O.U.G. nr. 126/2005 privind reprezentarea României sau a instituţiilor publice în faţa Curţii de Arbitraj Internaţionale – modificări (O.U.G. 6/2024)

12 feb. 2024
Vizualizari: 98

Actul modificat

Actul modificatorSumar
O.U.G. nr. 126/2005 privind reprezentarea României sau a instituțiilor publice în fața Curții de Arbitraj Internaționale a Centrului Internațional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiții

(M. Of. nr. 842 din 19 septembrie 2005, aprobată prin Legea nr. 168/2006)

O.U.G. nr. 6/2024 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 126/2005 privind reprezentarea României sau a instituțiilor publice în fața Curții de Arbitraj Internaționale a Centrului Internațional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiții

(M. Of. nr. 116 din 9 februarie 2024)

– modifică:

titlul O.U.G: „ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind reprezentarea României sau a instituțiilor publice în fața Curții de Arbitraj Internaționale a Centrului Internațional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiții și în fața altor instanțe judiciare și arbitrale internaționale”,

art. 1 și 2;

– introduce: art. 3.

 

În M. Of. nr. 116 din data de 9 februarie 2024 s-a publicat O.G. nr. 6/2024 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 126/2005 privind reprezentarea României sau a instituțiilor publice în fața Curții de Arbitraj Internaționale a Centrului Internațional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiții.

Redăm, în cele ce urmează, cele mai importante modificări aduse respectivului act normativ.

Art. 1

Vechea reglementare

„Art. 1

Ministerul Finanțelor Publice, pe baza mandatului dat de conducătorul instituției publice citate în cauză, reprezintă instituția publică sau România, după caz, în fața Curții de Arbitraj Internaționale a Centrului Internațional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiții, cu sediul la Washington DC”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 1

(1) Reprezentarea României sau a instituțiilor publice în fața Curții de Arbitraj Internaționale a Centrului Internațional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiții sau în fața tribunalelor arbitrale internaționale se realizează de către Ministerul Finanțelor.

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

(2) Reprezentarea României sau a instituțiilor publice membre ale Guvernului în litigiile judiciare, aflate pe rolul unor instanțe din alte state membre ale Uniunii Europene sau state terțe, și arbitrale internaționale, altele decât cele prevăzute la alin. (1), se realizează de către Ministerul Finanțelor. În cazuri justificate, Guvernul poate stabili prin hotărâre ca reprezentarea să se asigure de o altă instituție publică din subordinea/coordonarea sa.

(3) După pronunțarea hotărârilor în litigiile internaționale prevăzute la alin. (1) și (2), Ministerul Finanțelor asigură reprezentarea în eventualele acțiuni judiciare dintr-un stat pe teritoriul căruia se inițiază o procedură de recunoaștere și/sau executare a acestora.

(4) Instituțiile și autoritățile publice care au gestionat problematica ce face obiectul litigiilor internaționale prevăzute la alin. (1) și (2) au obligația de a comunica informațiile și documentele solicitate de Ministerul Finanțelor, atunci când acestea se află în posesia lor, precum și de a dispune toate măsurile legale pentru ca persoanele competente din cadrul acestora să acorde sprijinul necesar, conform atribuțiilor specifice, în vederea pregătirii apărărilor de către avocații selectați, inclusiv prin semnarea unor declarații de martor și participarea lor la audierile orale programate.

(5) Conducătorii autorităților/instituțiilor publice au obligația să ia măsurile legale care se impun pentru ca persoanele care sunt sau au fost implicate în gestionarea problematicii ce face obiectul litigiilor internaționale prevăzute la alin. (1) și (2) să participe în mod obligatoriu la întâlnirile solicitate de avocații care asigură reprezentarea juridică în respectivele litigii.

(6) Conducătorii autorităților/instituțiilor publice au obligația să ia măsurile legale care se impun pentru ca persoanele prevăzute la alin. (5) să semneze declarațiile de martori, să participe la audierile orale programate și să semneze orice alte documente procedurale specifice fiecărui litigiu internațional, dacă se apreciază de către avocații care asigură reprezentarea juridică că informațiile sau documentele deținute de acestea sunt utile pentru sprijinirea apărărilor.

(7) Nerespectarea obligațiilor de serviciu prevăzute la alin. (5) și (6) de către persoanele care au fost implicate în gestionarea problematicii ce face obiectul litigiilor internaționale constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit legii”.

Art. 2

Vechea reglementare

„Art. 2

(1) În exercitarea mandatului acordat, Ministerul Finanțelor Publice va selecta, în vederea formulării apărării, mai multe societăți profesionale civile de avocați din România sau din străinătate, specializate în litigii internaționale, prin procedura stabilită prin ordin al ministrului finanțelor publice.

(2) Prin ordinul ministrului finanțelor publice prevăzut la alin. (1) se stabilește și procedura de selecție a arbitrilor desemnați de partea română în procedurile arbitrale.

(3) Din comisiile de selecție ce vor fi stabilite prin ordinul ministrului finanțelor publice prevăzut la alin. (1) și (2) va face parte și un reprezentant al Cancelariei Primului-Ministru.

(4) Nominalizarea de către Ministerul Finanțelor Publice a avocaților și arbitrilor dintre cei desemnați, pentru fiecare litigiu, se va face cu avizul instituției publice care acordă mandatul de reprezentare.

(5) Plata cheltuielilor necesare reprezentării României în astfel de litigii, inclusiv plata arbitrilor desemnați de partea română în procedurile arbitrale, se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor Publice.

(6) Eventualele sume de bani dispuse a fi plătite de către pârât prin hotărâri judecătorești sau arbitrale se suportă din bugetul fiecărei instituții publice care acordă mandatul de reprezentare”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 2

(1) Pentru reprezentarea în litigiile internaționale prevăzute la art. 1, Ministerul Finanțelor selectează în mod transparent și competitiv avocați, indiferent de forma de organizare a profesiei, din România și/sau din străinătate, specializați în litigii arbitrale internaționale și/sau în legislația națională specifică litigiilor judiciare internaționale, după caz, pe baza unei proceduri proprii de selecție aprobate de conducătorul instituției, în temeiul dispozițiilor art. 29 alin. (1) lit. d) și alin. (3) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Plata cheltuielilor necesare reprezentării în astfel de litigii internaționale, inclusiv plata arbitrilor în procedurile arbitrale, a expertizelor și a celorlalte taxe judiciare sau arbitrale datorate, conform procedurilor aplicabile, se asigură din bugetul Ministerului Finanțelor.

(3) Termenii și condițiile de punere în executare a hotărârilor judecătorești sau arbitrale pronunțate în legătură cu litigiile internaționale prevăzute la art. 1 se aprobă de Guvern, prin memorandum.

(4) Eventualele sume de bani dispuse a fi plătite prin hotărârile judecătorești sau arbitrale pronunțate în legătură cu litigiile internaționale prevăzute la art. 1 se suportă din bugetul Ministerului Finanțelor, cu respectarea dreptului Uniunii Europene în materia ajutorului de stat, dacă este cazul.

(5) În situațiile în care prin hotărârile judecătorești sau arbitrale pronunțate în legătură cu litigiile internaționale prevăzute la art. 1 se dispun orice alte obligații decât acordarea unor sume de bani, ducerea la îndeplinire a acestor obligații se asigură de către instituțiile publice cu competențe în domeniu.

(6) Pentru asigurarea creditelor bugetare și de angajament necesare pentru efectuarea plății sumelor stabilite prin hotărâri judecătorești sau arbitrale, se autorizează Ministerul Finanțelor să efectueze virări pe parcursul întregului an bugetar, de la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole bugetare, prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (4) și (8)-(11) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și de la prevederile art. 12 alin. (1) lit. e) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(7) În situația în care problematica ce a făcut obiectul litigiilor internaționale prevăzute la art. 1 alin. (1) a fost gestionată de una sau mai multe instituții sau autorități publice locale, sumele plătite în condițiile alin. (4) se recuperează ulterior de la acestea, în mod solidar, dacă s-a reținut culpa mai multor instituții sau autorități publice locale, iar instanța judiciară sau tribunalul arbitral nu a individualizat cuantumul sumelor datorate în funcție de vinovăția fiecăreia. Procedura de recuperare a acestor sume, inclusiv prin posibilitatea eșalonării recuperării acestora, se stabilește, pentru fiecare caz în parte, prin ordin comun al ministrului finanțelor și al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației”.

Art. 3

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după articolul 2 se introduce un nou articol, art. 3, cu următorul cuprins:

„Art. 3

(1) Prin derogare de la prevederile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, personalul de specialitate juridică din cadrul Direcției generale juridice a Ministerului Finanțelor, care are în fișa postului atribuții în legătură cu asigurarea asistenței și reprezentării juridice în litigiile prevăzute la art. 1, precum și personalul din cadrul Secretariatului General al Guvernului cu atribuții în asigurarea suportului documentar și arhivistic, respectiv a asistenței juridice de specialitate, beneficiază de o majorare salarială de 50% aplicată la salariul de bază brut. Fișa postului trebuie să cuprindă atribuții obiective cuantificabile lunar în mod individual.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică pentru un număr de maximum 10 persoane de specialitate juridică din cadrul Ministerului Finanțelor și pentru un număr de 5 persoane din cadrul Secretariatului General al Guvernului”.

Dispoziții finale

În termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, în litigiile pentru care, la data intrării în vigoare a acesteia, România sau instituțiile publice prevăzute la art. 1 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 126/2005 privind reprezentarea României sau a instituțiilor publice în fața Curții de Arbitraj Internaționale a Centrului Internațional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiții, aprobată prin Legea nr. 168/2006, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 2 din prezenta ordonanță de urgență, nu au desemnați avocați specializați, transmit Ministerului Finanțelor toate documentele pe care le dețin în legătură cu problematica ce face obiectul litigiilor.

Pentru încadrarea în termenele judiciare procedurale aplicabile, Ministerul Finanțelor selectează avocații specializați pe baza unei proceduri proprii de selecție, aprobată de conducătorul instituției.

În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, toate ministerele, autoritățile și instituțiile publice au obligația de a transmite Ministerului Finanțelor toate documentele pe care le dețin în legătură cu problematica ce face obiectul litigiilor judiciare și arbitrale internaționale în care acestea sunt parte.

Prin derogare de la prevederile art. 22 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, cheltuielile cu taxa de viză prevăzute la art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările și completările ulterioare, pot fi suportate și plătite din bugetele proprii ale ordonatorilor principali de credite și pentru personalul din instituțiile/unitățile aflate în subordine/coordonare/sub autoritate, indiferent de forma de finanțare.

Dispozițiile art. 1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 126/2005, aprobată prin Legea nr. 168/2006, cu modificările și completărille ulterioare, astfel cum a fost modificat prin prezenta ordonanță de urgență, se aplică atât pentru litigiile aflate în desfășurare, cât și pentru cele viitoare, precum și pentru litigiile și procedurile aferente acestora.

 

O.U.G. nr. 126/2005 privind reprezentarea României sau a instituțiilor publice în fața Curții de Arbitraj Internaționale – modificări (O.U.G. 6/2024) was last modified: februarie 12th, 2024 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.