Aprobarea Programului „Henri Coandă” (H.G. nr. 1432/2022)

8 dec. 2022
Vizualizari: 172

Actul public în Monitorul Oficial

PreambulSumar
H.G. nr. 1432/2022 privind aprobarea Programului „Henri Coandă”

(M. Of. nr. 1172 din data de 7 decembrie 2022)

 

În temeiul:

– art. 108 din Constituția României;

– art. 25 lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Se aprobă Programul „Henri Coandă”.

 

În M. Of. nr. 1172 din data de 7 decembrie 2022 s-a publicat H.G. nr. 1432/2022 privind aprobarea Programului „Henri Coandă”.

Vă prezentăm, în cele ce urmează, cele mai importante dispoziții din respectivul act normativ:

Art. 1

(1) Se aprobă Programul „Henri Coandă” pentru finanțarea participării la competițiile tehnico-științifice internaționale destinate elevilor și studenților și premierea rezultatelor obținute la astfel de competiții, denumit în continuare programul „Henri Coandă”.

(2) Finanțarea programului „Henri Coandă” se asigură din bugetul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, în limita fondurilor aprobate anual în bugetul acestuia.

Art. 2

În sensul prezentei hotărâri, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) bursă de cercetare – sumă de bani acordată unui grup format dintr-un mentor și minimum încă doi membri ai echipei de proiect, având calitatea de elevi ai învățământului secundar și/sau ai învățământului terțiar nonuniversitar sau studenți în cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate în România, care desfășoară nemijlocit activități de cercetare-dezvoltare sau inovare pentru participarea la competiții tehnico-științifice internaționale;

b) competiție tehnico-științifică – competiție internațională cu o componentă tehnico-științifică evidentă, care, prin participarea extracurriculară a elevilor din învățământul secundar și/sau din învățământul terțiar nonuniversitar, precum și a studenților, este susceptibilă de a realiza tranziția către înțelegerea unui proiect de cercetare-dezvoltare și inovare (CDI);

c) mentor – cadru didactic din învățământul preuniversitar sau universitar, care asigură coordonarea și îndrumarea tehnico-științifică a membrilor grupului, beneficiari ai finanțării;

d) organizație gazdă – unitate/instituție de învățământ și/sau organizație de cercetare publică sau privată din România, care oferă condiții adecvate de desfășurare a activităților de cercetare-dezvoltare și inovare și sprijină participarea elevilor și studenților la competiții tehnico-științifice internaționale, precum și gestionarea finanțării activităților care se desfășoară în cadrul bursei de cercetare;

e) premiu – sumă de bani acordată de către Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării elevilor și studenților, în urma rezultatelor participării acestora la competițiile tehnico-științifice internaționale.

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

Art. 3

(1) Programul „Henri Coandă” atrage, formează și stimulează interesul elevilor și studenților către domeniile cercetare-dezvoltare, inovare și transformare digitală, respectiv formează și dezvoltă noi talente prin sprijinirea participării și recunoașterea performanței la competițiile tehnico-științifice internaționale destinate elevilor și studenților.

(2) Programul „Henri Coandă” asigură:

a) formarea unei noi generații deschise către cunoaștere la nivel european și internațional;

b) stimularea interesului elevilor învățământului secundar și/sau ai învățământului terțiar nonuniversitar și al studenților din cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate în România pentru domeniile vizate;

c) dezvoltarea abilităților și competențelor elevilor și studenților de a lucra în echipe și de a desfășura activități în domeniile vizate;

d) creșterea numărului de tineri români care își doresc să rămână și să desfășoare activități în domeniile vizate în România.

Art. 4

(1) Programul „Henri Coandă” este alcătuit din două tipuri de instrumente de finanțare:

a) burse pentru participarea la competițiile tehnico-științifice internaționale;

b) premii pentru rezultatele obținute la competițiile tehnicoștiințifice internaționale.

(2) Modalitățile de acordare a finanțării se realizează prin:

a) bursele de cercetare pentru participarea la competițiile tehnico-științifice internaționale, care se acordă în urma unui proces de evaluare și selecție a propunerilor depuse de către organizația gazdă;

b) premii acordate pe baza rezultatelor elevilor sau studenților care includ unul dintre locurile I, II sau III într-o competiție internațională. Pentru acordarea premiilor nu este necesară evaluarea.

Art. 5

(1) În cazul sprijinului pentru participarea la competițiile tehnico-științifice internaționale, condițiile minime de eligibilitate sunt următoarele:

a) activitatea de cercetare pentru care se acordă bursa se desfășoară cu sprijinul unei organizații gazdă, în sensul definit în prezenta hotărâre;

b) membrii echipei de proiect sunt elevi din instituții de învățământ secundar și/sau învățământ terțiar nonuniversitar sau studenți în cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate în România.

(2) Normele metodologice de acordare a finanțării burselor de cercetare, tipurile de cheltuieli eligibile, precum și modelele documentelor necesare depunerii, contractării și monitorizării burselor de cercetare, respectiv a premiilor prin programul „Henri Coandă” se stabilesc prin ordin al ministrului cercetării, inovării și digitalizării în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 6

(1) Valorile instrumentelor de finanțare din cadrul programului „Henri Coandă” sunt după cum urmează:

a) valoarea sprijinului pentru o bursă de cercetare este de cel mult 100.000 lei;

b) valorile premiilor pentru rezultatele obținute la competițiile tehnico-științifice internaționale sunt: 15.000 lei pentru locul I, 9.000 lei pentru locul II, 6.000 lei pentru locul III.

(2) Anual se acordă 20 de burse de cercetare, 50 de premii pentru locul I, 50 de premii pentru locul II și 50 de premii pentru locul III.

(3) Premiile prevăzute la alin. (1) lit. b) se acordă individual, pentru fiecare persoană care a obținut rezultatul, inclusiv mentorului. Mentorul primește un singur premiu, indiferent de numărul de membri din cadrul unei echipe coordonate și câte un premiu pentru fiecare elev sau student coordonat, dacă cel din urmă nu face parte dintr-o echipă.

(4) Sumele prevăzute la alin. (1) se indexează din oficiu, în fiecare an, cu rata medie anuală a inflației, indicator definitiv, cunoscut la data de 1 ianuarie a fiecărui an în care se face indexarea și comunicat de Institutul Național de Statistică. Dacă în urma indexării rezultă un cuantum al drepturilor mai mic, se păstrează cuantumul aflat în plată.

Art. 7

În cazul burselor de cercetare, finanțarea se acordă în baza unui contract anual sau multianual încheiat între Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării și organizația gazdă.

Art. 8

(1) Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, în calitate de autoritate de stat pentru cercetare-dezvoltare, stabilește anual, în bugetul propriu, plafoanele de angajare a cheltuielilor pentru programul „Henri Coandă”.

(2) Depunerea solicitărilor se realizează în conformitate cu calendarul competițional și cu metodologia prevăzută la art. 5 alin. (2), publicată pe pagina de internet www.research.gov.ro în cadrul paginii dedicate acestui instrument de finanțare.

(3) În implementarea programului „Henri Coandă”, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării are calitatea de autoritate contractantă, cu rol de finanțare, control, monitorizare și evaluare.

(4) Atribuțiile Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, în calitate de autoritate contractantă, se stabilesc prin ordinul prevăzut la art. 5 alin. (2).

Art. 9

(1) Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării realizează și acordă elevilor și studenților beneficiari ai bursei de cercetare și/sau ai premiilor prevăzute de prezenta hotărâre, așa cum sunt definite la art. 2, însemnul „Henri Coandă”.

(2) Titularii însemnului „Henri Coandă” au dreptul de a-l purta în cadrul tuturor competițiilor tehnico-științifice internaționale la care participă, în scopul promovării imaginii programului și a culturii de cercetare națională.

(3) Însemnul „Henri Coandă” este reglementat prin ordinul prevăzut la art. 5 alin. (2).

 

Aprobarea Programului „Henri Coandă” (H.G. nr. 1432/2022) was last modified: decembrie 8th, 2022 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.