Delegare atribuţii privind traducerea şi publicarea Codului etic şi a Standardelor internaţionale de audit (OPASPAAS nr. 17/2024)

2 feb. 2024
Vizualizari: 71

Actul publicat în Monitorul Oficial

PreambulSumar

Ordinul președintelui Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (OPASPAAS) nr. 17/2024 pentru delegarea atribuțiilor privind traducerea și publicarea Codului etic și a Standardelor internaționale de audit

(M. Of. nr. 95 din 1 februarie 2024)

În temeiul:

− art. 20, 32, 43, 50-53, 73-75 și ale art. 77 alin. (2) și (3) din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative;

– OPASPAAS nr. 393/2020 pentru aprobarea Normelor privind supravegherea și controlul îndeplinirii atribuțiilor delegate.

Se deleagă Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR) atribuțiile prevăzute la art. 52 alin. (1) lit. k) și l) din Legea nr. 162/2017, respectiv traducerea și publicarea Manualului privind Codul etic internațional pentru profesioniștii contabili, ediția 2023, și a Standardelor internaționale de audit.

 

În M. Of. nr. 95 din data de 1 februarie 2024 s-a publicat Ordinul președintelui Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (OPASPAAS) nr. 17/2024 pentru delegarea atribuțiilor privind traducerea și publicarea Codului etic și a Standardelor internaționale de audit.

Art. 1

(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, se deleagă Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR) atribuțiile prevăzute la art. 52 alin. (1) lit. k) și l) din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, cu modificările ulterioare, respectiv traducerea și publicarea Manualului privind Codul etic internațional pentru profesioniștii contabili, ediția 2023, și a Standardelor internaționale de audit.

(2) Responsabilitatea finală pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) revine Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS).

Art. 2

Atribuțiile prevăzute la art. 1 alin. (1) se deleagă pentru o perioadă de 1 (un) an, cu posibilitatea reînnoirii delegării, în condițiile prevăzute de Legea nr. 162/2017, cu modificările ulterioare.

Art. 3

(1) Atribuțiile prevăzute la art. 1 alin. (1) se vor duce la îndeplinire de CAFR, cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

(2) În îndeplinirea atribuțiilor prevăzute la alin. (1), CAFR întocmește și transmite ASPAAS spre aprobare un plan de traducere care va cuprinde: lista materialelor supuse traducerii, componența echipei de traducere, perioada estimată pentru traducere, precum și orice alte informații relevante privind atribuțiile delegate.

(3) Planul de traducere menționat la alin. (2) se va actualiza, cu aprobarea ASPAAS, ori de câte ori va fi necesar, în funcție de materialele publicate de Federația Internațională a Contabililor (IFAC).

Art. 4

Activitățile rezultate din îndeplinirea de către CAFR a atribuțiilor delegate sunt supuse supravegherii, printr-un control eficace și permanent al ASPAAS, în conformitate cu prevederile Normelor privind supravegherea și controlul îndeplinirii atribuțiilor delegate, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar nr. 393/2020.

Art. 5

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

În exercitarea atribuțiilor delegate, CAFR trebuie să respecte condițiile generale de delegare prevăzute la art. 52 alin. (8) din Legea nr. 162/2017, cu modificările ulterioare, precum și următoarele condiții specifice:

a) deținerea resurselor materiale, financiare și umane necesare pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuției delegate;

b) asigurarea unui nivel calitativ ridicat al traducerii, prin implicarea specialiștilor cu experiență în efectuarea de traduceri în domeniul auditului financiar din limba engleză în limba română;

c) asigurarea unei comunicări eficiente a informațiilor și transmiterea în timp util a răspunsurilor la solicitările de informații primite;

d) asigurarea participării echipei de supraveghere a ASPAAS în grupurile de lucru, ori de câte ori se consideră necesar;

e) păstrarea evidenței tuturor documentelor referitoare la îndeplinirea atribuției delegate;

f) luarea măsurilor necesare pentru evitarea situațiilor de conflict de interese;

g) îndeplinirea cu profesionalism a sarcinilor și activităților rezultate din atribuțiile delegate.

Art. 6

Încălcarea condițiilor de delegare prevăzute la art. 5, neîndeplinirea, îndeplinirea cu întârziere sau îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor delegate indicate la art. 1, precum și nerespectarea prevederilor legale aplicabile conduc la retragerea delegării atribuțiilor și aplicarea sancțiunilor administrativ-disciplinare, potrivit art. 43 din Legea nr. 162/2017, cu modificările ulterioare.

 

Delegare atribuții privind traducerea și publicarea Codului etic și a Standardelor internaționale de audit (OPASPAAS nr. 17/2024) was last modified: februarie 2nd, 2024 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.