Admiterea INM 2015: Tematica și bibliografia din proiect – elemente de noutate (în comparație cu 2014)

12 iun. 2015
Vizualizari: 1508

Despre

  • Admiterea INM 2015
  • Tematica și bibliografia din proiect
  • Comparație față de anul trecut

În tematica și bibliografia din proiectul INM pentru admiterea în magistratură din anul acesta au fost introduse unele instituții noi din materia dreptului familiei, care trebuie avute în vedere pentru pregatirea examenului, și anume:

Desfacerea căsătoriei (cazurile de divorț, efectele divorțului cu privire la raporturile nepatrimoniale și patrimoniale dintre foștii soți, precum și cele dintre aceștia și copiii lor minori);

Filiația (dispoziții generale privind stabilirea filiației, prezumția de paternitate, recunoașterea copilului, acțiuni privind filiația);

Obligația legală de întreținere (dispoziții generale privind obligația de întreținere, persoanele între care există obligația legală de întreținere și ordinea în care aceasta se datorează, condițiile obligației legale de întreținere, stabilirea și executarea obligației legale de întreținere);

Autoritatea parintească (dispoziții generale privind autoritatea părintească, drepturile și îndatoririle părintești, exercitarea autorității părintești, decăderea din exercițiul drepturilor părintești).

De asemenea, un nou criteriu pentru pregătirea examenului de admitere în magistratură este faptul ca vor fi avute în vedere și deciziile ÎCCJ de admitere pronunțate în soluționarea recursurilor în interesul legii și pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, cu referire la dispozițiile din Codul civil, publicate în Monitorul Oficial până la data publicării anunțului privind organizarea concursului. Menționăm faptul că până în momentul redactării acestui articol, anunțul oficial privind organizarea concursului nu a fost publicat.


Pentru că ne dorim ca viitorii profesioniști din mediul juridic să aibă o bază de cunoștințe solidă și să fie bine pregătiți pentru provocările pe care le vor întâlni, ujmag.ro organizează în perioada 12-14 iunie

„Zilele examenelor reușite”.

VEZI PROMOȚIILE ȘI INIȚIATIVELE UNICE EXCLUSIV PE UJMAG.ROVă prezentăm în continuare tematica și bibliografia din proiectul INM cu privire admiterea în magistratură în anul 2015, comparate cu tematica și bibliografia admiterii în magistratură în anul 2014. Elementele încadrate în chenar sunt cele care au fost adăugate proiectului din 2015 față de anul trecut.

 

DREPT CIVIL

Tematică

Notă: Materiile vor fi abordate conform Codului civil din 2009

I. PARTEA GENERALĂ

1. Aplicarea în timp a Codului civil din 2009

2. Actul juridic civil:

– noțiune și clasificare;

– condițiile de fond ale actului juridic civil (capacitatea de a încheia actul, consimțământul, obiectul și cauza);

– condițiile de formă ale actului juridic civil;

– modalitățile actului juridic civil;

– efectele actului juridic civil: forța obligatorie și irevocabilitatea; relativitatea și opozabilitatea;

– nulitatea actului juridic civil (noțiune, clasificare, delimitare, cauze de nulitate, regim juridic, efecte).

3. Prescripția extinctivă și decăderea:

– dispoziții generale: noțiune, efecte, delimitare;

– domeniul prescripției extinctive;

– termenele de prescripție extinctivă;

– cursul prescripției extinctive (început, suspendare, întrerupere, repunere în termen);

– împlinirea prescripției extinctive;

– decăderea (noțiune, clasificarea termenelor de decădere, domeniul de aplicare, regimul juridic, efecte).

 

II. DREPTURILE REALE PRINCIPALE

1. Dreptul de proprietate publică: noțiune, titulari, obiect, caractere juridice specifice, exercitarea dreptului de proprietate publică, încetarea dreptului de proprietate publică;

2. Dreptul de proprietate privată: noțiune, conținut juridic, caractere juridice, limitele exercitării dreptului de proprietate, regimul juridic al imobilelor proprietate privată;

3. Modalitățile juridice ale dreptului de proprietate privată;

4. Acțiunea în revendicare;

5. Dezmembrămintele dreptului de proprietate privată;

6. Posesia (fără uzucapiune);

7. Accesiunea imobiliară artificială.

 

III. TEORIA GENERALĂ A OBLIGAȚIILOR

1. Faptul juridic ca izvor de obligații:

– gestiunea de afaceri;

– plata nedatorată;

– îmbogățirea fără justă cauză.

2. Răspunderea civilă delictuală:

– cauze exoneratoare de răspundere;

– răspunderea pentru fapta proprie;

– răspunderea pentru fapta altuia (răspunderea pentru fapta minorului sau a celui pus sub interdicție, răspunderea comitenților pentru prepuși);

– răspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri, de animale și de ruina edificiului;

– repararea prejudiciului în cazul răspunderii civile delictuale.

3. Executarea obligațiilor:

– plata (dispoziții generale, subiectele plății, condițiile plății, dovada plății, imputația plății, punerea în întârziere a creditorului);

– executarea silită a obligațiilor (dispoziții generale, punerea în întârziere a debitorului, executarea silită în natură, executarea prin echivalent, rezoluțiunea, rezilierea și reducerea prestațiilor, cauze justificate de neexecutare a obligațiilor contractuale);

– mijloacele de protecție a drepturilor creditorilor (măsurile conservatorii, acțiunea oblică, acțiunea revocatorie).

4. Transmisiunea și transformarea obligațiilor:

– cesiunea de creanță;

– subrogația;

– preluarea datoriei;

– novația.

5. Stingerea obligațiilor:

– compensația;

– confuziunea;

– darea în plată;

– remiterea de datorie;

– imposibilitatea fortuită de executare.

 

IV. CONTRACTELE SPECIALE

1. Contractul de vânzare;

2. Donația;

3. Contractul de locațiune (fără reguli particulare în materia închirierii locuinței și în materia arendării);

4. Contractul de mandat (dispoziții generale, mandatul cu reprezentare, mandatul fără reprezentare – dispoziții generale);

5. Contractul de întreținere;

6. Tranzacția.

 

V. SUCCESIUNILE (MOȘTENIREA)

– noțiuni generale (nedemnitatea succesorală, principiile generale ale devoluțiunii legale a moștenirii, reprezentarea succesorală);

– moștenitorii legali (soțul supraviețuitor, descendenții defunctului, ascendenții privilegiați și colateralii privilegiați, ascendenții ordinari, colateralii ordinari).

 

VI. DESFACEREA CĂSĂTORIEI

– cazurile de divorț;

– efectele divorțului cu privire la raporturile nepatrimoniale și patrimoniale dintre foștii soți, precum și cele dintre aceștia și copiii lor minori.

 

VII. FILIAȚIA

– dispoziții generale privind stabilirea filiației;

– prezumția de paternitate;

– recunoașterea copilului;

– acțiuni privind filiația.

 

VIII. OBLIGAȚIA LEGALĂ DE ÎNTREȚINERE

– dispoziții generale privind obligația de întreținere;

– persoanele între care există obligația legală de întreținere și ordinea în care aceasta se datorează;

– condițiile obligației legale de întreținere;

– stabilirea și executarea obligației legale de întreținere.

 

IX. AUTORITATEA PĂRINTEASCĂ

– dispoziții generale privind autoritatea părintească;

– drepturile și îndatoririle părintești;

– exercitarea autorității părintești;

– decăderea din exercițiul drepturilor părintești.

 

BIBLIOGRAFIE

În vederea pregătirii pentru concurs, candidații vor putea consulta lucrări de specialitate sau orice altă documentație ce va fi adusă la zi în raport cu modificările legislative intervenite până la data publicării anunțului privind organizarea concursului.

LEGISLAȚIE ȘI JURISPRUDENȚĂ RELEVANTE

– Constituția României, republicată în Monitorul Oficial nr. 767/2003;

– Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare și Legea nr. 711/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare;

– Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul ei juridic, cu modificările și completările ulterioare;

– Deciziile ÎCCJ de admitere pronunțate în soluționarea recursurilor în interesul legii și pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, cu referire la dispozițiile din Codul civil, publicate în Monitorul Oficial până la data publicării anunțului privind organizarea concursului.

 

DREPT PROCESUAL CIVIL

Tematică

Notă: Materiile vor fi abordate conform Codului de procedură civilă din 2010.

1. Principiile fundamentale ale procesului civil

2. Aplicarea în timp a legii procesual-civile

3. Acțiunea civilă

4. Participanții la procesul civil:

– instanța de judecată (alcătuirea instanței, incidente procedurale referitoare la compunerea și constituirea instanței);

– părțile (coparticiparea procesuală, drepturile și îndatoririle procesuale ale părților, abuzul de drept procedural, participarea terților la judecată, reprezentarea părților în procesul civil);

– formele participării procurorului în procesul civil.

5. Competența:

– competența materială a instanțelor judecătorești;

– competența teritorială;

– dispoziții speciale (prorogarea de competență, întinderea competenței asupra apărărilor și excepțiilor, regimul cererilor în constatare, competența facultativă);

– incidente procedurale privitoare la competența instanței (necompetența și conflictele de competență, litispendența și conexitatea; strămutarea și delegarea instanței).

6. Dispoziții generale de procedură:

– actele de procedură (noțiune și clasificare, condiții generale pentru îndeplinirea actelor de procedură, citarea și comunicarea actelor de procedură, nulitatea actelor de procedură);

– termenele procedurale (noțiune și clasificare, durată, decăderea și repunerea în termen).

7. Judecata în primă instanță

– etapa scrisă (procedura prealabilă, cererea de chemare în judecată, verificarea cereii și regularizarea acesteia, fixarea termenului de judecată, măsuri pentru pregătirea judecății, modificarea cererii, întâmpinarea, cererea reconvențională);

– dispoziții generale privind judecata;

– cercetarea procesului (dispoziții comune, excepțiile procesuale, probele);

– dezbaterea în fond a procesului;

– suspendarea judecății, perimarea și actele procesuale de dispoziție ale părților;

– deliberarea și pronunțarea;

– hotărârea judecătorească (clasificarea hotărârilor judecătorești, conținutul hotărârii, redactarea, semnarea și comunicarea hotărârii, cheltuielile de judecată, efectele hotărârilor judecătorești, executarea provizorie, îndreptarea, lămurirea și completarea hotărârilor).

8. Căile extraordinare de atac

– contestația în anulare;

– revizuirea.

9. Executarea silită

– contestația la executare.

10. Procedurile speciale

– procedura necontencioasă judiciară;

– ordonanța președințială;

– măsurile asigurătorii;

– procedura divorțului;

– procedura partajului judiciar.

 

BIBLIOGRAFIE

În vederea pregătirii pentru concurs, candidații vor putea consulta lucrări de specialitate sau orice altă documentație ce va fi adusă la zi în raport cu modificările legislative intervenite până la data publicării anunțului privind organizarea concursului.

LEGISLAȚIE ȘI JURISPRUDENȚĂ RELEVANTE

– Constituția României, republicată în Monitorul Oficial nr. 767/2003;

– Legea nr. 134/2010 – Lege privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

– Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu modificările ulterioare;

– Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă;

– Deciziile ÎCCJ de admitere pronunțate în soluționarea recursurilor în interesul legii și pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, cu referire la dispozițiile din Codul de procedură civilă, publicate în Monitorul Oficial până la data publicării anunțului privind organizarea concursului.

DREPT PENAL

Notă: Materia va fi abordată conform Codului penal din 2009.

I. PARTEA GENERALĂ

1. Legea penală și limitele ei de aplicare

1.1 Principii generale;

1.2 Aplicarea legii penale în timp.

2. Infracțiunea

2.1 Dispoziții generale;

2.2 Cauzele justificative;

2.3 Cauzele de neimputabilitate;

2.4 Tentativa;

2.5 Unitatea și pluralitatea de infracțiuni;

2.6 Autorul și participanții;

3. Pedepsele

3.1 Categoriile pedepselor;

3.2 Pedepsele principale;

3.3 Pedeapsa accesorie și pedepsele complementare;

3.4 Calculul duratei pedepselor;

3.5 Individualizarea pedepselor:

– dispoziții generale;

– circumstanțele atenuante și circumstanțele agravante;

– renunțarea la aplicarea pedepsei;

– amânare a aplicării pedepsei;

– suspendarea executării pedepsei sub supraveghere;

– liberarea condiționată;

4. Măsurile de siguranță

5. Minoritatea

6. Răspunderea penală a persoanei juridice (numai dispoziții generale)

7. Cauzele care înlătură răspunderea penală

8. Cauzele care înlătură sau modifică executarea pedepsei

9. Cauzele care înlătură consecințele condamnării

10. Înțelesul unor termeni sau expresii În legea penală

 

II. PARTEA SPECIALĂ

1. Infracțiuni contra vieții – art. 188-192;

2. Infracțiuni contra integrității corporale sau sănătății – art. 193-196 și art. 198;

3. Infracțiuni săvârșite asupra unui membru de familie – art. 199-200;

4. Infracțiuni contra libertății persoanei – art. 205-207;

5. Infracțiuni contra libertății și integrității sexuale – art. 218, art. 220;

6. Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului și vieții private – art. 224-225;

7. Infracțiuni contra patrimoniului – art. 228-234, art. 236-238, art. 242-244 și art. 248;

8. Distrugerea și tulburarea de posesie -vart. 253-256;

9. Infracțiuni contra autorității – art. 257-258;

10. Infracțiuni contra înfăptuirii justiției – art. 266-270, art. 273, art. 279-283, art. 285-286;

11. Infracțiuni de corupție și de serviciu – art. 289-292, art. 295-298, art. 308-309;

12. Infracțiuni de fals – art. 320-323, art. 326-327;

13. Infracțiuni contra ordinii și liniștii publice – art. 371 și art. 375;

14. Infracțiuni contra familiei – art. 377-379.

 

BIBLIOGRAFIE

În vederea pregătirii pentru concurs, candidații vor putea consulta lucrări de specialitate sau orice altă documentație ce va fi adusă la zi în raport cu modificările legislative intervenite până la data publicării anunțului privind organizarea concursului.

LEGISLAȚIE ȘI JURISPRUDENȚĂ RELEVANTE

– Constituția României;

– Codul penal din 2009 și Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare;

– Deciziile ÎCCJ de admitere pronunțate în soluționarea recursurilor în interesul legii și pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, cu referire la dispozițiile din Codul penal, publicate în Monitorul Oficial până la data publicării anunțului privind organizarea concursului.

 

DREPT PROCESUAL PENAL

Notă: Materia va fi abordată conform Codului de procedură penală din 2010.

I. PARTEA GENERALĂ

1. Principiile și limitele aplicării legii procesuale penale

2. Acțiunea penală și acțiunea civilă în procesul penal

3. Participanții în procesul penal

– Dispoziții generale;

– Competența funcțională, după materie și după calitatea persoanei a instanțelor judecătorești;

– Dispozițiile speciale privind competența instanțelor judecătorești;

– Competența judecătorului de drepturi și libertăți și a judecătorului de cameră preliminară;

– Organele de urmărire penală și competența acestora;

– Incompatibilitatea (fără dispozițiile referitoare la strămutare);

– Subiecții procesuali principali și drepturile acestora;

– Inculpatul și drepturile acestuia;

– Partea civilă și drepturile acesteia;

– Partea responsabilă civilmente și drepturile acesteia;

– Avocatul. Asistența juridică și reprezentarea.

4. Probele și mijloacele de probă

– Reguli generale;

– Audierea persoanelor (fără secțiunea privind protecția martorilor);

– Percheziția domiciliară; percheziția corporală (cazurile, condițiile și efectuarea percheziției corporale); percheziția unui vehicul;

– Expertiza (numai art. 172-181) și constatarea (art. 181 ind. 1);

– Cercetarea locului faptei și reconstituirea.

5. Măsurile preventive, măsurile asigurătorii, restituirea lucrurilor și restabilirea situației anterioare săvârșirii infracțiunii (fără dispozițiile art. 245-248, fără dispozițiile art. 252 ind. 1 -252 ind. 4)

6. Acte procesuale și procedurale comune

– Citarea, comunicarea altor acte procedurale, mandatul de aducere;

– Termenele;

– Cheltuielile judiciare;

– Nulitățile;

– Amenda judiciară.

II. PARTEA SPECIALĂ

1. Urmărirea penală

– Dispoziții generale;

– Sesizarea organelor de urmărire penală;

– Conducerea și supravegherea activității organelor de cercetare penală de către procuror;

– Efectuarea urmăririi penale;

– Rezolvarea cauzelor și sesizarea instanței;

– Reluarea urmăririi penale;

– Plângerea împotriva măsurilor și actelor de urmărire penală.

2. Camera preliminară

3. Judecata

– Dispoziții generale;

– Judecata în primă instanță;

– Contestația;

– Contestația în anulare;

– Revizuirea (cu excepția revizuirii în cazul hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului)

– Redeschiderea procesului penal în cazul judecății în lipsa persoanei condamnate.

4. Proceduri speciale

– Acordul de recunoaștere a vinovăției;

– Procedura în cauzele cu infractori minori;

– Procedura reabilitării.

5. Executarea hotărârilor penale (numai dispozițiile generale, art. 550-554)

 

BIBLIOGRAFIE

În vederea pregătirii pentru concurs, candidații vor putea consulta lucrări de specialitate sau orice altă documentație ce va fi adusă la zi în raport cu modificările legislative intervenite până la data publicării anunțului privind organizarea concursului.

LEGISLAȚIE ȘI JURISPRUDENȚĂ RELEVANTE

– Constituția României;

– Codul de procedură penală din 2010 și Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții procesual penale, cu modificările și completările ulterioare;

– Deciziile ÎCCJ de admitere pronunțate în soluționarea recursurilor în interesul legii și pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, cu referire la dispozițiile din Codul de procedură penală, publicate în Monitorul Oficial până la data publicării anunțului privind organizarea concursului.

Sursa informațiilor este pagina dedicată admiterii în INM de pe site-ul Institutului (www.inm-lex.ro).

Redacția universuljuridic.ro va urează mult succes!

Admiterea INM 2015: Tematica și bibliografia din proiect – elemente de noutate (în comparație cu 2014) was last modified: iunie 12th, 2015 by Universul Juridic

Jurisprudență

Vezi tot

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor: