Normele privind autorizarea instalaţiilor nucleare – modificări (OPCNCAN nr. 53/2023)

7 apr. 2023
Vizualizari: 180

Actul modificat

Actul modificatorSumar
Normele privind autorizarea instalațiilor nucleare

(M. Of. nr. 5 din 3 ianuarie 2019)

 

Ordinul președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare (OPCNCAN) nr. 53/2023 pentru modificarea și completarea Normelor privind autorizarea instalațiilor nucleare

(M. Of. nr. 288 din 6 aprilie 2023)

– modifică: art. 2, art. 3,

introduce: art. 4 alin. (3), art. 14 alin. (4)-(6), art. 16 alin. (2)-(4), art. 20 alin. (5)-(6), art. 35 alin. (5)-(9).

 

În M. Of. nr. 288 din 6 aprilie 2023 s-a publicat Ordinul președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare (OPCNCAN) nr. 53/2023 pentru modificarea și completarea Normelor privind autorizarea instalațiilor nucleare.

Redăm, în cele ce urmează, cele mai importante modificări și completări aduse respectivului act normativ.

 

Art. 2 și art. 3

Vechea reglementare

„Art. 2

Prezentele norme se aplică următoarelor categorii de instalații nucleare:

a)centrale nuclearoelectrice;

b)reactoare nucleare de cercetare, reactoare nucleare de putere zero și ansambluri subcritice;

c)reactoare nucleare de demonstrație;

d)reactoare nucleare pentru producerea de energie și izotopi pentru scopuri medicale;

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

e)orice alte instalații nucleare a căror autorizare este necesară în baza prevederilor Legii nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 111/1996), și pentru care CNCAN impune aplicarea acestor norme în procesul de autorizare.

Art. 3

Termenii utilizați în prezentele norme sunt definiți în Legea nr. 111/1996 și în Normele fundamentale de securitate nucleară pentru instalațiile nucleare, aprobate prin Ordinul președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare nr. 114/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 14 iunie 2017.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 2 și art 3 se modifică și vor avea următorul cuprins:

Art. 2

Prezentele norme se aplică următoarelor categorii de instalații:

a) centrale nuclearoelectrice, inclusiv celor echipate cu reactoare modulare;

b) reactoare nucleare de cercetare, reactoare nucleare de testare, reactoare nucleare de putere zero și ansambluri subcritice;

c) reactoare nucleare de demonstrație;

d) fabrici de combustibil nuclear, inclusiv instalații/fabrici de prelucrare a materiei prime/materialelor nucleare, în scopul obținerii pulberii sinterizabile de dioxid de uraniu și/sau a combustibilului nuclear;

e) instalații de stocare a combustibilului nuclear uzat;

f) reactoare nucleare pentru producerea de energie și izotopi pentru scopuri medicale;

g) instalații de îmbogățire a uraniului;

h) instalații de retratare/reprocesare a combustibilului nuclear uzat;

i) instalații de depozitare intermediară sau definitivă a deșeurilor radioactive și instalații de tratare a deșeurilor radioactive, aflate pe același amplasament și direct legate de instalațiile nucleare enumerate la lit. a)-h);

j) instalații de detritiere, asociate instalațiilor nucleare echipate cu reactoare nucleare;

k) instalații de minerit și preparare a minereurilor de uraniu și toriu, precum și instalații de gestionare a deșeurilor radioactive rezultate din activitățile de minerit și preparare a minereurilor de uraniu și toriu;

l) orice alte instalații nucleare pentru care CNCAN consideră necesară aplicarea, parțială sau integrală, a acestor norme în procesul de autorizare și o impune prin condițiile din autorizații.

Art. 3

Termenii utilizați în prezentele norme sunt definiți în Legea nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 111/1996), și în Normele fundamentale de securitate nucleară pentru instalațiile nucleare, aprobate prin Ordinul președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare nr. 86/2020.

 

 

Art. 4 alin. (3)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 4, după alin. (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul cuprins:

(3) Pentru o instalație nucleară compusă din mai multe module cu funcționalitate proprie, identice ca proiect, autorizațiile se eliberează pentru numărul total de module prevăzute prin proiectul de ansamblu al instalației nucleare respective. În acest caz, titularul de autorizație va notifica la CNCAN planificarea realizării instalației în ansamblu, precum și a fiecărui modul în parte, în vederea stabilirii programului de control și a activităților specifice care necesită avize și aprobări conform reglementărilor în vigoare.

 

 

Art. 14 alin. (4)-(6)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 14, după alin. (3) se introduc trei noi alineate, alin. (4)-(6), cu următorul cuprins:

(4) Pentru instalațiile nucleare pentru care anumite capitole și secțiuni din cele prevăzute în anexa la prezentele norme nu sunt aplicabile pentru elaborarea RSN, CNCAN va stabili formatul-cadru și conținutul RSN la începerea procesului de autorizare, luând în considerare experiența de reglementare și experiența de exploatare la nivel național și internațional.

(5) În situația în care RSN pentru o instalație nucleară a fost elaborat pentru autorizarea în altă țară, care a implementat un sistem de reglementare și un proces de autorizare în domeniul nuclear compatibile cu sistemul de reglementare și procesul de autorizare din România, cu cerințe de reglementare echivalente sau mai stricte în raport cu cerințele stabilite prin normele emise de CNCAN, este permisă utilizarea RSN respectiv ca parte din documentația de autorizare transmisă la CNCAN, cu îndeplinirea tuturor următoarelor condiții:

a) informația trebuie structurată și prezentată astfel încât să respecte prevederile alin. (2);

b) informația din RSN elaborat pentru autorizarea în altă țară poate fi utilizată în RSN transmis la CNCAN, ca referință sau prin înglobarea în RSN transmis la CNCAN, doar dacă este redactată în limba engleză;

c) în situația în care RSN transmis la CNCAN înglobează capitole sau secțiuni din RSN utilizat pentru autorizare în altă țară, se vor include suficiente informații pentru a demonstra că sunt îndeplinite cerințele și criteriile specifice din normele emise de CNCAN și că au fost luate în considerare toate aspectele specifice legate de amplasament și de legislația și standardele aplicabile în România pentru instalațiile nucleare;

d) pentru reactoarele nucleare, RSN va respecta structura și conținutul prevăzute în anexa la prezentele norme, iar în fiecare capitol în care se înglobează informații utilizate într-un RSN elaborat pentru autorizarea în altă țară se va include o secțiune introductivă care să descrie în detaliu modul în care se respectă cerințele, criteriile și condițiile specifice pentru instalația nucleară respectivă la amplasarea, construcția și montajul, punerea în funcțiune și exploatarea în România și să demonstreze că informația prezentată în capitolul respectiv este relevantă, aplicabilă, corectă din punct de vedere tehnic și suficientă în raport cu prevederile normelor emise de CNCAN și cu standardele și codurile acceptate de CNCAN;

e) trebuie evidențiate și prezentate la CNCAN pentru evaluare corelările, echivalențele și diferențele semnificative dintre cerințele, criteriile și condițiile de natură tehnică și organizatorică stabilite prin sistemul de reglementare și procesul de autorizare din țara în care a fost utilizat RSN original și cele stabilite prin sistemul de reglementare și procesul de autorizare din România.

(6) În situația prevăzută la alin. (5), CNCAN poate utiliza, în procesele de reglementare, autorizare și control, suplimentar față de normele și ghidurile emise de CNCAN, normele și ghidurile emise de autoritatea națională de reglementare, autorizare și control în domeniul nuclear din țara de origine a proiectului de instalație nucleară, respectiv din țara în care a fost autorizat pentru prima dată proiectul instalației nucleare respective.

 

 

Art. 16 alin. (2)-(4)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 16, după alin. (1) se introduc trei noi alineate, alin. (2)-(4), cu următorul cuprins:

(2) Solicitantul, respectiv titularul de autorizație trebuie să elaboreze RSN pentru a demonstra că instalația nucleară îndeplinește toate cerințele relevante și importante pentru securitatea nucleară și trebuie să utilizeze RSN ca bază pentru susținerea continuă a funcționării în siguranță.

(3) Titularul de autorizație trebuie să utilizeze RSN, inclusiv referințele din RSN și alte documente relevante care fac parte din documentația de proiectare și documentația de autorizare, ca bază pentru evaluarea implicațiilor de securitate nucleară ale modificărilor aduse instalației nucleare și/sau practicilor de operare.

(4) Titularul de autorizație trebuie să actualizeze RSN pentru a reflecta modificările, schimbările în operarea și/sau utilizarea instalațiilor nucleare, noile cerințe de reglementare și standardele relevante, noile informații relevante pentru evaluarea securității nucleare, inclusiv cele legate de caracteristicile amplasamentului și de caracteristicile de mediu din zona amplasamentului, în timp util, după ce informațiile noi devin disponibile și aplicabile.

 

 

Art. 20 alin. (5)-(6)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 20, după alin. (4) se introduc două noi alineate, alin. (5)-(6), cu următorul cuprins:

(5) În cadrul procesului de autorizare, CNCAN poate utiliza evaluări și inspecții efectuate de autoritățile de reglementare din domeniul nuclear din țările în care au fost autorizate instalații nucleare similare ca proiect, în următoarele condiții:

a) există un acord de cooperare și asistență tehnică în acest sens între CNCAN și autoritatea de reglementare din domeniul nuclear din țara în care a fost autorizată instalația nucleară, care asigură accesul specialiștilor CNCAN la informațiile relevante, disponibile în limba engleză, privind reglementarea, evaluarea, inspecția și autorizarea proiectului respectiv și a fazelor succesive de dezvoltare și implementare a acestuia, inclusiv rapoartele de evaluare și inspecție aferente;

b) autoritatea de reglementare din domeniul nuclear din țara în care a fost autorizată instalația nucleară a implementat un sistem de reglementare și un proces de autorizare compatibile cu sistemul de reglementare și procesul de autorizare din România, cu cerințe de reglementare echivalente sau mai stricte în raport cu cerințele stabilite prin normele emise de CNCAN;

c) autoritatea de reglementare din domeniul nuclear din țara în care a fost autorizată instalația nucleară deține expertiză tehnică și personal calificat pentru toate domeniile de specialitate necesare pentru evaluarea și inspecția proiectului respectiv și a fazelor succesive de dezvoltare și implementare a acestuia;

d) procesele de evaluare și inspecție implementate de autoritatea de reglementare din domeniul nuclear din țara în care a fost autorizată instalația nucleară au domeniul, rigoarea tehnică și nivelul de detaliu conforme cu recomandările din standardele internaționale relevante și sunt cel puțin echivalente cu cele aplicate de CNCAN pentru aceleași activități;

e) informațiile prezentate în rapoartele de evaluare și inspecție emise de autoritatea de reglementare din domeniul nuclear din țara în care a fost autorizată instalația nucleară sunt relevante, corecte din punct de vedere tehnic și aplicabile în raport cu prevederile normelor emise de CNCAN și cu standardele și codurile acceptate de CNCAN.

(6) CNCAN poate implementa un proces de preautorizare, pentru evaluarea preliminară a conformității unui proiect de instalație nucleară cu prevederile normelor în vigoare, în situația în care organizația care dezvoltă proiectul solicită acest lucru, doar în condițiile în care respectivul proiect este inclus în strategiile naționale și planurile guvernului României pentru extinderea programului nuclear și se alocă suficiente resurse de personal calificat pentru efectuarea de către CNCAN a evaluărilor necesare, luând în considerare toate celelalte activități de reglementare, autorizare și control implementate de CNCAN conform prevederilor Legii nr. 111/1996.

 

 

Art. 35 alin. (5)-(9)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 35, după alin. (4) se introduc cinci noi alineate, alin. (5)-(9), cu următorul cuprins:

(5) Titularul de autorizație va transmite la CNCAN, anual, în scris, pe toată durata de exploatare a instalației nucleare, rapoarte privind stadiul acțiunilor întreprinse în cadrul programelor și/sau proceselor prin care se asigură următoarele:

a) pregătirea și calificarea personalului de exploatare, precum și pregătirea, calificarea și asigurarea efectivelor suficiente de personal pentru toate funcțiile importante pentru securitatea nucleară;

b) supravegherea, monitorizarea, testarea și verificarea SSCE importante pentru securitatea nucleară și pentru exploatarea fiabilă a instalației nucleare;

c) revizuirea și asigurarea sistematică a pieselor de schimb/rezervă;

d) întreținerea preventivă pentru SSCE importante pentru securitatea nucleară și pentru exploatarea fiabilă;

e) managementul duratei de viață a instalației nucleare, inclusiv managementul îmbătrânirii, activitățile de retehnologizare și analizele de securitate nucleară care utilizează ipoteze legate de durata de viață a SSCE și de îmbătrânirea acestora și/sau care presupun o anumită durată estimată de exploatare a instalației nucleare în ansamblu;

f) strategia de dezvoltare, efectuare, verificare, revizuire și actualizare a analizelor și evaluărilor de securitate nucleară;

g) controlul modificărilor/managementul configurației de proiectare;

h) inspecțiile în exploatare pentru SSCE cu funcții de securitate nucleară;

i) protecția instalațiilor nucleare împotriva evenimentelor interne și externe, inclusiv împotriva evenimentelor seismice, incendiilor și exploziilor, inundațiilor și condițiilor meteorologice extreme;

j) monitorizarea mediului și evaluarea impactului radiologic asupra mediului;

k) controlul garanțiilor nucleare;

l) protecția radiologică a personalului;

m) gestionarea deșeurilor radioactive și a combustibilului nuclear uzat;

n) protecția fizică a materialelor nucleare și a instalației nucleare;

o) protecția instalației nucleare împotriva amenințărilor cibernetice;

p) interfețele dintre securitatea nucleară, securitatea radiologică, protecția fizică, protecția împotriva amenințărilor cibernetice și controlul de garanții nucleare;

q) utilizarea experienței de exploatare și a rezultatelor activităților de cercetare și dezvoltare relevante, inclusiv prin afilierea la organizații internaționale și prin participarea la programe de cercetare specifice, la nivel național și internațional, care au ca scop îmbunătățirea securității nucleare și a fiabilității instalațiilor nucleare;

r) asigurarea resurselor financiare și materiale pentru exploatarea în condiții optime a instalației nucleare.

(6) Titularul de autorizație trebuie să mențină actualizate documentele care demonstrează conformitatea cu normele, codurile și standardele aplicabile pentru instalația nucleară și activitățile aferente, pe toată durata de exploatare a instalației nucleare.

(7) Titularul de autorizație trebuie să stabilească și să implementeze o strategie pentru exploatarea în siguranță a instalației nucleare, pentru toată perioada estimată de exploatare, care să acopere și aspectele care țin de exploatarea pe termen îndelungat, împreună cu un plan de acțiuni care să includă resursele financiare, materiale și de personal calificat, precum și măsurile necesare pentru realizarea cu succes a tuturor proiectelor aflate în desfășurare sau în curs de dezvoltare, cu respectarea cerințelor din legislația și autorizațiile în vigoare.

(8) În situația în care titularul de autorizație deține mai multe instalații nucleare și este implicat în mai multe proiecte din domeniul nuclear, strategia și planul de acțiuni cerute la alin. (7) trebuie să acopere în mod adecvat toate instalațiile și proiectele respective și să reflecte în mod evident prioritatea acordată implementării cerințelor de securitate nucleară și securitate radiologică în fața oricăror alte cerințe sau interese, inclusiv a celor legate de performanța economică, științifică sau de respectarea termenelor planificate ale activităților.

(9) Strategia și planul de acțiuni cerute la alin. (7) trebuie actualizate cel puțin o dată la fiecare 10 ani de la emiterea autorizației de exploatare, precum și ori de câte ori devin disponibile noi informații relevante, cum ar fi proiecte noi suplimentare, modificări tehnice și organizatorice semnificative, schimbări legislative, rezultate importante ale programelor de cercetare și dezvoltare în domeniul nuclear, pentru a asigura planificarea riguroasă, alocarea în timp util și gestionarea adecvată a resurselor financiare, materiale și de personal calificat necesare implementării tuturor proiectelor și activităților vizate.

Normele privind autorizarea instalațiilor nucleare – modificări (OPCNCAN nr. 53/2023) was last modified: aprilie 7th, 2023 by Redacția ProLege

Jurisprudență

Vezi tot

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.