ANAF. Proiect: Ordin privind modificarea OPANAF nr. 15/2021 pentru aprobarea procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit

14 ian. 2022
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 263

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a supus dezbaterii publice Proiectul de Ordin pentru modificarea și completarea OPANAF nr. 15/2021 pentru aprobarea procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii, precum și a modelului și conținutului unor formulare.

Redăm, în continuare, principalele prevederi ale Ordinului:

ART. I – Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 15/2021 pentru aprobarea procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii, precum și a modelului și conținutului unor formulare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 din 12 ianuarie 2021, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La art.2 alin.(2), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

e) Situație centralizatoare a datelor cuprinse în formularul 230, prevăzut în anexa nr. 61”.

2. Anexa nr. 1 „Procedura privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii”, se modifică după cum urmează:

Alpha Bank Oferta Start-up este conceputa pentru activitati liberale si beneficiezi de ZERO cost timp de 12 luni

a) La Capitolul I „Dispoziții generale”, punctul 5, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

a) cerere reprezintă Cererea privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat (formularul 230), Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice (formularul 212) sau opțiunile transmise prin Situația centralizatoare a datelor cuprinse în formularul 230 , după caz”.

b) La Capitolul I „Dispoziții generale”, punctul 6, litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:

e) notifică contribuabilii care au optat pentru depunerea formularului 230 la entitatea nonprofit/unitatea de cult beneficiară a sumei”.

c) La Capitolul II „Organizarea evidenței cererilor și procesarea acestora”, Secțiunea 1 „Organizarea evidenței cererilor”, punctul 8, literele f), g), h), i) și o) se modifică și vor avea următorul cuprins:

f) modul de transmitere a opțiunii privind direcționarea unei sume din impozitul anual datorat;

g) numărul de înregistrare la organul fiscal a „Situației centralizatoare a datelor cuprinse în formularul 230” transmisă de entitatea nonprofit/unitatea de cult, dacă este cazul;

h) datele de identificare ale reprezentantului legal sau ale împuternicitului entității nonprofit/unității de cult, beneficiară a sumei, care a transmis „Situația centralizatoare a datelor cuprinse în formularul 230”, dacă este cazul;

i) datele de identificare ale entității/entităților nonprofit/unității/unităților de cult, înscrise în cerere sau în „Situația centralizatoare a datelor cuprinse în formularul 230”, după caz;

o) răspunsul contribuabilului care a optat pentru depunerea formularului 230 la entitatea nonprofit/unitatea de cult beneficiară a sumei, ca urmare a primirii notificării privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat, pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult”.

d) La Capitolul II „Organizarea evidenței cererilor și procesarea acestora”, Secțiunea 1 „Organizarea evidenței cererilor”, punctul 9 alin. (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

(4) La pct. 8, lit. f), compartimentul de specialitate înregistrează în evidență următoarele date privind modul de transmitere a opțiunii privind direcționarea unei sume din impozitul anual datorat, după caz:

Monitor Dosare

a) prin poștă, în mod individual;

b) direct la registratura organului fiscal, în mod individual;

c) prin intermediul serviciului Spațiul privat virtual, în mod individual;

d) prin intermediul Situației centralizatoare a datelor cuprinse în formularul 230 transmisă de către entitatea beneficiară a sumei, prin mijloace electronice de transmitere la distanță”.

e) La Capitolul II „Organizarea evidenței cererilor și procesarea acestora”, Secțiunea 1 „Organizarea evidenței cererilor”, punctul 9 alin. (5) se modifică și va avea următorul cuprins:

(5) La pct. 8, lit. g), compartimentul de specialitate înregistrează în evidență numărul și data „Situației centralizatoare a datelor cuprinse în formularul 230”, în cazul în care contribuabilul a optat pentru depunerea formularului 230 la entitatea nonprofit/unitatea de cult beneficiară a sumei”.

f) La Capitolul II „Organizarea evidenței cererilor și procesarea acestora”, Secțiunea a 2- a „Procesarea cererilor”, punctul 10 alin. (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

(3) În cazul în care se constată erori sau documentele depuse nu sunt suficiente, compartimentul de specialitate notifică contribuabilii sau entitatea nonprofit/unitatea de cult, după caz, în vederea clarificării situației”.

g) La Capitolul VI „Notificarea contribuabililor pentru care formularul 230 a fost depus în format hârtie sau în format hârtie, scanat, pe bază de borderou, de către reprezentantul entității nonprofit/unității de cult beneficiară a sumei” denumirea capitolului se modifică și va avea următorul cuprins:

Cap. VI. Notificarea contribuabililor care au optat pentru depunerea formularului 230 la entitatea nonprofit/unitatea de cult beneficiară a sumei

h) La Capitolul VI „Notificarea contribuabililor care au optat pentru depunerea formularului 230 la entitatea nonprofit/unitatea de cult beneficiară a sumei”, punctul 17 se modifică și va avea următorul cuprins:

17. Pe baza datelor din evidența constituită conform pct.8, compartimentul de specialitate identifică contribuabilii care au optat pentru depunerea formularului 230 la entitatea nonprofit/unitatea de cult beneficiară a sumei”.

(…)

3. Anexa nr. 2 „Instrucțiuni privind completarea formularului 230 Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat, se completează după cum urmează:

a) La punctul 1 de la punctul I „Depunerea formularului”, după subpunctul 1.2 se introduce un nou subpunct, subpunctul 1.3, cu următorul cuprins:

1.3. Contribuabilii nu pot dispune asupra destinației unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venit pentru indemnizațiile prevăzute la art.6 alin.(1) din Ordonanța de urgență nr.110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinților și altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și art. 1 alin. (1) și art. 6 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență nr.111/2021 pentru stabilirea unor măsuri de protecție socială a angajaților și a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităților economice, determinate de situația epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2”.

b) La punctul 4 de la punctul I „Depunerea formularului”, după subpunctul 4.6 se introduc două noi subpuncte, subpunctele 4.7 și 4.8, cu următorul cuprins:

4.7. Contribuabilii pot opta pentru depunerea formularului 230 la entitatea nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii/unitatea de cult, beneficiară a sumei.

4.8. Entitatea nonprofit/unitatea de cult are obligația de a transmite, prin mijloace electronice de transmitere la distanță, la organul fiscal competent formularul „Situație centralizatoare a datelor cuprinse în formularul 230” prin care centralizează cererile primite de la contribuabili.
În această situație originalul cererilor 230, în format hârtie, se păstrează de către entitățile nonprofit/unitățile de cult și sunt puse la dispoziția organului fiscal la solicitarea acestuia.”

4. Anexa nr. 3 ”Notificare privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult”, se modifică și se înlocuiește cu anexa nr.1 la prezentul ordin.

5. Anexa nr. 4 ”Referat de stabilire a sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat, virată în mod necuvenit entităților nonprofit/unităților de cult”, se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.

6. După anexa nr. 6 se introduce o nouă anexă, Anexa nr. 61, având conținutul prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul ordin.

7. La anexa nr. 7 „Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de păstrare a formularelor” litera c) „Notificare privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat, pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult” se modifică și va avea următorul cuprins:

c) Denumire: Notificare privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat, pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult
1. Format: A4/t2
2. Caracteristici de tipărire: – se tipărește pe ambele fețe;
– se poate utiliza și echipament informatic pentru completare și editare.
3. Se difuzează gratuit.
4. Se utilizează în scopul înștiințării contribuabililor cu privire la opțiunea acestora privind direcționarea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult, pentru următoarele situații:
a) în cazul în care contribuabilul a optat pentru depunerea formularului 230 la entitatea nonprofit/unitatea de cult beneficiară a sumei;
b) în cazul în care au fost constatate erori.
5. Se întocmește în două exemplare de către organul fiscal central competent.
6. Circulă: – un exemplar, la organul fiscal central competent;
– un exemplar la contribuabil.
7. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului”.

8. La anexa nr. 7 „Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de păstrare a formularelor”, după litera f) se introduce o nouă literă, litera g) cu următorul cuprins:

g) Denumire: Situație centralizatoare a datelor cuprinse în formularul 230
1. Format: formularul se depune în format electronic.
2. Caracteristici de tipărire: se utilizează echipament informatic pentru completare și editare.
3. Se difuzează gratuit.
4. Se utilizează de către entitatea nonprofit/unitatea de cult în situația în care contribuabilii optează pentru depunerea formularului 230 la entitatea beneficiară a sumei.
5. Circulă:în format electronic, prin mijloace electronice de transmitere la distanță.
6. Se arhivează la organul fiscal central competent”.

ART. II – Formularul „Situație centralizatoare a datelor cuprinse în formularul 230” se transmite de către entitatea nonprofit/unitatea de cult beneficiară a sumei prin mijloace electronice de transmitere la distanță până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului, sub sancțiunea decăderii.

ART. III – Prevederile prezentului ordin se aplică pentru direcționarea de către contribuabili a sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pe veniturile realizate începând cu anul 2021.

ART. IV – Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

ART. V – Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, precum și unitățile fiscale subordonate acestora, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

ART. VI – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Pentru mai multe detalii referitoare la proiect, referatul de aprobare și anexă, vă rugăm să accesați sursa informației.

 

Sursa informației

(Copyright foto: freepik)

 

VEZI ȘI ANAF. PROIECT: ORDIN PRIVIND STABILIREA PRODUSELOR CU RISC FISCAL RIDICAT, COMERCIALIZATE ÎN REALAȚIA B2B

ANAF. Proiect: Ordin privind modificarea OPANAF nr. 15/2021 pentru aprobarea procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit was last modified: ianuarie 14th, 2022 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter