[UPDATE: Soluționare contestații] UNBR. Examenul de absolvire a INPPA – anul 2023

6 dec. 2023
Vizualizari: 1264

Update: Soluționare contestații

Uniunea Națională a Barourilor din România a publicat procesul-verbal privind soluționarea contestațiilor la punctaj, formulate de candidații care s-au prezentat la proba scrisă 1 de examen din data de 12 noiembrie 2023.

Redăm, în continuare, principalele prevederi ale procesului-verbal:

I. Se resping contestațiile la punctaj formulate de cei doi candidați.

II. Se publică lista finală a rezultatelor obținute de candidații la examenul de absolvire a INPPA, sesiunea noiembrie 2023.

III. Prezentul proces verbal se publică pe paginile web ale INPPA și centrelor teritoriale ale INPPA.

Sursa informației


Update: Soluționare contestații

Uniunea Națională a Barourilor din România a publicat procesul-verbal din data de 21 noiembrie 2023 privind soluționarea contestațiilor la barem la proba scrisă 1 a examenului de absolvire a INPPA – sesiunea noiembrie 2023.

Procesul-verbal a fost publicat în urma analizei făcute asupra contestațiilor la proba scrisă 1, formulate, după publicarea procesului-verbal din 15 noiembrie 2023, de către candidații care nu au formulat contestații la barem în prima etapă a soluționării contestațiilor la barem și al căror punctaj a fost redus în urma soluționării contestațiilor la barem.

Redăm, în continuare, principalele prevederi ale procesului-verbal:

Art. 1 – În baza opiniei membrilor comisiei de soluționare a contestațiilor la baremul întrebărilor cu privire la care prin procesul-verbal din 15 noiembrie 2023 au fost admise contestații, se admit contestațiile la următoarele întrebări:

A. La disciplina „Drept civil” de la proba scrisă 1: Grila 1 (13), Grila 2 (16), Grila 3 (17), Grila 4 (11)

i. se acordă 1 punct candidaților care au indicat răspunsul corect „AC” stabilit prin baremul publicat pe pagina INPPA la 12 noiembrie 2023 și, respectiv,
ii. se acordă 1 punct și candidaților care au indicat ca singur răspuns corect litera „A”, astfel cum a fost stabilit prin procesul verbal din 15 noiembrie de comisia de soluționare a contestațiilor la barem.

B. La disciplina „OEPA” de la proba scrisă 1: Grila 1 (1), Grila 2 (7), Grila 3 (9), Grila 4 (6)

i. se acordă 1 punct candidaților care au indicat răspunsul corect „AC” stabilit prin baremul publicat pe pagina INPPA la 12 noiembrie 2023 și, respectiv,
ii. se acordă 1 punct și candidaților care au indicat ca singur răspuns corect litera „C”, astfel cum a fost stabilit prin procesul verbal din 15 noiembrie de comisia de soluționare a contestațiilor la barem.

Art. 2 – Se validează baremul de evaluare la proba scrisă 1, rectificat conform prevederilor art. 1, care devine barem final.

Art. 3 – Rezultatele la examenul de absolvire a INPPA – sesiunea 12 noiembrie 2023 vor fi publicate pe pagina INPPA până cel mai târziu la 25 noiembrie 2023.

Sursa informației


Update: Soluționare contestații

Uniunea Națională a Barourilor din România a publicat procesul-verbal din data de 15 noiembrie 2023 privind soluționarea contestațiilor la barem la proba scrisă 1 a examenului de absolvire a INPPA – sesiunea noiembrie 2023.

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

Redăm, în continuare, principalele prevederi ale procesului-verbal:

1. În baza opiniei unanime a membrilor comisiei de soluționare a contestațiilor la barem, se admit contestațiile la următoarele întrebări:

a. Disciplina „Drept civil” de la proba scrisă 1:

Întrebarea nr. 13 (Grila 1), nr. 16 (Grila 2), nr. 17 (Grila 3) și nr. 11 (Grila 4)la care se stabilește că răspunsul corect este numai cel indicat la lit. „A”.

În consecință, se acordă 1 punct numai candidaților care au indicat răspunsul corect stabilit de comisia de contestații, respectiv răspunsul de la lit. A”.

b. Disciplina „OEPA” de la proba scrisă 1:

Întrebarea nr. 1 (Grila 1), nr. 7 (Grila 2), nr. 9 (Grila 3) și nr. 6 (Grila 4), la care se stabilește că răspunsul corect este numai cel indicat la lit. „C”.

În consecință, se acordă 1 punct numai candidaților care au indicat răspunsul corect stabilit de comisia de contestații, respectiv răspunsul de la litera C”.

2. Se resping toate celelalte contestații formulate la baremul probei scrise 1.

3. În baza art. 10 alin. (4) din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenului de absolvire a INPPA, se acordă un termen de 24 de ore pentru formularea de contestații la barem numai candidaților care nu au formulat contestații la barem și al căror punctaj a fost redus în urma soluționării contestațiilor la barem, potrivit prezentului proces-verbal, contestații ce vor fi formulate exclusiv cu privire la răspunsurile indicate ca fiind corecte la art. 1, pct. a) și b) de mai sus.

Sursa informației


Update: Subiecte/Barem

Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) a publicat subiectele și baremele aferente probei scrise din cadrul examenului de absolvire a INPPA – sesiunea 12 noiembrie 2023.

Subiectele și baremele se pot consulta aici.

Contestațiile la baremul de evaluare și corectare al probei scrise din data de 12 noiembrie 2023 vor putea fi formulate până cel târziu luni, 13 noiembrie 2023, ora 13.00.

Toate contestațiile se vor putea formula folosind profilul candidatului – portalul IFEP.

Sursa informației


Update: Locul și ora

Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților (INPPA) a publicat Decizia nr. 189 din 6 noiembrie 2023 privind organizarea și desfășurarea examenului de absolvire a INPPA – sesiunea 12 noiembrie 2023.

Redăm, în continuare, principalele prevederi ale Deciziei:

Art. 1 – (1) Examenul de absolvire a INPPA (în continuare „examenul”) va avea loc la data de 12 noiembrie 2023 și va fi organizat, în mod unitar, în același interval orar, de toate structurile teritoriale ale INPPA.

(2) Durata desfășurării Probei scrise 1 (la disciplinele Drept civil, Drept procesual civil, Drept penal, Drept procesual penal și Organizarea și exercitarea profesiei de avocat civil), este de 3 ore, de la ora 9.00 la ora 12.00.

(3) Accesul în clădirea de examen se face cu începere de la ora 7.30. Prezentarea la sala de examen se face până cel târziu la ora 8.30.

Art. 2 – (1) Examenul organizat pentru cursanții structurii centrale ale INPPA se va desfășura în clădirea Facultății de Chimie din cadrul Universității din București (B-dul. Regina Elisabeta nr. 4-12), conform repartizării pe săli care va fi afișată pe pagina web a INPPA cel târziu la data de 10 noiembrie a.c., ora 15.00.

(2) Examenul organizat pentru cursanții centrelor teritoriale ale INPPA se va desfășura în spațiile anunțate pe pagina web a acestor centre teritoriale.

(3) Situația centralizată a locurilor de desfășurare a examenului în întregul sistem al INPPA se publică și pe pagina web a structurii centrale a INPPA.

(4) Accesul în clădirea de examen se face în baza prezentării unui act de identitate valabil. Actele de identitate acceptate sunt cartea de identitate, adeverința provizorie de identitate (în caz de pierdere a cărții de identitate), pașaportul sau permisul de conducere, prezentate în original și aflate în termen de valabilitate. Copii de pe aceste documente și nici alte documente nu vor putea fi luate în considerare.

Spațiile de desfășurare a examenului de absolvire a INPPA din 12 noiembrie 2023 se pot consulta aici.


Update: Testare scrisă – discipline nepromovate

Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților (INPPA) a publicat Decizia nr. din 179/03.10.2023 privind stabilirea intervalului și condițiilor de susținere a testării scrise prevăzute de art. 49 alin. (7) și (8) al Regulamentului de organizare și funcționare a INPPA.

Redăm, în continuare, principalele prevederi ale Deciziei:

Art. 1 – (1) Cursanții anului II din ciclul de formare 2023, care nu au obținut medie sau, după caz, calificativ de promovare la cel mult trei discipline prevăzute în actualul plan de formare pentru anul II de formare inițială, vor putea susține o testare scrisă în vederea promovării disciplinei/disciplinelor nepromovate în intervalul 16-22 octombrie 2023.

(2) La testarea prevăzută la alin. (1) nu au dreptul de a se înscrie cursanții care nu au promovat disciplina/disciplinele din cauza neîntrunirii cerinței frecvenței minime sau care nu au promovat mai mult de trei discipline. Aceștia vor reface integral activitatea la disciplina/disciplinele nepromovată/nepromovate împreună cu cursanții din următorul ciclu de anul II de formare inițială.

Art. 3 – (1) Testarea va fi tip grilă și va fi organizată și desfășurată în sistem fizic (față în față), la sediul structurii INPPA la care sunt înscriși cursanții. Tematica de testare este cea cuprinsă în programa analitică a disciplinei/disciplinelor nepromovate, publicată pe pagina web a INPPA.

(2) Rezultatele obținute de cursanții participanți la testarea scrisă se comunică acestora în termen de 5 zile de la data finalizării perioadei de testare.

(3) Dacă disciplina nepromovată este o disciplină opțională, testarea se susține la întregul pachet de discipline opționale. În acest caz, potrivit prevederilor privind organizarea și desfășurarea examenului de absolvire a INPPA, lucrarea scrisă va cuprinde 15 întrebări cu caracter practic-aplicativ la fiecare disciplină opțională din pachet iar pentru fiecare întrebare soluționată corect se acordă un punct. Pentru obținerea calificativului „Admis” este necesară realizarea unui punctaj total de 18 puncte.

Art. 4Înscrierea la testarea scrisă se face în baza cererii scrise depuse de cursanți, până cel târziu la data de 12 octombrie 2023, la secretariatul structurii INPPA la care aceștia sunt înscriși și a plății unei taxe în sumă de 300 lei pentru fiecare disciplină nepromovată sau, respectiv, pentru fiecare pachet de discipline opționale nepromovat. Taxa se plătește în contul structurii INPPA de care aparțin cursanții.

Art. 5 – (1) Neînscrierea sau neprezentarea cursantului la testarea scrisă ori nepromovarea acesteia atrage neînscrierea cursantului la susținerea examenului de absolvire a INPPA în sesiunea noiembrie 2023 și obligativitatea refacerii integrale a activității la disciplina/disciplinele nepromovată/nepromovate împreună cu cursanții din următorul ciclu de anul II de formare inițială.

(2) În cazul în care un cursant susține testarea scrisă numai la un pachet de discipline opționale, neprezentarea la testare ori nepromovarea acesteia echivalează cu nepromovarea Probei scrise 2 a examenului de absolvire a INPPA și are drept consecință neînscrierea cursantului la susținerea examenului de absolvire a INPPA în sesiunea noiembrie 2023.

Art. 6 – (1) La testarea scrisă prevăzută la Art. 1 se pot prezenta și avocații stagiari care nu au promovat examenul de absolvire a INPPA în sesiuni anterioare, nu sunt cursanți ai actualului ciclu al anului II și care figurează înscriși la un pachet de discipline opționale.

(2) Înscrierea la testarea scrisă a avocaților stagiari prevăzuți la alin. (1) se face, fără plată, din oficiu, de secretariatul structurilor INPPA.

Sursa informației


Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) a publicat Decizia Comisiei Permanente a Uniunii nr. 3/24.07.2023 privind examenul de absolvire a cursurilor de pregătire profesională inițială, organizate în anul 2023 în cadrul sistemului INPPA.

Publicăm, în continuare, principalele prevederi ale Deciziei nr. 3/24.07.2023:

Art. 1 – Examenul de absolvire pentru avocații stagiari aflați în anul II de pregătire profesională inițială în cadrul INPPA/Centrelor teritoriale ale INPPA precum și pentru avocații stagiari care nu au promovat examenul de absolvire a INPPA în sesiuni anterioare va avea loc la data de 12 noiembrie 2023 și este organizat de structura centrală a INPPA și de Centrele teritoriale ale acestuia, cu sprijinul barourilor arondate acestora, sub coordonarea Consiliului UNBR.

Art. 2  Examenul de va desfășura după cum urmează:

a) La data de 12 noiembrie 2023 se va desfășura Proba scrisă 1, la disciplinele Organizarea și exercitarea profesiei de avocatDrept civil, Drept procesual civilDrept penal, Drept procesual penal, conform prevederilor Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenului de absolvire a Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților adoptat prin Hotărârea nr. 80/17-18.07.2020 a Consiliului UNBR.

Proba scrisă 1 constă în rezolvarea unui număr de 50 de cazuri practice (câte 10 la fiecare dintre disciplinele de mai sus), fiecărei întrebări îi vor corespunde mai multe variante de răspuns, dintre care, prin derogare de la prevederile regulamentare, una sau două variante pot fi corecte;

b) Prin derogare de la prevederile Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenului de absolvire a Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților adoptat prin Hotărârea nr. 80/17-18.07.2020 a Consiliului UNBR, proba scrisă 2 – la disciplinele din pachetul A, B sau C de discipline opționale ales de cursanți la începerea activității de formare din anul II (pachetul A – Drept fiscal/Achiziții publice; pachetul B – Protecția datelor personale/Registrele și contabilitatea cabinetului de avocat; pachetul C – Proprietate intelectuală/Drept comercial) – se va echivala cu calificativul obținut la încheierea activității de formare la aceste discipline de:

i) cursanții actualului ciclu al anului II;

ii) cursanții care au promovat anul II de formare în anul calendaristic 2022 și nu au promovat examenul de absolvire;

iii) cursanții care au absolvit cursurile INPPA în ani anteriori și care figurează în evidențele INPPA ca fiind înscriși la unul din pachetele de discipline opționale.

Art. 3 Prin derogare de la prevederile Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenului de absolvire a INPPA, adoptat prin Hotărârea nr. 80/17-18.07.2020, calificativul „admis” obținut la pachetul de discipline opționale se echivalează cu un punctaj de 30 de puncte la Proba 2 prevăzută de Regulamentul de examen.

Art. 4  Taxa pentru examenul de absolvire este de 1050 lei și se va plăti în contul INPPA/ Centrelor teritoriale ale INPPA, cel mai târziu până la data de 6 noiembrie 2023.

Art. 5  Subiectele pentru proba scrisă 1 vor fi unice iar examenul se va susține în cadrul întregului sistem al INPPA (structura centrală și centre teritoriale) la data prevăzută la art. 1, în același interval orar. Conducerea structurii centrale a INPPA și a centrelor teritoriale ale INPPA vor afișa în timp util locul desfășurării probei scrise.

Art. 6  Tematica de examen, din care urmează a fi formulate subiectele de examen, este cuprinsă în Anexa prezentei Decizii.

Art. 7  (1) Locul și, dacă este cazul, condițiile sanitare de desfășurare a examenului se stabilesc prin hotărâre a conducerii executive a structurii centrale și a centrelor teritoriale ale INPPA.

(2) Situația centralizată a locurilor de desfășurare a examenului în întregul sistem al INPPA se publică pe pagina web a structurii centrale a INPPA.

(3) Intervalul orar de desfășurare a celor două probe scrise ale examenului se stabilește și se comunică de structura centrală a INPPA.

Art. 8 (1) La examen candidații pot avea asupra lor legislația relevantă.

(2) Nu este admisă legislația comentată, indiferent dacă comentariile sunt tipărite sau olografe. La disciplina „Organizarea și exercitarea profesiei de avocat” este permisă legislația cuprinzând precizări privind deciziile interpretative date de Consiliul UNBR.

(3) Nu sunt permise semnele de carte, cu sau fără mențiuni, indiferent de forma și culoarea acestora (inclusiv cele de tip „post-it”).

(4) Sunt permise sublinierile și marcările de texte tipărite.

(5) Responsabilii de săli vor verifica toate sursele documentare aflate asupra candidaților pentru a asigura respectarea prevederilor de mai sus.

Art. 9 Sunt admiși să participe la examen candidații care au promovat integral anul II de formare, au achitat integral taxele de studii, precum și taxa de examen și au obținut avizul favorabil al baroului. Dacă vor fi aplicabile condiții de protecție sanitară, candidaților care, din cauze sanitare, nu vor fi admiși să participe la examen, le va fi restituită taxa de examen plătită, aceștia urmând a se înscrie la următoarea sesiune a examenului.

Art. 10  Dispozițiile prezentei Decizii se completează cu dispozițiile Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenului de absolvire a Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților, menționat la art. 2.

Art. 11 Dispozițiile prezentei Decizii se aplică structurii centrale a INPPA precum și tuturor structurilor teritoriale ale INPPA.

Decizia este disponibilă la sursa informației.

Sursa informației

Vezi și [UPDATE: Informare] UNBR. Ședința Comisiei Permanente privind situația examenului de absolvire a INPPA – 17 noiembrie 2020

 

[UPDATE: Soluționare contestații] UNBR. Examenul de absolvire a INPPA – anul 2023 was last modified: decembrie 6th, 2023 by Universul Juridic

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.