Aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor din lit. c) şi d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023 (H.G. nr. 143/2024)

26 feb. 2024
Vizualizari: 277

Actul publicat în Monitorul Oficial

PreambulSumar

Hotărârea Guvernului (H.G.) nr. 143/2024 pentru aprobarea modului de repartizare și de utilizare a sumelor prevăzute la lit. c) și d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023

(M. Of. nr. 151 din 23 februarie 2024)

În temeiul:

– art. 108 din Constituția României, rep.;

– art. XVII din O.U.G. nr. 2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 171/2015.

Se aprobă modul de repartizare și de utilizare a sumelor prevăzute la lit. c) și d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023.

 

În M. Of. nr. 151 din data de 23 februarie 2024 s-a publicat Hotărârea Guvernului (H.G.) nr. 143/2024 pentru aprobarea modului de repartizare și de utilizare a sumelor prevăzute la lit. c) și d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023.

Redăm, în continuare, principalele prevederi ale hotărârii:

Art. 1

(1) Se aprobă modul de repartizare și de utilizare a sumelor destinate realizării proiectelor de comunicare, informare publică și promovare a imaginii și intereselor românești peste hotare, precum și de finanțare a acțiunilor cu caracter științific și social-cultural, prevăzute la lit. c) și d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023, cuprinse în anexa la bugetul Secretariatului General al Guvernului, care se alocă Departamentului pentru dezvoltare durabilă, Serviciului dezvoltare comunitară din cadrul Direcției dezvoltare comunitară, bună guvernare, monitorizare întreprinderi și instituții publice și Serviciului pentru suport strategic și cooperare cu mediul asociativ.

(2) Suma de 6.600 mii lei se repartizează și se utilizează conform destinațiilor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, de către Departamentul pentru dezvoltare durabilă.

(3) Suma de 7.700 mii lei se repartizează și se utilizează conform destinațiilor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, de către Serviciul dezvoltare comunitară din cadrul Direcției dezvoltare comunitară, bună guvernare, monitorizare întreprinderi și instituții publice.

(4) Suma de 1.900 mii lei se repartizează și se utilizează conform destinațiilor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, de către Serviciul pentru suport strategic și cooperare cu mediul asociativ.

Art. 2

(1) Secretariatul General al Guvernului alocă fondurile prevăzute la art. 1 alin. (2) pe baza notei de fundamentare avizate din punctul de vedere al oportunității, necesității și economicității, de consilierul de stat al prim-ministrului desemnat să coordoneze Departamentul pentru dezvoltare durabilă, pe baza avizelor de specialitate ale direcțiilor din cadrul Secretariatului General al Guvernului, din punct de vedere economic și juridic și aprobate de către ordonatorul principal de credite.

(2) Secretariatul General al Guvernului alocă fondurile prevăzute la art. 1 alin. (3) pe baza notei de fundamentare avizate din punctul de vedere al oportunității, necesității și economicității, de către directorul Direcției dezvoltare comunitară, bună guvernare, monitorizare întreprinderi și instituții publice – Serviciului dezvoltare comunitară și pe baza avizelor de specialitate ale direcțiilor din cadrul Secretariatului General al Guvernului, din punct de vedere economic și juridic și aprobate de către ordonatorul principal de credite.

(3) Secretariatul General al Guvernului alocă fondurile prevăzute la art. 1 alin. (4) pe baza propunerii Serviciului pentru suport strategic și cooperare cu mediul asociativ privind oportunitatea, necesitatea și economicitatea acestora, cu respectarea prevederilor legale în vigoare și pe baza avizelor de specialitate ale direcțiilor din cadrul Secretariatului General al Guvernului, din punct de vedere economic și juridic și aprobate de către Ordonatorul principal de credite.

(4) Departamentul pentru dezvoltare durabilă justifică fondurile prevăzute la art. 1 alin. (2) prin documente legale avizate de consilierul de stat și aprobate de ordonatorul principal de credite.

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

(5) Serviciul dezvoltare comunitară din cadrul Direcției dezvoltare comunitară, bună guvernare, monitorizare întreprinderi și instituții publice justifică fondurile prevăzute la art. 1 alin. (3) prin documente legale aprobate de ordonatorul principal de credite.

(6) Serviciul pentru suport strategic și cooperare cu mediul asociativ justifică fondurile prevăzute la art. 1 alin. (4) prin documente legale aprobate de ordonatorul principal de credite.

(7) Pentru contractele de finanțare/acordurile de parteneriat încheiate cu Secretariatul General al Guvernului – Departamentul pentru dezvoltare durabilă, Serviciul dezvoltare comunitară din cadrul Direcției dezvoltare comunitară, bună guvernare, monitorizare întreprinderi și instituții publice și Serviciului pentru suport strategic și cooperare cu mediul asociativ, pentru derularea programelor, proiectelor și acțiunilor prevăzute în anexă, se pot acorda avansuri de până la 30% din valoarea acestora, fără solicitarea unei scrisori de garanție bancară, pe baza solicitărilor partenerilor/beneficiarilor, însușite de către conducătorii acestor structuri, în conformitate cu avizele de specialitate prevăzute la alin. (1)-(3) și cu aprobarea ordonatorului principal de credite.

(8) Pentru sumele avansate potrivit alin. (7), solicitate pentru plată/solicitate pentru decontare/rambursare, partenerii/beneficiarii vor prezenta documente justificative în termen de 15 zile de la finalizarea programelor, proiectelor sau acțiunilor, dar nu mai târziu de 15 noiembrie 2024, excepție făcând proiectele care vizează desfășurarea de activități/acțiuni destinate Zilei Naționale a României și/sau alte acțiuni/activități care au loc în lunile noiembrie-decembrie 2024, pentru care documentele justificative se vor depune până cel târziu la data de 10 decembrie 2024.

(9) Cheltuielile eligibile finanțate în cadrul programelor, proiectelor și acțiunilor derulate de Secretariatul General al Guvernului prin Departamentul pentru dezvoltare durabilă, prin Serviciul dezvoltare comunitară din cadrul Direcției dezvoltare comunitară, bună guvernare, monitorizare întreprinderi și instituții publice și prin Serviciul pentru suport strategic și cooperare cu mediul asociativ, se plătesc în baza documentelor justificative transmise de parteneri/beneficiari pentru proiectele evaluate, selectate și realizate, cu respectarea legislației financiar-contabile în vigoare.

(10) Plățile restante înregistrate la finele anului anterior se vor achita cu prioritate, în conformitate cu prevederile art. 281 și ale art. 61 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare.

(11) Departamentul pentru dezvoltare durabilă, Serviciul dezvoltare comunitară din cadrul Direcției dezvoltare comunitară, bună guvernare, monitorizare întreprinderi și instituții publice și Serviciul pentru suport strategic și cooperare cu mediul asociativ pot utiliza fondurile prevăzute la art. 1 alin. (2)-(4) și pentru finanțări nerambursabile, potrivit prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare.

(12) Metodologia privind regimul de finanțare nerambursabilă a categoriilor de proiecte și acțiuni menționate în anexă, aplicabile Departamentului pentru dezvoltare durabilă și Serviciului dezvoltare comunitară, se aprobă prin ordin al Secretariatului General al Guvernului.

Anexă

REPARTIZAREA ȘI UTILIZAREA sumelor prevăzute la lit. c) și d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023

1. Art. 1

Suma de 9.000 mii lei prevăzută la lit. c) „Proiecte de comunicare, informare publică și promovarea imaginii și intereselor românești peste hotare” din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023 se va utiliza pentru plata proiectelor implementate în anul 2023 conform Hotărârii Guvernului nr. 124/2023 pentru aprobarea modului de repartizare și de utilizare parțială a sumelor prevăzute la lit. c) și d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr. 368/2022, respectiv Hotărârii Guvernului nr. 190/2023 pentru aprobarea modului de repartizare și de utilizare parțială a sumelor prevăzute la lit. c) și d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr. 368/2022 și rămase neplătite în anul 2023 și pentru finanțarea următoarelor proiecte și acțiuni realizate de către Departamentul pentru dezvoltare durabilă în limita sumei de 4.000 mii lei, de către Serviciul dezvoltare comunitară din cadrul Direcției dezvoltare comunitară, bună guvernare, monitorizare întreprinderi și instituții publice, în limita sumei de 4.200 mii lei, și de către Serviciul pentru suport strategic și cooperare cu mediul asociativ, în limita sumei de 800 mii lei, independent sau în parteneriat cu structuri din țară și din străinătate (instituții publice, organizații neguvernamentale, asociații și fundații, organisme și organizații internaționale etc.):

a) organizarea și participarea la proiecte, acțiuni, evenimente de comunicare și/sau campanii de informare publică și promovare a imaginii, istoriei, culturii și intereselor românești, desfășurate în țară și peste hotare, precum și a Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă, a celor 17 Obiective de dezvoltare durabilă și Strategiei naționale pentru dezvoltarea durabilă a României 2030;

b) organizarea și participarea la consultări și dezbateri publice, de evenimente și campanii de comunicare și informare referitoare la strategii, programe și politici publice guvernamentale și/sau subiecte și teme de actualitate în plan intern și/sau european/internațional, precum și de acțiuni destinate diseminării informațiilor de interes public privind actul de guvernare și politicile guvernamentale;

c) achiziționarea unor sondaje de opinie, platforme online, studii, evaluări, rapoarte și analize de politici publice și strategii pentru optimizarea programelor și strategiilor guvernamentale, inclusiv în ceea ce privește monitorizarea și evaluarea gradului de implementare a Strategiei naționale pentru dezvoltarea durabilă a României 2030 și în ceea ce privește monitorizarea și evaluarea calității serviciilor publice și, respectiv, sprijinirea liberului acces la informații de interes public și a transparenței decizionale în administrația publică, respectiv sprijinirea liberului acces la informații de interes public în domeniul dezvoltării durabile și sporirea capacității de colaborare între instituțiile publice centrale și locale, mediul academic, activitatea de cercetare, mediul de afaceri și organizațiile neguvernamentale pentru implementarea Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă în România;

d) achiziționarea unor programe și aplicații informatice, baze de date, rapoarte/analize interne și internaționale în domenii de interes guvernamental, inclusiv pentru promovarea și conștientizarea importanței dezvoltării durabile;

e) achiziționarea/realizarea, editarea, traducerea, tipărirea, multiplicarea și difuzarea în țară și în străinătate a unor materiale de prezentare și promovare, inclusiv a Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă, a celor 17 obiective de dezvoltare durabilă, Strategiei naționale pentru dezvoltarea durabilă a României 2030, a unor materiale de promovare și informare internă cu privire la politicile și strategiile guvernamentale și la politicile UE, precum și a unor materiale de prezentare și promovare a României și de afirmare a culturii și identității naționale (cărți, broșuri, publicații periodice, enciclopedii, almanahuri, dicționare, pliante, albume, albume foto, manuale, manuale școlare, tipărituri, bannere, pixuri, stilouri, afișe, hărți, atlase, agende, calendare, compact-discuri, DVD-uri, memorii USB, insigne, monede și medalii comemorative și/sau aniversare, produse filatelice, obiecte de artizanat, obiecte decorative, tablouri, produse culinare tradiționale, instrumente muzicale, drapele, stegulețe, uniforme de diverse tipuri, piese de recuzită și obiecte de vestimentație, materiale sportive, materiale promoționale și alte materiale);

f) organizarea, finanțarea și participarea la seminare, colocvii, schimburi de experiență, vizite de documentare, întâlniri de lucru, conferințe, mese rotunde, workshopuri, târguri, expoziții, festivaluri, congrese, evenimente publice și reuniuni desfășurate în țară și în străinătate, inclusiv acțiuni și proiecte organizate de instituții UE, OECD, ONU și alte instituții naționale și internaționale sau organisme asociate acestora, pe tema politicilor publice guvernamentale, a promovării actului de guvernare, precum și a implementării Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă și a susținerii comunicării europene, a imaginii României și intereselor românești în țară și peste hotare;

g) sprijinirea unor publicații din țară (cărți, broșuri, pliante, periodice, tipărituri, platforme online de informare etc.) în scopul asigurării informării publice cu privire la politicile și strategiile guvernamentale și la politicile UE, OECD și ONU și al susținerii proiectelor și acțiunilor de promovare a Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă, celor 17 obiective de dezvoltare durabilă, Strategiei naționale pentru dezvoltarea durabilă a României 2030, precum și pentru promovarea dezvoltării comunitare, culturii, identității și intereselor românești în țară și peste hotare;

h) realizarea, editarea, traducerea, tipărirea, multiplicarea și difuzarea în țară și în străinătate a unor publicații, reviste, broșuri, în format tipărit sau online, pentru promovarea internă și internațională a stadiului implementării în România a Strategiei naționale pentru dezvoltarea durabilă a României 2030 în baza Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă și a celor 17 obiective de dezvoltare durabilă, precum și pentru promovarea dezvoltării comunitare, culturii, identității și intereselor românești în țară și peste hotare;

i) susținerea financiară a unor activități, acțiuni, conferințe, seminare, workshopuri, reuniuni și alte manifestări desfășurate în țară sau în străinătate, în cadrul implementării de proiecte finanțate din fonduri bugetare, fonduri europene nerambursabile, alte fonduri nerambursabile, a unor acțiuni prevăzute în cadrul unor memorandumuri de înțelegere, precum și în contextul exercitării de către România a președinției unor organisme europene și/sau internaționale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

j) susținerea financiară a Programului oficial de internship al Guvernului României, potrivit prevederilor Legii nr. 176/2018 privind internshipul, cu completările ulterioare;

k) organizarea, sprijinirea și finanțarea acțiunilor de asistență oficială pentru dezvoltare în sprijinul asigurării bunăstării și dezvoltării statelor eligibile aflate pe lista Comitetului de asistență pentru dezvoltare al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică;

l) susținerea financiară a proiectelor inițiate independent sau în colaborare cu alte autorități publice centrale, instituții publice sau organizații neguvernamentale, fundații, asociații, naționale și internaționale, inclusiv în scopul implementării și promovării Strategiei naționale pentru dezvoltarea durabilă a României 2030 și a Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă;

m) contribuții voluntare la organisme, organizații internaționale, regionale și naționale la care România aderă sau este parte, cu scopul strategic de sprijinire a implementării Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă;

n) alte activități, evenimente, proiecte, programe, precum și susținerea elaborării cererilor/proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile, inclusiv proiecte sau acțiuni de tip „laborator de inovare”, necesare și oportune pentru organizarea și finalizarea unor acțiuni specifice obiectului de activitate al structurilor prevăzute la art. 2 din hotărâre, conform reglementărilor legale în vigoare.

2. Art. 2

Suma de 7.200 mii lei prevăzută la lit. d) „Finanțarea acțiunilor cu caracter științific și social-cultural” din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023 se va utiliza pentru plata proiectelor implementate în anul 2023 conform Hotărârii Guvernului nr. 124/2023, respectiv Hotărârii Guvernului nr. 190/2023 și rămase neplătite în anul 2023 și pentru finanțarea următoarelor proiecte și acțiuni realizate de către Departamentul pentru dezvoltare durabilă, în limita sumei de 2.600 mii lei, de către Serviciul dezvoltare comunitară din cadrul Direcției dezvoltare comunitară, bună guvernare, monitorizare întreprinderi și instituții publice, în limita sumei de 3.500 mii lei, și de către Serviciul pentru suport strategic și cooperare cu mediul asociativ, în limita sumei de 1.100 mii lei, independent sau în parteneriat cu structuri din țară și din străinătate (instituții publice, organizații neguvernamentale, asociații și fundații, organisme și organizații internaționale etc.):

a) acțiuni cu caracter științific, social-cultural și/sau educațional, inclusiv acțiuni și proiecte desfășurate în țară sau în străinătate și dedicate marcării unor evenimente semnificative pentru istoria, cultura și identitatea națională, precum și marcării unor evenimente semnificative pentru dezvoltarea durabilă, în România și la nivel global;

b) susținerea și implementarea de programe, proiecte, acțiuni și activități desfășurate în țară sau în străinătate și dedicate promovării unor evenimente semnificative pentru politicile și strategiile naționale și internaționale de dezvoltare durabilă și comunitară;

c) organizarea și participarea la seminare, colocvii, simpozioane, întâlniri de lucru, conferințe, mese rotunde, ateliere, workshopuri, congrese, reuniuni, târguri, expoziții, festivaluri, spectacole, evenimente publice desfășurate în țară și în străinătate și având ca obiectiv promovarea unor măsuri, proiecte, programe și strategii guvernamentale de interes național, european și global, inclusiv sprijinirea procesului de reformă a administrației publice din România și dezvoltarea colaborării cu mediul asociativ;

d) sprijinirea unor publicații din țară (cărți, broșuri, pliante, periodice, tipărituri etc.) în scopul promovării dezvoltării durabile, a culturii, identității naționale și intereselor românești, în țară și peste hotare, inclusiv în cadrul unor proiecte cu caracter științific, social-cultural și/sau educațional desfășurate în parteneriat cu organisme private, structuri de tip asociativ și instituții din țară și din străinătate;

e) sprijinirea dotării școlilor, catedrelor și bibliotecilor din România, precum și a celor folosite și/sau frecventate de vorbitori de limbă română în alte state, cu materiale de promovare a dezvoltării durabile, a limbii și culturii române, prin achiziția și distribuirea de astfel de materiale (cărți, dicționare, albume, enciclopedii, manuale școlare, atlase, hărți, CD-uri, DVD-uri, memorii USB și altele) către autoritățile abilitate din România și ale țărilor respective, conform acordurilor cu instituțiile și entitățile în cauză;

f) organizarea, finanțarea și participarea la acțiuni, proiecte, studii, evaluări și analize de politici publice și strategii guvernamentale, care pot fi desfășurate inclusiv în colaborare cu organisme private, structuri de tip asociativ și instituții din țară și din străinătate;

g) invitarea în România a reprezentanților unor instituții academice și de cercetare, a reprezentanților unor instituții de media, ai unor organizații guvernamentale și neguvernamentale internaționale, instituții europene sau state membre UE, instituții ONU sau state membre ONU, OECD, a unor experți și consultanți în domeniile de activitate specifice structurilor prevăzute la art. 2 din hotărâre;

h) susținerea financiară a unor activități, acțiuni, conferințe, seminare, workshopuri, reuniuni și alte manifestări desfășurate în țară sau în străinătate, în cadrul implementării de proiecte finanțate din fonduri bugetare, fonduri europene nerambursabile și alte fonduri nerambursabile, precum și în cadrul unor memorandumuri de înțelegere, precum și în contextul exercitării de către România a președinției unor organisme europene și/sau internaționale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, desfășurate în domeniile de activitate specifice structurilor prevăzute la art. 2 din hotărâre;

i) realizarea, editarea, traducerea, tipărirea, multiplicarea și difuzarea în țară și în străinătate a unor publicații, reviste, broșuri, în format tipărit sau online, pentru promovarea dezvoltării durabile, culturii, identității naționale și intereselor românești, în țară și peste hotare, inclusiv în cadrul unor proiecte cu caracter științific și/sau social-cultural desfășurate de către structurile prevăzute la art. 2 din hotărâre sau în parteneriat cu organisme private, structuri de tip asociativ și instituții din țară și din străinătate;

j) acordarea de asistență oficială pentru dezvoltare, prin proiecte și programe, scheme de burse, contribuții voluntare către organizațiile internaționale, sprijin bugetar direct, asistență tehnică, statelor eligibile aflate pe lista Comitetului de asistență pentru dezvoltare al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, cu scopul principal de a contribui la îmbunătățirea condițiilor de trai și la promovarea bunăstării în statele respective;

k) alte activități, evenimente, proiecte, programe, precum și susținerea elaborării cererilor/proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile, inclusiv proiecte sau acțiuni de tip „laborator de inovare”, necesare și oportune pentru organizarea și finalizarea unor acțiuni specifice obiectului de activitate al structurilor prevăzute la art. 2 din hotărâre, conform reglementărilor legale în vigoare.

3. Art. 3

Pentru proiectele și acțiunile cuprinse la lit. c) și d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023, Secretariatul General al Guvernului – Departamentul pentru dezvoltare durabilă, Serviciul dezvoltare comunitară din cadrul Direcției dezvoltare comunitară, bună guvernare, monitorizare întreprinderi și instituții publice și Serviciul pentru suport strategic și cooperare cu mediul asociativ poate acoperi următoarele cheltuieli:

a) cazare, transport și indemnizație de delegare pentru deplasările în țară, atât pentru persoanele din cadrul Secretariatului General al Guvernului care desfășoară activități specifice structurilor prevăzute la art. 2 din hotărâre, pentru persoanele care își desfășoară activitatea în cadrul structurilor prevăzute la art. 2 din hotărâre, cât și pentru persoanele care își desfășoară activitatea în structurile pentru care structurile prevăzute la art. 2 din hotărâre asigură secretariatul tehnic/permanent, conform reglementărilor legale în vigoare;

b) cazare, transport, diurnă și diverse pentru deplasările în străinătate, atât pentru persoanele din cadrul Secretariatului General al Guvernului care desfășoară activități specifice structurilor prevăzute la art. 2 din hotărâre, pentru persoanele care își desfășoară activitatea în cadrul structurilor prevăzute la art. 2 din hotărâre, cât și pentru persoanele care își desfășoară activitatea în structurile pentru care structurile prevăzute la art. 2 din hotărâre asigură secretariatul tehnic/permanent, conform reglementărilor legale în vigoare, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările și completările ulterioare;

c) masă în barem de 155 lei/zi/persoană, tratații pauză de cafea la un barem de 25 lei/zi/persoană, cazare în regim de maximum 3 stele în barem de 265 lei/noapte/persoană în structuri de cazare turistice pentru participanții la acțiunile și proiectele realizate de către structurile prevăzute la art. 2 din hotărâre, inclusiv cele realizate în parteneriat cu alte structuri, instituții și/sau organizații din țară sau străinătate, conform reglementărilor legale în vigoare;

d) tratații, mese oficiale, cocktailuri, cadouri, bilete de intrare la obiective turistice și pentru vizionarea unor spectacole pentru delegații din țară sau străinătate, conform normativelor de cheltuieli aprobate prin ordin al secretarului general al Guvernului;

e) cazare, transport intern și internațional, tratații și masă oficială pentru participanții la acțiunile (workshopuri, conferințe, vizite de studiu etc.) și proiectele realizate de către structurile prevăzute la art. 2 din hotărâre, inclusiv cele realizate în parteneriat cu alte instituții și/sau organizații din țară sau străinătate, transport intern și internațional pentru diverse echipamente și materiale (materiale promoționale, costume, decoruri, instrumente, aparatură tehnică, exponate) necesare pentru desfășurarea acțiunilor și proiectelor menționate;

f) bilete de acces și taxe de participare la diverse conferințe, reuniuni, summituri, congrese, seminare, spectacole, concursuri, programe de formare profesională desfășurate în țară și în străinătate și alte evenimente și manifestări desfășurate în țară sau în străinătate, bilete de acces și taxe de vizitare a unor obiective cultural-turistice și de interes din punctul de vedere al dezvoltării durabile – din România sau din străinătate, precum și al asigurării suportului strategic pentru cooperarea cu mediul asociativ, taxe poștale, taxe de viză, polițe de asigurare pentru călătorii în străinătate și asigurări medicale, polițe de asigurare pentru obiecte de artă, exponate muzeale și artefacte culturale aflate în proprietatea unor persoane fizice sau juridice;

g) onorarii pentru prestații artistice, social-culturale, științifice și educative, respectiv pentru soliști, interpreți de muzică (voce), instrumentiști (violoniști, pianiști etc.), șefi orchestră, șefi partidă, compozitori, autori de texte/cantautori, dirijori, concertmaeștri, ilustratori muzicali, coordonatori muzicali, coordonatori artistici, coregrafi, balerini, dansatori, performeri, membri și coordonatori ai unor formații corale, actori profesioniști sau amatori, regizori, regizori scenă, scenariști, recuziteri și alt personal tehnico-administrativ asociat activităților cultural-artistice, scriitori, poeți, artiști plastici și vizuali (pictori, sculptori, desenatori, graficieni, fotografi, operatori și editori video și multimedia etc.), muzeografi, ghizi, custozi de manifestări artistice, pedagogi muzeali, decoratori, alți specialiști și creatori în domeniul artei, culturii și educației (profesori, cadre didactice), inclusiv artiști și meșteri populari, artizani și meșteșugari, precum și pentru specialiști în domeniul educației (profesori, instructori și educatori) și specialiști în domeniul dezvoltării comunitare și dezvoltării durabile, moderatori evenimente, lectori și conferențiari, alți specialiști și experți din mediul public sau aparținând organismelor private, structurilor de tip asociativ, mediului de afaceri, societății civile din țară și din străinătate invitați să susțină conferințe și prelegeri publice în domeniile în care sunt recunoscuți ca specialiști, în limita maximă a sumei de 19.000 lei brut/persoană;

h) achiziția de servicii de realizare a unor sondaje de opinie, studii, cercetări, analize și evaluări de strategii, programe și politici publice, realizarea de aplicații, instrumente și platforme educaționale, achiziția de servicii de formare profesională, achiziția de abonamente la publicații din țară și din străinătate, achiziția de servicii pentru scrierea cererilor de finanțare pentru proiecte finanțate din fonduri nerambursabile, servicii pentru elaborarea caietelor de sarcini, servicii pentru experți tehnici cooptați în echipele de evaluare a ofertelor, achiziția de servicii pentru proiecte sau acțiuni de tip „laborator de inovare”, achiziția de servicii de realizare de campanii de informare publică și promovare a imaginii României în țară și în străinătate, achiziția de servicii de realizare și administrare site-uri de internet, servicii pentru realizarea programelor, aplicațiilor și sistemelor informatice, achiziția de sisteme, programe și aplicații informatice, furnituri de birou, aparatură/echipamente tehnice și de calcul, achiziția de servicii de promovare în media (presă scrisă, presă online, radio, televiziune) a activităților și temelor structurilor prevăzute la art. 2 din hotărâre, precum și din orice alte politici și strategii sectoriale ale Guvernului;

i) achiziția de filme documentare, filme artistice, filme de scurtmetraj, filme de animație, filme de promovare și videoclipuri pe diverse suporturi (casete, peliculă, CD, DVD, memorie USB ș.a.), precum și achiziția de servicii de producție și conexe destinate realizării unor astfel de materiale audio-video, inclusiv în cadrul unor parteneriate încheiate cu instituții publice sau organizații neguvernamentale, respectiv achiziția de servicii de multiplicare și distribuire a producțiilor și materialelor menționate mai sus, în țară și în străinătate;

j) achiziția, realizarea, editarea, traducerea, tipărirea, multiplicarea și difuzarea în țară și în străinătate de materiale de promovare și obiecte promoționale: cărți, broșuri, publicații periodice, dicționare, enciclopedii, pliante, albume, albume foto, manuale, manuale școlare, tipărituri, bannere, pixuri, stilouri, obiecte de papetărie, afișe, hărți, atlase, agende, calendare, compact-discuri, DVD-uri, insigne, monede și medalii comemorative și/sau aniversare, produse filatelice, obiecte de artizanat, obiecte decorative, tablouri, produse culinare tradiționale, instrumente muzicale, drapele, stegulețe, uniforme de diverse tipuri, costume populare, piese de recuzită, obiecte de vestimentație, materiale și echipamente sportive, materiale promoționale și alte materiale;

k) achiziții de bunuri și servicii, inclusiv chirie, servicii de organizare a evenimentelor, conferințelor, expozițiilor, târgurilor, seminarelor, festivalurilor, spectacolelor, congreselor și a altor manifestări publice, servicii fotografice și video profesionale și de procesare și editare foto/video, servicii de scriere/printare și multiplicare multimedia (pe CD, DVD și alte suporturi digitale), servicii de traducere și interpretariat (text, subtitrare etc.), servicii de închiriere sală și/sau standuri la diverse manifestări, conferințe, seminare etc. și de amenajare și decorare a spațiilor unde acestea se desfășoară, achiziția echipamentelor și materialelor informatice și de birotică și închirierea aparaturii tehnice necesare desfășurării manifestărilor respective, achiziția altor servicii și bunuri mobile pentru evenimente organizate în țară sau în străinătate, precum și achiziția altor servicii și bunuri mobile pentru buna desfășurare a altor activități necesare și oportune pentru organizarea și finalizarea unor acțiuni specifice obiectului de activitate al structurilor prevăzute la art. 2 din hotărâre, conform reglementărilor legale în vigoare;

l) sumele privind indemnizațiile pentru participanții la Programul oficial de internship al Guvernului României potrivit prevederilor Legii nr. 176/2018 privind internshipul, cu completările ulterioare;

m) premii pentru elevi și tineri care participă la concursuri tematice, culturale, educaționale sau tematice organizate de către structurile prevăzute la art. 2 din hotărâre, acordate în limita a maximum 2.000 lei/premiu;

n) contribuții voluntare la organisme, organizații internaționale, regionale și naționale la care România aderă sau este parte, cu scopul strategic de sprijinire a implementării Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă;

o) premii în limita a maximum 25.000 lei pentru concursuri de idei pentru promovarea conceptului de dezvoltare durabilă;

p) alte categorii de cheltuieli necesare și oportune îndeplinirii acțiunilor specifice obiectului de activitate al structurilor prevăzute la art. 2 din hotărâre, conform reglementărilor legale în vigoare.

 

Aprobarea modului de repartizare și de utilizare a sumelor din lit. c) și d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023 (H.G. nr. 143/2024) was last modified: februarie 26th, 2024 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.