Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară – modificări (H.G. nr. 112/2016)

8 mart. 2016
2 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 5 (2 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1823
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 
Art. 11 din Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (modificat prin H.G. nr. 112/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 11 dispunea faptul că numitul Consiliu de administrație se întrunește în ședințe ordinare lunare și, ori de câte ori este convocat de către președinte, în ședințe extraordinare.

Contenciosul administrativ roman Rarincescu

În continuare, este prevăzut faptul că ședințele consiliului de administrație sunt convocate cu cel puțin 3 zile înainte de data la care urmează să se desfășoare, materialele de ședință urmând a fi comunicate în format electronic, odată cu convocatorul.

De asemenea, în cazuri excepționale, președintele consiliului de administrație poate supune la vot completarea și aprobarea ordinii de zi, cu puncte suplimentare.

Următorul alineat stabilește faptul că materialele aferente documentelor de ședință, supuse aprobării sau informării consiliului de administrație, sunt prezentate în ședință de către autorii acestora, pot fi modificate și completate ca urmare a dezbaterilor din cadrul ședinței, iar forma rezultată se supune la vot.

În același sens, consiliul de administrație este statutar întrunit cu condiția prezenței a 2/3 din numărul total al membrilor săi, iar hotărârile sunt adoptate cu majoritate simplă a membrilor prezenți.

În plus, în lipsa președintelui, ședința este prezidată de un alt membru al consiliului de administrație, desemnat de către membrii prezenți.

Mai este prevăzut faptul că la finalul fiecărei ședințe se întocmește un proces-verbal care cuprinde numele membrilor prezenți, precum și ale celor care absentează, ordinea deliberărilor, dezbaterile, punctele de vedere, hotărârile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul-verbal de ședință se redactează de către secretar și se semnează de către membrii consiliului de administrație și de către secretar.

Alineatul următor dispune faptul că în exercitarea atribuțiilor, consiliul de administrație adoptă hotărâri care se redactează de către secretar, pe baza procesului-verbal de ședință, și se semnează, ulterior analizării, de către președinte și membrii consiliului.

De asemenea, hotărârile se numerotează în ordine cronologică, pe an.

Hotărârile consiliului de administrație se transmit, prin grija secretarului, instituțiilor subordonate, precum și direcțiilor și serviciilor independente din cadrul Agenției Naționale, în vederea punerii în aplicare.

În ceea ce privește documentele ședințelor consiliului de administrație, acestea sunt:

a) ordinea de zi a ședințelor consiliului de administrație;
b) convocatorul consiliului de administrație;
c) procesele-verbale și hotărârile, care se înregistrează în registrul de procese-verbale și cel de evidență a hotărârilor;
d) registrul de procese-verbale al consiliului de administrație;
e) anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, informări, tabele, liste, solicitări, memorii, sesizări etc.);
f) registrul de evidență a hotărârilor consiliului de administrație.

Documentele fiecărei ședințe a consiliului de administrație și hotărârile adoptate sunt documente oficiale, se îndosariază și se arhivează de către secretarul consiliului de administrație.
Registrul de procese-verbale și registrul de evidență a hotărârilor consiliului de administrație se arhivează și în format digital de către secretar.
De asemenea, la ședințele consiliului de administrație pot fi invitate și alte persoane, în funcție de problematica înscrisă pe ordinea de zi.
Ultimul alineat prevede faptul că membrii consiliului de administrație răspund pentru prejudiciile cauzate prin hotărârile adoptate în legătură cu administrarea și gestionarea patrimoniului Agenției Naționale, în funcție de votul exprimat.
 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 11 stabilește următoarele:

(1) „Consiliul de administrație se întrunește în ședințe ordinare lunare și, ori de câte ori este convocat de către președinte, în ședințe extraordinare.
(2) Ședințele consiliului de administrație sunt convocate cu cel puțin 3 zile înainte de data la care urmează să se desfășoare, materialele de ședință urmând a fi comunicate în format electronic, odată cu convocatorul.
(3) În cazuri excepționale, președintele consiliului de administrație poate supune la vot completarea și aprobarea ordinii de zi, cu puncte suplimentare.
(4) Materialele aferente documentelor de ședință, supuse aprobării sau informării consiliului de administrație, sunt prezentate în ședință de către autorii acestora, pot fi modificate și completate ca urmare a dezbaterilor din cadrul ședinței, iar forma rezultată se supune la vot.
(5) Consiliul de administrație este statutar întrunit cu condiția prezenței a 2/3 din numărul total al membrilor săi, iar hotărârile sunt adoptate cu majoritate simplă a membrilor prezenți.
(6) În lipsa președintelui, ședința este prezidată de un alt membru al consiliului de administrație, desemnat de către membrii prezenți.
(7) La finalul fiecărei ședințe se întocmește un proces-verbal care cuprinde numele membrilor prezenți, precum și ale celor care absentează, ordinea deliberărilor, dezbaterile, punctele de vedere, hotărârile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul-verbal de ședință se redactează de către secretar și se semnează de către membrii consiliului de administrație și de către secretar.
(8) În exercitarea atribuțiilor, consiliul de administrație adoptă hotărâri care se redactează de către secretar, pe baza procesului-verbal de ședință, și se semnează, ulterior analizării, de către președinte și membrii consiliului.
(9) Hotărârile se numerotează în ordine cronologică, pe an.
(10) Hotărârile consiliului de administrație se transmit, prin grija secretarului, instituțiilor subordonate, precum și direcțiilor și serviciilor independente din cadrul Agenției Naționale, în vederea punerii în aplicare.
(11) Documentele ședințelor consiliului de administrație sunt:
a) ordinea de zi a ședințelor consiliului de administrație;
b) convocatorul consiliului de administrație;
c) procesele-verbale și hotărârile, care se înregistrează în registrul de procese-verbale și cel de evidență a hotărârilor;
d) registrul de procese-verbale al consiliului de administrație;
e) anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, informări, tabele, liste, solicitări, memorii, sesizări etc.);
f) registrul de evidență a hotărârilor consiliului de administrație.
(12) Documentele fiecărei ședințe a consiliului de administrație și hotărârile adoptate sunt documente oficiale, se îndosariază și se arhivează de către secretarul consiliului de administrație.
(13) Registrul de procese-verbale și registrul de evidență a hotărârilor consiliului de administrație se arhivează și în format digital de către secretar.
(14) La ședințele consiliului de administrație pot fi invitate și alte persoane, în funcție de problematica înscrisă pe ordinea de zi.
(15) Membrii consiliului de administrație răspund pentru prejudiciile cauzate prin hotărârile adoptate în legătură cu administrarea și gestionarea patrimoniului Agenției Naționale, în funcție de votul exprimat”.

 
Art. 12 lit. c) din Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (modificat prin H.G. nr. 112/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 12 lit. c) prevedea faptul că, printre altele, Consiliul de administrație are ca atribuții principale analiza propunerilor de tarife pentru serviciile prestate în condițiile legii, în vederea aprobării lor prin ordin al directorului general.
 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 12 lit. c) stabilește următoarele: „stabilește, modifică și actualizează tarifele pentru serviciile prestate în vederea aprobării lor prin ordin al directorului general;”

 
Art. 12 lit. f)-j) din Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (modificat prin H.G. nr. 112/2016)

După lit. e) se introduc cinci noi litere, literele f)-j).
Lit. f) stabilește următoarele: „aprobă proiectul de buget din venituri proprii și avizează proiectul de buget ce urmează a fi înaintat spre aprobare ordonatorului principal de credite
Lit. g) prevede următoarele: „aprobă execuția bugetară și bilanțul anual
Lit. h) prevede următoarele:  „analizează și avizează raportul de activitate anual al Agenției Naționale, prevăzut la art. 3 alin. (14) și (15) din Lege, raport ce se înaintează ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, spre aprobare, urmând a se publica ulterior pe site-ul Agenției Naționale;”
Lit. i) prevede următoarele: „analizează și avizează raportul financiar privind veniturile și cheltuielile din anul bugetar precedent, întocmit potrivit dispozițiilor art. 3 alin. (14) și (15) din Lege, identificând modul în care activitățile și rezultatele financiare ale Agenției Naționale au respectat bugetul anual de venituri și cheltuieli aprobat, precum și prevederile Programului național, raport financiar ce se înaintează ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, spre aprobare, urmând a se publica ulterior pe site-ul Agenției Naționale;”
Lit. j) prevede următoarele: „aprobă utilizarea excedentelor anuale rezultate din execuția bugetului de venituri și cheltuieli ale activităților finanțate integral din venituri proprii, reportate în anul calendaristic următor”.

 
Art. 14 alin. (2) lit. c) și d) din Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (modificat prin H.G. nr. 112/2016)

Vechea reglementare

Art. 14 alin. (2) lit. c) stabilea următoarele: „redactează procesele-verbale de ședință și hotărârile consiliului de administrație”.
Art. 14 alin. (2) lit. d) prevedea următoarele: „arhivează documentele de ședință, hotărârile și completează registrul cu procesele-verbale de ședință”.

Noua reglementare
Art. 14 alin. (2) lit. c) și d)Abrogate.

 
Art. 141 din Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (modificat prin H.G. nr. 112/2016)
 

După art. 14 se introduce un nou articol, art. 141.

Art. 141 stabilește următoarele: „(1) Membrii consiliului de administrație primesc o indemnizație de ședință, care se plătește din bugetul Agenției Naționale, conform dispozițiilor art. 3 alin. (12) teza I din Lege.
(2) Indemnizația de ședință se acordă doar în cazul prezenței la ședință.
(3) Secretarul consiliului de administrație primește o indemnizație de ședință aprobată de consiliul de administrație, conform dispozițiilor art. 3 alin. (12) teza a III-a din Lege”.

 
Art. 16 alin. (1), partea introductivă din Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (modificat prin H.G. nr. 112/2016)
 
Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 16 alin. (1) stabilea în partea introductivă faptul că „Directorul general este numit și eliberat din funcție prin decizie a prim-ministrului și îndeplinește următoarele atribuții:”
 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 16 alin. (1) stabilește în partea introductivă: „Directorul general este numit și revocat din funcție prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, și îndeplinește următoarele atribuții:”

 
Art. 16 alin. (1) lit. d) din Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (modificat prin H.G. nr. 112/2016)
 
Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 16 alin. (1) lit. d) dispunea faptul că directorul general, printre altele, aprobă tarifele serviciilor din domeniile de activitate.
 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 16 alin. (1) lit. d) prevede: „aprobă, conform dispozițiilor art. 9 alin. (17) din Lege, prin ordin cu caracter normativ, tarifele serviciilor din domeniile de activitate ale Agenției Naționale și instituțiilor subordonate, cu avizul prealabil al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice“.

 
Art. 17 din Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (modificat prin H.G. nr. 112/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 17 stabilea următoarele: „(1) Directorul general poate delega din atribuții directorului general adjunct al Agenției.
(2) Directorul general adjunct este numit prin ordin al directorului general, în urma ocupării prin concurs a postului, în condițiile legii.
(3) Directorul general stabilește prin ordin și alte domenii de activitate coordonate de directorul general adjunct, atribuțiile acestuia fiind prevăzute în fișa postului”.
 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări,  art. 17 dispune: „(1) Directorii generali adjuncți sunt numiți prin ordin al directorului general, în urma ocupării prin concurs a postului, în condițiile legii.
(2) Directorul general poate să desemneze o persoană din cadrul Agenției Naționale sau instituțiilor subordonate, care îndeplinește condițiile specifice pentru ocuparea acestei funcții, să exercite cu caracter temporar funcția de director general adjunct, în condițiile prevăzute de art. 25 din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.
(3) Atribuțiile și responsabilitățile directorilor generali adjuncți se stabilesc prin ordin al directorului general, precum și prin fișa postului.
(4) În realizarea atribuțiilor sale, directorul general poate delega atribuțiile funcției de director general, prin ordin, directorilor generali adjuncți.
(5) În cazul delegării atribuțiilor privind operațiunile specifice angajării, lichidării și ordonanțării cheltuielilor, care sunt în competența directorului general, în calitate de ordonator secundar de credite, în actul de delegare sunt specificate limitele și condițiile delegării, respectiv atribuțiile persoanelor delegate și termenul de valabilitate a împuternicirii”.

 
Art. 18 alin. (2) din Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (modificat prin H.G. nr. 112/2016)
 
Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 18 alin. (2) prevedea următoarele: „Directorii instituțiilor subordonate sunt ordonatori terțiari de credite și emit decizii în exercitarea atribuțiilor”.
 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 18 alin. (2) stabilește: „Directorii instituțiilor subordonate sunt angajați ai instituțiilor pentru care au susținut concursul pentru ocuparea funcției, sunt ordonatori terțiari de credite și emit decizii în exercitarea atribuțiilor”.

 
Art. 18 alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (modificat prin H.G. nr. 112/2016)
 
Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 18 alin. (3) stabilea faptul că funcția de director al instituțiilor subordonate poate fi ocupată de persoane care îndeplinesc condițiile prevăzute pentru ocuparea funcției de inginer cadastru/geodezie sau ocupă funcția de registrator de carte funciară.
 

Noua reglementare

Potrivit noii reglemntări, art. 18 alin. (3) dispune: „Funcția de director al instituțiilor subordonate poate fi ocupată de persoane care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege pentru ocuparea funcției de registrator de carte funciară, specialist GIS/IT, consilier cadastru, economist și consilier juridic. Directorul general poate să desemneze o persoană din cadrul instituțiilor subordonate, care îndeplinește condițiile specifice pentru ocuparea funcției, să exercite cu caracter temporar funcția de director, în condițiile prevăzute de art. 25 din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările și completările ulterioare”.

 
Art. 19 alin. (3) și (4) din Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (modificat prin H.G. nr. 112/2016)
 

După alin. (2) al art. 19, se introduc două noi alineate, alin. (3) și (4).

Art. 19 alin. (3) prevede următoarele: „Pentru realizarea Programului național, cu respectarea dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 294/2015 privind aprobarea Programului național de cadastru și carte funciară 2015-2023, se pot utiliza mijloace de transport aparținând Agenției Naționale și instituțiilor sale subordonate, repartizarea fiind făcută prin ordin al directorului general”.

Art. 19 alin. (4) stabilește următoarele: Repartizarea cotei de combustibil suplimentar necesar realizării activităților din Programul național se face potrivit anexei nr. 2, cu respectarea dispozițiilor art. 7 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 294/2015″.

 
Alte prevederi relevante
 

Anexa nr. 1 la regulament se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 la respectiva hotărâre.

Anexa nr. 2 la regulament se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2 la respectiva hotărâre.

 

Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară – modificări (H.G. nr. 112/2016) was last modified: martie 8th, 2016 by Redacția ProLege
0 Shares

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter