[UPDATE: Acte adoptate] Guvernul României. O.U.G. pentru modificarea Legii nr. 121/2014 privind eficiența energetică și alte proiecte incluse pe agenda ședinței din 29 septembrie 2022

30 sept. 2022
Vizualizari: 307

UPDATE: Acte adoptate

Guvernul României a făcut publică lista proiectelor de acte normative adoptate în cadrul ședinței din 29 septembrie 2022, potrivit unui comunicat publicat pe site-ul oficial (www.gov.ro):

I. PROIECTE DE LEGE

– Proiect de Lege pentru modificarea art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Proiectul de lege prevede modificarea art. 1 din O.U.G. nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Astfel, instituțiile publice și organele de specialitate ale administrației publice centrale vor avea obligația de a publica, din oficiu, informații și modele de formulare sau cereri aferente tuturor serviciilor publice furnizate, în format electronic, atât pe website-ul propriu, cât și pe punctul de contact unic electronic, definit de H.G. nr. 922/2010 privind organizarea și funcționarea Punctului de contact unic electronic, în varianta actualizată și într-un format tehnic care să permită descărcarea și editarea lor în scopul completării pe calculator de către beneficiar.

În cazul în care serviciile prestate în vederea soluționării cererilor necesită costuri, taxele/tarifele/comisioanele practicate pentru acestea vor fi publicate din oficiu pe website-ul propriu și în punctul de contact unic electronic.

II. ORDONANȚE DE URGENȚĂ

– Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2022 pentru instituirea Sistemului național privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO eTransport și de abrogare a art. XXVIII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, Legii 207/2022 pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil constituirii și funcționării băncilor de dezvoltare din România, Legii 96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK- S.A. și Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică
Actul normativ aduce schimbări în Sistemul național privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport, în funcționarea Băncii de Dezvoltare a României și în organizarea și funcționarea EXIMBANK.
Modificările aduse OUG nr.41/2022, care reglementează Sistemul RO e-Transport, vizează:
–  Reglementarea obligației de publicare pe site a informațiilor privind protocoalele încheiate de Agenția Națională de Administrare Fiscală cu instituțiile/autoritățile cărora OUG 41/2022 le incumbă atribuții și responsabilități.
–  Obligația de declarare pentru noi utilizatori, raportat la tipul de operațiuni care pot să apară în practică.
–  Obligația organizatorului transportului sau operatorului de transport să actualizeze, în perioada de valabilitate a codului UIT (codul unic generat de Sistemul RO e-Transport prin intermediul căruia se identifică bunurile aferente fiecărei relații comerciale care face obiectul transportului de bunuri cu risc fiscal ridicat), informațiile privind identificarea vehiculului de transport rutier ori de câte ori acestea se modifică, înainte de repunerea în mișcare.
–   Instituirea unui mecanism de declarare sau actualizare a datelor, după caz, în situația în care Sistemul RO e-Transport nu este funcțional.
–   Perioadele de nefuncționare a sistemului vor fi publicate pe paginile de internet ale Administrației Naționale de Administrare Fiscală și Ministerului Finanțelor.
–    Se extinde termenul de valabilitate a codului UIT de la 5 zile calendaristice la 10 zile calendaristice în cazul achizițiilor intracomunitare de bunuri, precum și în cazul operațiunilor comerciale reprezentând un nontransfer și transportul bunurilor reprezentând stocuri la dispoziția clientului.
–   Se sancționează neîndeplinirea obligației de declarare și/sau de actualizare a datelor, după repunerea în funcțiune a sistemului RO e-Transport.
–   Se extind competențele de constatare a contravențiilor și aplicare a sancțiunilor și pentru personalul din cadrul structurilor subordonate Ministerului Afacerilor Interne.
–  Contravențiile și sancțiunile vor fi aplicabile din data de 1 ianuarie 2023.

– Ordonanță de urgență pentru modificarea art. IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2022 privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de sănătate, precum și pentru interpretarea, modificarea și completarea unor acte normative, pentru prelungirea unor termene, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății;

– Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 121/2014 privind eficiența energetică:

Actul normativ aprobat creează cadrul necesar realizării investițiilor în energie sigură, sustenabilă, competitivă, la prețuri accesibil și stabilește metodele de calcul și monitorizare a cantității obligatorii de energie care trebuie aplicate în vederea atingerii obiectivului național de eficiență energetică.

Măsurile cuprinse în ordonanța de urgență se referă la:
•    introducerea unui nou alineat pentru a prelua prevederile nou introduse de Directiva (UE) 2018/2002 referitoare la inițiativa „Finanțare inteligentă pentru clădiri inteligente”, ȋn contextul Directivei (UE) 2018/844 de modificare a Directivei 2010/31/UE privind performanța energetică a clădirilor și a Directivei 2012/27/UE privind eficiența energetică, cu scopul principal de a facilita investițiile în proiecte de creștere a performanței energetice a clădirilor prin folosirea granturilor europene ca garanție financiară;
•    posibilitatea de a le oferi consumatorilor oportunitatea de a beneficia de instalarea unui contor inteligent, la cerere și în condiții echitabile și rezonabile, care să le ofere toate informațiile relevante;
•    clienții vor avea acces la date obiective și transparente privind consumul propriu și la prețurile asociate și la costurile serviciilor asociate consumului lor;
•    introducerea obligativității montării de contoare individuale pentru a măsura consumul de încălzire, de răcire sau de apă caldă menajeră pentru fiecare unitate a clădirii, în cazul imobilelor de tip condominiu și în clădirile mixte dotate cu o sursă centrală de încălzire sau de răcire sau alimentate de sisteme de încălzire sau de răcire centralizată;
Aceste măsuri vor contribui la îmbunătățirea securității energetice prin reducerea dependenței de importurile de energie din afara UE, la scăderea costurilor cu energia ale gospodăriilor și ale societăților comerciale, la creșterea competitivității, a locurilor de muncă și a activității economice la nivelul tuturor sectoarelor economice, îmbunătățind astfel viața cetățenilor.

– Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul gestionării deșeurilor:

Actul normativ vizează instituirea urgentă a cadrului legal pentru asigurarea sustenabilității serviciului de salubrizare, asigurarea dreptului la servicii de salubrizare și operaționalizarea instrumentelor economice la contribuția pentru economia circulară, responsabilitatea extinsă a producătorului și instituirea principiului ”plătește pentru cât arunci”.
Managementul integrat al deșeurilor reprezintă unul dintre domeniile-țintă care contribuie la promovarea intereselor și obiectivelor politicii de mediu privind conservarea, protecția și îmbunătățirea calității mediului, precum și a sănătății umane.

Astfel, ordonanța de urgență are în vedere necesitatea accelerării procesului de extindere și modernizare a sistemelor de gestionare a deșeurilor în România, cu accent pe colectarea separată, măsuri de prevenție, reducere, reutilizare și valorificare, în vederea conformării cu directivele aplicabile și a tranziției la economia circulară.
De asemenea, implementarea acestor reforme condiționează realizarea investițiilor în sistemele de management integrat al deșeurilor; în caz contrar, se poate ajunge la agravarea crizei economice, la o posibilă declanșare a unei proceduri de infrigement și, în final, la blocarea sau pierderea fondurilor europene alocate României prin Planul Național de Redresare și Reziliență.
Actul normativ are în vedere și modificarea și completarea Legii serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin:
• redefinirea și stabilirea componenței activităților serviciului de salubrizare în raport cu prestațiile desfășurate de operatori pe fluxurile de deșeuri municipale;
• stabilirea obligațiilor care le revin autorităților administrației publice locale în ceea ce privește implementarea sistemelor de colectare separată a fracțiunilor de deșeuri municipale;
• stabilirea politicii tarifare în domeniul gestionării deșeurilor și creșterea rolului Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC) în implementarea acestei politici;
• introducerea unor soluții legislative pentru atragerea răspunderii operatorilor colectori pentru atingerea indicatorilor de performanță.

– Ordonanță de urgență pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 106/2022 pentru susținerea acordării de reduceri ale prețurilor la benzină și motorină și pentru modificarea art. 18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2022 pentru instituirea Sistemului național privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport și de abrogare a art. XXVIII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative:

Guvernul a prelungit măsura acordării de reducere ale prețurilor la benzină și motorină până la data de 31 decembrie  2022.
Astfel, operatorii economici care comercializează benzină și motorină către clienții finali – persoane fizice și juridice, precum și către operatorii economici autorizați care achiziționează carburanții din depozite și/sau stații de distribuție pentru consumul propriu sau pentru revânzare, și care acordă o reducere de preț de 0.5 lei/ litru, inclusiv TVA, la prețul de vânzare, beneficiază de la bugetul de stat de o compensare de 0.25 lei/litru, inclusiv TVA, aferentă reducerii acordate. Pentru fracțiuni dintr-un litru reducerea de preț și respectiv compensarea se vor acorda proporțional.
Pe perioada de aplicare operatorii economici care comercializează benzină și motorină prin intermediul stațiilor de distribuție carburanți vor afișa pe totem prețul care include această reducere de preț, iar în sistemul de gestiune și la pompă va fi înscris prețul de vânzare fără reducerea comercială.

III.     HOTĂRÂRI DE GUVERN

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

– Hotărâre de Guvern privind aprobarea Planului Național de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2022-2027
Planul Național de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2022-2027 (PN CDI IV), elaborat și administrat de către Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID), reprezintă principalul instrument de implementare a Strategiei Națională de Cercetare, Inovare și Specializare Inteligentă 2022-2027 (SNCISI).
PNCDI IV este multianual, asigurând transparent și predictibil finanțarea sistemului național de CDI, în scopul modernizării, consolidării excelenței și creșterii relevanței acestuia pentru economie și societate.
Planul este structurat pe 10 programe de cercetare, inovare și digitalizare: idei; resurse umane; organizații de cercetare performante, nucleu, infrastructuri de cercetare, provocări, parteneriate pentru inovare; cooperare europeană și internațională; cercetare în domenii de interes strategic; știință și societate.
Planul  urmărește crearea premiselor pentru asigurarea cadrului pentru investiții în cercetare, dezvoltare, inovare și încurajarea parteneriatelor între actorii publici și cei privați pentru transferarea rezultatelor cercetării către piață.
Coordonarea agendelor de cercetare ale mediului public și privat este un obiectiv major pentru Guvernul României, cu o miză clară: transferul tehnologic. Rezultatele cercetării românești, apreciate la nivel global, vor fi cu adevărat relevante când vor avea un impact concret în economia reală și în creșterea calității vieții românilor.
Prin încurajarea parteneriatelor între actorii publici și cei privați, se creează prerogativele necesare creșterii competitivității prin trecerea rezultatelor cercetării, dobândite în urma experienței, către piață.
PNCDI IV va urmări creșterea rolului cercetării în susținerea creșterii competitivității economice și crearea unei economii bazate pe cunoaștere.
Prin acest plan asigurăm resursele și cadrul legal necesar realizării transferului tehnologic.
Bugetul PNCDI IV poate fi de maxim 60 de miliarde lei și se asigură din sume de la bugetul de stat, cu încadrare în limitele aprobate prin legile anuale ale bugetului de stat.

– Hotărâre de Guvern privind organizarea și funcționarea Institutului Național de Management al Serviciilor de Sănătate
La propunerea Ministerului Sănătății, Guvernul a aprobat Hotărârea prin care Institutul Național de Management al Serviciilor de Sănătate (INMSS) se organizează ca instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Sănătății, prin reorganizarea Școlii Naționale de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București.
Institutul Național de Management al Serviciilor de Sănătate va avea ca principal obiect de activitate managementul și analiza serviciilor de sănătate, poate propune adaptarea unor soluții de eficientizare a acestora, astfel încât Ministerul Sănătății să dezvolte fundamentat politicile și strategiile privind serviciile de sănătate, iar instituțiile sanitare să fie conduse în mod profesionist.
INMSS va organiza formarea profesională în managementul serviciilor de sănătate, în colaborare cu instituțiile de învățământ superior medical.
Înființarea INMSS este un pas important pentru îndeplinirea obiectivelor Reformei 3. – R3. Dezvoltarea capacității pentru managementul serviciilor de sănătate și managementul resurselor umane din sănătate din cadrul PNRR.

– Hotărâre de Guvern pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr.144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății

– Hotărâre de Guvern pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 1134/2010 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice
Actul normativ actualizează legislația privind mărcile și indicațiile geografice, în acord cu legislația europeană, pentru a corespunde noilor realități tehnologice. Noile dispoziții vor asigura o mai mare protecție a drepturilor proprietarilor și solicitanților de mărci și indicații geografice, precum și armonizarea legislației naționale cu cea europeană.
Noul act normativ elimină cerința referitoare la reprezentarea grafică a mărcii și reglementează modalitățile de reprezentare pentru a asigura o adaptare mai rapidă la progresele tehnologice în Registrul mărcilor a semnelor care  constituie mărci. Prin urmare, sunt stabilite o serie de cerințele pentru depunerea reprezentărilor anumitor tipuri de mărci, în conformitate cu natura mărcii (mărci de poziționare, mărci dinamice, mărci sonore, mărci multimedia etc.), inclusiv reprezentările depuse pe cale electronică, pentru care este asigurat accesul la reprezentarea mărcii prin intermediul unui link către Registrul  mărcilor.
De asemenea, noile reglementări se referă și la conținutul declarației  de divizare a unei cereri de înregistrare, modul în care oficiul trebuie să examineze o astfel de declarație și detaliile pe care trebuie să le conțină publicarea cererii divizionare.
Hotărârea reglementează, totodată, procedura de soluționare a contestațiilor, astfel încât să se asigure soluționarea cu celeritate a cauzelor.

