Decizia ÎCCJ (Complet DCD/C) nr. 32/2016 (comunicat): Dispozițiile art. 262 alin. (1) lit. a) şi alin. (3) lit. b), art. 263 alin. (1), alin. (2) şi alin. (7) din Legea nr. 1/2011, precum şi a dispoziţiilor art. 8, art. 12 alin.(4) şi alin. (5) din Ordinul nr. 5560/2011, art. 8 din Ordinul nr. 6239/2012, art. 8 din Ordinul nr. 5451/2013 şi art. 8 din Ordinul nr. 4895/2014

25 oct. 2016
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 2676

Ordinul nr. 5451/2013

Art. 8

„(1) Norma didactică a personalului didactic din unitățile de învățământ de predare-învățare, de instruire practică și de evaluare curentă a preșcolarilor și a elevilor în clasă, se constituie, în baza documentului de numire/transfer/repartizare pe post/catedră, conform art. 262 alin. (3) din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare și cuprinde ore prevăzute în planul de învățământ la disciplinele corespunzătoare specializării sau specializărilor înscrise pe diploma/diplomele de licență sau de absolvire, pe diploma/diplomele de absolvire a ciclului II de studii universitare de masterat/master în corelație cu ciclul I de studii universitare de licență, pe diploma/certificatul de absolvire a unor programe de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări și/sau ocuparea de noi funcții didactice sau pe diploma/diplomele/certificatul/certificatele de absolvire a unor cursuri postuniversitare, cu durata de cel puțin un an și jumătate, aprobate de Ministerul Educației Naționale – studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de masterat în profilul postului ori pe certificatul de absolvire a unui modul de minimum 90 de credite transferabile care atestă obținerea de competențe de predare a unei discipline din domeniul fundamental aferent domeniului de specializare înscris pe diplomă sau ore conform actului de numire/transfer/repartizare pe post/catedră. Diplomele de doctor și certificatele de absolvire a cursurilor de perfecționare postuniversitare nu se iau în considerare la stabilirea normei didactice.

(2) În baza prevederilor art. 244 alin. (5) lit. d) din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, la ocuparea posturilor didactice/catedrelor, precum și la constituirea normei didactice de predare-învățare-evaluare, pentru absolvenții învățământului superior se iau în considerare și:

a) programele de conversie care asigură dobândirea de noi competențe pentru noi specializări și/sau ocuparea de noi funcții didactice altele decât cele ocupate în baza formării inițiale;
b) studiile universitare de masterat/master cu minimum 90 de credite transferabile, în profilul postului, finalizate cu diplomă obținută ulterior finalizării cu diplomă a studiilor universitare de lungă durată;
c) studiile universitare de masterat/master cu minimum 90 de credite transferabile, în profilul postului, finalizate cu diplomă obținută ulterior finalizării cu diplomă a studiilor universitare de licență și masterat necesare pentru ocuparea de posturi didactice/catedre de nivel liceal/postliceal.

(3) Prin excepție, dacă norma didactică de predare-învățare-evaluare a cadrelor didactice titulare și a celor angajate cu contract individual pe perioadă determinată din învățământul gimnazial nu se poate constitui conform prevederilor alin. (1) și (2) și art. 262 alin. (3) din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, aceasta poate fi constituită din 2/3 din ore de la specializarea sau specializările de bază și completată cu 1/3 din ore de la disciplinele stabilite la art. 263 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare ori prin adăugarea de ore conform prevederilor art. 262 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare. În învățământul gimnazial din mediul rural norma didactică de predare-învățare-evaluare a cadrelor didactice titulare și a celor angajate cu contract individual pe perioadă determinată se poate constitui din 1/2 din ore de la specialitatea sau specialitățile de bază și completată cu 1/2 din ore de la disciplinele stabilite la art. 263 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare ori prin adăugare de ore conform prevederilor art. 262 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare.

Campanie Craciun UJmag 2020

(4) Activitatea și norma didactică pentru personalul didactic din centre, cabinete școlare și interșcolare de asistență psihopedagogică, precum și din centre logopedice se constituie conform Regulamentului privind organizarea și funcționarea centrelor județene/al municipiului București de resurse și asistență educațională, aprobat prin ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5555/2011. Profesorii consilieri din cabinetele școlare/interșcolare de asistență psihopedagogică efectuează 4 ore/săptămână de predare în specialitate sau ore în cadrul curriculumului la decizia școlii din ariile curriculare om și societate sau consiliere și orientare, în acord cu planul-cadru, cu respectarea normei săptămânale de 40 de ore. La nivelul unităților de învățământ se asigură, în ordine, mai întâi orele necesare pentru constituirea/completarea catedrelor profesorilor titulari pe catedre de istorie, istorie-cultură civică, în învățământul gimnazial, respectiv pentru constituirea/completarea catedrelor profesorilor titulari pe catedre de economie, de economie aplicată, de educație antreprenorială, respectiv pe catedre de discipline socio-umane: filosofie și logică și argumentare, psihologie, pedagogie, sociologie, studii sociale, în învățământul liceal, în concordanță cu actul de numire/transfer/repartizare pe post/catedră și apoi cele 4 ore/săptămână pentru profesorii consilieri titulari din cabinetele de asistență psihopedagogică. Profesorii consilieri titulari, pentru care nu pot fi asigurate cele 4 ore/săptămână de predare în specialitate sau ore în cadrul curriculumului la decizia școlii la nivelul unităților de învățământ la care este normat cabinetul de asistență psihopedagogică, participă la ședința de completare a normei didactice în alte unități de învățământ.

(5) În situația în care numărul de elevi/preșcolari pentru care se asigură asistența psihopedagogică din cadrul unității/unităților de învățământ la care este normat un cabinet școlar/interșcolar scade sub numărul minim prevăzut în Regulamentul privind organizarea și funcționarea centrelor județene/al municipiului București de resurse și asistență educațională, aprobat prin ordinul ministrului, educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5555/2011, pentru evitarea situației de restrângere de activitate a profesorului consilier titular în cabinetul respectiv, consiliul de administrație al Centrului Județean/Municipal București de Resurse și Asistență Educațională, denumit în continuare CMBRAE/CJRAE, identifică, la nivelul localității în care funcționează cabinetul școlar/interșcolar unde s-a înregistrat diminuarea numărului de elevi/preșcolari sub limita minimă legală, unități de învățământ pentru care nu se asigură asistența psihopedagogică a elevilor/preșcolarilor și le arondează cabinetului respectiv. În situația în care, la nivelul unei localități în care funcționează cabinetul școlar/interșcolar unde s-a înregistrat diminuarea numărului de elevi/preșcolari sub limita minimă legală, nu se identifică unități de învățământ în care nu se asigură asistența psihopedagogică a elevilor/preșcolarilor, se pot redistribui unitățile de învățământ între cabinetele școlare/interșcolare existente, astfel încât pentru fiecare cabinet să fie asigurat numărul necesar de elevi/preșcolari. În mod excepțional, unui cabinet școlar/interșcolar unde s-a înregistrat diminuarea numărului de elevi/preșcolari sub limita minimă legală, i se pot aronda/redistribui și unități de învățământ din alte localități învecinate, cu acordul profesorului consilier titular din cabinetul respectiv. În perioada de constituire a posturilor didactice/catedrelor și de încadrare a personalului didactic titular, propunerile identificate de consiliul de administrație al CMBRAE/CJRAE se supun aprobării de consiliului de administrație al inspectoratului școlar. În baza hotărârii consiliului de administrație al inspectoratului școlar se emit noi decizii de repartizare profesorilor consilieri titulari pentru care se schimbă structura unităților de învățământ la care sunt normate cabinetele interșcolare de asistență psihopedagogică.

(6) Activitatea și norma didactică pentru personalul didactic din Casa Corpului Didactic sunt reglementate de Regulamentul de organizare și funcționare a caselor corpului didactic, aprobat prin ordinul ministrului, educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5554/2011.

(7) Norma didactică de predare-învățare-evaluare a personalului didactic din cluburile sportive școlare: profesor, antrenor, profesor-antrenor este de 18 ore pe săptămână și se constituie conform Regulamentului privind organizarea și funcționarea unităților de învățământ cu program sportiv suplimentar, aprobat prin ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5570/2011.

(8)Pe posturile didactice/catedrele din palatele și cluburile copiilor și elevilor/Palatul Național al Copiilor se încadrează: învățători, antrenori, maiștri-instructori, institutori și profesori cu specializări în profilul postului. Norma didactică de predare-învățare-evaluare a personalului didactic din palatele și cluburile copiilor și elevilor/Palatul Național al Copiilor se stabilește în funcție de nivelul studiilor, după cum urmează:

a) 24 de ore pe săptămână pentru absolvenții studiilor medii, postliceale sau școlilor de maiștri cu diplomă de absolvire în profilul postului, cu salarizarea corespunzătoare nivelului de studii medii/postliceale, învățător, maistru-instructor, antrenor;
b) 24 de ore pe săptămână pentru învățători și maiștri-instructori, absolvenți ai studiilor medii, postliceale sau școlilor de maiștri cu diplomă de absolvire în profilul postului și cu diplomă de absolvire sau de licență ai învățământului superior într-un alt domeniu, cu salarizarea corespunzătoare nivelului de studii de institutor cu studii superioare de lungă sau scurtă durată;
c) 18 ore pe săptămână pentru absolvenții colegiilor universitare de institutori cu diplomă de absolvire în profilul postului, cu salarizarea corespunzătoare de nivelului de studii de institutor cu studii superioare de scurtă durată;
d) 18 ore pe săptămână pentru absolvenții colegiilor universitare de antrenori cu diplomă de absolvire în profilul postului, încadrați în funcția didactică de antrenor și salarizarea corespunzătoare funcției;
e)18 ore pe săptămână pentru absolvenții învățământului superior cu diplomă de absolvire sau de licență în profilul postului, cu salarizarea corespunzătoare nivelului de studii profesor cu studii superioare de scurtă durată sau studii superioare de lungă durată.

(9) Schimbarea profilului unui post pentru care există autorizare/acreditare din cluburile sportive școlare, precum și din palatele și cluburile copiilor și elevilor/Palatul Național al Copiilor, se realizează de către consiliul de administrație al unității de învățământ, conform art. 93 din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare. Înființarea de noi profiluri se realizează numai cu acordul conducerii inspectoratului școlar județean/al municipiului București, respectiv cu acordul Ministerului Educației Naționale pentru Palatul Național al Copiilor, de regulă în perioada întocmirii proiectului planului de școlarizare.

(10) Pentru profesorii documentariști, activitatea și norma didactică se stabilesc potrivit Regulamentului de organizare și funcționare a bibliotecilor școlare și a centrelor de documentare și informare, aprobat prin ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5556/2011.

(11) Norma didactică a personalului didactic din serviciile specializate aflate în subordinea direcțiilor județene de asistență socială și protecția copilului, transferat conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/1997 privind protecția copilului aflat în dificultate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 108/1998, este de 25 de ore pe săptămână, în raport cu care se stabilesc drepturile salariale. Personalul didactic din serviciile specializate aflate în subordinea direcțiilor județene de asistență socială și protecția copilului, transferat conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/1997 privind protecția copilului aflat în dificultate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 108/1998, beneficiază de toate drepturile personalului didactic prevăzute în Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare”.

 

Ordinul nr. 4895/2014

Art. 8

Videoconferința regională de insolvență Buzău

„(1) Norma didactică a personalului didactic din unitățile de învățământ de predare-învățare, de instruire practică și de evaluare curentă a preșcolarilor și a elevilor în clasă, se constituie, în baza documentului de numire/transfer/repartizare pe post/catedră, conform art. 262 alin. (3)-(5) din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare și cuprinde ore prevăzute în planul de învățământ la disciplinele corespunzătoare specializării sau specializărilor înscrise pe diploma/diplomele de licență sau de absolvire, pe diploma/diplomele de absolvire a ciclului II de studii universitare de masterat/master în corelație cu ciclul I de studii universitare de licență, pe diploma/certificatul de absolvire a unor programe de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări și/sau ocuparea de noi funcții didactice sau pe diploma/diplomele/certificatul/certificatele de absolvire a unor cursuri postuniversitare, cu durata de cel puțin un an și jumătate, aprobate de Ministerul Educației Naționale – studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de masterat în profilul postului ori pe certificatul de absolvire a unui modul de minimum 90 de credite transferabile care atestă obținerea de competențe de predare a unei discipline din domeniul fundamental aferent domeniului de specializare înscris pe diplomă sau ore conform actului de numire/transfer/repartizare pe post/catedră. Diplomele de doctor și certificatele de absolvire a cursurilor de perfecționare postuniversitare nu se iau în considerare la stabilirea normei didactice.

(2) În baza prevederilor art. 244 alin. (5) lit. d) din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, la ocuparea posturilor didactice/catedrelor, precum și la constituirea normei didactice de predare-învățare-evaluare, pentru absolvenții învățământului superior se iau în considerare și:

a) programele de conversie care asigură dobândirea de noi competențe pentru noi specializări și/sau ocuparea de noi funcții didactice altele decât cele ocupate în baza formării inițiale;
b) studiile universitare de masterat/master cu minimum 90 de credite transferabile, în profilul postului, finalizate cu diplomă obținută ulterior finalizării cu diplomă a studiilor universitare de lungă durată;
c) studiile universitare de masterat/master cu minimum 90 de credite transferabile, în profilul postului, finalizate cu diplomă obținută ulterior finalizării cu diplomă a studiilor universitare de licență și masterat necesare pentru ocuparea de posturi didactice/catedre de nivel liceal/postliceal.

(3) Prin excepție, dacă norma didactică de predare-învățare-evaluare a cadrelor didactice titulare și a celor angajate cu contract individual pe perioadă determinată din învățământul gimnazial nu se poate constitui conform prevederilor alin. (1) și (2), respectiv prevederilor art. 262 alin. (3)-(5) din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, aceasta poate fi constituită din 2/3 din ore de la specializarea sau specializările de bază și completată cu 1/3 din ore de la disciplinele stabilite la art. 263 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare ori prin adăugarea de ore conform prevederilor art. 262 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare. În învățământul gimnazial din mediul rural norma didactică de predare-învățare-evaluare a cadrelor didactice titulare și a celor angajate cu contract individual pe perioadă determinată se poate constitui din 1/2 din ore de la specialitatea sau specialitățile de bază și completată cu 1/2 din ore de la disciplinele stabilite la art. 263 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare ori prin adăugare de ore conform prevederilor art. 262 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare.

(4) Activitatea și norma didactică pentru personalul didactic din centre, cabinete școlare și interșcolare de asistență psihopedagogică, precum și din centre logopedice se constituie conform Regulamentului privind organizarea și funcționarea centrelor județene/al municipiului București de resurse și asistență educațională, aprobat prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5555/2011, cu modificările și completările ulterioare. Profesorii consilieri din cabinetele școlare/interșcolare de asistență psihopedagogică efectuează 4 ore/săptămână de predare în specialitate sau ore în cadrul curriculumului la decizia școlii din ariile curriculare om și societate sau consiliere și orientare ori în cadrul programului “A doua șansă”, în acord cu planul-cadru, conform specializării/specializărilor înscrise pe diploma/diplomele de studii, în concordanță cu conform specializării/specializărilor înscrise pe diploma/diplomele de studii, în concordanță cu Centralizatorul privind disciplinele de învățământ, domeniile și specializările, precum și probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învățământul preuniversitar, denumit în continuare Centralizator. La nivelul unităților de învățământ se asigură, în ordine, mai întâi orele necesare pentru constituirea/completarea catedrelor profesorilor titulari pe catedre de istorie, istorie-cultură civică, în învățământul gimnazial, respectiv pentru constituirea/completarea catedrelor profesorilor titulari pe catedre de economie, de economie aplicată, de educație antreprenorială, respectiv pe catedre de discipline socio-umane: filosofie și logică și argumentare, psihologie, pedagogie, sociologie, studii sociale, în învățământul liceal, în concordanță cu actul de numire/transfer/repartizare pe post/catedră și apoi cele 4 ore/săptămână pentru profesorii consilieri titulari din cabinetele de asistență psihopedagogică. Profesorii consilieri titulari, pentru care nu pot fi asigurate cele 4 ore/săptămână de predare în specialitate sau ore în cadrul curriculumului la decizia școlii ori în cadrul programului, “A doua șansă” la nivelul unităților de învățământ la care este normat cabinetul de asistență psihopedagogică, participă la ședința de completare a normei didactice în alte unități de învățământ.

(5) În situația în care numărul de elevi/preșcolari pentru care se asigură asistența psihopedagogică din cadrul unității/unităților de învățământ la care este normat un cabinet școlar/interșcolar scade sub numărul minim prevăzut în Regulamentul privind organizarea și funcționarea centrelor județene/al municipiului București de resurse și asistență educațională, aprobat prin Ordinul ministrului, educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5555/2011, cu modificările și completările ulterioare, pentru evitarea situației de restrângere de activitate a profesorului consilier titular în cabinetul respectiv, consiliul de administrație al Centrului Județean/Municipal București de Resurse și Asistență Educațională, denumit în continuare CMBRAE/CJRAE, identifică, la nivelul localității în care funcționează cabinetul școlar/interșcolar unde s-a înregistrat diminuarea numărului de elevi/preșcolari sub limita minimă legală, unități de învățământ pentru care nu se asigură asistența psihopedagogică a elevilor/preșcolarilor și le arondează cabinetului respectiv. În situația în care, la nivelul unei localități în care funcționează cabinetul școlar/interșcolar unde s-a înregistrat diminuarea numărului de elevi/preșcolari sub limita minimă legală, nu se identifică unități de învățământ în care nu se asigură asistența psihopedagogică a elevilor/preșcolarilor, se pot redistribui unitățile de învățământ între cabinetele școlare/interșcolare existente, astfel încât pentru fiecare cabinet să fie asigurat numărul necesar de elevi/preșcolari. În mod excepțional, unui cabinet școlar/interșcolar la nivelul căruia s-a înregistrat diminuarea numărului de elevi/preșcolari sub limita minimă legală, i se pot aronda/redistribui și unități de învățământ din alte localități învecinate. În perioada de constituire a posturilor didactice/catedrelor și de încadrare a personalului didactic titular, propunerile identificate de consiliul de administrație al CMBRAE/CJRAE se supun aprobării de consiliului de administrație al inspectoratului școlar. În baza hotărârii consiliului de administrație al inspectoratului școlar se emit noi decizii de repartizare profesorilor consilieri titulari pentru care se schimbă structura unităților de învățământ în care sunt normate cabinetele interșcolare de asistență psihopedagogică.

(6) Activitatea și norma didactică pentru personalul didactic din Casa Corpului Didactic sunt reglementate de Regulamentul de organizare și funcționare a caselor corpului didactic, aprobat prin Ordinul ministrului, educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5554/2011.

(7) Norma didactică de predare-învățare-evaluare a personalului didactic din cluburile sportive școlare: profesor, antrenor, profesor-antrenor este de 18 ore pe săptămână și se constituie conform Regulamentului privind organizarea și funcționarea unităților de învățământ cu program sportiv suplimentar, aprobat prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5570/2011.

(8) Pe posturile didactice/catedrele din palatele și cluburile copiilor și elevilor/Palatul Național al Copiilor se încadrează: învățători, antrenori, maiștri-instructori, institutori și profesori cu specializări în profilul postului. Norma didactică de predare-învățare-evaluare a personalului didactic din palatele și cluburile copiilor și elevilor/Palatul Național al Copiilor se stabilește în funcție de nivelul studiilor, după cum urmează:

a) 24 de ore pe săptămână pentru absolvenții studiilor medii, postliceale sau școlilor de maiștri cu diplomă de absolvire în profilul postului, cu salarizarea corespunzătoare nivelului de studii medii/postliceale, învățător, maistru-instructor, antrenor;
b) 24 de ore pe săptămână pentru învățători și maiștri-instructori, absolvenți ai studiilor medii, postliceale sau școlilor de maiștri cu diplomă de absolvire în profilul postului și cu diplomă de absolvire sau de licență ai învățământului superior într-un alt domeniu, cu salarizarea corespunzătoare nivelului de studii de institutor cu studii superioare de lungă sau scurtă durată;
c) 18 ore pe săptămână pentru absolvenții colegiilor universitare de institutori cu diplomă de absolvire în profilul postului, cu salarizarea corespunzătoare de nivelului de studii de institutor cu studii superioare de scurtă durată;
d) 18 ore pe săptămână pentru absolvenții colegiilor universitare de antrenori cu diplomă de absolvire în profilul postului, încadrați în funcția didactică de antrenor și salarizarea corespunzătoare funcției;
e) 18 ore pe săptămână pentru absolvenții învățământului superior cu diplomă de absolvire sau de licență în profilul postului, cu salarizarea corespunzătoare nivelului de studii profesor cu studii superioare de scurtă durată sau studii superioare de lungă durată.

(9) Schimbarea profilului unui post pentru care există autorizare/acreditare din cluburile sportive școlare, precum și din palatele și cluburile copiilor și elevilor/Palatul Național al Copiilor, se realizează de către consiliul de administrație al unității de învățământ, conform art. 93 din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare. Înființarea de noi profiluri se realizează numai cu acordul conducerii inspectoratului școlar județean/al municipiului București, respectiv cu acordul Ministerului Educației Naționale pentru Palatul Național al Copiilor, de regulă în perioada întocmirii proiectului planului de școlarizare.

(10) Pentru profesorii documentariști, activitatea și norma didactică se stabilesc potrivit Regulamentului de organizare și funcționare a bibliotecilor școlare și a centrelor de documentare și informare, aprobat prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5556/2011.

(11) Norma didactică a personalului didactic din serviciile specializate aflate în subordinea direcțiilor județene de asistență socială și protecția copilului, transferat conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/1997 privind protecția copilului aflat în dificultate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 108/1998, este de 25 de ore pe săptămână, în raport cu care se stabilesc drepturile salariale. Personalul didactic din serviciile specializate aflate în subordinea direcțiilor județene de asistență socială și protecția copilului, transferat conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/1997 privind protecția copilului aflat în dificultate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 108/1998, beneficiază de toate drepturile personalului didactic prevăzute în Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare.

(12) Cererile privind reducerea normei didactice de predare-învățare-evaluare de către personalul didactic cu o vechime în învățământ de peste 25 de ani și cu gradul didactic I, în conformitate cu prevederile art. 262 alin. (4) și (5) din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, se depun la unitățile de învățământ, în perioada constituirii normei didactice de predare-învățare-evaluare pentru personalul didactic titular propriu, respectiv în perioada 1-4 septembrie 2015 pentru cadrele didactice încadrate prin derularea etapelor de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2015-2016. Orele eliberate se ocupă, numai pe perioadă determinată, în etapele ulterioare ale mobilității personalului didactic din învățământul preuniversitar, cu respectarea prevederilor prezentei Metodologii”.

 

Decizia ÎCCJ (Complet DCD/C) nr. 32/2016

 

Prin Decizia nr. 32/2016, ÎCCJ (Complet DCD/C) a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel Pitești – Secția I civilă în dosarul nr. 1849/90/2015, privind pronunțarea unei hotărâri prealabile și, în consecință, a stabilit că:

În interpretarea dispozițiilor art. 262 alin. (1) lit. a) și alin. (3) lit. b), art. 263 alin. (1), alin. (2) și alin. (7) din Legea nr. 1/2011, precum și a dispozițiilor art. 8, art. 12 alin.(4) și alin. (5) din Ordinul nr. 5560/2011, art. 8 din Ordinul nr. 6239/2012, art. 8 din Ordinul nr. 5451/2013 și art. 8 din Ordinul nr. 4895/2014, orele de educație fizică efectuate de învățători sau de profesori pentru învățământul primar nu se cuprind în norma didactică a acestora și se plătesc, separat, cu ora.

 

Pentru a vedea respectivul comunicat, vizitați site-ul Înaltei Curți de Casație și Justiție (www.scj.ro).

Decizia ÎCCJ (Complet DCD/C) nr. 32/2016 (comunicat): Dispozițiile art. 262 alin. (1) lit. a) și alin. (3) lit. b), art. 263 alin. (1), alin. (2) și alin. (7) din Legea nr. 1/2011, precum și a dispozițiilor art. 8, art. 12 alin.(4) și alin. (5) din Ordinul nr. 5560/2011, art. 8 din Ordinul nr. 6239/2012, art. 8 din Ordinul nr. 5451/2013 și art. 8 din Ordinul nr. 4895/2014 was last modified: octombrie 25th, 2016 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter