. civ., deoarece obiectul celor două cauze nu este identic, obiectul prezentei cauze fiind valabilitatea notificărilor emise în anul 2015 și nu a celor deja verificate sub aspectul legalității în cadrul primului proces.

În acest context, nu se poate constata incidența dispozițiilor art. 430 alin. (1) din C. proc. civ., potrivit cărora hotărârea judecătorească ce soluționează, în tot sau în parte, fondul procesului sau statuează asupra unei excepții procesuale ori asupra oricărui alt incident are, de la pronunțare, autoritate de lucru judecat cu privire la chestiunea tranșată, aspectele tranșate în cadrul litigiului anterior fiind diferite din punct de vedere al obiectului și al cauzei juridice de cele deduse judecății în cauza de față.

Astfel, Înalta Curte constată că în mod corect a respins prima instanță excepția invocată, realizând o corectă aplicare a legii.

7.2.2. În ceea ce privește excepția inadmisibilității acțiunii cu privire la capătul de cerere având ca obiect anularea Ordinelor Președintelui C.N.A.S., prin care au fost stabilite valorile indicilor VTt pentru trimestrele I, II și III 2012, respectiv VT2011, excepție invocată în fața instanței de fond și respinsă ca neîntemeiată prin încheierea de ședință din data de 22 aprilie 2016

Prin Ordinul Președintelui CNAS nr. 119/27.04.2012, a fost aprobată valoarea vânzărilor trimestriale de medicamente suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate și din bugetul Ministerului Sănătății pentru trimestrul I 2012 (VTt) și valoarea vânzărilor totale de medicamente suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate și din bugetul Ministerului Sănătății pentru anul 2011 (VT2011).

Ordinul de mai sus cum a fost modificat prin Ordinul nr. 155/23.05.2012, fiind rectificată valoarea vânzărilor trimestriale de medicamente suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate și din bugetul Ministerului Sănătății pentru trimestrul I 2012, ca urmare a unei erori de raportare.

Prin Ordinul Președintelui CNAS nr. 380/30.07.2012, a fost aprobată valoarea vânzărilor trimestriale de medicamente suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate și din bugetul Ministerului Sănătății pentru trimestrul II 2012 (VTt).

Prin Ordinul Președintelui CNAS nr. 736/31.10.2012, a fost aprobată valoarea vânzărilor trimestriale de medicamente suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate și din bugetul Ministerului Sănătății pentru trimestrul III 2012 (VTt).

În esență, recurenta-pârâtă a susținut că aceste ordine nu sunt acte administrative în înțelesul art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, dat fiind faptul că acestea nu sunt susceptibile să producă prin el însele efecte juridice, în sensul de a naște, modifica și stinge raporturi juridice. Astfel, Ordinele mai sus amintite doar stabilesc, în baza elementelor înregistrate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, valoarea procentului „p” aferent unui anumit trimestru, în baza prevederilor art. 3 alin. (2) din O.U.G. nr. 77/2011, cu modificările și completările ulterioare, situație care nu atrage după sine nașterea, modificarea și stingerea raporturilor juridice.

Pe de altă parte, intimata-reclamantă a invocat faptul că acestea sunt acte administrative, deoarece, în absența acestor ordine și a efectelor produse de acestea – stabilirea valorii indicilor menționați mai sus – CNAS nu ar avea ce să comunice contribuabililor în vederea stabilirii, de către aceștia, a valorii contribuției clawback pentru perioada în cauză. Pe cale de consecință, prin acest ordine este îndeplinită o condiție esențială pentru nașterea, în sarcina contribuabililor, a obligației de declarare și de plată a contribuției clawback, anume stabilirea valorilor indicilor VTt și VT2011.

Înalta Curte constată că, așa cum prevede art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, actul administrativ este actul unilateral cu caracter individual sau normativ emis de o autoritate publică, în regim de putere publică, în vederea organizării executării legii sau a executării în concret a legii, care dă naștere, modifică sau stinge raporturi juridice. Instanța de recurs apreciază că, deși aceste ordine nu îndeplinesc exigențele unor acte administrative pentru simplul motiv că nu produc prin ele însele efecte juridice, respectiv nu dau naștere, nu modifică și nu sting raporturi juridice, nu poate fi ignorat aspectul că prin acestea se stabilesc valorile indicilor VTt, respectiv VT2011, iar pe baza acestor indici se naște în sarcina contribuabilului posibilitatea de calcul a contribuției clawback.

Ca urmare, instanța de recurs apreciază că aceste funcțiuni le pot califica drept operațiuni administrative care preced și pregătesc un act administrativ, apte de a fi contestate împreună cu actul administrativ pe care-l fundamentează, cât timp aceste ordine comunică destinatarilor lor un element din formula de calcul a procentului „p” și, pe cale de consecință, a contribuției clawback. Or, conform art. 18 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ, „instanța este competentă să se pronunțe, în afara situațiilor prevăzute la art. 1 alin. (6), și asupra legalității operațiunilor administrative care au stat la baza emiterii actului supus judecății”.

Cum reclamanta a supus verificării instanței și notificările privind P/7498/11.08.2015, P/7497/11.08.2015, P/7590/13.08.2015, prin care i s-au comunicat valorile indicilor Vit și VTt aferenți trimestrelor I, II și III 2012, precum și valorile indicilor VT2011 și Vi2011 (necesari stabilirii valorii indicelui Vitr), notificări care reprezintă în mod cert acte administrative, rezultă că era admisibilă cererea de anulare a ordinelor mai sus menționate, motivul de recurs fiind, astfel, nefondat, prima instanță realizând o corectă aplicare a legii prin respingerea excepției inadmisibilității.

7.2.3. În ceea ce privește motivul de recurs referitor la greșita aplicare a legii de către prima instanță prin anularea Ordinelor Președintelui C.N.A.S., prin care au fost stabilite valorile indicilor VTt pentru trimestrele I, II și III 2012, respectiv VT2011

În drept, potrivit art. 1 din O.U.G. nr. 77/2011: „Deținătorii autorizațiilor de punere pe piață a medicamentelor sau reprezentanții legali ai acestora au obligația de a plăti trimestrial pentru medicamentele incluse în programele naționale de sănătate, precum și pentru medicamentele cu sau fără contribuție personală, folosite în tratamentul ambulatoriu pe bază de prescripție medicală prin farmaciile cu circuit deschis, în tratamentul spitalicesc și pentru medicamentele utilizate în cadrul serviciilor medicale acordate prin centrele de dializă, suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate și din bugetul Ministerului Sănătății, o contribuție trimestriala calculată conform prezentei ordonanțe de urgență”.

Formula de calcul a contribuției prevăzută, pentru perioada vizată, de art. 3^1 din ordonanță este următoarea:

„(1)Începând cu trimestrul I al anului 2012 contribuția trimestrială, denumită în continuare Ctd, datorată de fiecare plătitor se calculează astfel:

Ctd =

unde:

Vit = valoarea vânzărilor individuale trimestriale de medicamente ale fiecărui plătitor de contribuție, suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate și din bugetul Ministerului Sănătății;

Vitr = valoarea vânzărilor de medicamente individuale trimestriale de referință ale fiecărui plătitor de contribuție, suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate și din bugetul Ministerului Sănătății;

VTt = valoarea vânzărilor totale trimestriale de medicamente suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate și din bugetul Ministerului Sănătății;

VTtr = valoarea vânzărilor de medicamente totale trimestriale de referință suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate și din bugetul Ministerului Sănătății.

(2)Valoarea vânzărilor de medicamente totale trimestriale de referință, suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate și din bugetul Ministerului Sănătății, este de 1.425 milioane RON. Această valoare poate fi majorată prin legile bugetare anuale.

(3)Valoarea vânzărilor de medicamente individuale trimestriale de referință ale fiecărui plătitor de contribuție, suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate și din bugetul Ministerului Sănătății (Vitr), se stabilește de către Casa Națională de Asigurări de Sănătate pe fiecare plătitor de contribuție. Această valoare se calculează prin raportarea vânzărilor de medicamente ale fiecărui plătitor de contribuție pe anul 2011 la totalul vânzărilor de medicamente, ce se suportă, potrivit legii, din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate și din bugetul Ministerului Sănătății, aferente aceluiași an, și înmulțirea rezultatului cu valoarea vânzărilor totale trimestriale de referință de 1.425 milioane RON.

(4)Valoarea prevăzută la alin. (3) se comunică de către Casa Națională de Asigurări de Sănătate fiecărui plătitor de contribuție până la data de 15 martie 2012. Pentru plătitorii de contribuție care nu au avut vânzări de medicamente suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate și din bugetul Ministerului Sănătății până la 31 decembrie 2011, valoarea vânzărilor individuale trimestriale de referință este egală cu zero.

(5)Prin valoarea vânzărilor, în sensul alin. (1)-(3), se înțelege valoarea medicamentelor suportate, potrivit legii, din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate și din bugetul Ministerului Sănătății, care include și taxa pe valoarea adăugată.”

Astfel cum reiese din reglementările sus-citate, unele dintre elementele esențiale pentru contribuția claw-back sunt reprezentate de indicii VTt (valoarea toată a vânzărilor în trimestrul de referință) și Vitr (un indice legat de vânzările individuale ale plătitorului de contribuție cât și de vânzările totale aferente aceluiași an). Prin urmare, în formula de calcul a contribuției datorate de A. se regăsesc valorile totale ale vânzărilor, valori care ar trebui calculate prin însumarea tuturor vânzărilor individuale.

Din susținerile părților, care concordă sub acest aspect, reiese că CNAS a comunicat reclamantei aceleași valori ale indicilor VTt și VT2011 ca cele menționate în notificările anulate în mod definitiv prin hotărâre judecătorească, singura deosebire fiind în sensul excluderii TVA-ului.

De fapt, aceasta este și esența litigiului din cauza de față, recurenta-pârâtă susținând că, potrivit dispozițiilor art. 435 alin. (1) din Noul C. proc. civ., hotărârea judecătorească produce efecte numai între părți, astfel că soluția oferită de instanțele de judecată cu referire la notificări emise către alți subiecți de drept privat (în speță D.A.P.P.), produc efecte juridice doar față de aceștia, cu respectarea întocmai a legislației în vigoare; cu alte cuvinte, anularea parțială a valorii consumului individual aferente unui alt DAPP decât reclamanta nu îi este opozabilă acesteia și nici celorlalți DAPP, astfel că nu poate duce la modificarea indicilor VTt.

Pe de altă parte, intimata-reclamantă a arătat că VTt reprezintă valoarea totală a vânzărilor realizată în trimestrul de referință (deci nu doar a plătitorului de contribuție, valoarea propriilor vânzări fiind transmisă prin intermediul indicelui Vit), în timp ce Vitr reprezintă un indice legat în același timp de vânzările individuale ale plătitorului de contribuție aferente anului 2011, cât și de vânzările totale aferente aceluiași an. Pe cale de consecință, în formula de calcul a contribuției datorate de A. se regăsesc inclusiv valorile totale ale vânzărilor, valori care, teoretic, ar trebui calculate prin însumarea tuturor valorilor vânzărilor individuale (tuturor indicilor individuali Vit). În măsura în care aceste valori au fost modificate ca urmare a câștigării unor litigii cu caracter definitiv, intimata-reclamantă a susținut că se impune modificarea în consecință a valorilor VTt și VT2011, iar nu emiterea unor ordine noi, dar cu conținut nemodificat.

Înalta Curte, studiind mecanismul instituirii taxei clawback și conținutul ordinelor atacate, constată că prima instanță a realizat o corectă aplicare a legii în cauza de față, validând susținerile intimatei-reclamante.

Astfel, la dosarul de primă instanță, au fost făcute dovezi cu privire la împrejurarea că au existat notificări individuale transmise plătitorilor de contribuție în perioada trimestrelor IV 2011 – III 2012, notificări cu influență directă asupra valorilor indicilor VTt și VT2011, ce au fost anulate la rândul lor prin hotărâri definitive ale instanțelor judecătorești.

Prima instanță a avut în vedere sentința civilă nr. 1214/03.04.2013 pronunțată în dosarul nr. x/2012 și sentința civilă nr. 1590/14.05.2013 pronunțată în dosarul nr. x/2012 de Curtea de Apel București, prin care s-a constatat că unele medicamente incluse în notificările emise de CNAS nu puteau fi puse pe piață; pe cale de consecință, rezultă că nu a putut exista un consum real al acestora în perioada de referință.

Or, punerea în executare a acestor hotărâri judecătorești și opozabilitatea acestora conform art. 435 alin. (2) din C. proc. civ. („hotărârea este opozabilă oricărei terțe persoane atât timp cât aceasta din urmă nu face, în condițiile legii, dovada contrară”) impuneau necesitatea efectuării de modificări asupra indicilor menționați, modificări care să fie opozabile atât față de deținătorii de autorizații de punere pe piață care obținuseră câștig de cauză în acele litigii, cât și față de ceilalți deținători, cât timp valoarea acestor indici se aplica în mod unitar tuturor deținătorilor.

Altfel spus, ca urmare a acestor decizii, se impunea ca CNAS să procedeze la scăderea din valoarea acestor indici globali (VTt și VT2011) a valorii medicamentelor din notificările anulate în mod irevocabil de instanțele judecătorești.

Or, așa cum și susține de fapt recurenta, aceasta a comunicat intimatei aceleași valori ale indicilor VTt si VT2011 ca cele menționate în notificările anulate în mod definitiv prin hotărâre judecătorească, fără a opera modificări.

Procedând în acest fel, se golește de conținut principiul opozabilității hotărârilor judecătorești și chiar principiul obligativității hotărârii judecătorești între părțile din proces (435 alin. (1) din C. proc. civ.), deoarece modificarea nu a operat, așa cum reiese în mod cert, nici față de DAPP-urile care obținuseră anularea notificărilor, cât timp valorile aferente trimestrelor I, II și III 2012 recomunicate în 2015 ca urmare a anulării notificărilor inițiale sunt identice cu cele comunicate în 2012.

În concluzie, în mod corect a procedat prima instanță la anularea ordinelor amintite și recalcularea indicilor, astfel încât aceștia să nu mai includă și valoarea medicamentelor din notificările anulate irevocabil de instanțele judecătorești.

7.2.4. În ceea ce privește motivul de recurs referitor la greșita aplicare a legii de către prima instanță prin anularea Notificărilor

În ce privește criticile de nelegalitate a notificărilor nr. x/11.08.2015, y/11.08.2015 și P/7590/13.08.2015, prima instanță a respins ca nefondată critica legată de nemotivarea actului administrativ, iar cu privire la celelalte motive, ce vizau încălcarea libertății de circulație a capitalurilor și a mărfurilor, precum și nerespectarea art. 14 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului și art. 1 Protocolul 1 din CEDO, s-a reținut decăderea reclamantei din dreptul de a le invoca.

Ca urmare, prima instanță a dispus anularea în parte a actelor administrative contestate exclusiv prin înlăturarea din valoarea vânzărilor totale de medicamente a valorii medicamentelor ce nu a fost puse pe piață conform sentinței civile nr. 1214/03.04.2013 pronunțată în dosarul nr. x/2012 și nr. 1590/14.05.2013 pronunțată în dosarul nr. x/2012 de Curtea de Apel București.

Nelegalitatea notificărilor atacate în prezenta cauză decurge din cele reținute cu privire la nelegalitatea ordinelor menționate, fiind o consecință firească a anulării ordinelor. În mod similar, obligarea C.N.A.S. la comunicarea către reclamantă a valorii indicilor VTt pentru trimestrele I, II și III 2012, precum și valoarea indicelui VT2011 ca urmare a scăderii reale și efective a valorii medicamentelor ce nu au putut fi puse pe piață în perioadele relevante, astfel cum s-a stabilit prin hotărâri judecătorești definitive, pronunțate în cauze având ca obiect anularea notificărilor individuale emise pentru trimestrele IV 2011, I 2012, II 2012 și III 2012, decurge în mod logic din considerentele prezentate mai sus. Ca urmare, și aceste critici de nelegalitate sunt nefondate.

7.3. Temeiul procesual al soluției date recursului

Pentru aceste considerente, în temeiul art. 497 raportat la art. 488 alin. (1) pct. 8 din C. proc. civ., Înalta Curte va respinge recursul ca nefondat.

Sursa informației: www.scj.ro.

Invocarea excepției autorității de lucru judecat. Anularea în parte a actelor administrative contestate (NCPC, L. nr. 554/2004, O.U.G. nr. 77/2011) was last modified: septembrie 17th, 2021 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter