Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României (Decizia CCIR nr. 7/2015)

2 feb. 2016
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 5095

Despre

  • M. Of. nr. 67 din 29 ianuarie 2016
  • Decizia CCIR nr. 7/2015
  • Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României

Actul de aprobareActul aprobatSumar
Decizia CCIR nr. 7/2015
(M. Of. nr. 67 din 29 ianuarie 2016)
Regulamentul privind organizarea și funcționarea Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României (M. Of. nr. 67 din 29 ianuarie 2016)Cap. I („Dispoziții generale”)
Cap. II („Atribuții”)
Cap. III („Organizare și funcționare”)
Cap. IV („Resurse”)
Cap. V („Dispoziții comune, finale și tranzitorii”)

 

În M. Of. nr. 67 din 29 ianuarie 2016, s-a publicat Decizia Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR) nr. 7/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României.

Vă prezentăm, în continuare, prevederile respectivului regulament:

Cap. I („Dispoziții generale”)

Art. 1 („Definirea și sediul Curții de Arbitraj”)

Alpha Bank Oferta Start-up este conceputa pentru activitati liberale si beneficiezi de ZERO cost timp de 12 luni

Art. 1 la primul alineat definește Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României, denumită în continuare Curtea de Arbitraj ca fiind o instituție permanentă de arbitraj, fără personalitate juridică, independentă în exercitarea atribuțiilor ce îi revin, organizată și funcționând în conformitate cu Legea camerelor de comerț din România nr. 335/2007 (M. Of. nr. 836 din 6 decembrie 2007; cu modif. ult.), și în conformitate cu respectivul regulament.

Conform alineatului următor, sediul Curții de Arbitraj este în România, municipiul București, bd. Octavian Goga nr. 2, sectorul 3.

Art. 2 („Misiunea Curții de Arbitraj”)

Potrivit art. 2, misiunea Curții de Arbitraj este aceea de a organiza arbitrajul intern și internațional, precum și alte modalități alternative de soluționare a litigiilor.

 

Cap. II („Atribuții”)

Art. 3 („Atribuțiile Curții de Arbitraj”)

Art. 3 reglementează atribuțiile Curții de Arbitraj. Acestea sunt:

a) organizează și administrează soluționarea litigiilor interne și internaționale prin arbitraj instituționalizat, în condițiile prevăzute de prezentul regulament, de Regulile de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj Comercial Internațional, denumite în continuare Regulile de procedură arbitrată ale Curții de Arbitraj, de dispozițiile Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, denumită în continuare Codul de procedură civilă, de legile speciale în domeniu și de convențiile internaționale la care România este parte;

b) asigură părților, la cerere, organizarea arbitrajului ad-hoc, în cauzele în care, prin convenția arbitrală, au optat pentru această modalitate de arbitraj;

c) elaborează modele de convenții arbitrale pe care le pune la dispoziția mediului de afaceri;

d) dezbate probleme de drept și jurisprudență arbitrală;

Videoconferința regională de insolvență Buzău

e) colaborează cu celelalte curți de arbitraj ale camerelor de comerț și industrie din țară, cu alte instituții similare de arbitraj, interne și internaționale, și cu diverse personalități din domenii de interes;

f) ține evidența jurisprudenței arbitrale, întocmește culegeri de jurisprudență arbitrală și asigură documentarea în domeniul arbitrajului intern și internațional;

g) face propuneri privind îmbunătățirea organizării și desfășurării arbitrajului intern și internațional;

h) organizează, la cerere, alte modalități alternative de soluționare a litigiilor;

i) îndeplinește alte atribuții prevăzute în prezentul regulament și în Regulile de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj.

 

Cap. III („Organizare și funcționare”)

Art. 4 („Componența Curții de Arbitraj. Dobândirea calității de arbitru”)

Art. 4 prevede următoarele:

„(1) Curtea de Arbitraj se compune din arbitri, confirmați de Colegiul de conducere al Camerei de Comerț și Industrie a României, la propunerea Colegiului Curții de Arbitraj, dintre persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute în prezentul regulament și în Regulile de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj.

(2) În Lista de arbitri a Curții de Arbitraj, denumită în continuare Lista de arbitri, pot fi înscrise, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute în prezentul regulament și în Regulile de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj, persoane care figurează pe listele de arbitri ale unor instituții permanente de arbitraj din străinătate.

(3) În arbitrajul organizat de Curtea de Arbitraj pot avea calitatea de arbitri și persoane neînscrise în Lista de arbitri, dacă părțile le-au numit, prin convenția arbitrală, în această calitate, într-un litigiu determinat, iar aceste persoane îndeplinesc condițiile prevăzute în prezentul regulament și în Regulile de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj.

(4) Poate fi arbitru orice persoană, cetățean român sau străin, care are capacitatea deplină de exercițiu al drepturilor sale, se bucură de o reputație neștirbită și are o înaltă calificare și experiență profesională în domeniul dreptului privat, relațiilor economice interne și internaționale și arbitrajului comercial.

(5) Persoanele care au fost condamnate definitiv pentru o faptă prevăzută de legea penală, săvârșită cu intenție, nu pot dobândi calitatea de arbitru.

(6) Înscrierea în Lista de arbitri a arbitrilor români și străini se face în următoarele condiții:

a) cerere scrisă, care să cuprindă declarația persoanei că a luat cunoștință de Regulile de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj;

b) studii superioare juridice;

c) vechime în specialitate juridică de cel puțin 8 ani;

d) completarea chestionarului elaborat de Colegiul Curții de Arbitraj;

e) aprobarea Colegiului Curții de Arbitraj.

(7) Colegiul Curții de Arbitraj examinează cererile de înscriere în Lista de arbitri o singură dată pe an.

(8) Enumerarea arbitrilor în Lista de arbitri se face în ordinea alfabetică a numelor acestora, specificându-se pentru fiecare arbitru titlurile științifice pe care le deține și activitatea profesională care îi definește, vechimea în specialitate, cetățenia și domiciliul ori reședința obișnuită”.

Art. 5 prevede la primul alineat faptul că radierea arbitrilor din Lista de arbitri se poate face, în urma deciziei motivate a Colegiului Curții de Arbitraj, de către Biroul de conducere al Camerei de Comerț și Industrie a României, în cazul încălcării deosebit de grave a obligațiilor ce incumbă misiunii de arbitru.

La următorul alineat stabilește faptul că rezoluția Biroului de conducere al Camerei de Comerț și Industrie a României poate fi atacată de către persoana vizată în termen de 15 zile de la comunicarea acesteia, la Colegiul de conducere al Camerei de Comerț și Industrie a României, care va lua o decizie definitivă ce va fi comunicată de îndată petentului.

Conform alineatului următor, pentru cauze de incompatibilitate în legătură cu calitatea de arbitru, survenite ulterior înscrierii în Lista de arbitri, se dispune suspendarea acestuia de către Colegiul Curții de Arbitraj.

Art. 6 („Conducerea Curții de Arbitraj”)

Art. 6 are următorul conținut:

„(1) Curtea de Arbitraj este condusă de către un colegiu alcătuit din președinte, vicepreședinte și 5 membri. Președintele Curții de Arbitraj este aprobat de Colegiul de conducere al Camerei de Comerț și Industrie a României, la propunerea președintelui Camerei de Comerț și Industrie a României, dintre arbitrii înscriși în listă, pentru un mandat de 5 ani, care poate fi reînnoit. Vicepreședintele și membrii Colegiului sunt propuși de președintele Curții de Arbitraj și aprobați de Colegiul de conducere al Camerei de Comerț și Industrie a României.

(2) Colegiul Curții de Arbitraj ia hotărâri cu majoritatea membrilor ce îl compun.

(3) Colegiul Curții de Arbitraj are următoarele atribuții principale:

a) asigură conducerea generală a Curții de Arbitraj;

b) adoptă Regulile de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj;

c) adoptă Regulamentul Colegiului Curții de Arbitraj;

d) propune, dacă este cazul, modificarea prezentului regulament, precum și Normele privind taxele și cheltuielile arbitrale;

e) aprobă Lista de arbitri;

f) convoacă Plenul Curții de Arbitraj;

g) organizează întocmirea de culegeri de jurisprudență a Curții de Arbitraj și avizează publicarea acestora; asigură procurarea de documentație națională și străină necesară desfășurării activității arbitrilor;

h) adoptă Regulamentul Secretariatului Curții de Arbitraj;

i) poate înființa comisii de specialitate, stabilind componența lor, obiectul de activitate, precum și durata acestora;

j) desemnează membrii Consiliului științific al Curții de Arbitraj;

k) poate decide amânarea plăților onorariilor arbitrilor până la rămânerea definitivă a hotărârii pronunțate în acțiunea în anulare, în cazurile în care s-a invocat excepția de necompetență în fața tribunalului arbitral sau excepția nelegalității constituirii tribunalului arbitral.

(4) În caz de imposibilitate temporară a exercitării funcției de președinte, înlocuitorul acestuia este vicepreședintele. De asemenea, vicepreședintele va exercita atribuțiile delegate de președinte.

(5) Președintele Curții de Arbitraj exercită conducerea curentă a acestei curți și o reprezintă în relațiile interne și internaționale. De asemenea, președintele exercită atribuțiile referitoare la organizarea și administrarea litigiilor arbitrale, care îi sunt conferite prin Regulile de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj.

(6) În situația în care președintele se află într-un caz de imposibilitate temporară a exercitării funcției și vicepreședintele, din orice motive, nu îl poate înlocui, atribuțiile sale vor fi exercitate de cel mai în vârstă dintre membrii Colegiului Curții de Arbitraj.

(7) Președintele, vicepreședintele și membrii Colegiului Curții de Arbitraj pot fi desemnați ca arbitri și supraarbitri.

(8) Președintele, vicepreședintele și membrii Colegiului Curții de Arbitraj pot fi revocați de Colegiul de conducere al Camerei de Comerț și Industrie a României. În cazul vicepreședintelui și al membrilor, revocarea se face la propunerea președintelui Curții de Arbitraj.

(9) Colegiul Curții de Arbitraj își exercită prerogativele în baza programului propriu de activitate, care va fi evaluat anual în sesiunea Plenului Curții de Arbitraj.

(10) Colegiul Curții de Arbitraj poate desemna un președinte de onoare al Curții de Arbitraj, din rândul personalităților cu o înaltă reputație academică, cu lângă recunoaștere în domeniul dreptului și cu o contribuție majoră la activitatea și afirmarea prestigiului Curții de Arbitraj.

(11) De asemenea, Colegiul Curții de Arbitraj poate desemna membri onorifici ai Curții de Arbitraj – in honorem sau in memoriam, din rândul foștilor arbitri sau dintre personalitățile marcante ale lumii juridice interne sau internaționale”.

Art. 7 („Consiliul științific al Curții de Arbitraj”)

Art. 7 stabilește următoarele:

„(1) Consiliul științific al Curții de Arbitraj este organ consultativ pe lângă Colegiul Curții de Arbitraj. Membrii Consiliului științific sunt propuși de președintele Curții de Arbitraj și desemnați de Colegiul Curții de Arbitraj dintre specialiștii cu înaltă reputație academică și/sau cu largă experiență profesională și recunoaștere în domeniul dreptului privat, relațiilor economice interne și internaționale și arbitrajului comercial. Membrii Consiliului științific pot avea și calitatea de arbitru sau supraarbitru.

(2) Colegiul Curții de Arbitraj va putea solicita puncte de vedere în legătură cu orice chestiune ce vizează conducerea sau activitatea Curții de Arbitraj.

(3) Consiliul științific va fi condus de un președinte, desemnat de Colegiul Curții de Arbitraj.

(4) Consiliul științific va emite, în exercitarea atribuțiilor sale, puncte de vedere sau rezoluții. Acestea au valoare consultativă.

(5) Președintele Consiliului științific va putea participa, la invitația Colegiului Curții de Arbitraj, la orice ședință a Colegiului, având vot consultativ”.

Art. 8 („Plenul Curții de Arbitraj”)

Art. 8 are următorul conținut:

„(1) Totalitatea arbitrilor înscriși în Lista de arbitri constituie Plenul Curții de Arbitraj.

(2) Plenul Curții de Arbitraj dezbate informările Colegiului Curții de Arbitraj cu privire la activitatea desfășurată de acesta, discută problemele de drept ivite în activitatea Curții de Arbitraj, în scopul asigurării unei jurisprudențe unitare, și examinează propunerile privind reglementările referitoare la arbitrajul comercial.

(3) Sesiunile Plenului Curții de Arbitraj sunt convocate în baza hotărârii Colegiului Curții de Arbitraj și sunt conduse de președintele Curții de Arbitraj.

(4) Sesiunile Plenului Curții de Arbitraj sunt semestriale”.

Regulamentul privind organizarea și funcționarea Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României (Decizia CCIR nr. 7/2015) was last modified: februarie 2nd, 2016 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter