Modelele deciziilor privind recalcularea pensiilor din sistemul public de pensii (OPCNPP nr. 356/2024)

13 mai 2024
1.397 views

Actul public în Monitorul Oficial

PreambulSumar
Ordinul președintelui Casei Naționale de Pensii Publice (OPCNPP) nr. 356/2024 pentru aprobarea modelelor deciziilor privind recalcularea pensiilor din sistemul public de pensii

(M. Of. nr. 431 din 10 mai 2024)

Având în vedere:

Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii;

– dispozițiile art. 124 din Normele de aplicare a Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 181/2024;
– Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 166 din 30 aprilie 2004, cu modificările și completările ulterioare;
– Regulamentul (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 284 din 30 octombrie 2009, cu modificările și completările ulterioare;
– Acordul Comercial și de Cooperare între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, pe de altă parte, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 149 din 30 aprilie 2021;
– prevederile acordurilor bilaterale de securitate socială la care România este parte;
– prevederile art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2023 pentru modificarea și/sau completarea unor acte normative din domeniul pensiilor publice;

În baza:

– art. 9 din Statutul Casei Naționale de Pensii Publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2012.

În vederea aplicării prevederilor art. 144 din Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, se aprobă modelele deciziilor privind recalcularea pensiilor din sistemul public de pensii.

 

În M. Of. nr. 431 din 10 mai 2024 s-a publicat Ordinul președintelui Casei Naționale de Pensii Publice (OPCNPP) nr. 356/2024 pentru aprobarea modelelor deciziilor privind recalcularea pensiilor din sistemul public de pensii.

Vă prezentăm, în cele ce urmează, cele mai importante dispoziții din respectivul act normativ:

Art. 1

În vederea aplicării prevederilor art. 144 din Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, se aprobă modelele deciziilor privind recalcularea pensiilor din sistemul public de pensii, prevăzute în anexele nr. 1-4 la prezentul ordin.

Art. 2

Deciziile prevăzute la art. 1 se emit în două exemplare care cuprind în clar numele și prenumele directorului executiv sau, după caz, ale directorului executiv adjunct al Direcției stabiliri și plăți prestații sau ale șefului casei locale, din care un exemplar va fi comunicat beneficiarului, iar cel de al doilea va fi arhivat la dosarul de pensie.

Art. 3

Semnarea deciziei de către directorul executiv adjunct al Direcției stabiliri și plăți prestații sau de către șeful casei locale se face după obținerea delegării competenței aprobate de președintele Casei Naționale de Pensii Publice.

Art. 4

Direcțiile de specialitate din cadrul Casei Naționale de Pensii Publice care au vizat prezentul ordin și conducerea caselor teritoriale de pensii vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5

Direcția management resurse umane va asigura transmiterea prezentului ordin direcțiilor generale, direcțiilor și serviciilor de specialitate din cadrul Casei Naționale de Pensii Publice, precum și instituțiilor subordonate acesteia.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

ANEXA nr. 1: DECIZIE Nr. ………… din data ……………. privind aplicarea prevederilor art. 144 din Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii

Casa teritorială/locală de pensii ………………………………………

DECIZIE Nr. ………… din data ……………. privind aplicarea prevederilor art. 144 din Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii

CNP titular pensie:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Nume:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Data înscrierii la pensie: XX/XX/XX

CFP/TCFP (cod fel pensie):

Data acordării noilor drepturi: 1.09.2024

Titular/Reprezentant legal/Mandatar

Nume:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Județ: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Localitate: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Str.: xxxxxxxxxxxxxxxx nr. xxxx, bl. xxx, sc. xxxx,

et. xx, ap. xxxx, oficiu poștal xxx

Categoria de pensie conform art. 144 din Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii:

Suma punctajelor anuale realizate de titular la data de 31.08.2024: ……………………………

din care aferent stagiului de cotizare din sistemul agricol: ………………………………………….

Procent diminuare: ………… %

Indemnizație de însoțitor în plată la data de 31.08.2024: ……………………………………….. lei

Cuantum pensie de asigurări sociale în plată la data de 31.08.2024: ………………………. lei

A. TOTAL STAGIU DE COTIZARE REALIZAT, din care:……… ani ……. luni …….. zile
A.1 Stagiu de cotizare contributiv:……… ani ……. luni …….. zile
A.2 Stagiu de cotizare necontributiv:……… ani ……. luni …….. zile
A.3 Stagiu asimilat (necontributiv):……… ani ……. luni …….. zile
A.4 Stagiu sistem neintegrat:……… ani ……. luni …….. zile
B. Stagiu de cotizare contributiv pentru care se acordă puncte de stabilitate:……… ani ……. luni …….. zile
C. Numărul de puncte de stabilitate (acordate pentru stagiul de cotizare contributiv realizat peste 25 de ani contributivi): ………….
D. Numărul total de puncte realizate la 1.09.2024 = suma punctajelor anuale realizate la 31.08.2024 + număr puncte stabilitate = ……………………………

din care aferent stagiului de cotizare din sistemul agricol: ……………………………

E. Valoare punct referință la data de 1.09.2024: 81 lei
F. Cuantum nediminuat al pensiei la 1.09.2024: …………… lei
Valoarea diminuării: …………… lei
Indemnizație de însoțitor în plată la data de 1.09.2024: ……………………… lei
Cuantum pensie de asigurări sociale la data de 1.09.2024: ………………… lei

Se menține cuantumul pensiei stabilit și aflat în plată anterior recalculării de la 1.09.2024, de ………………… lei, conform art. 144 alin. (6) din Legea nr. 360/2023.

În conformitate cu prevederile art. 127 alin. (1) din Legea nr. 360/2023, prezenta decizie poate fi contestată, în termen de 45 de zile de la comunicare, la instanța judecătorească competentă. Conform art. 127 alin. (2) din Legea nr. 360/2023, decizia de pensionare necontestată în termen este definitivă.

Director executiv/Director executiv adjunct/Șef casa locală,

…………………………………………………

(numele și prenumele)

ANEXA nr. 2: DECIZIE Nr. ………… din data ……………. privind aplicarea prevederilor art. 144 din Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii

Casa teritorială/locală de pensii ………………………………………

DECIZIE Nr. ………… din data ……………. privind aplicarea prevederilor art. 144 din Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii

CNP titular pensie:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Nume:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Data înscrierii la pensie: XX/XX/XX

CFP/TCFP (cod fel pensie):

Data acordării noilor drepturi: 1.09.2024

Titular/Reprezentant legal/Mandatar

Nume:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Județ: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Localitate: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Str.: xxxxxxxxxxxxxxxx nr. xxxx, bl. xxx,

sc. xxxx, et. xx, ap. xxxx, oficiu poștal xxx

Categoria de pensie conform art. 144 din Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii:

Suma punctajelor anuale cuvenite susținătorului decedat la data de 31.08.2024: ……………………………

din care aferent stagiului de cotizare din sistemul agricol: ……………………………

Suma punctajelor anuale cuvenite susținătorului decedat la data de 31.08.2024:Mama …………………….Tata ……………………
din care aferent stagiului de cotizare din sistemul agricol:……………………..……………………..

Suma punctajelor anuale aferente urmașilor la data de 31.08.2024: ……………………………

Situația urmașilor în plată la data de 31.08.2024:

 Numele și prenumeleCNPCalitateaDiminuare

(%)

Cuantumul pensiei
 
 
 
A. TOTAL STAGIU DE COTIZARE REALIZAT de susținător, din care:……… ani ……. luni …….. zile 
A.1 Stagiu de cotizare contributiv:……… ani ……. luni …….. zile 
A.2 Stagiu de cotizare necontributiv:……… ani ……. luni …….. zile 
A.3 Stagiu asimilat (necontributiv):……… ani ……. luni …….. zile 
A.4 Stagiu sistem neintegrat:……… ani ……. luni …….. zile 
TOTAL STAGIU DE COTIZARE REALIZAT de susținător MAMA, din care:……… ani ……. luni …….. zile 
A.1 Stagiu de cotizare contributiv:……… ani ……. luni …….. zile 
A.2 Stagiu de cotizare necontributiv:……… ani ……. luni …….. zile 
A.3 Stagiu asimilat (necontributiv):……… ani ……. luni …….. zile 
A.4 Stagiu sistem neintegrat:……… ani ……. luni …….. zile 
TOTAL STAGIU DE COTIZARE REALIZAT de susținător TATA, din care:……… ani ……. luni …….. zile 
A.1 Stagiu de cotizare contributiv:……… ani ……. luni …….. zile 
A.2 Stagiu de cotizare necontributiv:……… ani ……. luni …….. zile 
A.3 Stagiu asimilat (necontributiv):……… ani ……. luni …….. zile 
A.4 Stagiu sistem neintegrat:……… ani ……. luni …….. zile 
B. Stagiu de cotizare contributiv realizat de susținător pentru care se acordă puncte de stabilitate: ……. ani …… luni ….. zile 
Stagiu de cotizare contributiv realizat de susținător MAMA pentru care se acordă puncte de stabilitate: ……. ani …… luni ….. zile 
Stagiu de cotizare contributiv realizat de susținător TATA pentru care se acordă puncte de stabilitate: ……. ani …… luni ….. zile 
C. Numărul de puncte de stabilitate cuvenite susținătorului (acordate pentru stagiul de cotizare contributiv realizat peste 25 de ani contributivi): ……………… 
Numărul de puncte de stabilitate cuvenite susținătorului MAMA (acordate pentru stagiul de cotizare contributiv realizat peste 25 de ani contributivi): ……………… 
Numărul de puncte de stabilitate cuvenite susținătorului TATA (acordate pentru stagiul de cotizare contributiv realizat peste 25 de ani contributivi): ……………… 
D. Numărul total de puncte cuvenite susținătorului la 1.09.2024 = suma punctajelor anuale realizate la 31.08.2024 + număr puncte stabilitate = …………………………… 
Numărul total de puncte cuvenite susținătorului MAMA la 1.09.2024 = suma punctajelor anuale cuvenite la 31.08.2024 + număr puncte stabilitate = …………………………… 
Numărul total de puncte cuvenite susținătorului TATA la 1.09.2024 = suma punctajelor anuale cuvenite la 31.08.2024 + număr puncte stabilitate = …………………………… 
E. Numărul total de puncte cuvenite urmașilor la 1.09.2024 = suma punctajelor anuale cuvenite urmașilor la 31.08.2024 + număr puncte stabilitate cuvenite urmașilor = …………………………

din care aferent stagiului de cotizare din sistemul agricol: …………………………

 
F. Valoare punct referință la data de 1.09.2024: 81 lei 

 

G. Situația urmașilor la data de 1.09.2024:
Numele și prenumeleCNPCalitateaDiminuare

(%)

Cuantumul pensiei

Se menține cuantumul pensiei stabilit și aflat în plată anterior recalculării de la 1.09.2024, de ………………… lei, conform art. 144 alin. (6) din Legea nr. 360/2023.

În conformitate cu prevederile art. 127 alin. (1) din Legea nr. 360/2023, prezenta decizie poate fi contestată, în termen de 45 de zile de la comunicare, la instanța judecătorească competentă. Conform art. 127 alin. (2) din Legea nr. 360/2023, decizia de pensionare necontestată în termen este definitivă.

Director executiv/Director executiv adjunct/Șef casa locală,

…………………………………………………

(numele și prenumele)

ANEXA nr. 3: DECIZIE Nr. ………… din data ……………. privind aplicarea prevederilor art. 144 din Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii

Casa teritorială/locală de pensii ………………………………………

DECIZIE Nr. ………… din data ……………. privind aplicarea prevederilor art. 144 din Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii

CNP titular pensie:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Nume:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Data înscrierii la pensie internațională: XX/XX/XX

CFP/TCFP (cod fel pensie):

Data acordării noilor drepturi: 1.09.2024

Titular/Reprezentant legal/Mandatar

Nume:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Județ: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Localitate: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Str.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx nr. xxxxxxx, bl. xxxx, sc. xxxx,

et. xx, ap. xxxx, oficiu poștal xxx

Categoria de pensie internațională conform art. 144 din Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii:

Cuantum pensie internațională în plată la data de 31.08.2024: …………… lei

Procent diminuare: ………… %

Indemnizație de însoțitor în plată la data de 31.08.2024: …………………… lei

A. TOTAL STAGIU DE COTIZARE realizat în România, din care:……… ani ……. luni …….. zile
A.1 Stagiu de cotizare contributiv:……… ani ……. luni …….. zile
A.2 Stagiu de cotizare necontributiv:……… ani ……. luni …….. zile
A.3 Stagiu asimilat (necontributiv):……… ani ……. luni …….. zile
A.4 Stagiu sistem neintegrat:……… ani ……. luni …….. zile
B. Stagiu de cotizare contributiv realizat în România pentru care se acordă puncte de stabilitate: …… ani ……. luni ….. zile
C. Numărul de puncte de stabilitate (acordate pentru stagiul de cotizare contributiv realizat ÎN ROMÂNIA peste 25 de ani contributivi): ………………
D. Stagiul total de cotizare realizat în celelalte state implicate, așa cum acesta a fost comunicat de instituțiile competente: ……… ani ……… luni ……… zile
E. Numărul total de puncte teoretice realizat potrivit legislației din România și din alte state: ……………
Numărul total de puncte obținute după proratizare: ……………………
F. Valoare punct referință la data de 1.09.2024: 81 lei
G. Cuantum nediminuat al pensiei la 1.09.2024: …………… lei
Valoarea diminuării: …………… lei
Indemnizație de însoțitor în plată la data de 1.09.2024: …………………… lei
Cuantum pensie internațională de asigurări sociale la data de 1.09.2024: …………………… lei

Se menține cuantumul pensiei stabilit și aflat în plată anterior recalculării de la 1.09.2024, de ………………… lei, conform art. 144 alin. (6) din Legea nr. 360/2023.

În conformitate cu prevederile art. 127 alin. (1) din Legea nr. 360/2023 prezenta decizie poate fi contestată, în termen de 45 de zile de la comunicare, la instanța judecătorească competentă. Conform art. 127 alin. (2) din Legea nr. 360/2023, decizia de pensionare necontestată în termen este definitivă.

Director executiv/Director executiv adjunct/Șef casa locală,

…………………………………………………

(numele și prenumele)

ANEXA nr. 4: DECIZIE Nr. ………… din data ……………. privind aplicarea prevederilor art. 144 din Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii

Casa teritorială/locală de pensii ………………………………………

DECIZIE Nr. ………… din data ……………. privind aplicarea prevederilor art. 144 din Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii

CNP titular pensie:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Nume:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Data înscrierii la pensie internațională: XX/XX/XX

CFP/TCFP (cod fel pensie):

Data acordării noilor drepturi: 1.09.2024

Titular/Reprezentant legal/Mandatar

Nume:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Județ: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Localitate: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Str.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx nr. xxxxxxx, bl. xxxx,

sc. xxxx, et. xx, ap. xxxx, oficiu poștal xxx

Categoria de pensie internațională conform art. 144 din Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii:

Situația urmașilor în plată la data de 31.08.2024:

 Numele și prenumeleCNPCalitateaDiminuare

(%)

Cuantumul pensiei
 
 
 
A. TOTAL STAGIU DE COTIZARE realizat în România de susținător, din care:……… ani ……. luni …….. zile 
A.1 Stagiu de cotizare contributiv:……… ani ……. luni …….. zile 
A.2 Stagiu de cotizare necontributiv:……… ani ……. luni …….. zile 
A.3 Stagiu asimilat (necontributiv):……… ani ……. luni …….. zile 
A.4 Stagiu sistem neintegrat:……… ani ……. luni …….. zile 
TOTAL STAGIU DE COTIZARE realizat în România de susținător MAMA, din care:……… ani ……. luni …….. zile 
A.1 Stagiu de cotizare contributiv:……… ani ……. luni …….. zile 
A.2 Stagiu de cotizare necontributiv:……… ani ……. luni …….. zile 
A.3 Stagiu asimilat (necontributiv):……… ani ……. luni …….. zile 
A.4 Stagiu sistem neintegrat:……… ani ……. luni …….. zile 
TOTAL STAGIU DE COTIZARE realizat în România de susținător TATA, din care:……… ani ……. luni …….. zile 
A.1 Stagiu de cotizare contributiv:……… ani ……. luni …….. zile 
A.2 Stagiu de cotizare necontributiv:……… ani ……. luni …….. zile 
A.3 Stagiu asimilat (necontributiv):……… ani ……. luni …….. zile 
A.4 Stagiu sistem neintegrat:……… ani ……. luni …….. zile 
B. Stagiu de cotizare contributiv realizat de susținător în România pentru care se acordă puncte de stabilitate: …… ani …… luni … zile 
Stagiu de cotizare contributiv realizat de susținător MAMA în România pentru care se acordă puncte de stabilitate: …. ani …. luni …. zile 
Stagiu de cotizare contributiv realizat de susținător TATA în România pentru care se acordă puncte de stabilitate: …. ani …. luni …. zile 
C. Numărul de puncte de stabilitate cuvenite susținătorului (acordate pentru stagiul de cotizare contributiv realizat în ROMÂNIA peste 25 de ani contributivi): ……………… 
Numărul de puncte de stabilitate cuvenite susținătorului MAMA (acordate pentru stagiul de cotizare contributiv realizat în ROMÂNIA peste 25 de ani contributivi): ……………… 
Numărul de puncte de stabilitate cuvenite susținătorului TATA (acordate pentru stagiul de cotizare contributiv realizat în ROMÂNIA peste 25 de ani contributivi): ……………… 
D. Stagiul total de cotizare realizat în celelalte state implicate de susținătorul decedat, așa cum acesta a fost comunicat de instituțiile competente: ……… ani ……… luni ……… zile 
E. Stagiul total de cotizare realizat în celelalte state implicate de susținătorul decedat MAMA, așa cum acesta a fost comunicat de instituțiile competente: ……… ani ……… luni ……… zile 
F. Stagiul total de cotizare realizat în celelalte state implicate de susținătorul decedat TATĂ, așa cum acesta a fost comunicat de instituțiile competente: ……… ani ……… luni ……… zile 
G. Numărul total de puncte teoretice realizate de susținătorul decedat în România și în alte state: ………………….. 
Numărul total de puncte realizate de susținătorul decedat după proratizare: …………… 
H. Numărul total de puncte teoretice realizate de susținătorul decedat MAMA în România și în alte state: ………… 
Numărul total de puncte realizate de susținătorul decedat MAMA după proratizare: …………… 
I. Numărul total de puncte teoretice realizate de susținătorul decedat TATĂ în România și în alte state: ……………. 
Numărul total de puncte realizate de susținătorul decedat TATĂ după proratizare: ………….. 
J. Total număr de puncte realizate de susținătorii decedați, MAMĂ și TATĂ, după proratizare: ………… 
K. Numărul total de puncte după proratizare, cuvenite urmașilor la 1.09.2024: ………… 
L. Valoare punct referință la data de 1.09.2024: 81 lei 

 

M. Situația urmașilor la data de 1.09.2024:
Numele și prenumeleCNPCalitateaDiminuare

(%)

Cuantumul pensiei

Se menține cuantumul pensiei stabilit și aflat în plată anterior recalculării de la 1.09.2024, de ………………… lei, conform art. 144 alin. (6) din Legea nr. 360/2023.

În conformitate cu prevederile art. 127 alin. (1) din Legea nr. 360/2023, prezenta decizie poate fi contestată, în termen de 45 de zile de la comunicare, la instanța judecătorească competentă. Conform art. 127 alin. (2) din Legea nr. 360/2023, decizia de pensionare necontestată în termen este definitivă.

Director executiv/Director executiv adjunct/Șef casa locală,

…………………………………………………

(numele și prenumele)

Modelele deciziilor privind recalcularea pensiilor din sistemul public de pensii (OPCNPP nr. 356/2024) was last modified: mai 13th, 2024 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.