Direcția Impozite și Taxe Locale Sector 5, București – un post consilier juridic superior

12 apr. 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 745

Potrivit unui anunț, Direcția Impozite și Taxe Locale Sector 5, București organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției publice de execuție temporar vacantă de consilier juridic, clasa I, gradul profesional superior – Biroul Juridic.

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (r2), cu modificările și completările ulterioare. Astfel, este necesar ca persoana să îndeplinească cumulativ următoarele criterii:

1. are cetățenia română și domiciliul în România;
2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
3. are vârsta de minimum 18 ani împliniți;
4. are capacitate deplină de exercițiu;
5. are o stare de sănătate corespunzătoare funcției publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
6. îndeplinește condițiile de studiu prevăzute de lege pentru funcția publică;
7. îndeplinește condițiile specifice pentru ocuparea funcției publice;
8. nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice;
9. nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
10. nu a desfășurat activitate de poliție politică, astfel cum este definită prin lege.

Totodată, condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției publice sunt:

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă – științe juridice;

– vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: 9 ani.

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

– 4 aprilie: termenul-limită pentru depunerea dosarelor;
– 12 aprilie, ora 10.00: proba scrisă;
– data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conțină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49 alin. (1) din H.G. nr. 611/2008:

– formularul de înscriere (se pune la dispoziție candidaților prin secretarul comisiei de concurs din cadrul autorității sau instituției publice organizatoare a concursului);
– copia actului de identitate;
– copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
– copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
– cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declarație pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecției dosarelor, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire);
– adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate (adeverința va conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății);
– declarația pe propria răspundere sau adeverința care să ateste că nu a desfășurat activități de poliție politică.

Copiile de pe actele prevăzute anterior se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Bibliografie:

– Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici;
– Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici;
– Constituția României (2003);
– Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale;
– Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ;
– O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor;
– Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;
– H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;
– H.G. nr. 1344/2007 privind normele de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină;
– O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor;
– Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă;
– Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (Titlul IX);
– Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Detalii privind condițiile specifice și bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul Direcția Impozite și Taxe Locale Sector 5, București din Strada Mihail Sebastian 23, bl. S13, Sector 5, București, nr. de telefon 031/432.88.64 (interior 609) – Simona Elena Carp (inspector).

Sursa informației

Direcția Impozite și Taxe Locale Sector 5, București – un post consilier juridic superior was last modified: aprilie 12th, 2018 by Universul Juridic

Vă recomandăm:

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.

Abonează-te la newsletter