Normele metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români – aprobare (H.G. nr. 295/2021)

30 mart. 2021
Vizualizari: 1429
Actul publicat în Monitorul Oficial

Sumar

 

H.G. nr. 295/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, precum și pentru stabilirea formei și conținutului actelor de identitate, ale dovezii de reședință și ale cărții de imobil

(M. Of. nr. 312 din 29 martie 2021)

 

Se aprobă Normele metodologice de aplicare unitară a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, prevăzute în anexa nr. 1.

 

În M. Of. nr.  312 din 29 martie 2021 s-a publicat H.G. nr. 295/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, precum și pentru stabilirea formei și conținutului actelor de identitate, ale dovezii de reședință și ale cărții de imobil.

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

Astfel, în cele ce urmează, vă prezentăm dispozițiile importante regăsite în respectivul act normativ.

Art. 1

(1) Se aprobă Normele metodologice de aplicare unitară a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Se aprobă forma și conținutul cărții de identitate, cărții de identitate provizorii, ale autocolantului privind stabilirea reședinței, cărții electronice de identitate, cărții de identitate simple, dovezii de reședință, ale cărții de imobil pentru imobile cu destinația de locuință și ale cărții de imobil pentru unitățile de cazare în comun, prevăzute în anexele nr. 2-9.

(3) Elementele grafice de securitate și de personalizare ale cărții electronice de identitate, cărții de identitate simple, cărții de identitate provizorii, precum și ale dovezii de reședință se stabilesc, în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, prin ordin al ministrului afacerilor interne, cu avizul Companiei Naționale „Imprimeria Națională” – S.A.

(4) Fluxul detaliat al activităților care se desfășoară de către personalul instituțiilor cu atribuții pentru eliberarea actelor de identitate și a dovezilor de reședință se stabilește, în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, prin ordin comun al ministrului afacerilor interne și al ministrului afacerilor externe.

Art. 2

Prezenta hotărâre asigură aplicarea Regulamentului (UE) 2019/1.157 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind consolidarea securității cărților de identitate ale cetățenilor Uniunii și a documentelor de ședere eliberate cetățenilor Uniunii și membrilor de familie ai acestora care își exercită dreptul la liberă circulație, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 188 din 12 iulie 2019, denumit în continuare Regulament, cu privire la cartea electronică de identitate.

Art. 3

(1) În aplicarea prevederilor art. 9 alin. (1) din Regulament se desemnează Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, denumită în continuare D.E.P.A.B.D., ca punct de contact pentru punerea în aplicare a Regulamentului.

(2) În aplicarea prevederilor art. 9 alin. (2) din Regulament, D.E.P.A.B.D. dezvoltă mecanismele necesare și asigură cooperarea cu instituțiile relevante la nivelul Uniunii Europene, în scopul asigurării finalității serviciilor de informare și de asistență, incluse în portalul digital unic prevăzut în Regulamentul (UE) 2018/1.724 al Parlamentului European și al Consiliului din 2 octombrie 2018 privind înființarea unui portal digital unic (gateway) pentru a oferi acces la informații, la proceduri și la servicii de asistență și de soluționare a problemelor și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.024/2012, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 295 din 21 noiembrie 2018.

(3) D.E.P.A.B.D. îndeplinește obligația de notificare a Comisiei Europene și a statelor membre potrivit prevederilor art. 9 din Regulament.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Art. 4

(1) În aplicarea prevederilor art. 11 alin. (7) din Regulament, D.E.P.A.B.D. constituie și actualizează, cel puțin o dată pe an, lista autorităților competente care au acces la datele biometrice înscrise pe suportul de stocare. Lista se publică pe pagina de internet a D.E.P.A.B.D.

(2) În aplicarea dispozițiilor art. 11 alin. (7) din Regulament, D.E.P.A.B.D. inițiază procedura de notificare a Comisiei Europene.

(3) În limitele competențelor proprii, D.E.P.A.B.D. furnizează Comisiei Europene informațiile relevante prevăzute la art. 13 alin. (3) din Regulament.

(4) În aplicarea prevederilor art. 14 alin. (3) din Regulament se desemnează D.E.P.A.B.D. ca organism responsabil cu emiterea cărților de identitate.

Art. 5

Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6

(1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Documentele prevăzute în anexele nr. 5-7 se eliberează de la data realizării condițiilor tehnice pentru eliberarea cărții electronice de identitate.

(3) Dispozițiile art. 86 din anexa nr. 1 se aplică de la data realizării condițiilor tehnice pentru eliberarea cărții electronice de identitate.

(4) Până la data realizării condițiilor tehnice pentru eliberarea cărții electronice de identitate, înscrierea mențiunii de stabilire a reședinței în actul de identitate se realizează prin aplicarea autocolantului prevăzut în anexa nr. 4 pe cartea de identitate prevăzută în anexa nr. 2 sau, după caz, pe cartea de identitate provizorie prevăzută în anexa nr. 3.

(5) Înscrierea mențiunii de stabilire a reședinței în actul de identitate se realizează la cererea persoanei. Pentru soluționarea cererii, personalul serviciului public comunitar de evidență a persoanelor efectuează activitățile prevăzute la art. 48 alin. (1) lit. a)-e), i), j), o) și r) din anexa nr. 1 și preia imaginea facială a solicitantului, dacă aceasta nu este înregistrată în Registrul național de evidență a persoanelor.

Art. 7

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:

a) Hotărârea Guvernului nr. 839/2006 privind forma și conținutul actelor de identitate, ale autocolantului privind stabilirea reședinței și ale cărții de imobil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 582 din 5 iulie 2006, cu modificările ulterioare;

b) Hotărârea Guvernului nr. 1.375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispozițiilor legale privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 851 din 17 octombrie 2006, cu modificările și completările ulterioare.

Totodată, Normele metodologice au următorul cuprins:

CAPITOLUL I: Dispoziții generale

CAPITOLUL II: Organizarea evidenței persoanelor

SECȚIUNEA 1: Sistemul general de organizare a evidenței persoanelor

SECȚIUNEA 2: Structura R.N.E.P.

SECȚIUNEA 3: Componentele R.N.E.P.

SECȚIUNEA 4: Nomenclatoarele unitare de interes general utilizate pentru ținerea în actualitate a R.N.E.P.

CAPITOLUL III: Înregistrarea și actualizarea datelor privind persoana fizică

SECȚIUNEA 1: Înregistrarea prin proceduri automatizate și atribuirea codului numeric personal

SECȚIUNEA 2: Înregistrarea datelor privind persoana fizică și actualizarea acestora

SECȚIUNEA 3: Înregistrarea în R.N.E.P. a nașterii

SECȚIUNEA 4: Înregistrarea în R.N.E.P. a modificărilor intervenite asupra datelor de stare civilă

SECȚIUNEA 5: Înregistrarea în R.N.E.P. a decesului

SECȚIUNEA 6: Înregistrarea în R.N.E.P. a dobândirii sau redobândirii, precum și a pierderii cetățeniei române

SECȚIUNEA 7: Înregistrarea în R.N.E.P. a schimbării domiciliului din România în străinătate

SECȚIUNEA 8: Înregistrarea informațiilor necesare în evidența operativă a R.N.E.P.

CAPITOLUL IV: Eliberarea actelor de identitate

SECȚIUNEA 1: Actele de identitate și condiții de eliberare

SECȚIUNEA 2: Activități care se desfășoară pentru eliberarea cărții de identitate simple, a cărții electronice de identitate, a cărții de identitate provizorii și a dovezii de reședință

SECȚIUNEA 3: Eliberarea primei cărți de identitate

SECȚIUNEA 4: Eliberarea unei cărți de identitate simple/cărți electronice de identitate în cazurile prevăzute la art. 19 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005, republicată, cu modificările și completările ulterioare

SECȚIUNEA 5: Eliberarea cărții de identitate provizorii

SECȚIUNEA 6: Eliberarea actelor de identitate persoanelor aflate în centrele de reținere și arestare preventivă din cadrul unităților de poliție, în penitenciare și celor internate în instituții sanitare sau primite spre îngrijire ori găzduire în instituții de ocrotire/centre de servicii sociale sau în centre educative

SECȚIUNEA 7: Reținerea, anularea și distrugerea actelor de identitate

SECȚIUNEA 8: Dispoziții comune

CAPITOLUL V: Stabilirea reședinței

CAPITOLUL VI: Organizarea și actualizarea evidenței locatarilor prin cartea de imobil

CAPITOLUL VII: Furnizarea sau verificarea unor date cu caracter personal din R.N.E.P.

CAPITOLUL VIII: Dispoziții tranzitorii și finale

 

 

Normele metodologice de aplicare unitară a dispozițiilor O.U.G. nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români – aprobare (H.G. nr. 295/2021) was last modified: martie 30th, 2021 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.