Hotărârea Congresului UNPIR nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului şi a Codului de etică profesională şi disciplină ale UNPIR – modificări (Hotărârea Congresului UNPIR nr. 2/2022)

28 sept. 2022
Vizualizari: 330

Actul modificat

Actul modificatorPreambulSumar
Hotărârea Congresului Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România (UNPIR) nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență și a Codului de etică profesională și disciplină ale UNPIR

(rep. M. Of. nr. 724 din 3 septembrie 2019)

 

Hotărârea nr. 2/2022 pentru modificarea și completarea Hotărârii Congresului UNPIR nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență și a Codului de etică profesională și disciplină ale UNPIR

(M. Of. nr. 945 din 27 septembrie 2022)

 

În temeiul:

– art. 48 alin. (2) și al art. 55 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 86/2006 privind organizarea activității practicienilor în insolvență.

 

– modifică: art. 32, art. 95, art. 126, art. 17 și art. 18 din Anexa nr. 4;

introduce: art. 30^1,  art. 54 alin. (4), art. 59 alin. (6), art. 101^1, art. 136.

 

În M. Of. nr. 945 din 27 septembrie 2022 s-a publicat Hotărârea nr. 2/2022 pentru modificarea și completarea Hotărârii Congresului UNPIR nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență și a Codului de etică profesională și disciplină ale UNPIR.

Vă prezentăm, în cele ce urmează, cele mai importante modificări și completări aduse respectivei hotărâri.

 

Art. 32

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, în anexa nr. I, articolul 32 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 32

(1) Președintele Uniunii reprezintă Uniunea în fața autorităților publice, precum și în raporturile cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate. Acesta poate delega atribuțiile de reprezentare, pe timp limitat, de regulă primvicepreședintelui sau unuia dintre vicepreședinți. Președintele Uniunii este și președintele Biroului executiv al UNPIR.

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

(2) Biroul executiv este format din 4 membri ai Consiliului național de conducere al Uniunii, respectiv președintele UNPIR, prim-vicepreședintele și cei doi vicepreședinți ai Uniunii și exercită sarcinile încredințate de Consiliul național de conducere.

(3) Biroul executiv poate adopta decizii pe probleme administrative care privesc buna funcționare a Uniunii, în situații care necesită măsuri urgente ce nu pot fi amânate în ceea ce privește atribuțiile CNC prevăzute de art. 36 alin. (1) lit. f) și g), ce urmează a fi supuse ratificării în proxima întrunire a membrilor Consiliului național de conducere al Uniunii.

 

 

Art. 95

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, în anexa nr. I, articolul 95 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 95

(1) Formele de exercitare a profesiei se dizolvă în următoarele situații:

a) hotărârea asociaților reprezentând majoritatea părților sociale. Asociații pot stabili prin contractul de societate o majoritate simplă sau calificată pentru decizia de dizolvare;

b) radierea din profesie a tuturor asociaților sau, după caz, trecerea în oricare dintre situațiile de incompatibilitate a tuturor asociaților, dacă nu și-au cesionat părțile sociale în termen de 30 de zile de la data înscrierii în Registrul formelor de organizare a profesiei a mențiunilor ce pot duce la dizolvarea formei de organizare, în condițiile prezentului alineat;

c) radierea din profesie a asociatului unic/tuturor asociaților ca urmare a unei decizii definitive a instanțelor judecătorești sau de disciplină, după caz;

d) decesul tuturor asociaților;

e) dobândirea tuturor părților sociale de către un singur asociat și păstrarea lor de către acesta o perioadă mai mare de 3 luni, fără ca acesta să efectueze operațiuni privind cooptarea unui alt asociat sau pentru transformarea formei de organizare profesională în IPURL;

f) la cererea simultană de retragere din societate formulată de toți asociații;

g) trecerea timpului stabilit pentru durata societății;

h) imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societății și comunicarea acestei decizii de către asociat/asociați sau existența unei decizii a instanței în acest sens;

i) în baza procesului-verbal de conciliere sau a hotărârii de arbitraj pronunțate în condițiile prevăzute de prezentul statut, la cererea oricărui asociat, pentru motive temeinice, precum neînțelegeri grave între asociați, care împiedică funcționarea societății;

j) alte cauze prevăzute de lege sau de contractul de societate.

(2) CNC va pronunța o hotărâre de dizolvare a formei de organizare, atunci când situația o impune.

 

 

Art. 126

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, în anexa nr. I, articolul 126 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 126

Comiterea unei noi abateri disciplinare pentru care se poate aplica sancțiunea suspendării, în perioada de reabilitare de un an, având în vedere necorectarea comportamentului, se va putea considera agravantă și va putea conduce la aplicarea directă a sancțiunii excluderii.

 

 

Art. 17 și art. 18 din Anexa nr. 4

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, în anexa nr. I, în anexa nr. 4, art. 17 și art. 18 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 17

(1) Cercetările disciplinare se efectuează după convocarea, în scris, a membrului Uniunii cercetat, trimisă printrun mijloc de comunicare ce asigură conservarea dovezii și a datei la care s-a făcut înștiințarea sau în orice altă formă prevăzută de Codul de procedură civilă.

(2) Cercetarea se efectuează numai după efectuarea demersurilor menționate la alin. (1). Membrul Uniunii cercetat poate da explicații scrise.

(3) Refuzul de a da curs convocării nu împiedică desfășurarea acțiunii disciplinare.

(4) În cursul cercetărilor, președintele instanței de disciplină a Uniunii, prin grija raportorului, va convoca în vederea ascultării persoana care a formulat plângerea, precum și orice alte persoane ale căror declarații pot elucida cazul, va dispune efectuarea de verificări de înscrisuri și va culege informații prin mijloacele prevăzute de lege.

(5) La primul termen de soluționare a plângerii disciplinare la care părțile sunt legal convocate, instanța de disciplină, din oficiu, își va verifica competența generală, materială și teritorială să soluționeze cauza.

(6) Dacă se constată necompetența soluționării cauzei disciplinare, instanța de disciplină va declina cauza disciplinară, raportat la prevederile din O.U.G. și din prezentul statut, către organul cu activitate jurisdicțională din cadrul UNPIR competent.”

și

Art. 18

Soluționarea sesizării disciplinare de către instanțele de disciplină ale Uniunii se desfășoară după cum urmează:

– se va obține acordul prealabil al părților privind posibilitatea organizării acesteia cu prezența părților în sistem online (program zoom sau alte programe similare);

– se ascultă părțile și se administrează probele;

– în caz de amânare a soluționării cauzei, se redactează o încheiere, arătându-se motivele care au determinat amânarea. Încheierea se semnează de către președintele completului.

 

 

Art. 30^1

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, în anexa nr. I, după art. 30 se introduce un nou articol, art. 30^1, cu următorul cuprins:

Art. 30^1

Adunarea reprezentanților permanenți este legal constituită în prezența majorității membrilor prevăzuți la art. 56 din O.U.G., iar hotărârile sunt valabil adoptate cu votul majorității simple a membrilor prezenți sau reprezentați. Dacă la prima convocare nu se întrunește cvorumul necesar desfășurării adunării, aceasta va fi reconvocată și poate delibera indiferent de prezență, hotărârile urmând a fi adoptate cu votul majorității simple a celor prezenți sau reprezentați.

 

 

Art. 54 alin. (4)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, în anexa nr. I, la art. 54, după alin. (3) se introduce un nou alineat, alin. (4), cu următorul cuprins:

(4) O filială UNPIR are posibilitatea de a fuziona prin absorbție cu altă filială a UNPIR de pe raza aceleiași curți de apel, indiferent de numărul de membri compatibili. Hotărârea se aprobă de adunările generale ale filialelor, cu votul majorității membrilor prezenți fizic sau reprezentați prin mandat. Patrimoniul entității absorbite se transferă, de drept, către filiala absorbantă. Înregistrarea fuziunii se realizează de către Secretariatul general, cu avizul CNC.

 

 

Art. 59 alin. (6)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, în anexa nr. I, la art. 59, după alin. (5) se introduce un nou alineat, alin. (6), cu următorul cuprins:

(6) Este interzis cumulul simultan de funcții de conducere, respectiv cea de membru în consiliul de conducere al filialei și cea de membru în instanța locală de disciplină, precum și cea de membru în Consiliul național de conducere și membru în instanța superioară de disciplină. În cazul apariției cumulului de funcții, persoana respectivă trebuie să opteze înainte de preluarea mandatului pentru o singură funcție. Prevederile de mai sus se aplică și cenzorilor.

 

 

Art. 101^1

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, în anexa nr. I, după art. 101 se introduce un nou articol, art. 101^1, cu următorul cuprins:

Art. 101^1

(1) Reprezentanții formei de organizare a profesiei sau succesorii acesteia au obligația de a face demersurile în vederea radierii în termen de 3 (sau 6) luni de la apariția cauzei de radiere; nedepunerea documentelor necesare dă dreptul consiliilor de conducere ale filialei în care este înregistrată forma de organizare să numească un lichidator care să realizeze radierea.

(2) Operațiunile de lichidare se vor realiza cu respectarea prevederilor art. 33 și art. 2.324 alin. (4) din Codul civil, respectiv a prevederilor speciale cuprinse în O.U.G.

(3) Radierea din Registrul formelor de organizare se realizează după depunerea tuturor documentelor necesare operării radierii. În vederea operării radierii în registru se va depune și dovada lichidării datoriilor patrimoniului de afectațiune, inclusiv față de UNPIR.

Procedura și documentele necesare operării radierii se vor aproba de către CNC.

 

 

Art. 136

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, în anexa nr. I, după art. 135 se introduce un nou articol, art. 136, cu următorul cuprins:

Art. 136

Decontarea onorariilor practicienilor în insolvență ce sunt achitate din fondul de lichidare pentru operațiunile derulate în baza art. 21 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare, pentru procedurile de lichidare derulate în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 359/2004, cu modificările și completările ulterioare, sau ale Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, va rămâne supusă normelor legale în vigoare la momentul deschiderii procedurilor de insolvență.

Hotărârea Congresului UNPIR nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului și a Codului de etică profesională și disciplină ale UNPIR – modificări (Hotărârea Congresului UNPIR nr. 2/2022) was last modified: septembrie 28th, 2022 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.