Declinare reciprocă de competenţă și interpretări diferite privind obligaţia asumată prin contractul de împrumut. Stabilirea competenţei de soluţionare a cererii de încuviinţare a executării silite

25 sept. 2023
Vizualizari: 450
 • NCC: art. 2294
 • NCC: art. 2297
 • NCC: art. 2298
 • NCPC: art. 112
 • NCPC: art. 116
 • NCPC: art. 133 pct. 2
 • NCPC: art. 135 alin. (1)
 • NCPC: art. 645 alin. (1)
 • NCPC: art. 648 alin. (1)
 • NCPC: art. 651 alin. (1)
 • NCPC: art. 666

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Bacău în data de 23 noiembrie 2021, sub nr. x/2021, petentul S.C. P..E.J „A.”, reprezentat de executor judecătoresc B., a solicitat încuviințarea executării silite împotriva debitorului C. și a girantului D., pentru realizarea creanței de 5.779 RON, reprezentând debit, în baza titlului executoriu reprezentat de contractul de împrumut nr. x/19.08.2021, încheiat cu creditorul E..

În drept, au fost invocate dispozițiile art. 666 C. proc. civ. coroborate cu art. 782, art. 731 și art. 819 C. proc. civ.

(I.C.C.J., s. I civ., decizia nr. 787 din 6 aprilie 2022)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Examinând conflictul negativ de competență cu a cărui judecată a fost legal sesizată, în temeiul dispozițiilor art. 133 pct. 2 coroborate cu cele ale art. 135 alin. (1) C. proc. civ., Înalta Curte reține următoarele:

Obiectul prezentului demers judiciar îl constituie cererea formulată de petentul S.C. P..E.J „A.”, reprezentat de executor judecătoresc B., prin care a solicitat încuviințarea executării silite împotriva debitorului C. și a girantului D., pentru realizarea creanței de 5.779 RON reprezentând debit, în baza titlului executoriu reprezentat de contractul de împrumut nr. x/19.08.2021 încheiat cu creditorul E..

Înalta Curte constată că, în speță, Judecătoria Bacău și Judecătoria Adjud și-au declinat reciproc competența de soluționare a cauzei, interpretând diferit obligația asumată prin contractul de împrumut nr. x/19.08.2021 și Anexa 1, prima instanță considerând că obligația girantului este o obligație accesorie, iar competența de soluționare aparține instanței de la domiciliul debitorului principal, iar Judecătoria Adjud reținând că este o obligație solidară, fiind incidente dispozițiile art. 112 C. proc. civ.

În cauză, între E., în calitate de împrumutant, C., în calitate de împrumutat, și D., în calitate de girant, a fost încheiat contractul de împrumut nr. x din 19 august 2021 și Anexa 1 – Angajament girant (fideiusor), parte integrantă din Contractul nr. x din 19 august 2021, contract prin care girantul și-a asumat obligația de a plăti, în mod solidar și indivizibil cu împrumutatul, ratele de împrumut și dobânzile scadente, renunțând la beneficiul diviziunii și discuțiunii, în temeiul art. 2294 și art. 2297 și art. 2298 C. civ.

Cererea de încuviințare a executării silite a contractului de împrumut nr. x din data de 19 august 2021 a fost formulată împotriva debitoarului C. și a girantului D., care are calitatea de girnat în respectivul contract.

În aceste condiții, se reține că, în cauză, sunt incidente dispozițiile art. 645 alin. (1) din C. proc. civ., care dispun în sensul că:

„sunt părți în procedura de executare silită creditorul și debitorul”, precum și cele ale art. 648 alin. (1) din același act normativ, potrivit cu care „creditorul, în condițiile legii, poate urmări, în limita creanței și a accesoriilor acesteia, concomitent sau, după caz, separat, și bunurile terților care au garantat plata datoriilor debitorului. În acest caz, dispozițiile privitoare la drepturile și obligațiile debitorului se aplică în mod corespunzător și terților garanți, în afară de cazul în care prin lege se dispune altfel”.

În raport cu cele anterior expuse, se constată că, în faza executării silite, debitorul poate fi reprezentat atât de împrumutat, cât și de girant, așadar nu numai de debitorul din raportul obligațional, întrucât obligația a fost asumată în solidar de către împrumutat și girant, acesta din urmă renunțând expres la beneficiul diviziunii și discuțiunii, în temeiul art. 2294 și art. 2297 și art. 2298 C. civ., prin Anexa 1 ce face parte integrantă din contractul nr. x/19.08.2021.

Potrivit dispozițiilor art. 651 alin. (1) C. proc. civ., instanța de executare este judecătoria în a cărei circumscripție se află, la data sesizării organului de executare, domiciliul sau, după caz, sediul debitorului, în afara cazurilor când legea dispune altfel (…)

În absența unui text de lege special care să reglementeze cum se determină instanța de executare în caz de pluralitate de debitori cu domicilii diferite, sunt aplicabile dispozițiile art. 112 alin. (1) teza I C. proc. civ., care reglementează prorogarea legală de competență în cazul pluralității de pârâți, în condițiile în care, potrivit art. 648 alin. (1) C. proc. civ., dispozițiile privitoare la drepturile și obligațiile debitorului se aplică în mod corespunzător și terților garanți.

Astfel, potrivit normelor legale menționate anterior, cererea de chemare în judecată a mai multor pârâți poate fi introdusă la instanța competentă pentru oricare dintre aceștia, în speță, instanțele competente să soluționeze cererea de încuviințare a executării silite fiind deopotrivă Judecătoria Bacău, ca instanță în circumscripția căreia se află domiciliul girantului și Judecătoria Adjud, având în vedere domiciliul celuilalt debitor.

Totodată, în cauză sunt incidente dispozițiile art. 116 C. proc. civ., potrivit cu care reclamantul are alegerea între mai multe instanțe deopotrivă competente.

Or, prin depunerea cererii de încuviințare a executării silite la Judecătoria Bacău, creditoarea, în exercitarea atribuțiilor prevăzute de art. 666 C. proc. civ., a ales între cele două instanțe deopotrivă competente, raportat la domiciliile debitorilor și la obligația solidară asumată de aceștia prin titlul executoriu, fixând competența teritorială de soluționare a cauzei în favoarea Judecătoriei Bacău.

Pentru considerentele expuse, în temeiul dispozițiilor art. 135 alin. (4) C. proc. civ., Înalta Curte va stabili competența de soluționare a cererii de încuviințare a executării silite formulată de petentul S.C. P.E.J. „Ciobanu și Asociații”, reprezentat de executor judecătoresc B., privind pe creditoarea E. și pe debitorii C. și F., în favoarea Judecătoriei Bacău.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Sursa informației: www.scj.ro.

Declinare reciprocă de competență și interpretări diferite privind obligația asumată prin contractul de împrumut. Stabilirea competenței de soluționare a cererii de încuviințare a executării silite was last modified: septembrie 25th, 2023 by Redacția ProLege

Jurisprudență

Vezi tot

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.