Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor. 5 posturi de consilier juridic (termen-limită: 29 august 2018)

17 aug. 2018
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 958

Potrivit unui anunț, Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție vacante, după cum urmează:

 

• Serviciul contencios Legea nr. 10/2001:

– consilier juridic, clasa I, gradul profesional superior;
– consilier juridic, clasa I, gradul profesional principal;
– consilier juridic, clasa I, gradul profesional asistent.

 

• Serviciul Contencios Fond Funciar:

Campanie Craciun UJmag 2020

– consilier juridic, clasa I, gradul profesional principal;
– consilier juridic, clasa I, gradul profesional asistent.

 

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (r2), cu modificările și completările ulterioare. Astfel, este necesar ca persoana să îndeplinească cumulativ următoarele criterii:

1. are cetățenia română și domiciliul în România;

2. cunoaște limba română, scris și vorbit;

3. are vârsta de minimum 18 ani împliniți;

4. are capacitate deplină de exercițiu;

5. are o stare de sănătate corespunzătoare funcției publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

6. îndeplinește condițiile de studiu prevăzute de lege pentru funcția publică;

7. îndeplinește condițiile specifice pentru ocuparea funcției publice;

8. nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

9. nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

10. nu a desfășurat activitate de poliție politică, astfel cum este definită prin lege.

 

Totodată, condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției publice sunt:

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în ramura de știință – științe juridice;

– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice:

• minimum 1 an – consilier juridic, clasa I, gradul profesional asistent;
• minimum 5 ani – consilier juridic, clasa I, gradul profesional principal;
• minimum 7 ani – consilier juridic, clasa I, gradul profesional superior.

 

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

29 august 2018: termenul-limită pentru depunerea dosarelor;
11 septembrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
– data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

 

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conțină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49 alin. (1) din H.G. nr. 611/2008:

– formularul de înscriere;

– copia actului de identitate;

– copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

– copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;

– cazierul judiciar;

– adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

– declarația pe propria răspundere sau adeverința care să ateste că nu a desfășurat activități de poliție politică.

 

Detalii privind condițiile specifice și bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților din Calea Floreasca nr. 202, Sector 1, București – nr. de telefon: 021/200.94.64/9482.

Sursa informației

Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților. 5 posturi de consilier juridic (termen-limită: 29 august 2018) was last modified: august 17th, 2018 by Universul Juridic

Vă recomandăm:

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.

Abonează-te la newsletter