Procedura privind exercitarea unitară a controlului de stat pentru supravegherea pieţei produselor pentru construcții (OMDRAP nr. 844/2015)

21 mai 2015
Vizualizari: 3647

Despre

  • M. Of. nr. 337 din 18 mai 2015
  • OMDRAP nr. 844/2015
  • Procedura privind exercitarea unitară a controlului de stat pentru supravegherea pieţei

Actul de aprobareActul aprobatSumar
OMDRAP nr. 844/2015
(M. Of. nr. 337 din 18 mai 2015)
Procedura privind exercitarea unitară
a controlului de stat pentru supravegherea pieței
produselor pentru construcții
Cap. I („Scop”)
Cap. II („Domeniul de aplicare”)
Cap. III („Cadrul legal”)
Cap. IV („Termeni utilizați”)
Cap. V („Atribuții specifice ale autorității de supraveghere a pieței produselor pentru construcții”)
Cap. VI („Procedura de control”)
Cap. VII („Neconformități constatate”)
Cap. VIII („Schimbul de informații”)
Cap. IX („Sancțiuni”)
Cap. X („Dispoziții finale”)

 

În M. Of. nr. 337 din 18 mai 2015, s-a publicat Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice (OMDRAP) nr. 844/2015 pentru aprobarea Procedurii privind exercitarea unitară a controlului de stat pentru supravegherea pieței produselor pentru construcții – PC 001.

 

Vom prezenta, în continuare, prevederile respectivei proceduri:

 

Cap. I („Scop”)

Potrivit art. 1, respectiva procedură are drept scop realizarea controlului de stat pentru supravegherea pieței produselor pentru construcții la operatorii economici și la utilizatori conform unei proceduri unitare pentru aplicarea prevederilor legale în domeniu.

Cap. II („Domeniul de aplicare”)

Art. 2 prevede următoarele:

„(1) Prezenta procedură se aplică în exercitarea controlului de stat de către Inspectoratul de Stat în Construcții – I.S.C., prin personalul cu atribuții de control, la operatori economici și utilizatori, pentru produsele/familiile de produse pentru construcții, cu excepția echipamentelor fixe de luptă împotriva incendiilor – echipamente fixe pentru alarmă/detectare a incendiului, pentru stingerea incendiului, pentru controlul focului și fumului și pentru protecție la explozii, în vederea asigurării respectării prevederilor legale privind evaluarea conformității produselor și a condițiilor de introducere sau punere la dispoziție pe piață a acestora.

(2) Activitatea de supraveghere a pieței constă în monitorizarea produselor introduse sau puse la dispoziție pe piață și aplicarea de măsuri atunci când sunt constatate abateri”.

Cap. III („Cadrul legal”)

Art. 3 prevede faptul că la baza prevederilor cuprinse în respectiva procedură au stat următoarele acte normative:

a) Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările ulterioare;

b) Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului, cu modificările ulterioare;

c) Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93;

d) Decizia nr. 768/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 iulie 2008 privind un cadru comun pentru comercializarea produselor și de abrogare a Deciziei 93/465/CEE a Consiliului;

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

e) H.G. nr. 63/2001 privind înființarea Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C., aprobată cu modificări prin Legea nr. 707/2001, cu modificările și completările ulterioare;

f) H.G. nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 50/2015, cu modificările ulterioare;

g) H.G. nr. 1.236/2012 privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului;

h) Regulamentul privind agrementul tehnic pentru produse, procedee și echipamente noi în construcții, aprobat prin H.G. nr. 766/1997, cu modificările și completările ulterioare;

i) H.G. nr. 622/2004 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

j) H.G. nr. 681/2009 pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 764/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a unor proceduri de aplicare a anumitor norme tehnice naționale pentru produsele comercializate în mod legal în alt stat membru și de abrogare a Deciziei nr. 3.052/95/CE;

k) H.G. nr. 525/2013 pentru aprobarea atribuțiilor generale și specifice, a structurii organizatorice și a numărului maxim de posturi, precum și a normării parcului auto și a consumului de carburanți ale Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C., cu modificările ulterioare;

l) H.G. nr. 306/2011 privind unele măsuri de supraveghere a pieței produselor reglementate de legislația Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a acestora;

m) Regulamentul privind atestarea conformității produselor pentru construcții, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 558/2004, cu modificările și completările ulterioare;

n) Procedura privind desemnarea organismelor de evaluare a constanței performanței produselor pentru construcții, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, și al ministrului afacerilor interne nr. 141/92/2013, cu modificările și completările ulterioare;

o) Procedura privind desemnarea organismelor de evaluare tehnică europeană a produselor pentru construcții, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, și al ministrului afacerilor interne nr. 142/91/2013;

p) Lista cuprinzând indicativele de referință ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcții, reactualizată și aprobată periodic prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice.

Cap. IV („Termeni utilizați”)

Art. 4 prevede următoarele:

„(1) În scopul aplicării prevederilor prezentei proceduri, termenii și expresiile „supraveghere a pieței”, „introducere pe piață”, „punere la dispoziție pe piață”, „reprezentant autorizat”, „importator”, „distribuitor, „specificație tehnică”, „evaluare a conformității”, „organism de evaluare a conformității”, „marcaj CE”, „rechemare”, „retragere”, „autoritate de supraveghere a pieței” au semnificațiile prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 765/2008.

(2) Termenii și expresiile „construcții”, „piața produselor pentru construcții”, „produs pentru construcții”, „specificații tehnice armonizate”, „agrement tehnic european”/”evaluare tehnică europeană”, „agrement tehnic în construcții”, „utilizare preconizată” și „set” au semnificațiile prevăzute în H.G. nr. 622/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și în Regulamentul (UE) nr. 305/2011, cu modificările ulterioare.

(3) În înțelesul prezentei proceduri, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) operator economic: fabricantul/producătorul, importatorul, distribuitorul sau reprezentantul autorizat;

b) fabricant/producător: orice persoană fizică sau juridică ce fabrică un produs pentru construcții sau dispune fabricarea ori proiectarea unui astfel de produs și comercializează produsul respectiv sub numele său sau sub marca sa;

c) controlul producției în fabrică: controlul intern documentat permanent al producției dintr-o fabrică, în conformitate cu specificațiile tehnice armonizate relevante;

d) securitate: stare a unui produs, proces sau serviciu în care riscul de a pune în pericol persoanele ori de a provoca pagube mediului și/sau proprietății este limitat la un nivel acceptabil;

e) document de evaluare european: document adoptat de către organizația OET-urilor în scopul întocmirii de evaluări tehnice europene;

f) evaluare tehnică europeană: evaluarea documentată a performanțelor unui produs pentru construcții în ceea ce privește caracteristicile esențiale ale acestuia, în conformitate cu respectivul document de evaluare european;

g) performanța unui produs pentru construcții: performanța legată de caracteristicile esențiale relevante, exprimată prin nivel, clasă sau printr-o descriere;

h) produs-tip: set de niveluri sau clase de performanță reprezentative ale unui produs pentru construcții în ceea ce privește caracteristicile sale esențiale, fabricat prin utilizarea unei anumite combinații de materii prime sau de elemente în cadrul unui proces de producție specific;

i) evaluarea conformității produselor pentru construcții – sistem procedural prin care este evaluată și stabilită conformitatea produselor pentru construcții cu un standard național, altul decât un standard european armonizat adoptat de Asociația Română de Standardizare din România – ASRO;

j) specificații tehnice nearmonizate – atât standarde naționale, altele decât standarde europene armonizate adoptate de ASRO, cât și agremente tehnice în construcții;

k) standarde naționale – standarde internaționale (SR EN ISO), standarde europene armonizate si/sau nearmonizate (SR EN) adoptate de ASRO și standarde române originale (SR);

l) agrement tehnic în construcții – evaluare tehnică favorabilă privind capabilitatea unui produs, procedeu sau echipament pentru construcții de a răspunde cerințelor aplicabile utilizărilor preconizate ale acestuia pentru care nu există standarde naționale sau care se abat semnificativ de la standardele naționale.

(4) În tot cuprinsul prezentei proceduri se utilizează următoarele abrevieri:

a) ISC – Inspectoratul de Stat în Construcții;

b) IRC – inspectoratul regional în construcții;

c) IJC – inspectoratul județean în construcții;

d) CTPC – Consiliul Tehnic Permanent pentru Construcții;

e) CPF – controlul producției în fabrică;

f) ETA – agrement tehnic european;

g) ETE – evaluare tehnică europeană;

h) AT – agrement tehnic;

i) UE – Uniunea Europeană;

j) OET – organism de evaluare tehnică europeană”.

Cap. V („Atribuții specifice ale autorității de supraveghere a pieței produselor pentru construcții”)

Art. 5 are următorul conținut:

„(1) ISC este autoritatea de supraveghere a pieței pentru toate produsele pentru construcții, cu excepția echipamentelor fixe de luptă împotriva incendiilor – echipamente fixe pentru alarmă/detectare a incendiului, pentru stingerea incendiului, pentru controlul focului și fumului și pentru protecție la explozii.

(2) ISC își îndeplinește sarcinile în mod independent, obiectiv, imparțial și nepărtinitor”.

Art. 6 prevede următoarele:

„(1) Activitățile de supraveghere a pieței constau în:

a) monitorizarea, prin sondaj, a produselor introduse/puse la dispoziție pe piață în corelare cu cerințele legislative și/sau ale specificațiilor tehnice aplicabile;

b) dispunerea măsurilor necesare pentru asigurarea conformității, atunci când sunt constatate abateri.

(2) În cadrul acestor activități se va ține seama și de reclamații și de alte informații pertinente”.

Art. 7 stabilește principalele atribuții specifice ale ISC astfel:

a) verificarea periodică, prin sondaj, a obiectivelor comerciale, industriale, depozite și șantiere;

b) efectuarea de controale curente, planificate sau inopinate;

c) efectuarea de controale punctuale pe produse sau la operatori economici;

d) efectuarea de controale tematice;

e) efectuarea de controale ca urmare a unor sesizări sau reclamații pertinente;

f) solicitarea la operatorii economici de informații și/sau documente în domeniu;

g) prelevarea de mostre de produse, examinare și testare, după caz;

h) analizarea rezultatelor încercărilor efectuate în vederea stabilirii conformității/neconformității produselor;

i) verificarea condițiilor de publicare pe site-ul internet a declarației de performanță;

j) dispunerea de acțiuni corective față de neconformitățile constatate.

Art. 8 are următorul conținut:

„(1) Personalul cu atribuții de control al ISC întocmește procesul-verbal de control, cu menționarea neconformităților atunci când sunt constatate, stabilirea măsurilor, precizarea persoanelor responsabile pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse și a termenelor de soluționare.

(2) Modelul procesului-verbal de control pentru supravegherea pieței produselor pentru construcții care au ca referențial standarde armonizate, ETE sau ETA, este prevăzut în anexa nr. 1.

(3) Modelul procesului-verbal de control pentru supravegherea pieței produselor pentru construcții care au ca referențial un standard național, altul decât un standard european armonizat adoptat de ASRO, sau un agrement tehnic în construcții este prevăzut în anexa nr. 2”.

Art. 9 prevede următoarele:

„(1) În situația în care un produs din domeniul armonizat nu este conform cu cerințele prevăzute de legislația UE sau cu actele normative de armonizare a acesteia, aplicabile produsului, se dispun măsuri, după caz, cu respectarea principiului proporționalității cu gradul de neconformitate:

a) de interzicere sau restricționa re a introducerii/punerii la dispoziție a unui produs pe piață sau de utilizare a acestuia;

b) de retragere de pe piață a produsului;

c) de rechemare a produsului;

d) de intrare în legalitate.

(2) Pentru produsele din domeniul nearmonizat introduse pe piața românească și care nu respectă prevederile legislației naționale specifice acestor produse, după caz, se adoptă măsurile prevăzute la alin. (1).

(3) Aplicarea unor astfel de măsuri se comunică operatorului economic în cauză, cu motivarea deciziilor luate și a demersurilor legale ce trebuie întreprinse, precum și cu termenele care se aplică.

(4) Operatorul economic are obligația să comunice în scris structurilor teritoriale ale ISC modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse la termenele scadente și în anexă, acolo unde este cazul, răspunsurile fabricantului/reprezentantului autorizat/ importatorului”.

Conform art. 10, ISC verifică, prin sondaj, îndeplinirea măsurilor dispuse la expirarea termenelor scadente prevăzute prin actul de control.

Cap. VI („Procedura de control”)

Potrivit art. 11, controlul efectuat de ISC se realizează după cum urmează:

a) la prezentarea la operatorul economic, personalul cu atribuții de control al ISC prezintă legitimația de control și va consemna în registrul unic de control de la operator datele aferente controlului;

b) controalele curente și cele tematice sunt anunțate operatorului economic sau utilizatorului cu maximum 5 zile lucrătoare înainte de efectuarea acestora;

c) controlul se efectuează la operatorii economici sau în șantiere de către personalul cu atribuții de control al ISC, în prezența persoanei/persoanelor desemnate de operatorul economic pentru a participa la control;

d) pentru produsele din domeniul armonizat, controlul va consta în verificări pe teren, după caz, în verificarea documentelor și/sau informațiilor care demonstrează și susțin respectarea cerințelor prevăzute de legislația UE sau a actelor normative de punere în aplicare a legislației UE de armonizare, aplicabile produsului;

e) pentru produsele din domeniul nearmonizat, controlul va consta în verificări pe teren, după caz, în verificarea documentelor și/sau informațiilor care demonstrează și susțin respectarea cerințelor prevăzute de legislația națională aplicabilă produselor.

Procedura privind exercitarea unitară a controlului de stat pentru supravegherea pieței produselor pentru construcții (OMDRAP nr. 844/2015) was last modified: ianuarie 7th, 2016 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.