Procedura privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor pentru sumele determinate conform Deciziei de plată a sumelor de virat în contul FNGCIMM, emisă în baza O.U.G. nr. 118/2020 (OMF nr. 3039/2020)

18 ian. 2021
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 179

Actul publicat în Monitorul Oficial

Sumar
Ordinul ministrului finanțelor (OMF) nr. 3029/2020 pentru aprobarea Procedurii privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor pentru sumele determinate conform Deciziei de plată a sumelor de virat în contul Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, emisă în baza O.U.G. nr. 118/2020 privind aprobarea Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE”

(M. Of. nr. 47 din 15 ianuarie 2021)

Se aprobă Procedura privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor pentru sumele determinate conform Deciziei de plată a sumelor de virat în contul FNGCIMM, emisă în baza O.U.G. nr. 118/2020 privind aprobarea Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE”.

În M. Of. nr. 47 din data de 15 ianuarie 2021 s-a publicat Ordinul ministrului finanțelor (OMF) nr. 3029/2020 pentru aprobarea Procedurii privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor pentru sumele determinate conform Deciziei de plată a sumelor de virat în contul Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, emisă în baza O.U.G. nr. 118/2020 privind aprobarea Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE”. 

Vă prezentăm, în cele ce urmează, dispozițiile regăsite în respectivul ordin.

Art. 1

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

„Se aprobă Procedura privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor pentru sumele determinate conform Deciziei de plată a sumelor de virat în contul Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, emisă în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2020 privind aprobarea Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii «IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE», prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin”.

Art. 2

„Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I”.

Redăm, în continuare, Procedura privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor pentru sumele determinate conform Deciziei de plată a sumelor de virat în contul Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, emisă în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2020 privind aprobarea Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE”.

Articol unic

„(1) Angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor se realizează de către ordonatorul principal de credite sau persoana căreia i-au fost delegate aceste atribuții, exclusiv în baza Deciziei de plată a sumelor de virat în contul Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, denumit în continuare FNGCIMM, emisă de către FNGCIMM în calitate de administrator al schemei, care constituie document justificativ prin care se atestă atât realitatea cuantumului obligației de plată, cât și modul de determinare a acestuia, stabilit conform prevederilor legale în vigoare. Prin emiterea Deciziei de plată a sumelor de virat în contul FNGCIMM, administratorul schemei certifică realitatea, regularitatea și legalitatea operațiunilor privind determinarea sumei.

Angajarea cheltuielilor se efectuează în limita creditelor de angajament aprobate cu această destinație în bugetul Ministerului Finanțelor Publice – Acțiuni generale. Documentele privind angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor se întocmesc de către Ministerul Finanțelor Publice – Direcția generală ajutor de stat.

(2) Ordonatorul principal de credite sau persoana căreia i-au fost delegate aceste atribuții va informa FNGCIMM cu privire la limita maximă a bugetului trimestrial alocat pentru emiterea deciziilor de plată a sumelor de virat în contul FNGCIMM, în termen de maximum 5 zile de la data la care aceasta i-a fost comunicată.

(3) FNGCIMM poate emite decizii de plată a sumelor de virat în contul FNGCIMM doar în limita plafoanelor trimestriale comunicate de Ministerul Finanțelor Publice – Direcția generală ajutor de stat.

(4) Deciziile de plată a sumelor de virat în contul FNGCIMM emise de către administratorul schemei în condițiile legii și cu respectarea prevederilor prezentei proceduri se transmit Direcției generale ajutor de stat, până la data de 15 a fiecărei luni, în format electronic, pe adresa de e-mail a registraturii generale a Ministerului Finanțelor Publice – [email protected]

(5) Angajamentul legal materializat în dispoziție de plată se întocmește de către Direcția generală ajutor de stat în formă scrisă exclusiv în baza deciziei de plată a sumelor de virat în contul FNGCIMM. Modelul dispoziției de plată este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta procedură.

(6) Pentru întocmirea angajamentului legal, Ministerul Finanțelor Publice – Direcția generală ajutor de stat verifică dacă Decizia de plată a sumelor de virat în contul FNGCIMM este conformă cu prevederile legale, respectiv dacă conține:

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

– cuantumul sumei;

– datele de identificare ale beneficiarului: denumire, adresă, nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerțului, cod de identificare fiscală;

– codul IBAN al contului în care se va face plata;

– semnătura administratorului schemei.

(7) Proiectul de angajament legal se prezintă pentru viza de control financiar preventiv propriu și control financiar preventiv delegat, după caz, împreună cu formularele “Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament” și/sau “Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare” și “Angajament bugetar individual/global”, după care se aprobă de către ordonatorul principal de credite sau persoana căreia i-au fost delegate aceste atribuții și se transmit structurii de specialitate din Ministerul Finanțelor Publice cu astfel de atribuții pentru înregistrare în evidența cheltuielilor angajate.

(8) La exercitarea vizei de control financiar preventiv propriu și a vizei de control financiar preventiv delegat, după caz, asupra proiectului de angajament legal se verifică corespondența sumei din Decizia de plată a sumelor de virat în contul FNGCIMM cu suma din angajamentul legal, existența semnăturii persoanelor autorizate din compartimentele de specialitate din cadrul Direcției generale ajutor de stat, existența creditelor de angajament și bugetare.

(9) Lichidarea cheltuielilor se face pe baza notei de lichidare care poartă viza pentru “Bun de plată” a ordonatorului principal de credite sau a persoanei căreia i-au fost delegate aceste atribuții, prin care se atestă existența angajamentelor legale și bugetare și existența sumei datorate potrivit Deciziei de plată a sumelor de virat în contul FNGCIMM.

(10) Nota de lichidare stă la baza înregistrării în contabilitatea patrimonială a instituției publice a obligației de plată față de terții creditori.

(11) Înainte de efectuarea plății, ordonanțarea de plată va fi supusă controlului financiar preventiv propriu și delegat, după caz, după care se semnează de ordonatorul principal de credite sau persoana căreia i-au fost delegate aceste atribuții.

(12) Pentru exercitarea vizei de control financiar preventiv propriu și delegat, după caz, asupra ordonanțării de plată se verifică corespondența sumelor înscrise cu cele din angajamentul legal, existența semnăturii persoanelor autorizate din compartimentul de specialitate – Direcția generală ajutor de stat, existența creditelor bugetare, existența disponibilului de credite bugetare deschise și repartizate, subdiviziunea clasificației bugetare, codul IBAN în care se va face virarea ajutorului de stat, conform deciziei de plată a sumelor de virat în contul FNGCIMM. De asemenea se verifică existența notei de lichidare vizate pentru “Bun de plată” de către ordonatorul principal de credite sau persoana căreia i-au fost delegate aceste atribuții, precum și a mențiunii “Certificat în privința realității, regularității și legalității”, conform pct. 3.4 din Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 923/2014, republicat, cu modificările și completările ulterioare.

(13) După obținerea vizei de control financiar preventiv propriu și delegat, după caz, ordonanțarea de plată se transmite spre aprobare ordonatorului principal de credite sau persoanei căreia i-au fost delegate aceste atribuții.

(14) Plățile se efectuează de către structura de specialitate din Ministerul Finanțelor Publice cu astfel de atribuții, pe baza ordonanțării de plată aprobate de către ordonatorul principal de credite sau persoana căreia i-au fost delegate aceste atribuții, transmisă de către Direcția generală ajutor de stat cu minimum două zile lucrătoare anterior termenului prevăzut la art. 1 alin. (9) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2020 privind aprobarea Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii “IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE”, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 766/2020, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinație în bugetul Ministerului Finanțelor Publice – Acțiuni generale. Ordinul de plată se întocmește cel târziu în prima zi lucrătoare următoare datei la care s-a primit ordonanțarea de plată.

(15) Sumele de plată datorate FNGCIMM se virează în contul acestuia, înscris în Decizia de plată a sumelor de virat în contul FNGCIMM.

(16) Decizia de plată a sumelor de virat în contul FNGCIMM, pentru care nu se poate efectua plata ca urmare a completării unor informații eronate, se restituie FNGCIMM de către ordonatorul principal de credite sau persoana căreia i-au fost delegate aceste atribuții, în termen de maximum 5 zile de la data constatării datelor eronate”.

Procedura privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor pentru sumele determinate conform Deciziei de plată a sumelor de virat în contul FNGCIMM, emisă în baza O.U.G. nr. 118/2020 (OMF nr. 3039/2020) was last modified: ianuarie 18th, 2021 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter