Aprobarea O.U.G. nr. 82/2023 pentru modificarea O.U.G. nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc (Legea nr. 107/2024)

19 apr. 2024
431 views

Actul modificat

Actul modificatorSumar
O.U.G. nr. 82/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, precum și pentru modificarea O.U.G. nr. 20/2013 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc și pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 77/2009

(M. Of. nr. 905 din 6 octombrie 2023)

Legea nr. 107/2024 privind aprobarea O.U.G. nr. 82/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, precum și pentru modificarea O.U.G. nr. 20/2013 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc și pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 77/2009

(M. Of. nr. 370 din 18 aprilie 2024)

Se aprobă O.U.G. nr. 82/2023 cu următoarele modificări și completări:

se modifică: art. I pct. 2 art. 1 alin. (5), art. I pct. 3 art. 1^2 alin. (1), art. I pct. 13 art. 13 alin. (1^1), art. I pct. 24 art. 22 alin. (3) lit. e).

se introduce: art. I pct. 2^1, art. I pct. 13^1, art. I pct. 17^1, art. I pct. 25^1.

Prevederile prezentei legi intră în vigoare la 10 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României.

 

În M. Of. nr. 370 din data de 18 aprilie 2024 s-a publicat Legea nr. 107/2024 privind aprobarea O.U.G. nr. 82/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, precum și pentru modificarea O.U.G. nr. 20/2013 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc și pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 77/2009.

Redăm, în cele ce urmează, principalele modificări și completări aduse Ordonanței:

Art. I pct. 2 art. 1 alin. (5)

Vechea reglementare

„La articolul 1, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:

(5) Prin excepție de la prevederile alin. (2), conform cărora jocurile de noroc sunt exploatate în mod direct de deținătorul licenței, exploatarea jocurilor de noroc se poate realiza, în comun, de către 2 sau mai mulți organizatori de jocuri de noroc, fiecare licențiat potrivit legii, sau persoane juridice aflate sub control comun cu organizatori de jocuri de noroc licențiați potrivit legii, între care există un contract încheiat în condițiile legii, răspunderea revenind părților contractante”.

Noua reglementare

La articolul I punctul 2, alineatul (5) al articolului 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(5) Prin excepție de la prevederile alin. (2), conform cărora jocurile de noroc sunt exploatate în mod direct de către o singură societate deținătoare de licență clasa I, exploatarea jocurilor de noroc se poate realiza, în comun, de către două sau mai multe societăți care dețin licență clasa I sau/și licență clasa a II-a, între care există unul sau mai multe contracte încheiate în condițiile legii, răspunderea revenind părților contractante. Sunt interzise convențiile care, explicit sau disimulat, ar permite unei entități nelicențiate conform legislației privind jocurile de noroc să desfășoare activități de jocuri de noroc. Având în vedere prevederile art. 10 alin. (3) și cele ale art. 21 alin. (1) și (3), interacțiunea cu clientul/beneficiarul serviciilor de jocuri de noroc se poate realiza exclusiv prin intermediul personalului calificat propriu angajat al organizatorului de jocuri de noroc sau al unei societăți afiliate organizatorului de jocuri de noroc”.

Art. I pct. 2^1

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Noua reglementare

La articolul I, după punctul 2 se introduce un nou punct, pct. 2^1, cu următorul cuprins:

„2^1. La articolul 1, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alin. (5^1) și (5^2), cu următorul cuprins:

«(5^1) Activitățile de jocuri de noroc care fac obiectul exploatării în comun presupun îndeplinirea a cel puțin uneia dintre activitățile specifice jocurilor de noroc constând în operarea mijloacelor de joc, încasarea și evidențierea mizelor și/sau plata și evidențierea câștigurilor, precum și alte asemenea activități care urmează a fi stabilite prin ordin al președintelui O.N.J.N., în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2013 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009.

(5^2) Este interzisă prestarea, în mod direct sau indirect, a unor activități conexe jocurilor de noroc către entități care nu dețin licență clasa I emisă de O.N.J.N. și care permit accesul la jocurile de noroc de către participanții la joc care accesează platforma de joc de pe teritoriul României și/sau participanții la joc cetățeni români care nu au rezidență fiscală într-un alt stat. Măsurile tehnice necesare pentru a preveni și combate accesul participanților la jocuri de noroc cu încălcarea dispozițiilor prezentului alineat vor fi stabilite prin ordin al președintelui O.N.J.N., în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2023. Până la adoptarea ordinului președintelui O.N.J.N. prevăzut de prezentul alineat, operatorii economici care dețin licența clasa a II-a emisă de O.N.J.N. au obligația de a implementa orice măsuri tehnice disponibile pentru a preveni și combate accesul participanților la jocuri de noroc cu încălcarea dispozițiilor prezentului alineat.»”.

Art. I pct. 3 art. 1^2 alin. (1)

Vechea reglementare

„Art. 1^2

(1) Reclama și publicitatea pentru jocurile de noroc autorizate pe teritoriul național se fac cu respectarea principiilor prevăzute la art. 10 alin. (3). Se postează la loc vizibil pe materialele de promovare seria și numărul licenței de organizare deținute de organizatorul de jocuri de noroc. În înțelesul prezentului articol, nu sunt considerate acțiuni în scop de reclamă, publicitate sau cu caracter promoțional acțiunile desfășurate de organizatori în mod direct în locațiile și pe paginile de internet proprii. Publicitatea prin transmiterea de mesaje electronice nesolicitate care conțin informații cu privire la unul sau mai multe jocuri de noroc și reclama din exterior pentru jocuri de noroc, care depășește dimensiunea de 35 m2/panou/material publicitar, sunt interzise”.

 Noua reglementare

La articolul I punctul 3, alineatul (1) al articolului 1^2 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 1^2

(1) Reclama și publicitatea pentru jocurile de noroc autorizate pe teritoriul național se fac cu respectarea principiilor prevăzute la art. 10 alin. (3). Se postează la loc vizibil pe materialele de promovare seria și numărul licenței de organizare deținute de organizatorul de jocuri de noroc. În înțelesul prezentului articol, nu sunt considerate acțiuni în scop de reclamă, publicitate sau cu caracter promoțional acțiunile desfășurate de organizatori în mod direct în locațiile și pe paginile de internet proprii. Publicitatea prin transmiterea de mesaje electronice nesolicitate care conțin informații cu privire la unul sau mai multe jocuri de noroc și reclama din exterior pentru jocuri de noroc, site-uri pe care sunt găzduite platforme pe care se desfășoară jocuri de noroc sau branding folosind una dintre mărcile pe care un operator de jocuri de noroc le folosește, care depășește dimensiunea de 35 mp/panou/material publicitar, sunt interzise”.

Art. I pct. 13^1

Noua reglementare

La articolul I, după punctul 13 se introduce un nou punct, pct. 13^1, cu următorul cuprins:

„13^1. La articolul 13, după alineatul (1^1) se introduce un nou alineat, alin. (1^2), cu următorul cuprins:

«(1^2) Organizatorii de jocuri și operatorii economici au obligația de a transmite către O.N.J.N. prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță toate informațiile prevăzute la alin. (1^1) în vederea actualizării registrului public.»”.

Art. I pct. 17^1

Noua reglementare

La articolul I, după punctul 17 se introduce un nou punct, pct. 17^1, cu următorul cuprins:

„17^1. La articolul 15 alineatul (2), după litera b) se introduce o nouă literă, lit. b^1), cu următorul cuprins:

«b^1) spațiul propus, dacă are amplasate mijloace de joc de tip slot-machine astfel cum sunt acestea definite în art. 10 alin. (1) lit. e), trebuie să se afle într-o unitate administrativ-teritorială cu o populație mai mare de 15.000 de locuitori. Dovada numărului de locuitori se face prin adeverință eliberată de primăria în a cărei rază teritorială se află spațiul propus.»”.

Art. I pct. 25^1

Noua reglementare

La articolul I, după punctul 25 se introduce un nou punct, pct. 25^1, cu următorul cuprins:

„25^1. La articolul 26^1, după alineatul (4) se introduc trei noi alineate, alin. (5)-(7), cu următorul cuprins:

«(5) Nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (5) constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 150.000 lei la 200.000 lei și confiscarea sumelor provenite din activitatea contravențională.

(6) Nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (1^2) constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 100.000 lei la 150.000 lei.

(7) Nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (5^2) constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 150.000 lei la 200.000 lei și confiscarea sumelor provenite din activitatea contravențională. În toate cazurile în care se constată săvârșirea contravenției prevăzute de prezentul alineat, Comitetul de supraveghere dispune revocarea licenței clasa a II-a deținute de operatorul economic care desfășoară activități conexe jocurilor de noroc.»”.

 

Aprobarea O.U.G. nr. 82/2023 pentru modificarea O.U.G. nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc (Legea nr. 107/2024) was last modified: aprilie 19th, 2024 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.