– Hotărâre de Guvern privind aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Societatea Națională „Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu – Constanța” S.A., pentru perioada 2022-2030
Guvernul a aprobat Programul strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Societatea Națională Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu – Constanța – S.A., pentru perioada 2022-2030.
Finanțarea obiectivelor de investiții prevăzute în Programul strategic se asigură din surse proprii ale beneficiarului, fonduri europene nerambursabile, credite bancare, fonduri publice obținute în condițiile legii și alte surse legal constituite, pe bază de documentații tehnico-economice aprobate conform legislației în vigoare, cu respectarea reglementărilor în domeniul ajutorului de stat.
Aeroportul International Mihail Kogălniceanu – Constanța (AIMK-C), aflat sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, este clasificat ca aeroport strategic internațional, fiind o entitate cu specific operațional diferit față de aeroporturile civile din clasificația națională, datorită poziționării sale strategice pentru operațiunile NATO. Prin prisma obligațiilor asumate de România cu partenerii militari strategici, AIMK-C are obligația legală de a menține permanent infrastructura aeroportuară în stare operațională, la cele mai înalte standarde de siguranță și securitate.
În acest context, infrastructura existentă a AIMK-C și  multe dintre sistemele sale modernizate și extinse pentru a răspunde nevoilor viitoare, în condițiile în care evoluția tehnologică în domeniul aviatic este rapidă și de anvergură. Astfel, vor fi realizate investiții substanțiale în modernizarea infrastructurii, necesare în vederea adaptării la noile tipuri de aeronave, atât civile cât și militare, facilitați, capacitați de alimentare, configurații de parcare, platforme ți servicii, pentru a satisface cererea unei noi generații de aeronave care vor utiliza aeroportul în viitor, cu respectarea standardelor europene privind siguranța și securitatea aviației civile. Vor fi realizate investiții în vederea dezvoltării infrastructurii, precum: construcția unui terminal nou de pasageri sosiri/plecări intern și internațional, modernizarea pistei decolare-aterizare, dar si dezvoltarea sistem căi de rulare, drumuri de acces și diverse facilități.
Programul strategic cuprinde atât obiective de investiții în curs de implementare, cât  și obiective noi.

– Hotărâre de Guvern pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 832/2012 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Reabilitarea liniei c.f. Frontieră – Curtici – Simeria, parte componentă a Coridorului IV paneuropean pentru circulația trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h” – secțiunea: Frontieră – Curtici -Arad – km 614 (tronsonul 1)

Pentru declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care face parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică ”Reabilitarea liniei c.f. Frontieră – Curtici – Simeria”, Executivul a aprobat suma de despăgubire în valoare de 143,7 mii lei, aferentă unui număr de două imobile.

– Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții „Achiziția de 16 locomotive electrice noi pe 4 osii cu sisteme ERTMS, capabile să circule cu o viteză maximă situată în intervalul 160 km/h – 200km/h și să tracteze până la 16 vagoane de călători”

Actul normativ aprobat prevede aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Achiziția de 16 locomotive electrice noi pe 4 osii cu sisteme ERTMS, capabile să circule cu o viteză maximă situată în intervalul 160 km/h-200km/h și să tracteze până la 16 vagoane de călători”.
Achiziționarea de material rulant nou pentru transportul feroviar public de călători va contribui la creșterea calității serviciilor oferite călătorilor, la siguranța acestora, precum și la îmbunătățirea condițiilor de mediu, dar și la creșterea economică.
Trenurile vor fi echipate cu instalații ERTMS On-Board „compus din echipament GSM (radio și antena), echipament EVC (European Vital Computer), echipament DMI (Driver Man Interface), unitatea de interfață a trenului (TIU), echipament radar, accelerometru, antenă eurobalise, Unitatea de înregistrare (JRU).
Flota de 16 locomotive electrice va fi introdusă pe întreaga rețea electrificată și va contribui atât la realizarea unor conexiuni rapide între unitățile administrativ teritoriale importante ale țării, cât și la reducerea poluării din transporturi.
Valoarea totală a investiției se ridică la suma de 88.662.940 euro cu TVA (74.506.672 euro fără TVA), respectiv 438.322.982 lei cu TVA (calculat la cursul euro BNR de 4,9437 de la data de 04.04.2022). Durata proiectului de investiții este de 45 de luni.
Finanțarea proiectului de investiții se realizează din fonduri externe nerambursabile, prin Planul Național de Redresare și Reziliență, „Componenta 4 – Transport sustenabil” și de la
bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în limita sumelor
aprobate anual cu această destinație, conform programelor de investiții publice aprobate
potrivit legii.

– Hotărâre de Guvern pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.251/2022 pentru aprobarea modului de repartizare și de utilizare parțială a sumelor prevăzute la lit. c) și d) din anexa nr.3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021

Se suplimentează cu 500.000 de lei (de la 4 milioane lei la 4,5 milioane lei) suma alocată proiectelor de comunicare, informare publică și promovarea imaginii și intereselor românești peste hotare, respectiv cu 1,3 milioane lei (de la 2 milioane lei la 3,3 milioane lei), suma destinată finanțării acțiunilor cu caracter științific și social-cultural“ derulate de Direcția generală guvernare deschisă, relații publice și cooperare, prin Serviciul dezvoltare comunitară, în acord cu atribuțiile Secretariatului General al Guvernului, astfel cum sunt acestea prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 137/2020 privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Secretariatului General al Guvernului, cu modificările și completările ulterioare.

– Hotărâre de Guvern privind aprobarea structurii organizatorice și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Agenției Naționale Anti-Doping

Noua structură organizatorică a Agenției Naționale Anti-Doping (ANAD) are în vedere reorganizarea în raport de atribuțiile și competențele conferite de Legea nr. 310/2021 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport, și Legea nr. 104/2008 privind prevenirea și combaterea producerii și traficului ilicit de substanțe dopante, în concordanță cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Pentru echilibrarea corectă între obiectivele ANAD și îndeplinirea atribuțiilor în realizarea acestora, noua structură organizatorică cuprinde un număr de 69 de posturi, inclusiv demnitarii și cabinetele acestora.
Prin această structură, conducerea ANAD va putea aplica unitar și eficient instrumente de management în implementarea proiectelor care vor conduce la minimizarea riscurilor cu privire la derularea acestora, va dezvolta colaborările strategice și va reprezenta organizația în cadrul structurilor parteneriale pentru elaborarea și monitorizarea proiectelor din portofoliu și va diminua deficiențele ce pot apărea în derularea lor.

– Hotărâre de Guvern privind acordarea unor ajutoare de urgență:

Guvernul a aprobat acordarea unor ajutoare de urgență în sumă totală de 929.100 lei pentru sprijinirea a 218 familii și persoane singure, care fie se află în situații de necesitate în urma unor incendii sau fenomene meteorologice periculoase, fie au probleme grave de sănătate sau riscă excluziunea socială, astfel:
•    219.500 lei pentru 36 familii și persoane singure aflate în situații de necesitate cauzate de incendii, din județele: Argeș, Bacău, Botoșani, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Iași, Neamț, Prahova, Satu Mare, Suceava, Vaslui, Vâlcea și Vrancea;
•    13.300 lei pentru 4 familii care se confruntă cu situații de necesitate cauzate de fenomene meteorologice periculoase, din județele Giurgiu și Satu Mare;
•    696.300 lei pentru 178 familii și persoane singure care se confruntă cu situații deosebite determinate de starea de sănătate ori alte cauze care pot conduce la apariția sau sporirea riscului de excluziune socială, din județele: Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Botoșani, Brașov, Buzău, Călărași, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Giurgiu, Gorj, Hunedoara, Ialomița, Iași, Ilfov, Neamț, Olt, Prahova, Satu Mare, Suceava, Teleorman, Timiș, Tulcea, Vaslui, Vâlcea, Vrancea și municipiul București.
Suma necesară pentru plata ajutoarelor de urgență se suportă din bugetul alocat Ministerului Muncii și Solidarității Sociale.

– Hotărâre de Guvern pentru modificarea și completarea Regulamentului privind stabilirea grupelor de terenuri care intră în perimetrele de ameliorare, funcționarea și atribuțiile comisiilor de specialiști, constituite pentru delimitarea perimetrelor de ameliorare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1257/2011

Actul normativ aprobat vizează modificarea și completarea Regulamentului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1257/2011, în vederea clarificării procedurii, respectiv a operațiunilor și documentelor, care stau la baza includerii în programele de ameliorare a terenurilor degradate, identificate și delimitate de către comisiile de specialitate, constituite la nivelul unităților administrativ-teritoriale.
Hotărârea va contribui la sporirea capacității de utilizare a terenurilor agricole devenite neproductive din punct de vedere agricol și asigurarea de bunuri și servicii specifice pădurii, comunităților locale, în baza rolului multifuncțional al pădurilor.

– Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Protocolului Sesiunii Comisiei româno-sârbe pentru gospodărirea durabilă a apelor transfrontaliere, semnat la Belgrad, la 24 iunie 2022, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Serbia privind cooperarea în domeniul gospodăririi durabile a apelor transfrontaliere, semnat la București, la 5 iunie 2019
Hotărârile adoptate în cadrul Sesiunii Comisiei româno-sârbe pentru gospodărirea durabilă a apelor transfrontaliere vor contribui la protejarea apelor de frontieră, la sporirea măsurilor de protecție contra inundațiilor, la managementul durabil al apelor de frontieră, în beneficiul mediului înconjurător, comunităților locale și cetățenilor ambelor țări.
De asemenea, s-a stabilit că următoarea Sesiune a Comisiei va avea loc în anul 2023, pe teritoriul României.

– Hotărâre de Guvern privind actualizarea limitelor amenzilor prevăzute la art. 13 din Legea nr.82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei „Delta Dunării”:

Actul normativ reglementează mărirea limitelor contravențiilor prevăzute la art. 13 din Legea nr.82/1993 în vederea descurajării încălcării prevederilor legale în vigoare pentru protejarea Rezervației Biosferei „Delta Dunării”.
Astfel, limitele contravențiilor vor ajunge până la 15.000 lei pentru persoane fizice și până la 50.000 lei pentru persoane juridice.

Totodată, proiectul de act normativ vizează ca sancțiunile prevăzute de Legea nr.82/1993, să fie în concordanță cu contravențiile prevăzute la art. 53 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.49/2011, cu modificările și completările ulterioare.
De asemenea, săvârșirea faptelor specifice Rezervației Biosferei „Delta Dunării” se sancționează raportat la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.49/2011, cu modificările și completările ulterioare, fără a depăși limitele prevăzute de aceasta.

– Hotărâre de Guvern privind aprobarea alocării unei sume din bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2022 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiază persoanele disponibilizate de la Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A., în insolvență

Executivul a aprobat alocarea sumei de 1,38 milioane lei pentru 242 persoane disponibilizate de la Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A., în temeiul art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2019 cu modificările și completările ulterioare.
Alocarea sumei pentru plata venitului lunar în completare se realizează din bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2022.

Prin Planul de disponibilizare al Societății Complexul Energetic Hunedoara S.A., este prevăzută disponibilizarea unui număr de 360 persoane, dintre aceștia un număr de 118 persoane sunt pensionabile.
Restrângerea activității acestei societăți în insolvență vine în contextul în care România se pregătește să implementeze un plan de acțiune privind tranziția în regiunile carbonifere, de decarbonizare, de reorganizare și restrângere a activității, în care operatorii economici să aplice măsuri de trecere la producția de energie din surse regenerabile sau mai puțin poluante și chiar măsuri de lichidare a unor segmente de activitate.

– Hotărâre de Guvern privind drepturile de transport, pe teritoriul național, ale personalului din instituțiile de apărare, ordine publică și securitate națională

– Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind deschiderea la frontiera de stat româno-bulgară a punctului internațional de trecere a frontierei Giurgiu Ruse în regim de bac, semnat la București, Ia 29 aprilie 2022

Actul normativ prevede înființarea unui nou punct de trecere a frontierei la Giurgiu-Ruse, pentru transportul de vehicule și pasageri cu bacul.
Înființarea unui nou punct de trecere a frontierei este justificată de intensificarea traficului pe la punctul de trecere a frontierei existent între Giurgiu și Ruse, precum și de creșterea duratei de așteptare și a blocajelor.
Punctul de trecere al frontierei va fi deschis după ce cele două părți vor asigura infrastructura adecvată, precum și mijloacele tehnice și materiale adecvate, echipamentul și personal necesar.

– Hotărâre de Guvern privind alocarea de sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe

Executivul a aprobat suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2022 cu suma de 5.650.000 lei credite de angajament și bugetare, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, în vederea plății unei tranșe aferente cotizației anuale a României la bugetul Instrumentului European pentru Pace (EPF), pilonul II.
Instrumentul european pentru pace, instituit prin Decizia (PESC) 2021/509 a Consiliului UE, vizează finanțarea acțiunilor UE sub egida Politicii de Securitate și Apărare Comune. Ca urmare a invaziei militare a Ucrainei de către forțele armate ruse, solidaritatea UE față de acest stat s-a manifestat prin 5 pachete de asistență, în valoare de 2,5 miliarde de euro, care vor fi finanțate prin Pilonul II pe durata de funcționare a EPF.  Astfel, la nivelul EPF, s-a decis creșterea bugetului pentru anul 2022 (cf. Art. 17(3) din Decizia (PESC) 2021/509 Consiliului UE). În aceste condiții, cotizația României crește la 7,6 milioane euro, cu aproximativ 900.000 de euro față de planificarea inițială.

– Hotărâre de Guvern privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu

Actul normativ aprobat prevede măsuri pentru simplificarea procedurii de avizare/autorizare privind securitatea la incendiu care constau în reconsiderarea suprafețelor și destinației anumitor categorii de construcții.

Spre exemplu, majorarea ariei desfășurate în funcție de care este necesară avizarea/autorizarea clădirilor care au destinația de învățământ, supraveghere, îngrijire sau cazare/adăpostire a copiilor preșcolari, elevilor, studenților, bătrânilor, persoanelor cu dizabilități sau lipsite de adăpost:
•    de la 150mp la 600mp pentru clădirile cu destinație de învățământ gimnazial, liceal, profesional, postliceal sau universitar, inclusiv spațiile de cazare aferente. S-au inclus, totodată, în această categorie și clădirile aferente formării profesionale a adulților;
•    de la 150 mp la 175 mp pentru clădirile cu destinație de educație timpurie și învățământ primar, cu menținerea aceluiași criteriu de suprafață în situația în care clădirea include și alte forme de învățământ;
•    de la 150 mp la 175 mp pentru clădirile cu destinație de servicii sociale destinate protecției familiei și copilului, persoanelor cu dizabilități și din domeniul violenței domestice.

De asemenea, vor fi exceptate de la obținerea avizelor/autorizațiilor pentru securitate la incendiu a clădirilor și amenajărilor aparținând Administrației Naționale a Penitenciarelor, ansamblului „Palatul Cotroceni”, imobilului „Palatul Parlamentului”, Complexului „Palatul Victoria”, Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale.

– Hotărâre de Guvern privind eliberarea domnului T. N.din funcția de subprefect al județului Tulcea

– Hotărâre de Guvern privind numirea doamnei T. C.-G. în funcția de subprefect al județului Tulcea

IV.    MEMORANDUMURI

– Memorandum cu tema: 1. Aprobarea participării deligației României la cea de-a 21-a Conferință a Plenipotențiarilor Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor, care se va desfășura la București, România, în perioada 26 septembrie – 14 octombrie 2022;2. Aprobarea negocierii și semnării Actelor Finale ale celei de-a 21-a ediții aConferinței Plenipotențiarilor UIT;3. Aprobarea anunțării menținerii contribuției României la bugetul UIT pentru perioada 2024 – 2027, clasa României de contribuție fiind de 1 unitate contributivă

– Memorandum cu tema: Aprobarea componenței instituționale a României în Comitetul de Monitorizare aferent Programului lnterreg VI-A România-Bulgaria 2021-2027

Memorandumul propune aprobarea componenței instituționale a României în Comitetul de Monitorizare al Programului Interreg VI-A România-Bulgaria 2021-2027.
România va beneficia prin acest program de asistență financiară nerambursabilă de la bugetul UE pentru dezvoltarea de programe și proiecte de cooperare teritorială europeană, în aria eligibilă a programului fiind incluse șapte județe din partea de sud a României și opt district din nordul Bulgariei.
Programului Interreg VI-A România-Bulgaria 2021-2027 are trei componente – transfrontalieră, transnațională și interregională – iar în cadrul componentei de cooperare transfrontalieră România este partener și Autoritate de Management.
Comitetul de Monitorizare aferent Programului Interreg VI-A România-Bulgaria 2021-2027 răspunde de eficiența și calitatea implementării programului, iar componența sa este convenită de statele participante în program, asigurându-se totodată o reprezentare echilibrată la nivel național, regional și local din cele două state.
Componența instituțională României în acest comitet așa cum este propusă prin acest Memorandum include 17 structuri instituționale în calitate de membri cu drept de vot și 10 structuri instituționale și o organizație non-guvernamentală în calitate de observatori.
Activitățile oficiale ale Comitetului de Monitorizare aferent Programului Interreg VI-A România-Bulgaria 2021-2027 vor demara după aprobarea programului de cooperare, iar componența nominală va fi decisă de fiecare instituție în parte.

– Memorandum cu tema: Aprobarea semnării de către România a ,,Acordului cuprinzător privind transportul aerian între statele membre ale Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est și Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia”
Acordul cuprinzător privind transportul aerian între statele membre ale Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN), pe de-o parte și Uniunea Europeană (UE) și statele membre ale acesteia, pe de altă parte denumit în continuare „Acord” a fost negociat de Comisia Europeană conform mandatului primit din partea Consiliului la 7 iunie 2016 și 26 mai 2020.
Acordul vizează, în special: deschiderea progresivă a pieței în termeni de acces reciproc la rute și de capacitate; asigurarea convergenței în materie de reglementare și a respectării efective de către statele membre ASEAN a legislației UE în domeniul aviației; precum și nediscriminarea operatorilor economici din domeniul transportului aerian și condiții de concurență echitabile pentru aceștia.
Acordul va integra piața de transport aerian din Asia de Sud-Est, în piața unică europeană, creând premisele dezvoltării relațiilor de transport dintre România și statele membre ASEAN, cu beneficii economice pentru toate părțile.

Sursa informației


Publicăm agenda ședinței Guvernului României din data de 29 septembrie 2022, în cadrul căreia vor fi discutate mai multe proiecte de acte normative:

I. PROIECTE DE LEGE

– Proiect de Lege pentru modificarea art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

II. PROIECTE DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ

– Proiect de Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2022 pentru instituirea Sistemului național privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO eTransport și de abrogare a art. XXVIII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, Legii 207/2022 pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil constituirii și funcționării băncilor de dezvoltare din România, Legii 96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK- S.A. și Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică;

– Proiect de Ordonanță de urgență pentru modificarea art. IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2022 privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de sănătate, precum și pentru interpretarea, modificarea și completarea unor acte normative, pentru prelungirea unor termene, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății;

– Proiect de Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 121/2014 privind eficiența energetică;

– Proiect de Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul gestionării deșeurilor.

III. PROIECTE DE HOTĂRÂRE DE GUVERN

– Proiect de Hotărâre de Guvern privind aprobarea Planului Național de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2022-2027;

– Proiect de Hotărâre de Guvern privind organizarea și funcționarea Institutului Național de Management al Serviciilor de Sănătate;

– Proiect de Hotărâre de Guvern pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr.144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății;

– Proiect de Hotărâre de Guvern pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 1134/2010 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice;

– Proiect de Hotărâre de Guvern privind aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Societatea Națională „Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu – Constanța” S.A., pentru perioada 2022-2030;

– Proiect de Hotărâre de Guvern pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 832/2012 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Reabilitarea liniei c.f. Frontieră – Curtici – Simeria, parte componentă a Coridorului IV paneuropean pentru circulația trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h” – secțiunea: Frontieră – Curtici -Arad – km 614 (tronsonul 1);

– Proiect de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții „Achiziția de 16 locomotive electrice noi pe 4 osii cu sisteme ERTMS, capabile să circule cu o viteză maximă situată în intervalul 160 km/h – 200km/h și să tracteze până la 16 vagoane de călători”;

– Proiect de Hotărâre de Guvern pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.251/2022 pentru aprobarea modului de repartizare și de utilizare parțială a sumelor prevăzute la lit. c) și d) din anexa nr.3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021;

– Proiect de Hotărâre de Guvern privind aprobarea structurii organizatorice și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Agenției Naționale Anti-Doping;

– Proiect de Hotărâre de Guvern privind acordarea unor ajutoare de urgență;

– Proiect de Hotărâre de Guvern pentru modificarea și completarea Regulamentului privind stabilirea grupelor de terenuri care intră în perimetrele de ameliorare, funcționarea și atribuțiile comisiilor de specialiști, constituite pentru delimitarea perimetrelor de ameliorare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1257/2011;

– Proiect de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Protocolului Sesiunii Comisiei româno-sârbe pentru gospodărirea durabilă a apelor transfrontaliere, semnat la Belgrad, la 24 iunie 2022, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Serbia privind cooperarea în domeniul gospodăririi durabile a apelor transfrontaliere, semnat la București, la 5 iunie 2019;

– Proiect de Hotărâre de Guvern privind actualizarea limitelor amenzilor prevăzute la art. 13 din Legea nr.82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei „Delta Dunării”;

– Proiect de Hotărâre de Guvern privind aprobarea alocării unei sume din bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2022 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiază persoanele disponibilizate de la Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A., în insolvență;

– Proiect de Hotărâre de Guvern privind drepturile de transport, pe teritoriul național, ale personalului din instituțiile de apărare, ordine publică și securitate națională;

– Proiect de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind deschiderea la frontiera de stat româno-bulgară a punctului internațional de trecere a frontierei Giurgiu Ruse în regim de bac, semnat la București, Ia 29 aprilie 2022;

– Proiect de Hotărâre de Guvern privind alocarea de sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe;

– Proiect de Hotărâre de Guvern privind eliberări/numiri de prefecți și/sau subprefecți.

IV. MEMORANDUMURI

– Memorandum cu tema: 1. Aprobarea participării deligației României la cea de-a 21-a Conferință a Plenipotențiarilor Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor, care se va desfășura la București, România, în perioada 26 septembrie – 14 octombrie 2022;2. Aprobarea negocierii și semnării Actelor Finale ale celei de-a 21-a ediții aConferinței Plenipotențiarilor UIT;3. Aprobarea anunțării menținerii contribuției României la bugetul UIT pentru perioada 2024 – 2027, clasa României de contribuție fiind de 1 unitate contributivă;

– Memorandum cu tema: Aprobarea componenței instituționale a României în Comitetul de Monitorizare aferent Programului lnterreg VI-A România-Bulgaria 2021-2027;

– Memorandum cu tema: Aprobarea semnării de către România a „Acordului cuprinzător privind transportul aerian între statele membre ale Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est și Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia”.

V. ANALIZE

– Analiza Proiectului de Ordonanță de urgență pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 106/2022 pentru susținerea acordării de reduceri ale prețurilor la benzină și motorină și pentru modificarea art. 18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2022 pentru instituirea Sistemului național privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport și de abrogare a art. XXVIII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Sursa informației

🔔Vezi și Guvernul României. H.G. privind aprobarea Procedurii de acces online al salariaților sau foștilor salariați la datele din registrul general de evidență a salariaților și alte proiecte incluse pe agenda ședinței din 21 septembrie 2022

[UPDATE: Acte adoptate] Guvernul României. O.U.G. pentru modificarea Legii nr. 121/2014 privind eficiența energetică și alte proiecte incluse pe agenda ședinței din 29 septembrie 2022 was last modified: septembrie 30th, 2022 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.