Procedura internă de soluţionare a petiţiilor şi sesizărilor (OPCNCD nr. 27/2024)

12 feb. 2024
Vizualizari: 109
Actul public în Monitorul OficialPreambulSumar

Ordinul președintelui Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării nr. 27/2024 privind aprobarea Procedurii interne de soluționare a petițiilor și sesizărilor

(M. Of. nr. 120 din 12 februarie 2024)

Având în vedere:

– art. III alin. (3) din Legea nr. 324/2006 pentru modificarea și completarea O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare;

În temeiul:

– art. 29 alin. (1) din O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată.

Se aprobă procedura internă de soluționare a petițiilor și sesizărilor.

 

În M. Of. nr. 120 din data de 12 februarie 2024 s-a publicat Ordinul președintelui Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării (OPCNCD) nr. 27/2024 privind aprobarea Procedurii interne de soluționare a petițiilor și sesizărilor.

Art. 1

Se aprobă Procedura internă de soluționare a petițiilor și sesizărilor, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2

La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul președintelui Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării nr. 144/2008 privind aprobarea Procedurii interne de soluționare a petițiilor și sesizărilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 348 din 6 mai 2008, se abrogă.

Anexă

PROCEDURĂ INTERNĂ de soluționare a petițiilor și sesizărilor

Structură

TITLUL I: Preambul

TITLUL II: Dispoziții generale

TITLUL III: Dispoziții speciale de procedură

CAPITOLUL I: Părțile

CAPITOLUL II: Petițiile și autosesizările

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

SECȚIUNEA 1: Conținutul petiției

SECȚIUNEA 2: Clasarea petiției

SECȚIUNEA 3: Autosesizarea

CAPITOLUL III: Citațiile și comunicarea actelor de procedură

TITLUL IV: Procedura înainte de dezbatere

CAPITOLUL I: Înregistrarea petițiilor

CAPITOLUL II: Redirecționarea petițiilor

CAPITOLUL III: Excepțiile de inadmisibilitate

SECȚIUNEA 1: Tardivitatea introducerii petiției

SECȚIUNEA 2: Vădita necompetență

SECȚIUNEA 3: Obiect vădit nefondat sau lipsă de obiect

CAPITOLUL IV: Punctul de vedere al reclamatului

TITLUL V: Soluționarea dosarelor

CAPITOLUL I: Dispoziții generale

CAPITOLUL II: Investigarea actelor sau faptelor de discriminare

SECȚIUNEA 1: Declanșarea investigației

SECȚIUNEA 2: Raportul de investigație

CAPITOLUL III: Audieri și dezbateri

CAPITOLUL IV: Excepțiile de procedură

CAPITOLUL V: Conexarea dosarelor

CAPITOLUL VI: Ne bis in idem (Nu de două ori în aceeași cauză)

CAPITOLUL VII: Administrarea probelor

SECȚIUNEA 1: Dispoziții generale

SECȚIUNEA 2: Sarcina probei

SECȚIUNEA 3: Suspendarea soluționării petițiilor

SECȚIUNEA 4: Perimarea

SECȚIUNEA 5: Reanalizarea petiției la cererea instanțelor de judecată

TITLUL VI: Hotărârile de soluționare a petițiilor și sesizărilor

CAPITOLUL I: Dispoziții generale

SECȚIUNEA 1: Prevederi generale

SECȚIUNEA 2: Hotărârile care consfințesc înțelegerea amiabilă a părților

SECȚIUNEA 3: Îndreptarea, lămurirea și completarea hotărârii

CAPITOLUL II: Căile de atac

TITLUL VII: Dispoziții finale

 

Art. 5

(1) Petentul este persoana fizică sau juridică, după caz, care se consideră discriminată și sesizează Consiliul cu privire la săvârșirea faptei de discriminare împotriva sa.

(2) Persoana juridică este subiect al reglementării ca posibilă victimă a discriminării, urmând a se aprecia de la caz la caz această calitate, în funcție de situația de fapt incidentă, dacă diferența de tratament sesizată constituie discriminare în acord cu prevederile art. 3 coroborat cu art. 19 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 137/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6

Reclamatul este persoana împotriva căreia s-a formulat sesizarea cu privire la săvârșirea unei fapte de discriminare.

Art. 7

(1) Persoana interesată este fie persoana care se consideră discriminată și sesizează Consiliul cu privire la săvârșirea unei fapte de discriminare împotriva sa, fie una dintre persoanele prevăzute la art. 8 alin. (1), (2) și (4).

(2) Persoana juridică poate fi protejată împotriva discriminării dacă este tratată inegal, pe baza încadrării membrilor săi în unul dintre criteriile prevăzute de lege.

(3) Persoanele care nu au exercițiul drepturilor pot fi parte în cauză dacă sunt reprezentate, asistate sau autorizate, potrivit legii.

(…)

Art. 9

(1) Prin petiție se înțelege cererea, reclamația, sesizarea sau propunerea formulată în scris și transmisă Consiliului printr-un mijloc legal (poștă, e-mail ori prin intermediul site-ul Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării) sau oral, prin notă de audiență.

(2) Petiția înaintată Consiliului se va depune în număr suficient de exemplare pentru comunicare.

(3) Dacă obligația prevăzută la alin. (2) nu este îndeplinită, respectiv părțile nu depun numărul suficient de exemplare pentru comunicare, șeful structurii asistență Colegiu director, prin consilierii/consilierii juridici desemnați în acest sens, sau un membru al Colegiului director poate dispune îndeplinirea din oficiu a acestei etape procedurale ori poate pune în sarcina părții îndeplinirea acestei obligații, pe cheltuiala sa, sub sancțiunea suspendării cauzei în acord cu prevederile art. 73.

(4) În cazul sesizării formulate pe cale orală se întocmește o notă scrisă care cuprinde elementele prevăzute la art. 11, precum și acordul petentului exprimat prin semnătură.

(5) Persoanele cu deficiențe vizuale sau locomotorii pot depune o petiție la sediul instituției sau telefonic prin întocmirea unei note scrise de către un consilier/consilier juridic desemnat în acest sens, petiția fiind semnată de persoana care a întocmit-o. Proba veridicității se realizează prin înregistrarea convorbirii cu mijloace audio și exprimarea acordului verbal de către petent.

Art. 10

(1) Petiția poate fi formulată personal și în nume propriu sau prin reprezentant.

(2) Când petiția este formulată prin reprezentant, se va alătura înscrisul doveditor al calității deținute.

(3) Mandatarul avocat certifică el însuși copia de pe procura sa.

(…)

Art. 36

(1) Reclamatului i se comunică un exemplar al petiției, precizându-i-se că poate depune la dosar un punct de vedere cu cel târziu 5 zile înainte de termenul acordat pentru formularea apărării cu privire la obiectul petiției. Punctul de vedere și probatoriul propus se vor depune în număr suficient de exemplare pentru comunicare.

(2) Punctul de vedere al reclamatului va cuprinde:

a) numele, codul numeric personal, domiciliul și reședința ori, pentru persoane juridice, denumirea, sediul și datele de identificare. Dacă reclamatul locuiește în străinătate, acesta va indica domiciliul procedural ales în România unde urmează să i se facă toate comunicările ce decurg din soluționarea petiției:

b) numele și calitatea celui care reprezintă partea, iar în cazul reprezentării prin avocat, numele acestuia și sediul profesional;

c) excepțiile de procedură pe care reclamatul le ridică;

d) răspunsul la toate capetele de fapt și de drept ale petiției;

e) dovezile cu care se apără împotriva fiecărui capăt de cerere. În situația în care partea reclamată solicită proba cu martori, Consiliul va fi înștiințat în scris cu cel puțin 5 zile înainte de termenul de audieri stabilit. În cazul în care proba va fi admisă, reclamatul se va obliga să aducă martorii la termenul de audieri stabilit sau, după caz, Colegiul director va acorda ulterior un alt termen pentru audierea acestora;

f) semnătura.

(…)

Art. 52

Membrii Colegiului director ori părțile pot pune întrebări martorilor sau experților, după caz. Părțile își pot adresa reciproc întrebări doar cu acordul președintelui de ședință.

Art. 53

Membrii Colegiului director pot acorda părților un termen pentru a depune noi dovezi. În acest caz se dispune comunicarea noilor dovezi către partea adversă, în vederea formulării apărării.

Art. 54

Dacă partea ori martorul nu cunoaște limba română, se va folosi un traducător autorizat sau, în lipsă, o persoană de încredere. Prezența traducătorului autorizat este asigurată de părți.

Art. 55

În situația în care persoana care urmează să fie audiată are deficiențe de vorbire sau de auz și nu poate fi înțeleasă sau nu poate comunica oral, va răspunde în scris. Dacă aceasta are nevoie de asistență de specialitate, se va folosi un interpret, asigurat de Consiliu, în baza unei solicitări prealabile.

Art. 56

După închiderea dezbaterilor se poate acorda părților un termen de maximum 15 zile pentru a depune concluzii scrise într-un singur exemplar. Concluziile scrise reprezintă ultimul act de procedură și nu se comunică părților.

Art. 57

Dacă la termenul fixat pentru audiere se înfățișează numai una dintre părți, excepțiile și apărările părții care lipsește vor fi primite în scris, Colegiul director urmând a se pronunța pe baza dovezilor administrate.

Art. 58

(1) În cazul în care membrii Colegiului director dispun în cadrul ședinței de audieri un nou termen de citare, părțile prezente în ședință primesc termenul în cunoștință.

(2) Termenul luat în cunoștință sau pentru care au fost trimise citațiile nu poate fi preschimbat decât pentru motive temeinice și cu citarea părților. Citarea acestora se face într-un termen scurt.

Art. 59

Amânarea dosarului cu acordul părților se poate admite o singură dată în cursul soluționării.

Art. 60

Se poate acorda un nou termen pentru lipsa de apărare doar în condițiile în care aceasta este temeinic motivată.

(…)

Art. 68

(1) În fața Colegiului director se poate invoca orice mijloc de probă, inclusiv înregistrări audio și video sau date statistice. Toate înscrisurile se depun exclusiv în limba română.

(2) În situația în care înscrisurile sunt redactate într-o limbă străină, acestea se depun în copie certificată și trebuie însoțite de traducerea legalizată efectuată de un traducător autorizat. În cazul în care nu există un traducător autorizat pentru limba în care sunt redactate înscrisurile în cauză, se pot folosi traducerile realizate de persoane de încredere cunoscătoare ale respectivei limbi, în condițiile legii speciale.

(3) În cazul în care proba se face prin înscrisuri, se vor alătura la dosar atâtea copii câte părți sunt sub sancțiunea suspendării cauzei.

(4) În cazul în care probele sunt înaintate de partea interesată pe dispozitive de stocare a informației în format digital de tip stick USB sau CD/DVD, partea se va asigura să înainteze dispozitivele într-un număr suficient pentru comunicare celorlalte părți și însoțite de un transcript, indicând momentul la care părțile se raportează, sub sancțiunea suspendării cauzei.

(5) Dacă înscrisurile sunt întocmite în limbi străine, se vor respecta prevederile alin. (2).

Art. 69

La solicitarea membrilor Colegiului director în calitate de agenți constatatori, părțile au obligația, în condițiile legii:

a) să pună la dispoziție orice act care ar putea ajuta la clarificarea obiectului petiției;

b) să dea informații și explicații verbale și în scris, după caz, în legătură cu problemele care formează obiectul petiției;

c) să elibereze copiile documentelor solicitate în suficiente exemplare.

Art. 70

(1)Colegiul director poate admite orice probe dacă se consideră că ele pot să conducă la soluționarea dosarului.

(2)Probele vor fi administrate înainte de începerea dezbaterilor asupra fondului.

(3)Dovada și dovada contrarie vor fi administrate pe cât posibil în același timp

(…)

Art. 86

Dosarele aflate în curs de soluționare la data intrării în vigoare a prezentei proceduri vor fi finalizate din punct de vedere administrativ conform prezentei proceduri.

Art. 87

Prezenta procedură internă este adoptată de Colegiul director, aprobată prin ordin al președintelui Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 88

Prezenta procedură internă se completează cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 137/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

Procedura internă de soluționare a petițiilor și sesizărilor (OPCNCD nr. 27/2024) was last modified: februarie 12th, 2024 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.