CSM a hotărât modificarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a judecătorilor şi procurorilor (ordinea de zi soluționată)

26 ian. 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1577

Despre

  • 21 ianuarie 2016
  • Ședința CSM
  • Hotărâri adoptate
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Potrivit informației publicate pe site-ul CSM (www.csm.ro), în ședința din 21 ianuarie 2016, au fost adoptate mai multe hotărâri. Vă prezentăm, în continuare, o parte din respectivele hotărâri:

Modificarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului de promovare a judecătorilor și procurorilor

Plenul CSM a hotărât modificarea dispozițiilor Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului de promovare a judecătorilor și procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului CSM nr. 621/2006, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

Art. 7 alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

Comisia de organizare a concursului, comisiile de elaborare a subiectelor, comisiile de soluționare a contestațiilor și comisiile de mediere sunt numite de Plenul CSM, la propunerea Direcției resurse umane și organizare și a INM, după caz”.

Art. 11 alin. (1) și (6) se modifică și vor avea următorul conținut:

(1) Comisiile de elaborare a subiectelor, comisiile de soluționare a contestațiilor și comisiile de mediere sunt numite prin hotărâre a Plenului CSM, la propunerea INM. Prin aceeași hotărâre, în cadrul acestor comisii sunt constituite subcomisii pentru fiecare materie de concurs. Comisiile de elaborare a subiectelor, comisiile de soluționare a contestațiilor și comisiile de mediere sunt numite distinct pentru judecători, respectiv procurori, cu excepția comisiilor prevăzute la alin. (4).

(…)

(6) Numărul membrilor comisiilor se stabilește de Consiliul Superior al Magistraturii pentru fiecare concurs, în funcție de numărul candidaților și de materiile pentru care aceștia au optat. Pentru fiecare materie de concurs, subcomisia de elaborare a subiectelor și subcomisia de soluționare a contestațiilor au același număr de membri, dar nu mai puțin de 3 membri”.

– la art. 11, după alin. (6) se introduce un nou alineat, alin. (7). Art. 11 alin. (7) va avea următorul conținut:

(7) Pentru fiecare materie de concurs, subcomisia de mediere este formată din membrii subcomisiei de elaborare a subiectelor, membrii subcomisiei de soluționare a contestațiilor și un alt membru”.

Art. 12 alin. (1) și (2) se modifică și vor avea următorul conținut:

(1) Comisiile de elaborare a subiectelor, de soluționare a contestațiilor și de mediere sunt conduse de câte un președinte, desemnat dintre membrii acestora, prin hotărârea prevăzută la art. 11 alin. (1). Președintele comisiei de elaborare a subiectelor veghează la respectarea regulilor enumerate la art. 13 pct. 1, stabilește timpul de concurs și coordonează activitatea comisiei. Președinții comisiilor de soluționare a contestațiilor și de mediere coordonează activitatea acestora.

(2) Cu excepția situației prevăzută la art. 11 alin. (7), o persoană poate face parte dintr-o singură comisie pentru același concurs”.

Original Black Friday pe UJmag.ro!

Art. 14 se modifică și va avea următorul conținut:

(1) Subcomisiile de soluționare a contestațiilor constituite pentru fiecare disciplină de concurs examinează, sub coordonarea președintelui comisiei de soluționare a contestațiilor și cu consultarea subcomisiilor de elaborare a subiectelor, contestațiile la bareme.

(2) În cazul în care subcomisia de soluționare a contestațiilor respinge toate contestațiile, baremele inițiale de evaluare și notare devin definitive.

(3) În cazul în care membrii subcomisiei de soluționare a contestațiilor apreciază că răspunsul corect este altul decât cel indicat în barem sau răspunsul corect indicat în barem nu este singurul răspuns corect ori nu există nici un răspuns corect, iar membrii subcomisiei de elaborare a subiectelor sunt de acord cu această soluție, subcomisia de soluționare a contestațiilor adoptă baremele definitive.

(4) În situațiile prevăzute la alin. (3), dacă membrii subcomisiei de soluționare a contestațiilor și cei ai subcomisiei de elaborare a subiectelor nu ajung la un acord, baremele de evaluare și notare definitive se stabilesc de către subcomisia de mediere pentru materia respectivă. Subcomisia de mediere hotărăște cu votul majorității membrilor săi.

(5) Baremele definitive stabilite potrivit alin. (2)-(4) se publică pe paginile de internet ale CSM și INM.

(6) Subcomisiile de soluționare a contestațiilor reevaluează lucrările scrise ale căror note inițiale au fost contestate și acordă note conform baremelor de evaluare și notare definitive”.

Art. 20 alin. (4) se modifică și va avea următorul conținut:

(4) Baremele de evaluare și notare se afișează la centrele de concurs la încheierea probei scrise. În termen de 48 de ore de la publicarea baremelor pe paginile de internet ale CSM și INM candidații pot face contestații la bareme, care se depun la Institutul Național al Magistraturii și se soluționează, potrivit art. 14 alin. (1)-(5)”.

– la art. 20, după alin. (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41). Art. 20 alin. (41) va avea următorul conținut:

(41) În situațiile prevăzute la art. 14 alin. (2) și (3), contestațiile la barem se soluționează în termen de 48 de ore de la expirarea termenului de contestare, iar în situațiile prevăzute la art. 14 alin. (4) în termen de 72 de ore de la expirarea termenului de contestare. Soluția se motivează în termen de 3 zile de la expirarea termenului prevăzut pentru soluționarea contestațiilor. Baremele definitive stabilite în urma soluționării contestațiilor se publică de îndată pe paginile de internet ale CSM și INM”.

 

Modificarea Hotărârii Plenului CSM nr. 1294/2015

Plenul CSM a hotărât modificarea Hotărârii Plenului CSM nr. 1294/2015, în sensul menționării corecte a vechimii „de 38 ani, 6 luni și 5 zile în funcțiile de jurisconsult, procuror militar, judecător și judecător militar, dintre care 30 ani, 10 luni și 26 zile în funcția de judecător și judecător militar și 6 luni și 5 zile în funcția de procuror militar și 7 ani, 1 lună și 4 zile în funcția de jurisconsult”, în loc de 35 ani, 2 luni și 18 zile în funcțiile de jurisconsult, procuror militar, judecător și judecător militar, dintre care 30 ani, 10 luni și 23 zile în funcția de judecător, 6 luni și 9 zile în funcția de procuror militar și 3 ani, 9 luni și 16 zile în funcția de jurisconsult” și îndreptarea erorii materiale strecurate în conținutul hotărârii Plenului sus-menționate, în sensul înlocuirii datei 16.02.2016 cu 18.02.2016 și a datei de 16.02.2017 cu 18.02.2017.

 

Modificarea Statutului personalului de instruire al INM

Plenul CSM a aprobat următoarele propuneri de modificare a Statutului personalului de instruire al INM, după cum urmează:

– la art. 13, după alineatul (2), se introduc două noi alineate, alin. (21) și (22). Art. 13 alin. (21) și (22) vor avea următorul conținut:

„(21) Institutul Național al Magistraturii va solicita colegiului de conducere al instanței sau parchetului unde candidatul își desfășoară activitatea date privind activitatea profesională a acestuia, precum și conduita sa în cadrul instanței sau parchetului. Pentru candidații care nu desfășoară activitatea într-o instanță sau parchet, datele sunt solicitate de la actualul loc de muncă.

(22) Odată cu documentele la care se referă alin. (2), candidatul va depune și o declarație pe proprie răspundere cu privire la inexistența oricărui motiv care l-ar face incompatibil, potrivit Statutului, cu exercitarea calității de formator/coordonator de practică”.

Art. 15 alin. (3) lit. c) se modifică și va avea următorul conținut:

c) capacitate de documentare din diverse surse, în limba română, și, după caz, în limbi de circulație internațională”.

Art. 15 alin. (6) și (7) se modifică și vor avea următorul conținut:

(6) În cea de a treia etapă a procedurii de recrutare, candidații la postul de coordonator de practică vor fi suspuși evaluării în cadrul unei perioade de probă de o lună, în cadrul programului de stagiu al auditorilor de justiție, criteriile de evaluare fiind următoarele:

a ) capacitatea de comunicare și relaționare în lucrul cu auditorii de justiție;

b) coerența și eficiența planificării și organizării perioadei de probă;

c ) periodicitatea îndrumărilor; d) eficiența feedback-ului.

(7) După susținerea secvenței demonstrative de seminar, respectiv a perioadei de probă prevăzute la alin. (6), comisia de selecție, acordând punctaje de la 1 la 10, va realiza un clasament al candidaților și îl va comunica acestora. Comisia de selecție va avea în vedere cu caracter consultativ chestionarele de evaluare completate de către participanții la secvența demonstrativă/perioada de probă precum și autoevaluarea realizată în cadrul discuției finale cu candidatul. Vor putea fi recomandați pentru recrutare, în limita posturilor disponibile de formator sau coordonator de practică, conform anunțului cu privire la recrutare numai candidații care obțin punctajul minim 8”.

– La art. 15, după alin. (7), se introduce un nou alineat, alin. (71). Art. 15 alin. (71) va avea următorul conținut:

(71) Candidații care au obținut punctajul minim 8, dar pentru care nu s-a făcut propunerea de recrutare din lipsa locurilor disponibile vor fi trecuți pe o listă de rezervă”.

– După art. 16, se introduce un nou articol, art. (161) cu următorul conținut:

„În mod excepțional, pentru motive întemeiate, Consiliului Științific va putea propune CSM numirea în calitate de formator sau coordonator de practică a unei persoane din lista de rezervă prevăzută la art. 15 alin. (71 ), în maximum un an de la încheierea procedurii de recrutare anterioare.”

– La art. 36, după alin. (2), se introduc două noi alineate, alin. (3) și (4). Art. 36 alin. (3) și (4) vor avea cu următorul conținut:

(3) În cazul judecătorilor și procurorilor detașați, încetarea detașării conduce la încetarea formei de colaborare cu normă întreagă.

(4) Încetarea formei de colaborare cu normă întreagă nu conduce la pierderea calității de formator”.

 

Modificare a art. 52 alin. (3) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor

Plenul CSM a hotărât sesizarea Ministerului Justiției cu următoarea propunere de modificare a art. 52 alin. (3) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, după cum urmează:

(3) Pot participa la concursul de promovare în funcția de judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție judecătorii și procurorii care îndeplinesc următoarele condiții:

a) au cel puțin gradul de curte de apel sau parchet de pe lângă curtea de apel;

b) au îndeplinit efectiv cel puțin 3 ani funcția de judecător la curtea de apel sau de procuror la parchetul de pe lângă curtea de apel ori la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;

c) au obținut calificativul „foarte bine” la ultimele 3 evaluări;

d) nu au fost sancționați disciplinar;

e) au o vechime în funcția de judecător sau procuror de cel puțin 15 ani. Prin excepție de la dispozițiile lit. b), pot participa la concurs și judecătorii și procurorii care au îndeplinit efectiv cel puțin 5 ani funcția de judecător la tribunal sau tribunal specializat sau de procuror la parchetul de pe lângă tribunal sau tribunal specializat ori au îndeplinit efectiv cel puțin 5 ani, cumulat, funcția de judecător la tribunal sau tribunal specializat și la curtea de apel sau de procuror la parchetul de pe lângă tribunal sau tribunal specializat și la parchetul de pe lângă curtea de apel ori la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, dacă au o vechime în funcția de judecător sau procuror de cel puțin 20 ani”.

 

Problemele constatate de către comisia de organizare a concursului de promovare în funcții de execuție

Cu privire la problemele constatate de către comisia de organizare a concursului de promovare în funcții de execuție, în activitatea de verificare a îndeplinirii de către candidați a condiției privind calificativul la ultima evaluare Plenul CSM a hotărât următoarele, cu mențiunea că aspectele stabilite vizează evaluările efectuate în temeiul Regulamentului privind evaluarea activității profesionale a judecătorilor și procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului CSM nr. 676/2007, în forma anterioară intrării în vigoare a Hotărârii Plenului CSM nr. 1157/2015, respectiv data de 01.01.2016:

1. lipsa primei evaluări profesionale ca urmare a neîmplinirii termenului de 2 ani de activitate efectivă de la data numirii în funcție, indiferent de motivul care a determinat această situație, impune respingerea cererii de înscriere la concursul de promovare în funcții de execuție;

2. în cazul împlinirii termenului de 3 ani de activitate efectivă de la ultima evaluare, fără a fi efectuată următoarea evaluare profesională, va fi avută în vedere ultima evaluare;

3. de principiu, în raport cu dispozițiile art. 9 pct. 1 și art. 15 alin. (1) din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de promovare a judecătorilor și procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului CSM nr.621/2006, cu modificările și completările ulterioare, comisia de organizare are competența de a verifica respectarea termenului de 2 ani de activitate efectivă de la data numirii în funcție (în cazul primei evaluări), respectiv de 3 ani de activitate efectivă de la data ultimei evaluări (în cazul celorlalte evaluări);

4. în cazul în care prima evaluare/celelalte evaluări nu vizează o perioadă de 2 ani, respectiv de 3 ani de activitate efectivă, evaluarea efectuată este neconformă, echivalând cu lipsa acesteia, chiar dacă termenul de 2 ani, respectiv de 3 ani, s-a împlinit până la data verificării îndeplinirii condițiilor de participare la concursul de promovare;

5. în situația în care rapoartele de evaluare nu conțin date care să permită stabilirea perioadei de evaluare, se vor solicita relații în acest sens comisiilor de evaluare, urmând ca, în funcție de situația constatată după comunicarea relațiilor solicitate, să se procedeze conform soluției adoptate la punctul 4.

6. în cazul în care candidații judecători, respectiv procurori, au beneficiat de evaluare în perioada în care au îndeplinit și funcția de procuror, respectiv de judecător, vor fi avute în vedere acele evaluări, dacă nu s-a împlinit termenul de 2 ani de la numirea în noile funcții.

 

Alte hotărâri ale Plenului CSM

Plenul CSM, după suplimentarea ordinii de zi a acestei ședințe, a hotărât că este necesară exprimarea unei poziții față de impactul pe care îl va avea asupra sistemului judiciar Decizia Curții Constituționale prin care a fost soluționată excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 318 din Codul de procedură penală.

Plenul CSM a aprobat participarea INM, în calitate de co-beneficiar, cu contribuție la cofinanțare, în cadrul următoarelor proiecte cu finanțare europeană:

– un proiect cu accent asupra aplicării legislației europene în domeniul concurenței, derulat în parteneriat cu Academia de Drept European de la Trier (ERA);

– un proiect de cooperare în domeniul concurenței – aplicarea Directivei 2014/104 a Parlamentului European și a Consiliului din 26 noiembrie 2014 privind anumite norme care guvernează acțiunile în despăgubire în temeiul dreptului intern în cazul încălcărilor dispozițiilor legislației în materie de concurență a statelor membre și a Uniunii Europene, derulat în parteneriat cu Freedom House România.

Plenul CSM a stabilit numărul de posturi pentru concursul pentru promovarea pe loc în funcții de execuție a judecătorilor, pentru anul 2016, respectiv 150 locuri, repartizate după cum urmează: 50 locuri la curțile de apel și 100 locuri la tribunale.

Plenul CSM a stabilit numărul de posturi pentru concursul pentru promovarea pe loc în funcții de execuție a procurorilor pentru anul 2016, respectiv 60 posturi, repartizate, după cum urmează: 5 posturi la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, 15 posturi la parchetele de pe lângă curțile de apel și 40 posturi la parchetele de pe lângă tribunale.

Plenul CSM a aprobat Raportul privind participarea delegației CSM la întâlnirea echipei de proiect „Independență și responsabilitate” organizată de Rețeaua Europeană a Consiliilor Judiciare, Bruxelles, 03-04 decembrie 2015.

Plenul CSM a apreciat că se impune abrogarea Hotărârii Plenului CSM nr. 1237/2013, de interpretare a art. 88 din vechiul Regulament de ordine interioară a instanțelor judecătorești.

 

Pentru a vedea ordinea de zi soluționată în ședința din 21 ianuarie 2016, vizitați site-ul CSM (www.csm.ro).

CSM a hotărât modificarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului de promovare a judecătorilor și procurorilor (ordinea de zi soluționată) was last modified: ianuarie 25th, 2016 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter