Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal. Modificări aduse cu privire la Titlul IX („Impozite şi taxe locale”)

12 iun. 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1627

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificat

Conferința națională de Drept Penal al Afacerilor, ediția a VIII-a, ON-LINE

Actul modificator

Sumar

Titlul IX din Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal 

(M. Of. nr. 22 din 13 ianuarie 2016; cu modif. ult.)

H.G. nr. 354/2018  

(M. Of. nr. 442 din 25 mai 2018)

modifică: pct. 76, pct. 83, pct. 84 alin. (4)-(6) și (8)-(10), pct. 84 alin. (11) lit. c),  pct. 84 alin. (12), pct. 161 lit. c)

– introduce: pct. 23 alin. (6)

abrogă: pct. 84 alin. (11) lit. d)

În M. Of. nr. 442 din 25 mai 2018, s-a publicat H.G. nr. 354/2018 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

👍Vezi aici: H.G. nr. 354/2018 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal. Prezentare generală

Redăm, în continuare, modificările aduse cu privire la Titlul IX („Impozite și taxe locale”) de H.G. nr. 354/2018.

Titlul IX („Impozite și taxe locale”)

 

Pct. 23 alin. (6) din Normele de aplicare a Codului fiscal (modificat prin H.G. nr. 354/2018)

 

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la pct. 23, după alin. (5) se introduce un nou alineat, alin. (6), cu următorul cuprins:

„(6) În aplicarea prevederilor art. 456 alin. (1) lit. x) din Codul fiscal, titularii dreptului de proprietate sau administrare a unei clădiri clasate ca monument istoric, de arhitectură sau arheologic depun la organul fiscal local următoarele documente:

a) autorizația de construire, eliberată cu respectarea prevederilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv pe baza și în conformitate cu avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale sau, după caz, al serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Identității Naționale și cu celelalte avize, potrivit dispozițiilor legale în vigoare;

b) procesul-verbal de recepție finală privind lucrările efectuate;

c) actul prin care se face regularizarea taxei pentru autorizația de construire”.

 

Pct. 76 din Normele de aplicare a Codului fiscal (modificat prin H.G. nr. 354/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, pct. 76 prevedea:

„Prin sintagma «suprafețe de fond forestier certificate» se înțelege suprafețele de fond forestier aflate în proprietate, în conformitate cu actele de proprietate sau cu documentele cadastrale, după caz”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la pct. 76 se modifică și va avea următorul conținut:

„În înțelesul art. 464 alin. (1) lit. w) din Codul fiscal, prin sintagma «suprafețe de fond forestier» se înțelege acele suprafețe care sunt certificate de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, prin structurile teritoriale de specialitate ale acesteia, potrivit prevederilor Legii nr. 46/2008 – Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale H.G. nr. 1.476/2002 pentru aprobarea unor măsuri privind gospodărirea durabilă a pădurilor”.

 

Pct. 83 din Normele de aplicare a Codului fiscal (modificat prin H.G. nr. 354/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 83 prevedea:

„În aplicarea prevederilor art. 465 alin. (2)-(5) din Codul fiscal, în cazul terenurilor, identificate distinct, situate în intravilan, la calculul impozitului pe teren se vor avea în vedere următoarele:

a) suprafața înregistrată în registrul agricol la categoria de folosință terenuri cu construcții, exprimată în hectare, se înmulțește cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul de la art. 465 alin. (2) din Codul fiscal;

b) suprafața de până la 400 m2 aferentă suprafețelor înregistrate în registrul agricol la alte categorii de folosință decât cea de terenuri cu construcții, exprimată în hectare, se înmulțește cu suma corespunzătoare din tabelul prevăzut la art. 465 alin. (2) din Codul fiscal;

c) suprafața de teren care depășește 400 m2 rezultată după aplicarea lit. b), pe fiecare dintre categoriile de folosință respective, exprimată în hectare, se înmulțește cu suma corespunzătoare din tabelul prevăzut la art. 465 alin. (4) din Codul fiscal, iar acest rezultat se înmulțește cu coeficientul de corecție corespunzător prevăzut la art. 465 alin. (5) din Codul fiscal”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la pct. 83 se modifică și va avea următorul conținut:

„În aplicarea prevederilor art. 465 alin. (6) din Codul fiscal, veniturile/cheltuielile din arendă, precum și cele rezultate din orice transfer al dreptului de administrare/folosință, din punct de vedere fiscal, nu se consideră venituri și cheltuieli din desfășurarea obiectului de activitate, agricultură”.

 

Pct. 84 alin. (4)-(6) și (8)-(10)din Normele de aplicare a Codului fiscal (modificat prin H.G. nr. 354/2018)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, pct. 84 alin. (4)-(6) și (8)-(10) prevedeau:

„(4) Potrivit prevederilor art. 465 alin. (2) și (21) din Codul fiscal și pct. 83 alin. (1) lit. a) și b) din prezentul titlu, determinăm:

a) impozitul pe terenurile amplasate în intravilan, înregistrate în registrul agricol la categoria de folosință terenuri cu construcții, astfel:

(i) pentru suprafața de 0,0678 ha, prevăzută la nr. crt. 1 din tabelul de la alin. (1) lit. a) al prezentului punct, din localitatea de rangul III, zona B, respectiv: 0,0678 ha x 11.504 lei/ha = 779,9712 lei;

(ii) pentru suprafața de 0,0483 ha, prevăzută la nr. crt. 1 din tabelul de la alin. (1) lit. c) al prezentului punct, din localitatea de rangul V, zona A, respectiv: 0,0483 ha x 1.662 lei/ha = 80,2746 lei;

(iii) pentru suprafața de 0,0778 ha, prevăzută la nr. crt. 1 din tabelul de la alin. (1) lit. d) al prezentului punct, din localitatea de rangul V, zona D, respectiv: 0,0778 ha x 390 lei/ha = 30,42 lei;

b) impozitul pe terenurile amplasate în intravilan, înregistrate în registrul agricol la altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții, în limita a 400 de m2, calculați o singură dată, se determină de la categoria de folosință teren neproductiv, deoarece, aplicând regulile de la alin. (2), avem o suprafață de teren în zona A și, cum nu ajungem la suprafața de 400 m2, continuând aplicarea regulilor, completăm diferența de la suprafața cea mai mare a categoriei de teren, alta decât cea de teren cu construcții din zona B, respectiv tot teren neproductiv, astfel:

(i) pentru suprafața de 0,0202 ha, prevăzută la alin. (1) lit. b) al prezentului punct, din localitatea de rangul III, zona A, respectiv: 0,0202 ha x 14.813 lei/ha = 299,2226 lei;

(ii) suprafața de 0,0198 ha, ca diferență până la concurența a 0,0400 ha, din cea de 0,2602 ha din localitatea de rangul III, zona B, prevăzută la nr. crt. 9 din tabelul de la alin. (1) lit. a) al prezentului punct, fiind suprafața cea mai mare, alta decât cea de terenuri cu construcții, după aplicarea regulilor prevăzute la pct. 83 alin. (2), respectiv: 0,0198 ha x 11.504 lei/ha = 227,7792 lei.

(5) Potrivit prevederilor art. 465 alin. (3)-(5) din Codul fiscal, determinăm impozitul pe teren, pentru celelalte suprafețe, altele decât cele de la alin. (4), astfel:

a) pentru cele amplasate în localitatea de rangul III, în intravilan, în zona B

Nr. crt.Categoria de folosință, potrivit înregistrărilor efectuate în registrul agricol la alte categorii de folosință decât curți- construcțiiSuprafața – ha –Impozitul pe teren, conform alin. (3) lit. b) – lei/ha –Impozitul pe teren datorat (lei)
01234
1.Teren cu construcții0,0678Vezi alin. (4) lit. a) subpct. (i)
2.Teren arabil0,0490934,5570
3.Pășune0,0386843,2424
4.Fâneață0,0769846,4596
5.Livadă0,056220411,4648
6.Teren cu vegetație forestieră0,13129312,2016
7.Teren cu ape0,0614573,4998
8.Drumuri0,131900
9.Teren neproductiv0,2602 – 0,0198 = 0,240400
TOTAL rând 2 + – + 9 din coloana 441,4252

b) pentru cele amplasate în localitatea de rangul V, în intravilan, în zona A

Nr. crt.Categoria de folosință, potrivit înregistrărilor efectuate în registrul agricol la alte categorii de folosință decât curți- construcțiiSuprafața
– ha –
Impozitul pe teren, conform alin. (3) lit. c)
– lei/ha –
Impozitul pe teren datorat
01234
1.Teren cu construcții0,0483Vezi alin. (4) lit. a) subpct. (ii)
2.Pășune0,0576271,5552
3.Drumuri0,151900
TOTAL rând 2 + 4 din coloana 41,5552

c) pentru cele amplasate în localitatea de rangul V, în intravilan, în zona D

Nr. crt.Categoria de folosință, potrivit înregistrărilor efectuate în registrul agricol la alte categorii de folosință decât curți- construcțiiSuprafața
– ha –
Impozitul pe teren, conform alin. (3) lit. d)
– lei/ha –
Impozitul pe teren datorat (lei)
01234
1.Teren cu construcții0,0778Vezi alin. (4) lit. a) subpct. (iii)
2.Teren arabil0,0514201,0280
3.Pășune0,0311170,5287
4.Fâneață0,0943171,6031
5.Livadă0,43213615,5556
6.Teren cu vegetație forestieră0,2300204,6000
7.Teren cu ape0,069000
8.Drumuri0,130400
9.Teren neproductiv0,131500
TOTAL rând 2 + – + 9 din coloana 423,3154

(6) Contribuabilul prevăzut la alin. (1) datorează următorul impozit pe teren:

Nr. crt.Impozitul pe teren datorat, potrivit prevederilor alin. (4) și (5)Impozitul pe teren datorat – TOTAL (lei)
012
1.alin. (4) lit. a) subpct. (i)779,0712
2.alin. (4) lit. a) subpct. (ii)80,2746
3.alin. (4) lit. a) subpct. (iii)30,42
4.alin. (4) lit. b) subpct. (i)299,2226
5.alin. (4) lit. b) subpct. (ii)227,7792
6.alin. (5) lit. a)41,4252
7.alin. (5) lit. b)1,5552
8.alin. (5) lit. c)23,3154
IMPOZITUL PE TEREN DATORAT – TOTAL1413,9634=1414 lei

(…)

(8) Potrivit prevederilor art. 465 alin. (2) și (21) din Codul fiscal și pct. 83 alin. (1) lit. a) și b) din prezentul titlu, determinăm:

a) impozitul pe terenurile amplasate în intravilan, înregistrate în registrul agricol la categoria de folosință terenuri cu construcții, astfel:

(i) pentru suprafața de 0,0350 ha, prevăzută la nr. crt. 1 din tabelul de la alin. (7) lit. a) al prezentului punct, din zona A, respectiv: 0,0350 ha x 14.813 lei/ha = 518,4550 lei;

b) impozitul pe terenurile amplasate în intravilan, înregistrate în registrul agricol la altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții, în limita a 400 de m2, calculați o singură dată, astfel:

(i) pentru suprafața de 0,0300 ha, prevăzută la nr. crt. 2 din tabelul de la alin. (7) lit. a) al prezentului punct, din zona A, respectiv: 0,0300 ha x 14.813 lei/ha = 444,3900 lei;

(ii) suprafața de 0,0100 ha, ca diferență până la concurența a 0,0400 ha, din cea de 0,1900 ha, din zona B, prevăzută la nr. crt. 3 din tabelul de la alin. (7) lit. b) al prezentului punct, fiind suprafața cea mai mare, alta decât cea de terenuri cu construcții, după aplicarea regulilor prevăzute la pct. 83 alin. (2), respectiv: 0,0100 ha x 11.504 lei/ha = 115,0400 lei.

(9) Potrivit prevederilor art. 465 alin. (3)-(5) din Codul fiscal, determinăm impozitul pe teren, pentru celelalte suprafețe, altele decât cele de la alin. (8), astfel:

a) imobilul prevăzut la alin. (7) lit. a)

Nr. crt.Categoria de folosință, potrivit înregistrărilor efectuate în registrul agricolSuprafața
– ha –
Impozitul pe teren, conform alin. (3) lit. a)
– lei/ha –
Impozitul pe teren datorat
(lei)
01234
1.Teren cu construcții0,0350Vezi alin. (8) lit. a) subpct. (i)
2.Teren arabil0,0300Vezi alin. (8) lit. b) subpct. (i)

b) imobilul prevăzut la alin. (7) lit. b)

Nr. crt.Categoria de folosință, potrivit înregistrărilor efectuate în registrul agricolSuprafața – ha –Impozitul pe teren, conform alin. (3) lit. b) – lei/ha –Impozitul pe teren datorat
(lei)
01234
1.Teren arabil0,0200931,8600
2.Pășune0,0300842,5200
3.Fâneață0,1900 – 0,0100 = 0,18008415,1200
TOTAL rând 1 + – + 3 din coloana 419,5000

c) imobilul prevăzut la alin. (7) lit. c)

Nr. crt.Categoria de folosință, potrivit înregistrărilor efectuate în registrul agricolSuprafața
– ha –
Impozitul pe teren, conform alin. (3) lit. b)
– lei/ha –
Impozitul pe teren datorat
(lei)
01234
1.Teren arabil0,0350933,2550
2.Pășune0,0200841,6800
TOTAL rând 1 + 2 din coloana 44,935

(10) Contribuabilul prevăzut la alin. (7) datorează următorul impozit pe teren:

Nr. crt.Impozitul pe teren datorat, potrivit prevederilor alin. (4) și (5)Impozitul pe teren datorat – TOTAL (lei)
012
1.alin. (8) lit. a) subpct. (i)518,4550
2.alin. (8) lit. b) subpct. (i)444,3900
3.alin. (8) lit. b) subpct. (ii)115,0400
4.alin. (9) lit. a)0
5.alin. (9) lit. b)19,5000
6.alin. (9) lit. c)4,9350
IMPOZITUL PE TEREN DATORAT – TOTAL1.102,32 = 1.102”

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la pct. 84, alin. (4)-(6) și (8)-(10) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(4) Potrivit prevederilor art. 465 alin. (2) din Codul fiscal, impozitul pe terenurile amplasate în intravilan, înregistrate în registrul agricol la categoria de folosință terenuri cu construcții, se determină astfel:

a) pentru suprafața de 0,0678 ha, prevăzută la nr. crt. 1 din tabelul de la alin. (1) lit. a) din localitatea de rangul III, zona B, respectiv: 0,0678 ha x 11.504 lei/ha = 779,9712 lei;

b) pentru suprafața de 0,0483 ha, prevăzută la nr. crt. 1 din tabelul de la alin. (1) lit. c) din localitatea de rangul V, zona A, respectiv: 0,0483 ha x 1.662 lei/ha = 80,2746 lei;

c) pentru suprafața de 0,0778 ha, prevăzută la nr. crt. 1 din tabelul de la alin. (1) lit. d) din localitatea de rangul V, zona D, respectiv: 0,0778 ha x 390 lei/ha = 30,42 lei.

(5) Potrivit prevederilor art. 465 alin. (3)-(5) din Codul fiscal, determinăm impozitul pe teren, pentru celelalte suprafețe, altele decât cele de la alin. (4), astfel:

a) pentru cele amplasate în localitatea de rangul III, în intravilan, în zona B

Nr. crt.Categoria de folosință, potrivit înregistrărilor efectuate în registrul agricol la alte categorii de folosință decât curți-construcțiiSuprafața – ha –Impozitul pe teren, conform alin. (3) lit. b) – lei/ha –Impozit pe teren datorat (lei)
01234
1Teren cu construcții0,0678Vezi alin. (4) lit. a)
2Teren arabil0,0490934,5570
3Pășune0,0386843,2424
4Fâneață0,0769846,4596
5Livadă0,056220411,4648
6Teren cu vegetație forestieră0,13129312,2016
7Teren cu ape0,0614573,4998
8Drumuri0,131900
9Teren neproductiv0,260200
TOTAL rând 2 +++ 9 din coloana 441,4252

b) pentru cele amplasate în localitatea de rangul V, în intravilan, în zona A

Nr. crt.Categoria de folosință, potrivit înregistrărilor efectuate în registrul agricol la alte categorii de folosință decât curți-construcțiiSuprafața – ha –Impozitul pe teren, conform alin. (3) lit. c) – lei/ha –Impozit pe teren datorat (lei)
01234
1Teren cu construcții0,0483Vezi alin. (4) lit. b)
2Pășune0,0576271,5552
3Drumuri0,151900
TOTAL rând 2 + 3 din coloana 41,5552

c) pentru cele amplasate în localitatea de rangul V, în intravilan, în zona D

Nr. crt.Categoria de folosință, potrivit înregistrărilor efectuate în registrul agricol la alte categorii de folosință decât curți-construcțiiSuprafața – ha –Impozitul pe teren, conform alin. (3) lit. d) – lei/ha –Impozit pe teren datorat (lei)
01234
1Teren cu construcții0,0778Vezi alin. (4) lit. c)
2Teren arabil0,0514201,0280
3Pășune0,0311170,5287
4Fâneață0,0943171,6031
5Livadă0,43213615,5556
6Teren cu vegetație forestieră0,2300204,6000
7Teren cu ape0,069000
8Drumuri0,130400
9Teren neproductiv0,131500
TOTAL rând 2 + ++ 9 din coloana 423,3154

(6) Contribuabilul prevăzut la alin. (1) datorează următorul impozit pe teren:

Nr. crt.Impozitul pe teren datorat, potrivit prevederilor alin. (4) și (5)Impozitul pe teren datorat – TOTAL (lei)
012
1alin. (4) lit. a)779,9712
2alin. (4) lit. b)80,2746
3alin. (4) lit. c)30,42
4alin. (5) lit. a)41,4252
5alin. (5) lit. b)1,5552
6alin. (5) lit. c)23,3154
IMPOZITUL PE TEREN DATORAT – TOTAL 956,9616 = 957 lei

(…)

(8) Potrivit prevederilor art. 465 alin. (2) din Codul fiscal, pentru suprafața de 0,0350 ha, prevăzută la nr. crt. 1 din tabelul de la alin. (7) lit. a), impozitul pe terenurile amplasate în intravilan, înregistrate în registrul agricol la categoria de folosință terenuri cu construcții – zona A, se determină astfel: 0,0350 ha x 14.813 lei/ha = 518,4550 lei.

(9) Potrivit prevederilor art. 465 alin. (3)-(5) din Codul fiscal, determinăm impozitul pe teren, pentru celelalte suprafețe, altele decât cele de la alin. (8), astfel:

a) imobilul prevăzut la alin. (7) lit. a)

Nr. crt.Categoria de folosință, potrivit înregistrărilor efectuate în registrul agricolSuprafața – ha –Impozitul pe teren, conform alin. (3) lit. a) – lei/ha –Impozit pe teren datorat (lei)
01234
1Teren cu construcții0,035014.813518,4550
2Teren arabil0,03001243,7200

b) imobilul prevăzut la alin. (7) lit. b)

Nr. crt.Categoria de folosință, potrivit înregistrărilor efectuate în registrul agricolSuprafața – ha –Impozitul pe teren, conform alin. (3) lit. b) – lei/ha –Impozit pe teren datorat (lei)
01234
1Teren arabil0,0200931,8600
2Pășune0,0300842,5200
3Fâneață0,19008415,9600
TOTAL rând 1 + 2 + 3 din coloana 420,3400

c) imobilul prevăzut la alin. (7) lit. c)

Nr. crt.Categoria de folosință, potrivit înregistrărilor efectuate în registrul agricolSuprafața – ha –Impozitul pe teren, conform alin. (3) lit. b) – lei/ha –Impozit pe teren datorat (lei)
01234
1Teren arabil0,0350933,2550
2Pășune0,0200841,6800
TOTAL rând 1 + 2 din coloana 44,9350

(10) Contribuabilul prevăzut la alin. (7) datorează următorul impozit pe teren:

Nr. crt.Impozitul pe teren datorat, potrivit prevederilor alin. (4) și (5)Impozit pe teren datorat – TOTAL (lei)
012
1alin. (9) lit. a) nr. crt. 1518,4550
2alin. (9) lit. a) nr. crt. 23,7200
3alin. (9) lit. b)20,3400
4alin. (9) lit. c)4,9350
IMPOZITUL PE TEREN DATORAT – TOTAL 547,45 = 547”

 

Pct. 84 alin. (11) lit. c) din Normele de aplicare a Codului fiscal (modificat prin H.G. nr. 354/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, pct. 84 alin. (11) lit. c) prevedea:

„(11) Exemplu de calcul III

(…)

c) cei 400 m2, calculați o singură dată, ținând seama de prevederile art. 465 alin. (2) și (2^1) din Codul fiscal, precum și de cele ale pct. 83 alin. (3), se constituie din suprafețele având categoriile de folosință evidențiate, în tabelul următor”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la pct. 84 alin. (11), lit. c) se modifică și va avea următorul cuprins:

„c) suprafețele de teren prevăzute în tabelul de la lit. a), respectiv 0,0230 ha de la categoria de folosință «Teren arabil» și de 0,0280 ha de la categoria de folosință «Pășune» se impozitează/taxează potrivit prevederilor art. 465 alin. (3)-(5) din Codul fiscal”.

 

Pct. 84 alin. (11) lit. d) din Normele de aplicare a Codului fiscal (modificat prin H.G. nr. 354/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, pct. 84 alin. (11) lit. d) prevedea:

„d) diferența de 0,0110 ha, prevăzută la nr. crt. 1 în tabelul de la lit. c), de la categoria de folosință «Teren arabil» se impozitează/taxează potrivit prevederilor art. 465 alin. (3)-(5) din Codul fiscal”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la pct. 84 alin. (11), lit. d) se abrogă.

 

Pct. 84 alin. (12) din Normele de aplicare a Codului fiscal (modificat prin H.G. nr. 354/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, pct. 84 alin. (12) prevedea:

„(12) În cazul coproprietarilor, pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 465 alin. (2)-(5) din Codul fiscal, se au în vedere întocmai precizările punctului 83, precum și ale prezentului punct, în sensul că, pentru determinarea impozitului pe teren, se iau în calcul suprafețele de teren potrivit cotelor- părți deținute de fiecare coproprietar în parte, astfel:

a) dacă prin actul de proprietate sau prin registrul agricol sunt menționate cotele-părți, în funcție de acestea, aplicându-se în mod corespunzător prevederile art. 465 alin. (2)-(5), din Codul fiscal;

b) dacă prin actul de proprietate sau prin registrul agricol nu sunt menționate cotele-părți, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 465 alin. (2)-(5), din Codul fiscal”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la pct. 84, alin. (12) se modifică și va avea următorul cuprins:

(12) În cazul coproprietarilor, pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 465 alin. (2)-(5) din Codul fiscal, pentru determinarea impozitului pe teren, se iau în calcul suprafețele de teren potrivit cotelor-părți deținute de fiecare coproprietar în parte”.

 

Pct. 161 lit. c) din Normele de aplicare a Codului fiscal (modificat prin H.G. nr. 354/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, pct. 161 lit. c) prevedea:

„În sensul art. 484 din Codul fiscal, se stabilesc următoarele reguli:

(…)

c) taxele speciale, instituite potrivit prevederilor art. 484 din Codul fiscal, se fac venit la bugetul local, fiind utilizate în scopurile pentru care au fost înființate. La nivelul municipiului București se fac venit la bugetul local al sectoarelor”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la pct. 161, lit. c) se modifică și va avea următorul cuprins:

c) taxele speciale, instituite potrivit prevederilor art. 484 din Codul fiscal, se fac venit la bugetul local, fiind utilizate în scopurile pentru care au fost înființate. La nivelul municipiului București se fac venit la bugetul local al sectoarelor, cu excepția taxei speciale pentru promovarea turistică a localității care la nivelul municipiului București se face venit la bugetul local al municipiului Bucureșt”.

 

👍Vezi aici: Modificările aduse cu privire la Titlul II („Impozitul pe profit”)

Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal. Modificări aduse cu privire la Titlul IX („Impozite și taxe locale”) was last modified: iunie 10th, 2018 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter