Formularul „Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor” – aprobare (OPASPAAS nr. 270/2020)

16 iul. 2020
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 331
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul publicat în Monitor

Sumar
Ordinul Președintelui Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (OPASPAAS) nr. 270/2020 privind stabilirea formularului-tip al Procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor

(M. Of. nr. 621 din 15 iulie 2020)

 

Respectivul act normativ aprobă modelul și conținutul formularului tipizat „Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor”.

 

În M. Of. nr. 621 din 15 iulie 2020 s-a publicat OPASPAAS nr. 270/2020 privind stabilirea formularului-tip al Procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor.

Astfel, prin respectivul act normativ se aprobă modelul și conținutul formularului tipizat „Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor”.

Respectivul formular este prevăzut în Anexa nr. 1, urmând a fi utilizat în activitatea de control a structurilor din cadrul Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar.

 

Structura

 

– Anexa nr. 1 („Proces-verbal de constatare șisancționare a contravențiilor”);

– Anexa nr. 2 („Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de păstrare a formularului “Proces-verbal de constatare șisancționare a contravențiilor””).

 

Prezentare generală

 

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Vă prezentăm, în continuare, modelul formularului „Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor”, astfel:

„MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

AUTORITATEA PENTRU SUPRAVEGHEREA PUBLICĂ A ACTIVITĂȚII DE AUDIT STATUTAR

Birou/Serviciu ………………………………………. Ex. …….

PROCES-VERBAL SERIA |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

de constatare și sancționare a contravențiilor

Încheiat astăzi |_|_| luna |_|_| anul |_|_|_|_|, ora |_|_|, |_|_| la sediul …………………………… din localitatea ……………………………………, str. …………………………… nr. ……….., județul/sectorul ………………….

Subsemnatul/Subsemnații, …………………………………………………………, având funcția/funcțiile de ………………………………………………. în cadrul Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS), în calitate de agenți constatatori, împuterniciți de către ASPAAS prin Ordinul președintelui ASPAAS nr. …………/…………………., în temeiul prevederilor Legii nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, ale Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, în baza Ordinului președintelui ASPAAS nr. …………/…………………., ca urmare a inspecției/investigației/verificării/controlului efectuat(e) în data/perioada ………………………… la:

|_| domnul/doamna …………………………………………………., nr. RPE……………………….., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, act de identitate |_|_| seria |_|_| nr. |_|_|_|_|_|_|, eliberat(ă) de …………………………………… la data ………………………, cu domiciliul/reședința în …………………………………, str. ……………………………. nr. …….., bl. ……., sc. ……., ap. ……, sectorul/județul …………………….

|_| nerezident, nr. RPE ……………………………………., pașaport/document de trecere a frontierei seria |_|_|_|_|_|_| nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, data eliberării ………………………., stat emitent ……………………………….

|_| Persoana juridică ……………………………………………………, nr. RPE ……………………….., cu sediul în ………………………………., str. ……………………………………….. nr. ……, bl. ……., sc. ……., ap. ……., sectorul/județul …………………, CUI |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, numărul de înmatriculare în registrul comerțului ………………………………., reprezentată de domnul/doamna ……………………………………………….., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, act de identitate |_|_| seria |_|_| nr. |_|_|_|_|_|_|, cu domiciliul/reședința în …………………………………….., str. ……………………………………………….. nr. ……., bl. ……., sc. ……., ap. ……., sectorul/județul …………………………………….. |_| nerezident, nr. RPE …………………, pașaport/document de trecere a frontierei seria |_|_|_|_|_|_| nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, data eliberării…………………………, stat emitent. ……………………………………

am constatat: la data(ele), ora(ele), locul/(urile) de mai jos au fost săvârșite următoarele fapte*):

[1] ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

[2] ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

[3] ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Agent constatatorMartor asistentContravenient

Fapta săvârșită este prevăzută de:

[1] – art. ……………… din ……………… și sancționată de art. ……………… din ………………

[2] – art. ……………… din ……………… și sancționată de art. ……………… din ………………

[3] – art. ……………… din ……………… și sancționată de art. ……………… din ………………

Aplic:

[1] |_| AVERTISMENT/|_| AMENDĂ, în sumă de ………………(…………………………..) lei;

[2] |_| AVERTISMENT/|_| AMENDĂ, în sumă de ………………(…………………………..) lei;

[3] |_| AVERTISMENT/|_| AMENDĂ, în sumă de ………………(…………………………..) lei;

TOTAL amendă în valoare de ……………… lei (……………………………….).

Subsemnatul(a) ,……………………………….., posesor (posesoare) al/a buletinului/cărții de identitate seria |_|_| nr. |_|_|_|_|_|_|, eliberat(ă) de ……………… la data de ………………, domiciliat (domiciliată) în ………………, str. ……………… nr. …, bl. …, sc. …, et. …, ap. …, județul/sectorul……………, C.N.P. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, în calitate de martor, declar că numitul ………………….. |_| nu este de față/|_| refuză/|_| nu poate să semneze procesul-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor.

Alte mențiuni:

Agentul constatator menționează (contravenientul nu se află de față, refuză sau nu poate să semneze, motivele care au condus la încheierea procesului-verbal în lipsa martorului etc.)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Contravenientul a luat cunoștință că are dreptul la obiecțiiși nu a formulat/a formulat obiecții:*) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

__________

*)Se solicită contravenientului să scrie obiecțiile sau să scrie că nu are obiecții. În caz de refuz al contravenientului, agentul/agenții constatator/constatatori va/vor menționa în scris refuzul contravenientului de a se conforma acestei cerințe.

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, împotriva prezentului proces-verbal care ține loc de titlu de creanță și înștiințare de plată se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării la judecătoria în a cărei circumscripție a fost săvârșită contravenția.

Întocmit în 3 exemplare, din care un exemplar s-a înmânat astăzi, ………………, se va comunica contravenientului în cel mult două luni de la data încheierii.

Agent constatatorMartor asistentContravenient

Înștiințare de plată

Amenda/Amenzile se va/vor achita în contul nr. …………………………………………, deschis la …………………………………………..

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, contravenientul poate achita, în condițiile legii, pe loc sau în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, jumătate din minimul amenzii prevăzute în actul normativ prin care este/sunt sancționată/sancționate contravenția/contravențiile de la punctul/punctele ………………., respectiv suma de …………………………. lei, iar o copie a documentului de plată se predă de către contravenient agentului constatator sau se trimite prin poștă sau electronic, prin e-mail, autorității competente.

În situația în care contravenientul nu va achita amenda (amenzile) și nu va exercita nicio cale de atac legală împotriva prezentului proces-verbal, în termen de 15 zile de la data comunicării procesului-verbal, acesta din urmă constituie titlu executoriu, fără vreo altă formalitate.

Agent constatatorMartor asistentContravenient

NOTĂ:

În cazul în care, la unele rubrici, spațiul alocat este insuficient, se continuă scrierea separat în trei exemplare semnate de toate părțile, pe fiecare pagină, aceasta constituind anexă, parte integrantă a prezentului proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor.

Formular aprobat prin Ordinul președintelui Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar nr. ………………/………………”.

Formularul „Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor” – aprobare (OPASPAAS nr. 270/2020) was last modified: iulie 16th, 2020 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter