Aprobarea Normelor de aplicare a art. 30^3 alin. (2) şi 30^11 din Codul vamal (OPAVR nr. 461/2024)

7 feb. 2024
Vizualizari: 79

Actul publicat în Monitorul Oficial

PreambulSumar
 

Ordinul președintelui Autorității Vamale Române (OPAVR) nr. 461/2024 privind aprobarea Normelor de aplicare a art. 30^3 alin. (2) și a art. 30^11 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României

(M. Of. nr. 108 din 6 februarie 2024)

Având în vedere:

– art. 45 și 90 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii;

– cap. II1 – Dispoziții privind suspendarea executării actului administrativ fiscal care are ca efect aplicarea de taxe la import sau la export corespunzător datoriei vamale și a altor taxe al titlului I din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României;

În temeiul:

– art. 2 alin. (5) din Legea nr. 268/2021 pentru înființarea Autorității Vamale Române și pentru modificarea unor acte normative;

– art. 8 alin. (3) din H.G. nr. 237/2022 privind organizarea și funcționarea Autorității Vamale Române și pentru modificarea pct. 1 de la lit. C din cadrul anexei nr. 1 la H.G. nr. 791/2009 privind condițiile pentru certificarea aeroporturilor civile internaționale sau deschise traficului aerian internațional.

Se aprobă Normele de aplicare a art. 30^3 alin. (2) și a art. 30^11 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României.

 

În M. Of. nr. 108 din data de 6 februarie 2024 s-a publicat Ordinul președintelui Autorității Vamale Române (OPAVR) nr. 461/2024 privind aprobarea Normelor de aplicare a art. 30^3 alin. (2) și a art. 30^11 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României.

Vă prezentăm, în continuare, cele mai importante prevederi menționate în Ordin.

Art. 1

Se aprobă Normele de aplicare a art. 30^3 alin. (2) și a art. 30^11 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Anexă

NORME de aplicare a art. 30^3 alin. (2) și a art. 30^11 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României

Structură

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

CAPITOLUL I: Dispoziții generale

CAPITOLUL II: Depunerea și analizarea cererilor privind suspendarea executării actului administrativ fiscal care are ca efect aplicarea de taxe la import sau la export corespunzător datoriei vamale și a altor taxe

CAPITOLUL III: Monitorizarea îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 30^4 alin. (3) din Legea nr. 86/2006, cu modificările și completările ulterioare, de către titularul deciziei pe toată perioada acordării suspendării

CAPITOLUL IV: Dispoziții finale

 

Art. 1

Prezentele norme stabilesc, în aplicarea dispozițiilor art. 45 și 90 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii, cu modificările și completările ulterioare, și ale capitolului II1 al titlului I din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările și completările ulterioare, componența și atribuțiile Comisiei de soluționare a cererilor de suspendare a executării actelor administrativ fiscale care au ca efect aplicarea de taxe la import sau export corespunzător datoriei vamale și a altor taxe, precum și structura competentă care monitorizează îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 304 alin. (3) din Legea nr. 86/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2

(1) În vederea soluționării cererilor privind suspendarea executării actului administrativ fiscal care are ca efect aplicarea de taxe la import sau la export corespunzător datoriei vamale și a altor taxe, în cadrul direcțiilor regionale vamale se constituie câte o comisie formată din:

a) președinte – director executiv al direcției regionale vamale;

b) membru – șef serviciu proceduri vamale și în domeniul produselor accizabile;

c) membru – șef serviciu control ulterior;

d) membru – consilier juridic.

(2) Secretariatul comisiei este asigurat de serviciul proceduri vamale și în domeniul produselor accizabile.

(3) Pentru fiecare membru titular al comisiei se desemnează câte un membru supleant. Membrul supleant este reprezentat de înlocuitorul de drept al membrului titular și își desfășoară activitatea în absența justificată a acestuia.

Art. 3

(1) Persoanele interesate depun cererea, prevăzută la art. 30^1 alin. (1) din Legea nr. 86/2006, cu modificările și completările ulterioare, la direcțiile regionale vamale în a căror rază teritorială își au sediul sau, după caz, domiciliul, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme, în scris și semnată de acestea sau de reprezentantul legal (în cazul persoanelor juridice).

(2) Cererea menționată la alin. (1) cuprinde informațiile prevăzute la art. 30^4 alin. (1) din Legea nr. 86/2006, cu modificările și completările ulterioare, și este însoțită de înscrisurile prevăzute la art. 30^4 alin. (2) din Legea nr. 86/2006, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Pentru constatarea stării de fapt declarate în susținerea cererii formulate potrivit art. 30^6 din Legea nr. 86/2006, cu modificările și completările ulterioare, comisia de soluționare solicită titularului cererii mijloace de probă care să facă dovada faptului că furnizarea garanției ar fi de natură să cauzeze debitorului dificultăți grave de ordin economic sau social.

(4) Comisia procedează la determinarea stării de fapt fiscale, solicitând informațiile pe care le consideră necesare din partea titularului cererii și a altor persoane. De asemenea poate solicita expertize și poate efectua constatări la fața locului, în condițiile legii.

(…)

Art. 6

(1) Monitorizarea îndeplinirii de către titularul deciziei pe toată perioada acordării suspendării a condițiilor prevăzute la art. 30^4 alin. (3) din Legea nr. 86/2006, cu modificările și completările ulterioare, se efectuează de către serviciul proceduri vamale și în domeniul produselor accizabile din cadrul direcțiilor regionale vamale.

(2) Dispozițiile art. 30^11 din Legea nr. 86/2006, cu modificările și completările ulterioare, se aplică mutatis mutandis.

Art. 7

Direcția juridică din cadrul Autorității Vamale Române comunică comisiei de soluționare și biroului vamal unde s-a constituit garanția, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la pronunțare, soluția definitivă pronunțată în căile de atac exercitate în conformitate cu prevederile art. 44 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013, respectiv ale art. 301 alin. (2) și (3) și art. 30^10 alin. (3) din Legea nr. 86/2006, cu modificările și completările ulterioare.

 

Aprobarea Normelor de aplicare a art. 30^3 alin. (2) și 30^11 din Codul vamal (OPAVR nr. 461/2024) was last modified: februarie 7th, 2024 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.